intTypePromotion=1

Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng C h Ý n h   h ñ   è  15 /1998/Q§­T T g   p S n g µ y  24 th¸ng 01 n¨ m  1998  Ò  vi Ö c ch uy Ó n   V Trun g  t © m  Q u ¶ n  lý bay  d © n  d ô n g  Vi Ö t N a m  th µ nh d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc  n h o ¹t ® é n g  c« n g  Ý c h thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ ngµy  th¸ng9  Ch ph   30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 56/CP  µy  th¸ng10  ng 2    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch; Ý X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µng  ®Ò ngh c C tr CH kh«ng  ©n  ông  ÖtNam, d d Vi   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. ChuyÓn Trung  ©m  t Qu¶n  ýbay  ©n  ông  ÖtNam   õ®¬n   l  d d Vi   t  vÞ  ù  s nghiÖp  ã    µnh  c thu th doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  éc Ý thu   Côc  µng  H kh«ng  ©n  ông  ÖtNam. d d Vi   §i Ò u 2.  Trung  ©m   t Qu¶n  ýbay  ©n  ông  Öt Nam     l  d d Vi   tªn giao  Þch  d quèc  Õ  µ VIET  t l  NAM   AIR TRAFFIC  MANA GE M E NT,  Õtt¾t lµ VATM;  ã   vi       ct c¸ch ph¸p  ©n; cã    Òn  µ  Üa  ô  ©n  ù    nh   c¸c quy v ngh vd s theo  Ët®Þnh;  ù chÞu  lu   t  tr¸chnhiÖm   Ò   µn  é  ¹t®éng, kinh doanh    v to b ho       trong ph¹m    è  èn  m ×nh     vis v do  qu¶n  ý;cã  µis¶n  µ    ü; cã  l  t  v c¸c qu   con  Êu; ® îc m ë   µikho¶n  ¹  ©n  µng  d     t  ting h theo quy  nh  ña  µ   íc;trôsë  Ýnh  Æt  ¹ s©n    ®Þ c Nh n     ch ® t  i bay  Gia  © m,  µ   éi. L HN Vèn  iÒu  Ö  ¹  êi ®iÓ m   ® l t ith   chuyÓn   µnh  th doanh nghiÖp  µ   íc  µ nh n l   517.416  iÖu®ång. tr   §i Ò u 3. Trung  ©m   t Qu¶n  ýbay  ©n  ông  Öt Nam   ã    Ö m   l  d d Vi   c c¸c nhi vô  Ýnh  ch sau  y: ®© 1. Qu¶n  ý,®iÒu  µnh, cung  Êp    Þch  ô    l  h   c c¸c d v kh«ng u  µ    Þch  ô  l v c¸c d v kh¸c nh»m     b¶o  ¶m   ® cho    ¹t®éng  c¸c ho   bay  îc an  µn,®iÒu  ®   to   hßa  µ  Öu  v hi qu¶. 2. Nh Ën  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓn vèn  Nhµ   íc   to v ph¸ttr   do  n  giao;nhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶  t  ai vµ    ån  ùckh¸cdo  µ   íc ®Ê ®   c¸cngu l     Nh n   giao ®Ó   ùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao.   th   nhi v®  3. Tæ     chøc, qu¶n  ý c«ng      l  t¸cnghiªn cøu, øng  ông  Õn  é      d ti b khoa  äc  h c«ng  Ö   µ  o  ¹o, åidìng c¸n bé  ngh v ®µ t     b     c«ng  ©n    éc Trung  ©m. nh viªnthu   t
  2. 2 §i Ò u    ôc  ëng  ôc  µng  4. C tr C H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam     LuËt d d Vi   c¨n cø    Doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   c¸c  v¨n b¶n ph¸p quy  Ön  µnh    hi h ®Ó phª  duyÖt   §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng, bæ   Ö m   l tæ  v ho     nhi Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  c, K Õ     ®è   to¸n tr ng  ña  ë c Trung  ©m  t Qu¶n  ýbay  ©n  ông  Öt Nam   µ  l  d d Vi   v chØ  o  Õn hµnh  ®¹ ti   c¸c thñ tôc tiÕp theo        quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 50/CP  µy  th¸ng 8    ng 28    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp,tæ  c Ch ph v th l   chøc  ¹ vµ    l   ph¸ s¶n  i doanh nghiÖp  µ  nh níc. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l     k C¸c  é   ëng, Côc  ëng  ôc  µng  B tr   tr C H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam,  ñ  ­ d d Vi   Th tr ëng  ¬  c quan  ã  ªnquan  µ  c li   v Trung  ©m   t Qu¶n  ý bay  ©n  ông  Öt Nam   l  d d Vi   chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2