Quyết định 15_2001_QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định 15_2001_QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15_2001_QĐ-TTg về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15_2001_QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15_2001_QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 15 /2001/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2001/NĐ- CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tổ chức lại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp các trường Đại học, Viện nghiên cứu khoa học công nghệ, các Khoa, Trung tâm, đơn vị trực thuộc hiện tại của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình quốc huy và tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc Gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm có : 1. Các Trường Đại học thành viên : a) Trường Đại học Bách khoa; b) Trường Đại học Khoa học tự nhiên; c) Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; 2. Viện Môi trường và Tài nguyên.
  2. 3. Các Khoa và Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc. 4. Văn phòng và một số Ban chức năng giúp việc Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 5. Các đơn vị trực thuộc phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng. 6. Căn cứ yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ của từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, bổ sung, điều chỉnh số lượng trường Đại học thành viên và Viện nghiên cứu khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản