intTypePromotion=1

Quyết định 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
118
lượt xem
2
download

Quyết định 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  15/2003/Q§­T T g   th n g µ y  20 th¸ng  01 n¨ m  2003 V Ò   a n h  m ô c  b Ý  m Ë t  N h µ   íc  d n ® é  T u y Ö t m Ë t  v µ  T èi  Ë t  trong n g µ n h  N g © n  h µ n g m Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l B¶o  Ö   Ý   Ët  µ   íc sè  vbm Nh n   30/200/PL­ UBTVQH10   ngµy  th¸ng12  28    n¨m 2000; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   µ  é  ­ ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     v B tr ëng  é  B C«ng an, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Danh m ôc  bÝ  m Ët  µ  níc   "TuyÖt m Ët" gå m  nh÷ng  Nh ®é th«ng    tintrongph¹m      visau: 1. Ph¬ng    Õ   ¹ch    µnh  Òn  Æt   a    ¸n,k ho ph¸th ti m ch c«ng  è u  µnh  µo u  b lh vl th«ng.  2.K Õ   ¹ch ph¸thµnh,cung    ho       øng  Òn hµng  ti   n¨m. 3.§ Ò     Õ   ¹ch ® æi  Òn vµ  Õt    ¸n,k ho   ti   k qu¶    æi  Òn cha  thu ® ti   c«ng  è. b 4.§ Ò     ¬ng    µ  Õ   ¹ch thiÕtkÕ,  Õ     ¸n,ph ¸n v k ho     ch b¶n  É u   Òn míi. m ti   5. B¶n  É u   Õt kÕ   ∙  îc phª  m thi   ® ®   duyÖt, b¶n  É u   Õ     m ch b¶n  èc  g (b¶n  kh ¾c  èc, phim  èc),m É u     ö,m É u   c  ö,th«ng  è  ü  Ët,yÕu  è g  g   in th   ®ó th   s k thu   t  chèng    gi¶,kho¸an  µn  ña  õng m É u   Òn vµ    Êy têcã      Òn.   to c t   ti   c¸cgi     gi¸nh ti §i Ò u  2. Danh  ôc   Ý   Ët  µ   íc ®é   èi M Ët"  å m   ÷ng    m bm Nh n   "T   g nh tin trongph¹m      visau: 1. Sè  îng  Òn    µ  Òn  c, tiÒn    l ti in v ti ®ó   ph¸thµnh; kÕ   ¹ch  iÒu      ho ® chuyÓn  tiÒn   µ    Êy têcã      Òn.  v c¸cgi     gi¸nh ti 2.TiÒn  ù  ÷ph¸thµnh  ng  ÖtNam.   d tr     ®å Vi   3.C¸c  è  Öu vÒ   éichi, ¹m    Òn m Æt   a    s li   b     ph¸tti   l ch c«ng  è. b 4. Sè  îng  µ  ¬i l gi÷ dù  ÷ngo¹ihèi Nhµ   íc,kim  ¹  óy  Õ m,  ¸    l v n  u    tr      n  lo iq hi ® qóy  µ    Ët qóy  Õ m   v c¸c v   hi kh¸c cña  µ   ícdo  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     Nh n   Ng h Nh n     qu¶n  ý, l  b¶o qu¶n.
  2. 2 5. Ph¬ng    Õ   ¹ch  Æt   chøc  Ýn  ông  µ  ×nh  ¹ng kiÓm       ¸n,k ho ® tæ  td vt tr   so¸t ® Æc   Öt vµ  ¬ng  hîp  Êt,s¸p  Ëp, gi¶ithÓ, mua,  bi   ph ¸n  nh   nh       b¸n  chøc  Ýn  tæ  t dông  a  ch c«ng  è. b 6.TµiliÖu,sè  Öu vÒ   ÕtkÕ   µ      li   thi   nh m¸y    Òn,nhµ  in ti   m¸y  c  Òn,kho  ®ó ti   tiÒn;quy  ×nh c«ng  Ö   Ò     c  Òn vµ    Êy tê cã      Òn;c«ng    tr   ngh v in,®ó ti   c¸cgi     gi¸nh ti   thøc pha  Õ   ùc    Òn;quy  nh  Ò   Êp  Çn          c  Òn.   ch m inti   ®Þ v c v sª ri ®Ó in,®ó ti 7.  µi  Öu,sè  Öu  Ò   Õt kÕ   Ö   èng  iÖn  ö  ña  µnh  ©n   T li   li v thi   h th ® t c ng Ng hµng;ch÷  ý  iÖn  ötrªnchøng  õ®iÖn  ötrong thanh    iÖn  öli   ©n     k® t    t  t    to¸n® t   ªnng hµng; m∙    kho¸ b¶o  Ët    m trong thanh to¸n chuyÓn  Òn  iÖn  ö cña  chøc    ti ® t  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n;c¸c thuËt to¸n,phÇn  Ò m          m m¸y  Ýnh    ©y  t ®Ó x dùng  ÷ ký  iÖn  övµ  kho¸b¶o  Ët. ch   ® t   m∙    m 8. Ph¬ng    Èn  Þ   m     ¸n chu b ®µ ph¸n  µ  Õt  v k qu¶  m   ®µ ph¸n    Öp  nh, c¸c hi ®Þ   tho¶ thuËn  Ò   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  îcký  Õt  ÷a nícta vµ  i   v ti   v ho   ng h ®   k gi       ®è   t¸cnícngoµicha       c«ng  è. b §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 135/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng 6    ng 02    n¨m 1999  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v danh  ôc   Ý   Ët  µ   íc trong  µnh  m bm Nh n   ng Ng ©n  µng. h §i Ò u  4. Thèng  c  ©n  hµng  µ  níc  Öt  ®è Ng Nh Vi Nam,  é   ëng  é  B tr B C«ng  chÞu  an  tr¸chnhiÖ m  Óm    Öc    µnh    ki travi thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2