Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
83
lượt xem
6
download

Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. QUYÕT §ÞNH CñA bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i sè 15/2004/q®­BGTVT ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc xö lý ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t Bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i C¨n  cø Bé  luËt Lao  ®éng  ngµy  23 th¸ng  6 n¨m  1994  vµ   LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy   12 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n  cø   Ph¸p  lÖnh   c¸n   bé,   c«ng   chøc   ngµy  26   th¸ng   02   n¨m 1998, Ph¸p lÖnh söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Ph¸p   lÖnh c¸n bé c«ng chøc ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2000 vµ Ph¸p lÖnh   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   Ph¸p   lÖnh   c¸n   bé,   c«ng   chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ  ®Þnh sè 34/2003/N§­CP ngµy 04 th¸ng 04 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Côc trëng Côc §êng s¾t ViÖt Nam, Vô   trëng Vô Ph¸p chÕ. QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.  Ban   hµnh   kÌm   theo   quyÕt   ®Þnh   nµy   “Quy   ®Þnh  tr¸ch   nhiÖm   vµ   h×nh   thøc   xö   lý   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   trong   qu¶n   lý,   b¶o   tr×   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao   th«ng   ®êng  s¾t”. §iÒu   2.  QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   sau   15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3.  Ch¸nh v¨n phßng Bé, Ch¸nh thanh tra Bé, Vô trëng  c¸c Vô  thuéc Bé, Côc trëng Côc §êng s¾t ViÖt Nam, Côc trëng  Côc Gi¸m ®Þnh vµ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty §êng s¾t ViÖt Nam, Tæng  gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §êng s¾t ViÖt Nam, Gi¸m ®èc Ban Qu¶n lý   dù ¸n, Gi¸m ®èc c¸c Tæ chøc T vÊn thiÕt kÕ, Thñ  trëng c¸c tæ  chøc vµ c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
 2. Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc xö lý ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2004/Q§­BGTVT ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn   t¶i) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy  ®Þnh nµy x¸c  ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ  h×nh thøc xö  lý  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý,   b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t quèc gia. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông 1­ C¸c tæ chøc ¸p dông Quy ®Þnh nµy gåm: a­ Côc §êng s¾t ViÖt Nam; b­ Tæng c«ng ty §êng s¾t ViÖt Nam, Ban Qu¶n lý  c¬  së   h¹  tÇng  ®êng s¾t; C«ng ty Qu¶n lý   ®êng s¾t; C«ng ty Th«ng  tin   tÝn   hiÖu   ®êng   s¾t;   ®éi   cÇu   ®êng;   Trung   t©m   th«ng   tin  tÝn   hiÖu;   XÝ   nghiÖp   trùc   thuéc;   Cung   th«ng   tin   tÝn   hiÖu;  Cung cÇu, ®êng; Cung g¸c ch¾n; c­ Côc Gi¸m  ®Þnh vµ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh giao  th«ng, Ban Qu¶n lý dù ¸n, nhµ thÇu x©y l¾p vµ tæ chøc t vÊn  liªn   quan   ®Õn   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   b¶o   tr×   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao th«ng ®êng s¾t. 2­ C¸c c¸ nh©n ¸p dông Quy ®Þnh nµy gåm: a­ Côc trëng Côc §êng s¾t ViÖt Nam; b­ Tæng gi¸m  ®èc Tæng c«ng ty §êng s¾t ViÖt Nam; Trëng  Ban Qu¶n lý  c¬  së  h¹  tÇng  ®êng s¾t; Gi¸m  ®èc C«ng ty Qu¶n  lý ®êng s¾t; Gi¸m ®èc  C«ng ty Th«ng tin tÝn hiÖu ® êng s¾t;  §éi trëng  ®éi qu¶n lý  cÇu,  ®êng; Gi¸m  ®èc trung t©m th«ng  tin   tÝn   hiÖu;   Gi¸m   ®èc   xÝ   nghiÖp   trùc   thuéc;   Cung   tr ëng  cung cÇu  ®êng, th«ng tin tÝn hiÖu, g¸c ch¾n; nh©n viªn tuÇn   ®êng; nh©n viªn tuÇn cÇu, g¸c cÇu; nh©n viªn tuÇn hÇm, g¸c   hÇm; nh©n viªn g¸c ch¾n; nh©n viªn kiÓm tra  ® êng d©y th«ng  tin vµ  nh©n viªn kiÓm tra tÇm nh×n tÝn hiÖu; c«ng nh©n b¶o   tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; c­ Côc trëng Côc Gi¸m  ®Þnh vµ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng  tr×nh giao th«ng, Gi¸m  ®èc Ban Qu¶n lý  dù  ¸n, nhµ  thÇu x©y   l¾p vµ tæ chøc t vÊn liªn quan. §iÒu 3. Tr×nh tù, thñ tôc vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m
 3. 1­ ViÖc xö lý vi ph¹m cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn  quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ® êng  s¾t   thùc   hiÖn   theo   tr×nh   tù,   thñ   tôc   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; 2   ­   Ngoµi   viÖc   bÞ   xö   lý   theo   Quy   ®Þnh   nµy,   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm   vµ  h×nh thøc xö  lý  kh¸c  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Quy   ®Þnh   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1­ §êng s¾t quèc gia  lµ   ®êng s¾t phôc vô  cho nhu cÇu  vËn t¶i chung cña c¶ níc vµ tõng vïng kinh tÕ; 2­ KÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t  gåm c«ng tr×nh  ®êng s¾t, ph¹m vi b¶o vÖ  c«ng tr×nh  ®êng s¾t vµ  hµnh lang  an toµn giao th«ng ®êng s¾t; 3­   C«ng   tr×nh   ®êng   s¾t  gåm   nÒn   ®êng,   kiÕn   tróc   tÇng  trªn, cÇu, cèng, hÇm, kÌ, têng ch¾n, ga, hÖ  thèng tho¸t n­ íc, hÖ  thèng th«ng tin tÝn hiÖu, hÖ  thèng cÊp  ®iÖn vµ  c¸c   c«ng tr×nh, thiÕt bÞ phô trî kh¸c; 4­   Hµnh   lang   an   toµn   giao   th«ng   ®êng   s¾t  lµ   kho¶ng  trèng  ®îc thiÕt lËp däc theo  ®êng s¾t tÝnh tõ  mÆt ray trë  lªn   theo   ph¬ng   th¼ng   ®øng   nh»m   b¶o   ®¶m   an   toµn   cho   giao  th«ng vËn t¶i ®êng s¾t; 5­ Ph¹m vi b¶o vÖ  c«ng tr×nh  ®êng s¾t  lµ  khu vùc bao  quanh, phÝa trªn kh«ng, phÝa díi mÆt níc, phÝa díi mÆt  ®Êt  cña c«ng tr×nh ®êng s¾t mµ ë ®ã c¸c hµnh vi g©y mÊt an toµn  cho c«ng tr×nh bÞ cÊm. Ch¬ng II Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n A­ TR¸ch nhiÖm cña tæ chøc §iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm cña Côc §êng s¾t ViÖt Nam 1­ ThÈm  ®Þnh  ®Ó  Bé  trëng phª duyÖt kÕ  ho¹ch söa ch÷a,  b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t b»ng nguån vèn  sù nghiÖp kinh tÕ do Tæng c«ng ty §êng s¾t ViÖt Nam tr×nh; 2­ Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  vèn sù  nghiÖp kinh tÕ  hµng n¨m cho c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o   tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t ®∙ ®îc phª duyÖt; 3­   X©y   dùng   tr×nh   Bé   trëng   ban   hµnh   tiªu   chuÈn,   quy  tr×nh,   quy ph¹m,   ®Þnh  møc kinh  tÕ  ­ kü   thuËt,  c¸c chÕ   ®é   chÝnh   s¸ch   vµ   quy   chÕ   qu¶n   lý   chuyªn   ngµnh   vÒ   giao   th«ng  vËn t¶i ®êng s¾t;
 4. 4­ Theo dâi vµ  phèi hîp chØ  ®¹o c«ng t¸c phßng chèng  b∙o lôt vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai cña ngµnh ®êng s¾t; 5­ Tham gia, phèi hîp víi chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng, c¸c  c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ c«ng   tr×nh vµ hµnh lang an toµn giao th«ng ®êng s¾t; 6­ Híng dÉn, kiÓm tra viÖc qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹   tÇng giao th«ng  ®êng s¾t cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn   quan. §iÒu 6. Tr¸ch nhiÖm cña Tæng c«ng ty §êng s¾t ViÖt Nam 1­ ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ  an toµn ch¹y tµu, an  toµn  kÕt  cÊu h¹  tÇng  giao  th«ng   ®êng s¾t  trªn  tÊt c¶ c¸c  tuyÕn  ®êng s¾t do Tæng c«ng ty §êng s¾t ViÖt Nam qu¶n lý,  khai th¸c; 2­ LËp kÕ  ho¹ch qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao   th«ng   ®êng   s¾t   hµng   n¨m   theo     quy   ®Þnh   ®Ó   tr×nh   Bé   Giao   th«ng vËn t¶i; 3­ ThÈm ®Þnh hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, tæ chøc gi¸m s¸t   viÖc thi c«ng c«ng tr×nh trªn c¸c tuyÕn  ® êng s¾t  ®ang khai  th¸c theo ph©n cÊp ®Ó ®¶m b¶o an toµn ch¹y tµu, an toµn kÕt   cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 4­   LËp   kÕ   ho¹ch,   ph¬ng   ¸n   phßng,   chèng   b∙o   lôt;   tæ  chøc øng cøu, kh¾c phôc kÞp thêi khi cã  sù  cè  x¶y ra trªn  ®êng s¾t; 5­ Sö dông  ®óng môc ®Ých nguån kinh phÝ  ®Çu t  cho c«ng  t¸c qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 6­   LËp   hå   s¬   qu¶n   lý,   lu   gi÷,   cËp   nhËt   ®Çy   ®ñ   diÔn  biÕn   vµ   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   h  háng   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao  th«ng ®êng s¾t; 7­ §Ò  nghÞ  cÊp cã  thÈm quyÒn gi¶i quyÕt nh÷ng v íng m¾c  trong viÖc qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ® êng  s¾t; 8­ Tæ chøc kiÓm tra theo thÈm quyÒn viÖc chÊp hµnh quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt   ®èi  víi tæ chøc,  c¸  nh©n cã   liªn quan   ®Õn ho¹t  ®éng qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng   ®êng s¾t; 9­ Tæ chøc, chØ  ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra,  ®«n  ®èc c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Tæng c«ng ty §êng s¾t ViÖt Nam thùc hiÖn  c¸c   quy   ®Þnh   trong   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   b¶o   tr×   kÕt   cÊu   h¹   tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 10­ Thùc hiÖn chÕ  ®é b¸o c¸o  ®Þnh kú 6 th¸ng, hµng n¨m  hoÆc  ®ét xuÊt khi cã  yªu cÇu cho Bé  Giao th«ng vËn t¶i vÒ  chÊt lîng cña kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t do Tæng  c«ng ty §êng s¾t qu¶n lý, khai th¸c.
 5. §iÒu 7. Tr¸ch nhiÖm cña Ban Qu¶n lý  c¬  së  h¹  tÇng  ®êng  s¾t 1­ X©y dùng kÕ  ho¹ch qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng   giao   th«ng   ®êng   s¾t   hµng   n¨m   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹   tÇng giao th«ng  ®êng s¾t nh»m  ®¶m b¶o chÊt lîng, c«ng lÖnh  tèc   ®é,   c«ng   lÖnh   t¶i   träng,   an   toµn   ch¹y   tµu.   Thùc   hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý, sö  dông nguån  vèn  sù  nghiÖp  kinh  tÕ   ®îc  giao cho  c«ng  t¸c qu¶n  lý, b¶o   tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 2­ Híng dÉn kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c C«ng ty Qu¶n lý ® êng  s¾t, c¸c C«ng ty Th«ng tin tÝn hiÖu  ®êng s¾t thùc hiÖn c¸c  quy  ®Þnh trong c«ng t¸c   qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng  giao th«ng ®êng s¾t; 3­   Phèi   hîp   víi   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   ®Ó   thùc   hiÖn  viÖc b¶o vÖ  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t theo ph©n  cÊp qu¶n lý; 4­   KiÓm   tra,   thanh   tra   vµ   xö   lý   theo   thÈm   quyÒn   ®èi  víi C«ng ty Qu¶n lý ®êng s¾t, C«ng ty Th«ng tin tÝn hiÖu ®­ êng s¾t vÒ viÖc qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng   ®êng s¾t, c«ng t¸c ®¶m b¶o giao th«ng ®êng s¾t cña nhµ  thÇu  thi c«ng trªn ®êng s¾t ®ang khai th¸c; 5­ Thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng vµ  kh¾c phôc thiÖt  h¹i do b∙o lôt g©y ra ®èi víi kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®­ êng s¾t vµ  tæ chøc øng cøu kÞp thêi  ®Ó   ®¶m b¶o giao th«ng  th«ng suèt, an toµn; 6­ Lu gi÷  vµ  b¶o qu¶n  ®Çy  ®ñ  hå  s¬  vÒ  tr¹ng th¸i kÕt  cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t theo ph©n cÊp. §iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty Qu¶n lý   ®êng s¾t, C«ng  ty Th«ng tin tÝn hiÖu ®êng s¾t 1­ LËp kÕ  ho¹ch qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao   th«ng  ®êng s¾t do c«ng ty qu¶n lý   ®Ó  Tæng c«ng ty § êng s¾t  ViÖt Nam tæng hîp tr×nh Bé giao th«ng vËn t¶i; 2­   ChØ   ®¹o,   ®iÒu   hµnh   c«ng   t¸c   tuÇn   ®êng,   tuÇn   cÇu,  g¸c   ch¾n,   g¸c   hÇm,   kiÓm   tra   ®êng   d©y   th«ng   tin,   tÇm   nh×n  tÝn hiÖu, tæ chøc söa ch÷a kÞp thêi h   háng cña c«ng tr×nh  thuéc kÕt cÊu c¬  së  h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t. Trêng hîp  h  háng   vît   qu¸   kh¶   n¨ng   th×   võa   ph¶i   tæ   chøc   b¶o   ®¶m   an  toµn ch¹y tµu võa ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi lªn cÊp trªn trùc   tiÕp qu¶n lý; 3­ Phèi hîp chÆt chÏ  víi chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng, Thanh  tra   giao   th«ng   ®êng   s¾t   ®Ó   b¶o   vÖ     kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao  th«ng ®êng s¾t theo ph©n cÊp qu¶n lý; 4­   LËp   kÕ   ho¹ch,   ph¬ng   ¸n   phßng,   chèng   b∙o   lôt;   tæ  chøc øng cøu, kh¾c phôc kÞp thêi khi cã sù cè;
 6. 5­ KiÓm tra an toµn giao th«ng  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh  thuéc kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t  ®ang hoµn thiÖn  chuÈn bÞ bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông; 6­ CËp nhËt t×nh tr¹ng kü  thuËt c¸c c«ng tr×nh thuéc  kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao   th«ng   ®êng   s¾t   ®Ó   b¸o   c¸o   theo   quy  ®Þnh; 7­ X©y dùng, lu gi÷, b¶o qu¶n vµ  thêng xuyªn bæ sung  ®Çy  ®ñ  nh÷ng diÔn biÕn vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc h háng thuéc  kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 8­ KiÕn nghÞ  víi cÊp trªn gi¶i quyÕt nh÷ng v íng m¾c v­ ît   qu¸   thÈm   quyÒn   trong   viÖc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   qu¶n   lý,  b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 9­   Thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   theo   quy   ®Þnh   hoÆc   ®ét  xuÊt víi c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp vÒ chÊt l îng cña kÕt cÊu  h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t, c«ng t¸c phßng chèng b∙o lôt,   kh¾c phôc thiªn tai vµ c«ng t¸c an toµn giao th«ng. §iÒu 9. Tr¸ch nhiÖm cña §éi qu¶n lý  cÇu  ®êng, c¸c XÝ  nghiÖp, c¸c Trung t©m th«ng tin tÝn hiÖu ®êng s¾t 1­ Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng   giao th«ng  ®êng s¾t. LËp kÕ  ho¹ch b¶o tr×  hµng th¸ng. ChØ  ®¹o, kiÓm tra,  ®«n  ®èc vµ  gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô   ®∙ giao cho c¸c cung; 2­  KiÓm  tra,   xö  lý  vµ  b¸o  c¸o  kÞp  thêi  khi  cã  th«ng  tin  vÒ  sù  cè,  tai n¹n  giao  th«ng  ®êng s¾t.  Trêng  hîp vît  qu¸ kh¶ n¨ng xö  lý, võa ph¶i tæ chøc c¸c biÖn ph¸p b¶o  ®¶m   an   toµn   giao   th«ng   võa   ph¶i   b¸o   c¸o   cÊp   trªn   ®Ó   cã   biÖn   ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi; 3­ Phèi hîp chÆt chÏ  víi chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng, c«ng  an n¬i cã   ®êng s¾t  ®i qua vµ  Thanh tra giao th«ng  ® êng s¾t  trong viÖc tuyªn truyÒn, vËn  ®éng chèng lÊn chiÕm, gi¶i to¶  lÊn chiÕm vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m c«ng tr×nh vµ hµnh lang an   toµn giao th«ng ®êng s¾t; 4­ Trùc tiÕp kiÓm tra tr¹ng th¸i kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng   giao  th«ng   ®êng s¾t,  cËp  nhËt sè   liÖu,  lËp hå  s¬   lu gi÷,  b¶o   qu¶n   vµ   thêng   xuyªn   bæ   sung   nh÷ng   thay   ®æi   trong   qu¸  tr×nh qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ® êng s¾t  theo ph©n cÊp vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh. §iÒu 10. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Cung cÇu, Cung  ®êng, Cung  th«ng tin tÝn hiÖu 1­ Thùc hiÖn kÕ ho¹ch qu¶n lý, b¶o tr×  th êng xuyªn kÕt  cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t  ®∙  ®îc giao. KiÓm tra,  ®«n  ®èc, gi¸m s¸t c¸c tæ vµ nh©n viªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ® ­ îc giao;
 7. 2­ Tæ chøc tuÇn ®êng, tuÇn cÇu, g¸c cÇu, tuÇn hÇm, g¸c   hÇm, g¸c ch¾n, kiÓm tra  ®êng d©y th«ng tin vµ  tÇm nh×n tÝn  hiÖu theo quy ®Þnh; 3­  KiÓm  tra,   xö  lý  vµ  b¸o  c¸o  kÞp  thêi  khi  cã  th«ng  tin  vÒ  sù  cè,  tai n¹n  giao  th«ng  ®êng s¾t.  Trêng  hîp vît  qu¸ kh¶ n¨ng xö  lý, võa ph¶i tæ chøc c¸c biÖn ph¸p b¶o  ®¶m   an   toµn   giao   th«ng   võa   ph¶i   b¸o   c¸o   cÊp   trªn   ®Ó   cã   biÖn   ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi; 4­ Ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c hµnh vi vi ph¹m c«ng tr×nh,  hµnh lang an toµn giao th«ng  ®êng s¾t ®Ó phèi hîp víi chÝnh  quyÒn   ®Þa  ph¬ng,  c«ng an  n¬i cã   ®êng  s¾t  ®i  qua vµ  Thanh  tra giao th«ng ®êng s¾t xö lý; 5­ LËp hå  s¬  lu gi÷, b¶o qu¶n vµ  thêng xuyªn bæ sung  ®Çy  ®ñ  nh÷ng thay  ®æi trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt   cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t theo ph©n cÊp vµ  thùc hiÖn   chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh. §iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm Côc Gi¸m ®Þnh vµ qu¶n lý chÊt lîng  c«ng tr×nh giao th«ng  ®èi víi c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng kÕt  cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t trªn ®êng s¾t ®ang khai th¸c 1­  Khi  thÈm   ®Þnh  dù   ¸n ph¶i   thÈm   ®Þnh  c¶  vÒ   an toµn  giao   th«ng   trong   c¸c   giai   ®o¹n   lËp   dù   ¸n,   thiÕt   kÕ,   thi  c«ng; 2­ ChØ ®¹o c¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n lËp hå s¬ tæ chøc b¶o  ®¶m   giao   th«ng   vµ   tiÕn   hµnh   c¸c   bíc   tho¶   thuËn,   xin   phÐp  thi c«ng víi c¬ quan qu¶n lý ®êng s¾t cã thÈm quyÒn; 3­ KiÓm tra  ®Þnh kú,  ®ét xuÊt viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c  b¶o  ®¶m an toµn giao th«ng trong thi c«ng  ®èi víi c¸c Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n,   nhµ   thÇu   thi   c«ng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt vµ quy ®Þnh trong dù ¸n; 4­  Phèi  hîp  víi  Côc  §êng  s¾t  ViÖt  Nam  xö  lý   vi ph¹m  quy  ®Þnh vÒ  b¶o  ®¶m an toµn giao th«ng  ®èi víi Ban Qu¶n lý   dù ¸n, c¸c nhµ thÇu, nÕu nhµ thÇu vi ph¹m nhiÒu lÇn th×  b¸o   c¸o Bé Giao th«ng vËn t¶i xö lý. §iÒu 12. Tr¸ch nhiÖm Ban Qu¶n lý dù ¸n (§¹i diÖn chñ ®Çu  t) trong qu¶n lý  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng  giao th«ng ®êng s¾t trªn ®êng s¾t ®ang khai th¸c 1­ Khi lËp hå s¬ mêi thÇu ph¶i cã ®Çy ®ñ yªu cÇu, tiªu  chuÈn  ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n tæ chøc  ®¶m b¶o an toµn giao th«ng   cho c¸c ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng; 2­ Kh«ng xÐt thÇu  ®èi víi c¸c hå  s¬  dù  thÇu kh«ng cã  ph¬ng ¸n tæ chøc  ®¶m b¶o giao th«ng, an toµn giao th«ng vµ   b¶o vÖ m«i trêng; 3­ KiÓm tra nhµ  thÇu trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng vÒ  c«ng t¸c  ®¶m b¶o giao th«ng, an toµn giao th«ng, tr êng hîp 
 8. nhµ   thÇu   kh«ng   ®¹t   yªu   cÇu   th×   xem   xÐt   xö   lý   theo   thÈm   quyÒn hoÆc b¸o c¸o cÊp trªn xö lý; 4­ ChØ  ®¹o t  vÊn gi¸m s¸t, t  vÊn  ®iÒu hµnh thùc hiÖn  ®óng yªu cÇu  ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ  vÖ  sinh m«i tr ­ êng; §iÒu 13. Tr¸ch nhiÖm cña Tæ chøc t vÊn khi lËp dù ¸n vµ  kh¶o s¸t thiÕt kÕ kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t trªn ®­ êng s¾t ®ang khai th¸c 1­  Tæ  chøc  t  vÊn  ph¶i  b¶o   ®¶m   ®Çy   ®ñ   ®iÒu  kiÖn  n¨ng  lùc theo quy ®Þnh; 2­ LËp hå  s¬  b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, b¸o c¸o  ®Çu  t  ph¶i b¶o  ®¶m  ®óng tr×nh tù,  ®Çy  ®ñ, chÝnh x¸c vµ  cã  c¸c  néi dung theo quy ®Þnh; 3­   §Ò   c¬ng   kh¶o   s¸t   cña   c¸c   bíc   lËp   dù   ¸n   hoÆc   bíc  thiÕt kÕ ph¶i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc khi thùc  hiÖn  (trõ  trêng hîp   ®îc cÊp  cã  thÈm  quyÒn  cã  v¨n b¶n  cho   phÐp thùc hiÖn tríc hoÆc dù  ¸n do  ®¬n vÞ  t  vÊn tù  bá  vèn  nghiªn cøu thùc hiÖn); 4­   Hå   s¬   kh¶o   s¸t   ®Þa   h×nh,   kh¶o   s¸t   ®Þa   chÊt   ph¶i   tho¶ m∙n c¸c yªu cÇu sau: a­ B¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh; b­ Trong mäi trêng hîp kh«ng  ®îc  ®Ó  xÈy ra t×nh tr¹ng  do hå  s¬  kh¶o s¸t sai dÉn  ®Õn ph¶i thay  ®æi ph¬ng ¸n hoÆc  ph¸t sinh khèi lîng sau nµy. 5­ Hå  s¬  thiÕt kÕ, dù  to¸n ph¶i tho¶ m∙n c¸c yªu cÇu  sau: a­ Ph¶i tu©n thñ ®óng theo quyÕt ®Þnh ®Çu t cña dù ¸n; b­ B¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh hîp lý vÒ ph ¬ng ¸n (kÓ  c¶ ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng), tÝnh kinh tÕ cña ph¬ng ¸n; c­   Ph¶i   ®Çy   ®ñ,   cô   thÓ   vÒ   khèi   lîng   vµ   chØ   dÉn   kü  thuËt cung cÊp cho hå s¬ mêi thÇu; d­ Ph¶i tÝnh to¸n ®Õn kh¶ n¨ng vµ ph¹m vi cung cÊp vËt   liÖu cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng dù ¸n; ®­ Ph¶i b¶o ®¶m ®óng tiÕn ®é yªu cÇu cña chñ ®Çu t; e­ KhuyÕn khÝch  ®a c¸c c«ng nghÖ  thiÕt kÕ  míi phï  hîp  víi thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh; g­ Tu©n thñ   ®óng theo c¸c chÕ   ®é, chÝnh s¸ch, gi¸ c¶  hiÖn hµnh cña nhµ níc; h­ Trong mäi trêng hîp hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i cã ph¬ng ¸n  b¶o ®¶m an toµn ch¹y tÇu. 6­   C«ng   t¸c   nghiÖm   thu   néi   bé   vÒ   hå   s¬   kh¶o   s¸t   ­  thiÕt kÕ cña tæ chøc t vÊn ph¶i thùc hiÖn t¹i hiÖn trêng;
 9. 7­ Ph¶i thùc hiÖn  ®óng vµ   ®Çy  ®ñ  tr¸ch nhiÖm cña c«ng  t¸c   t  vÊn,   c«ng   t¸c   gi¸m   s¸t   t¸c   gi¶   theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh. §iÒu 14. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ  thÇu x©y l¾p khi thi c«ng  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t trªn  ®êng s¾t  ®ang khai  th¸c 1­ LËp hå  s¬  b¶o  ®¶m an toµn giao th«ng víi sù  thèng  nhÊt cña Ban Qu¶n lý  dù  ¸n vµ  tr×nh c¬  quan qu¶n lý   ®êng  s¾t cã  thÈm quyÒn  ®Ó  cÊp phÐp thi c«ng. Sau khi  ®∙  ® îc cÊp  phÐp thi c«ng ph¶i  ®Õn C«ng ty Qu¶n lý   ®êng s¾t hoÆc C«ng  ty  Th«ng  tin tÝn  hiÖu  ®êng  s¾t  ®Ó   nhËn bµn  giao  mÆt b»ng   thi c«ng vµ  triÓn khai c¸c bíc tiÕp theo. KÓ  tõ  ngµy nhËn  bµn giao mÆt b»ng thi c«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ   b¶o ®¶m giao th«ng th«ng suèt, an toµn; 2­ TriÓn khai c«ng t¸c  ®¶m b¶o giao th«ng tríc khi thi  c«ng c«ng tr×nh chÝnh. Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i   thùc hiÖn  ®óng ph¬ng ¸n, biÖn ph¸p, thêi gian thi c«ng  ®∙  ®îc thèng nhÊt vµ  kh«ng  ®îc g©y h  h¹i c¸c c«ng tr×nh  ®êng  s¾t  hiÖn  cã; ph¶i  chÞu  sù  thanh  tra,  kiÓm tra  cña c¸c  c¬   quan   qu¶n   lý   ®êng   s¾t   vµ   Thanh   tra   giao   th«ng   ®êng   s¾t  trong   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   b¶o   ®¶m   an   toµn   giao  th«ng trong khi thi c«ng theo quy ®Þnh cña giÊy phÐp vµ cña   ph¸p luËt; 3­   Khi   thi   c«ng   xong   ph¶i   thu   dän   vËt   liÖu   thõa,   ®a  thiÕt bÞ ra khái c«ng tr×nh vµ lËp hå s¬ hoµn c«ng kÞp thêi   ®Ó   bµn   giao   cho   ®¬n   vÞ   qu¶n   lý,   thùc   hiÖn   viÖc   b¶o   hµnh   c«ng tr×nh theo quy ®Þnh. B­ TR¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n §iÒu 15. Tr¸ch nhiÖm cña Côc trëng Côc §êng s¾t ViÖt Nam 1­ ChØ ®¹o c¸c c¬ quan tham mu, nghiÖp vô gióp Côc tr­ ëng thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña Côc §êng s¾t ViÖt Nam  ®∙ quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña Quy ®Þnh nµy; 2­ Tæ chøc thanh tra, kiÓm tra  ®Þnh kú,  ®ét xuÊt tõng  mÆt hoÆc toµn bé ho¹t ®éng qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹ tÇng   giao th«ng  ®êng s¾t do c¸c  ®¬n vÞ  qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu   h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t thùc hiÖn; xö  lý  vi ph¹m theo   thÈm quyÒn; 3­ ChÞu tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi vÒ  t×nh tr¹ng h  háng cña  c«ng tr×nh ®êng s¾t; Phã  Côc trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Côc trëng vÒ  nhiÖm  vô qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ® êng s¾t ®îc  ph©n c«ng. §iÒu 16. Tr¸ch nhiÖm cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §êng  s¾t ViÖt Nam
 10. 1­ ChØ  ®¹o c¸c tæ chøc thuéc quyÒn qu¶n lý  hoµn thµnh  tèt nhiÖm vô  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña Quy  ®Þnh nµy vµ  chÞu  tr¸ch   nhiÖm   tríc   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   C«ng   ty   §êng   s¾t  ViÖt  Nam,  Bé  trëng Bé   Giao th«ng  vËn  t¶i vÒ   kÕt qu¶  qu¶n   lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 2­ ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ  ®¹o, h íng dÉn c¸c ®¬n  vÞ thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao   th«ng  ®êng s¾t theo  ®óng c¸c tiªu chuÈn kü  thuËt,  ®Þnh møc   b¶o dìng vµ nguån vèn ®îc giao; 3­   Tæ   chøc   kiÓm   tra   ®Þnh   kú,   ®ét   xuÊt   tõng   mÆt   hoÆc  toµn   bé   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   b¶o   tr×   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao   th«ng ®êng s¾t, c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn giao th«ng cña c¸c   ®¬n   vÞ   qu¶n   lý,   b¶o   tr×   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao   th«ng   ® êng  s¾t,   cña   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n,   nhµ   thÇu   thi   c«ng;   xö   lý   vi  ph¹m theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn xö lý; Phã  Tæng gi¸m  ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m  ®èc  Tæng c«ng ty vÒ  nhiÖm vô  qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng  giao th«ng ®êng s¾t ®îc ph©n c«ng. §iÒu17. Tr¸ch nhiÖm cña Trëng ban Qu¶n lý c¬ së h¹ tÇng  ®êng s¾t 1­   ChØ   ®¹o   c¸c   bé   phËn   tham   mu   nghiÖp   vô   hoµn   thµnh  tèt nhiÖm vô cña Ban Qu¶n lý c¬ së h¹ tÇng ®îc quy ®Þnh t¹i  §iÒu 7 cña Quy  ®Þnh nµy vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr íc  Tæng   gi¸m   ®èc   Tæng   c«ng   ty   ®êng   s¾t   ViÖt   Nam   vÒ   kÕt   qu¶  qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 2­ C¨n cø vµo kÕ ho¹ch nguån vèn sù nghiÖp kinh tÕ ® îc  giao vµ  c¸c tiªu chuÈn kü  thuËt,  ®Þnh møc duy tu, b¶o d ìng  thêng xuyªn vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan  ®Ó  tæ chøc   thùc hiÖn, híng dÉn, chØ  ®¹o c¸c C«ng ty Qu¶n lý   ®êng s¾t,  C«ng ty Th«ng tin tÝn hiÖu ®êng s¾t thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n  lý b¶o tr× kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 3­   Tæ   chøc   kiÓm   tra   thêng   xuyªn,   ®Þnh   kú,   ®ét   xuÊt  viÖc thùc hiÖn qu¶n lý b¶o tr× ®êng s¾t cña c¸c ®¬n vÞ qu¶n  lý söa ch÷a ®êng s¾t ®Ó ph¸t hiÖn vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp  thêi   c¸c   c«ng   tr×nh   cã   nguy   c¬   ®e   däa   ®Õn   an   toµn   c«ng   tr×nh, an toµn ch¹y tµu. Phã   trëng   Ban   Qu¶n   lý   c¬   së   h¹   tÇng   ®êng   s¾t   chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc Trëng Ban Qu¶n lý  c¬  së  h¹  tÇng  ®êng s¾t  vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. §iÒu 18. Tr¸ch nhiÖm cña Gi¸m  ®èc C«ng ty Qu¶n lý   ®êng  s¾t, C«ng ty Th«ng tin tÝn hiÖu ®êng s¾t 1­ Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu   h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t cña c¸c  ®éi, xÝ  nghiÖp, trung  t©m th«ng tin tÝn hiÖu, cung trùc thuéc C«ng ty; thùc hiÖn   tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy ®Þnh nµy;
 11. 2­ KiÓm tra  ®Þnh kú,  ®ét xuÊt tr¹ng th¸i kü  thuËt c«ng  tr×nh, c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn giao th«ng cña c¸c nhµ thÇu   trong qu¸ tr×nh thi c«ng trªn  ®o¹n  ®êng s¾t  ®îc giao qu¶n  lý; xö  lý  vi ph¹m theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o cÊp trªn xö   lý; 3­ B¶o  ®¶m trang thiÕt bÞ  cho ho¹t  ®éng qu¶n lý, b¶o  tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t cña c¸c cung,  ®éi  vµ thùc hiÖn qu¶n lý tµi s¶n theo quy ®Þnh; 4­ ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn vÒ  nhiÖm vô   ®îc giao hoÆc liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c vi   ph¹m g©y ra mÊt an toµn cña c¸c ®¬n vÞ do m×nh phô tr¸ch. Phã  Gi¸m  ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m  ®èc vÒ  nhiÖm  vô qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ® êng s¾t ®îc  ph©n c«ng. §iÒu 19. Tr¸ch nhiÖm cña §éi trëng ®éi qu¶n lý cÇu ®êng,  Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp, Gi¸m ®èc Trung t©m th«ng tin tÝn hiÖu 1­ Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu   h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t cña c¸c cung trùc thuéc; thùc  hiÖn tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña Quy ®Þnh nµy; 2­ Thùc hiÖn kiÓm tra  ®Þnh kú  theo quy  ®Þnh; kiÓm tra  thêng xuyªn,  ®ét xuÊt tr¹ng th¸i kü  thuËt c«ng tr×nh, c«ng  t¸c b¶o  ®¶m an toµn giao th«ng trªn  ®o¹n  ®êng s¾t  ®îc giao  qu¶n   lý;   xö   lý   vi   ph¹m   theo   thÈm   quyÒn   hoÆc   b¸o   c¸o   cÊp   trªn xö lý; 3­ B¶o  ®¶m trang thiÕt bÞ  cho ho¹t  ®éng qu¶n lý, b¶o  tr×   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   giao   th«ng   ®êng   s¾t   cña   c¸c   cung   vµ  thùc hiÖn qu¶n lý tµi s¶n theo quy ®Þnh; 4­ ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty Qu¶n lý ® êng  s¾t hoÆc C«ng ty Th«ng tin tÝn hiÖu ®êng s¾t vÒ nhiÖm vô ®­ îc giao hoÆc liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c vi ph¹m g©y   ra mÊt an toµn cña c¸c ®¬n vÞ do m×nh phô tr¸ch. §éi phã   ®éi qu¶n lý  cÇu  ®êng, Phã  Gi¸m  ®èc trung t©m  th«ng tin tÝn hiÖu  ®êng s¾t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc §éi tr­ ëng,  Gi¸m   ®èc trung  t©m  vÒ  nhiÖm  vô  qu¶n  lý,  b¶o tr×   kÕt   cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t ®îc ph©n c«ng. §iÒu 20. Tr¸ch nhiÖm cña Cung trëng 1­ Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu   h¹  tÇng giao th«ng  ®êng s¾t cña c¸c nh©n viªn trùc thuéc;  thùc   hiÖn   tr¸ch   nhiÖm   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   10   cña   Quy   ®Þnh  nµy; 2­ Thùc hiÖn kiÓm tra  ®Þnh kú  theo quy  ®Þnh; kiÓm tra  thêng xuyªn,  ®ét xuÊt tr¹ng th¸i kü  thuËt c«ng tr×nh, c«ng  t¸c b¶o  ®¶m an toµn giao th«ng trªn  ®o¹n  ®êng s¾t  ®îc giao 
 12. qu¶n   lý;   xö   lý   vi   ph¹m   theo   thÈm   quyÒn   hoÆc   b¸o   c¸o   cÊp   trªn xö lý; 3­ B¶o  ®¶m trang thiÕt bÞ  cho ho¹t  ®éng qu¶n lý, b¶o  tr×  kÕt cÊu  h¹  tÇng  giao  th«ng  ®êng  s¾t cña  cung  vµ  thùc  hiÖn qu¶n lý tµi s¶n theo quy ®Þnh; 4­ ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc §éi trëng  ®éi cÇu  ®êng, Gi¸m  ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn hiÖu, Gi¸m  ®èc C«ng ty Qu¶n lý   ®êng s¾t, Gi¸m  ®èc C«ng ty Th«ng tin tÝn hiÖu  ® êng s¾t vÒ  nhiÖm vô   ®îc giao hoÆc liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c vi   ph¹m   g©y   ra   mÊt   an   toµn   cña   c¸c   nh©n   viªn   do   m×nh   phô   tr¸ch. Cung phã  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Cung trëng vÒ  nhiÖm vô  qu¶n  lý,  b¶o tr×   kÕt cÊu  h¹  tÇng  giao th«ng   ® êng  s¾t  ®îc  ph©n c«ng. §iÒu 21. Tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn tuÇn ®êng 1­ Thùc hiÖn nhiÖm vô  do Cung trëng ph©n c«ng vµ  tu©n  thñ  quy ®Þnh cña quy tr×nh tuÇn ®êng, ph¸p luËt cña Nhµ níc  vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng; 2­ KiÓm tra, theo dâi thêng xuyªn, ph¸t hiÖn kÞp thêi  c¸c   h  háng,   chíng   ng¹i   trªn   ®o¹n   ®êng   tuÇn   tra,   ghi   chÐp  ®Çy ®ñ vµo sæ tuÇn ®êng, b¸o c¸o cÊp trªn theo quy ®Þnh; 3­   Söa   ch÷a,   gi¶i   quyÕt   kÞp   thêi   c¸c   h  háng,   chíng  ng¹i nhá, tham gia b¶o tr×  cÇu  ®êng theo néi dung quy  ®Þnh  khi lªn ban; 4­   KÞp   thêi   phßng   vÖ,   nhanh   chãng   dõng   tµu   khi   cã   h  háng, chíng ng¹i uy hiÕp ®Õn an toµn ch¹y tµu, tham gia b¶o   vÖ   ®êng s¾t vµ  c¸c  ®oµn tµu ch¹y trªn  ®o¹n  ®êng tuÇn tra.  ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc mÊt an toµn giao th«ng ® êng s¾t do  kh«ng ph¸t hiÖn ®îc h háng, chíng ng¹i trong qu¸ tr×nh tuÇn  ®êng. §iÒu 22. Tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn tuÇn cÇu, g¸c cÇu 1­ Thùc hiÖn nhiÖm vô  do Cung trëng ph©n c«ng vµ  tu©n  thñ  quy ®Þnh cña quy tr×nh tuÇn cÇu, g¸c cÇu, ph¸p luËt cña   Nhµ níc vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng; 2­ KiÓm tra, theo dâi thêng xuyªn, ph¸t hiÖn kÞp thêi  c¸c   h  háng,   chíng   ng¹i   trªn   cÇu,   ghi   chÐp   ®Çy   ®ñ   vµo   sæ  tuÇn cÇu, g¸c cÇu, b¸o c¸o cÊp trªn theo quy ®Þnh; 3­   Söa   ch÷a,   gi¶i   quyÕt   kÞp   thêi   c¸c   h  háng,   chíng  ng¹i nhá, tham gia b¶o tr×  cÇu theo néi dung quy  ®Þnh khi   lªn ban; 4­   KÞp   thêi   phßng   vÖ,   nhanh   chãng   dõng   tµu   khi   cã   h  háng, chíng ng¹i uy hiÕp ®Õn an toµn ch¹y tµu, tham gia b¶o   vÖ   cÇu vµ  c¸c   ®oµn  tµu ch¹y  qua cÇu.  ChÞu  tr¸ch  nhiÖm  vÒ  
 13. viÖc mÊt an toµn giao th«ng ®êng s¾t do kh«ng ph¸t hiÖn ®îc  h háng, chíng ng¹i trong qu¸ tr×nh tuÇn cÇu, g¸c cÇu. §iÒu 23. Tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn tuÇn hÇm, g¸c hÇm 1­ Thùc hiÖn nhiÖm vô  do Cung trëng ph©n c«ng vµ  tu©n  thñ  quy ®Þnh cña quy tr×nh tuÇn hÇm, g¸c hÇm, ph¸p luËt cña   Nhµ níc vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng; 2­ KiÓm tra, theo dâi thêng xuyªn, ph¸t hiÖn kÞp thêi  c¸c  h  háng,  chíng  ng¹i  trong  hÇm, ghi  chÐp  ®Çy  ®ñ  vµo  sæ  tuÇn hÇm, g¸c hÇm, b¸o c¸o cÊp trªn theo quy ®Þnh; 3­   Söa   ch÷a,   gi¶i   quyÕt   kÞp   thêi   c¸c   h  háng,   chíng  ng¹i nhá, tham gia b¶o tr×  hÇm theo néi dung quy  ®Þnh khi   lªn ban; 4­   KÞp   thêi   phßng   vÖ,   nhanh   chãng   dõng   tµu   khi   cã   h  háng, chíng ng¹i uy hiÕp ®Õn an toµn ch¹y tµu, tham gia b¶o   vÖ   hÇm vµ  c¸c   ®oµn  tµu ch¹y  qua hÇm.  ChÞu  tr¸ch  nhiÖm  vÒ   viÖc mÊt an toµn giao th«ng ®êng s¾t do kh«ng ph¸t hiÖn ®îc  h háng, chíng ng¹i trong qu¸ tr×nh tuÇn hÇm, g¸c hÇm. §iÒu 24. Tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn g¸c ch¾n 1­   Thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   do   Cung   trëng   ph©n   c«ng,   tu©n  thñ  quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ   ®êng ngang vµ  quy  ®Þnh vÒ  tæ chøc   phßng vÖ ®êng ngang; 2­ Trùc tiÕp qu¶n lý, b¶o qu¶n, sö  dông, b¶o tr×  c¸c  thiÕt   bÞ,   c«ng   tr×nh   vµ   dông   cô   ®êng   ngang   theo   néi   dung  quy ®Þnh khi lªn ban; 3­ B¶o  ®¶m an toµn cho ph¬ng tiÖn giao th«ng  ®êng s¾t  khi qua ®êng ngang; 4­ §ãng ch¾n ®êng bé kÞp thêi, b¶o ®¶m an toµn cho ng ­ êi vµ ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®êng bé khi ph¬ng tiÖn  giao th«ng ®êng s¾t qua ®êng ngang. §iÒu   25.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   nh©n   viªn   kiÓm   tra   ®êng   d©y  th«ng tin vµ nh©n viªn kiÓm tra tÇm nh×n tÝn hiÖu 1­   Nh©n   viªn   kiÓm   tra   ®êng   d©y   th«ng   tin   (   gåm   ®êng  d©y   trÇn,   ®êng   d©y   c¸p   ch«n,   ®êng   d©y   c¸p   treo)   cã   tr¸ch  nhiÖm: a­   KiÓm   tra   phÇn   c¬   khÝ,   phÇn   ®iÖn   khÝ,   ph¸t   hiÖn   h  háng, nguyªn nh©n g©y ra trë  ng¹i  ®Ó  kh¾c phôc kÞp thêi vµ   b¸o  c¸o cÊp  trªn  nh»m duy  tr×,  n©ng cao  chÊt  l îng cña  hÖ  thèng th«ng tin phôc vô  cho c«ng t¸c  ®iÒu hµnh ch¹y tµu an   toµn; b­ §èi víi  ®êng d©y trÇn th«ng tin : KiÓm tra sù  biÕn   ®æi m«i trêng xung quanh däc tuyÕn ®êng d©y cã kh¶ n¨ng g©y  mÊt an toµn  ®êng d©y hoÆc g©y can nhiÔu  ®êng d©y; kiÓm tra  cét,   c¸c   cÊu   kiÖn   trªn   cét   (xµ,   sø,   cuèng   sø,   bµn   ®¶o,  thanh   chèng   xµ,   thanh   nèi   cét,   bu   l«ng   liªn   kÕt   cét...), 
 14. c¸c  chi tiÕt  gia  cè  cét (d©y  co,  cét chèng,   ô  quÇy,  ch©n   cét, bª t«ng ch©n cét, ch©n d©y co...), c¸c bé  phËn b¶o vÖ   ®êng   d©y   (thu   l«i,   bé   phãng   ®iÖn...);   vµ   ghi   chÐp   c¸c   bé  phËn cÇn xö lý vµo phiÕu kiÓm tra ®êng d©y; c­ §èi víi  ®êng d©y c¸p ngÇm th«ng tin c¸c lo¹i: KiÓm  tra   tuyÕn   c¸p,   c¸c   thiÕt   bÞ   trªn   tuyÕn   c¸p   nh:   tñ   giao  tiÕp,   cäc   mèc...,   ghi   l¹i   c¸c   ®iÓm   trªn   tuyÕn   c¸p   bÞ   ®µo  bíi, xãi lë   ®e däa  ®Õn an toµn cña tuyÕn c¸p, kiÓm tra,  ®o   h¬i t¹i c¸c ®iÓm cã g¾n van h¬i, xö lý ngay c¸c ¶nh hëng cã  thÓ  g©y h  háng  ®Õn c¸p. Ghi l¹i trÞ  sè  ¸p lùc h¬i t¹i c¸c   van vµ c¸c hiÖn tîng bªn ngoµi cña m¨ng s«ng, van h¬i ®Ó cã   kÕ ho¹ch xö lý; d­ §èi víi  ®êng d©y c¸p treo: KiÓm tra tuyÕn c¸p, c¸c  thiÕt   bÞ   trªn   tuyÕn   c¸p   nh:   cét,   d©y   co,   cét   chèng,   d©y  treo,   thu   l«i...,   c¸c   c«ng   viÖc   kh¸c   nh  ®èi   víi   ®êng   c¸p  ngÇm. 2­ Nh©n viªn kiÓm tra tÇm nh×n tÝn hiÖu: a­ Ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra  ®Ó  b¶o  ®¶m tÝn hiÖu ho¹t  ®éng   liªn   tôc,   râ   rµng   ngµy   vµ   ®ªm   trong   kho¶ng   c¸ch   quy  ®Þnh ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ghi trong hå s¬ cña   c«ng tr×nh; b­ Khi ph¸t hiÖn tÇm nh×n tÝn hiÖu kh«ng b¶o  ®¶m tiªu  chuÈn, ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm xö  lý, nÕu kh«ng xö  lý   ® îc ph¶i  b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt; c­ KÕt qu¶ kiÓm tra tÇm nh×n tÝn hiÖu ph¶i ghi  ®Çy  ®ñ   vµo phiÕu kiÓm tra tÇm nh×n tÝn hiÖu vµ b¸o c¸o cÊp cã thÈm   quyÒn. §iÒu 26. Tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng ®êng s¾t 1­ Thùc hiÖn nhiÖm vô  do Cung trëng hoÆc Cung phã  ph©n  c«ng; 2­ Thùc hiÖn  ®óng quy tr×nh, quy ph¹m hiÖn hµnh, tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   c«ng   t¸c   b¶o   ®¶m   an   toµn   trong   thi   c«ng. §iÒu   27.  Tr¸ch   nhiÖm   cña   Côc   trëng   Côc   Gi¸m   ®Þnh   vµ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng  ®èi víi c¸c dù  ¸n   ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ® êng s¾t trªn  ®­ êng s¾t ®ang khai th¸c ChØ  ®¹o c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong Côc thùc hiÖn c¸c  néi dung ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Quy ®Þnh nµy. §iÒu   28.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Gi¸m   ®èc,   Tæng   Gi¸m   ®èc   Ban  Qu¶n lý  dù  ¸n (®¹i diÖn chñ   ®Çu t) trong qu¶n lý  c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t trªn ®êng  s¾t ®ang khai th¸c
 15. ChØ  ®¹o c¸n bé, nh©n viªn thuéc ban thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c néi dung ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña Quy ®Þnh nµy. §iÒu 29. Tr¸ch nhiÖm cña Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc tæ chøc  t vÊn khi lËp dù ¸n vµ kh¶o s¸t thiÕt kÕ kÕt cÊu h¹ tÇng giao  th«ng ®êng s¾t trªn ®êng s¾t ®ang khai th¸c ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ  chñ   ®Çu t  vÒ  toµn  bé   chÊt   lîng   cña   hå   s¬   kh¶o   s¸t,   thiÕt   kÕ,   dù   to¸n   c«ng   tr×nh theo néi dung  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña Quy  ®Þnh   nµy, ®ång thêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c néi dung ®∙ cam   kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ. §iÒu   30.  Tr¸ch   nhiÖm   cña   Gi¸m   ®èc,   Tæng   gi¸m   ®èc   nhµ  thÇu x©y l¾p khi thi c«ng kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ® êng s¾t  trªn ®êng s¾t ®ang khai th¸c 1­ ChØ  ®¹o c¸n bé, nh©n viªn thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c néi   dung ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña Quy ®Þnh nµy; 2­ ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn trùc tiÕp qu¶n lý vµ  ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng III hµnh vi vi ph¹m vµ h×nh thøc xö lý §iÒu 31. H×nh thøc xö lý  ®èi víi l∙nh ®¹o Côc § êng s¾t  ViÖt Nam L∙nh  ®¹o Côc §êng s¾t ViÖt Nam, l∙nh  ®¹o c¬  quan tham  mu cña Côc ph¶i  ®ång chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp hoÆc gi¸n  tiÕp vµ  bÞ  xö  lý  tïy theo tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n  ®îc giao vµ  møc  ®é  xö  lý  vi ph¹m cña cÊp díi trong c«ng t¸c qu¶n lý,  b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t. Cô thÓ nh sau: 1­ Côc trëng, Phã  Côc trëng bÞ  phª b×nh, khiÓn tr¸ch,  c¶nh   c¸o,   h¹   bËc   l¬ng,   h¹   ng¹ch   hoÆc   c¸ch   chøc   tïy   theo  tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m. 2­ L∙nh  ®¹o c¸c c¬  quan tham mu cña Côc §êng s¾t ViÖt  Nam  ®îc giao nhiÖm vô  theo dâi, chØ  ®¹o, kiÓm tra bÞ  khiÓn   tr¸ch, c¶nh c¸o, h¹  bËc, h¹  ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tïy theo  tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m. §iÒu 32. H×nh thøc xö lý ®èi víi Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng  ty §êng s¾t ViÖt Nam L∙nh   ®¹o   Tæng   c«ng   ty   §êng   s¾t   ViÖt   Nam   vµ   l∙nh   ®¹o  c¸c tæ chøc gióp viÖc chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp hoÆc gi¸n   tiÕp vµ  bÞ  xö  lý  tïy theo tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n  ®îc giao vµ  møc  ®é  xö  lý  vi ph¹m cña cÊp díi trong c«ng t¸c qu¶n lý,  b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t. Cô thÓ nh sau: 1­ Tæng gi¸m  ®èc, Phã  tæng gi¸m  ®èc bÞ  phª b×nh, khiÓn  tr¸ch, c¶nh c¸o, h¹  bËc l¬ng, h¹  ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tïy  theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m.
 16. 2­ L∙nh  ®¹o c¸c tæ chøc gióp viÖc cña Tæng c«ng ty § ­ êng s¾t ViÖt Nam  ®îc giao nhiÖm vô theo dâi, chØ ®¹o, kiÓm   tra   bÞ   khiÓn   tr¸ch,   c¶nh   c¸o,   h¹   bËc,   h¹   ng¹ch   hoÆc   c¸ch  chøc tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m. §iÒu 33. H×nh thøc xö lý ®èi víi Trëng ban Qu¶n lý c¬ së  h¹ tÇng ®êng s¾t Kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña Quy  ®Þnh nµy th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m bÞ xö lý kû  luËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi trong c¸c trêng hîp sau: 1­ BÞ  khiÓn tr¸ch khi: §Ó  1 gi¸m  ®èc cña C«ng ty Qu¶n   lý   ®êng s¾t hoÆc gi¸m  ®èc C«ng ty th«ng tin tÝn hiÖu  ® êng  s¾t bÞ  c¶nh c¸o do vi ph¹m liªn quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t. 2­ BÞ c¶nh c¸o khi: §Ó 1 gi¸m ®èc C«ng ty Qu¶n lý ® êng  s¾t  hoÆc  gi¸m  ®èc  C«ng  ty th«ng  tin tÝn  hiÖu  ® êng s¾t  bÞ  c¸ch chøc do vi ph¹m liªn quan ®Õn qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu   c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t. 3­ BÞ c¸ch chøc khi: §Ó 1 gi¸m ®èc cña C«ng ty Qu¶n lý  ®êng s¾t hoÆc gi¸m  ®èc C«ng ty th«ng tin tÝn hiÖu  ®êng s¾t  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn qu¶n   lý, b¶o tr× kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t. Phã   trëng   Ban   Qu¶n   lý   c¬   së   h¹   tÇng   ®êng   s¾t   chÞu  tr¸ch nhiÖm vµ  bÞ  xö  lý  nh Trëng Ban Qu¶n lý  c¬  së  h¹  tÇng  ®êng s¾t trong lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. §iÒu 34. H×nh thøc xö  lý   ®èi víi Gi¸m ®èc C«ng ty Qu¶n  lý ®êng s¾t, Gi¸m ®èc c«ng ty Th«ng tin tÝn hiÖu ®êng s¾t 1­ BÞ khiÓn tr¸ch khi: a­   Kh«ng   hoµn   thµnh   1   trong   nh÷ng   nhiÖm   vô   quy   ®Þnh   t¹i §iÒu 18 cña Quy ®Þnh nµy; b­ §éi trëng qu¶n lý  cÇu  ®êng hoÆc gi¸m  ®èc Trung t©m  th«ng tin tÝn hiÖu hoÆc gi¸m  ®èc XÝ  nghiÖp hoÆc Cung tr ëng  thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ  xö  lý  víi h×nh thøc buéc th«i viÖc   do vi ph¹m liªn quan  ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu   c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®êng s¾t. 2­ BÞ c¶nh c¸o khi: a­   Kh«ng   hoµn   thµnh   2   trong   nh÷ng   nhiÖm   vô   quy   ®Þnh   t¹i §iÒu 18 cña Quy ®Þnh nµy; b­ §éi trëng qu¶n lý  cÇu  ®êng hoÆc gi¸m  ®èc Trung t©m  th«ng tin tÝn hiÖu hoÆc gi¸m  ®èc XÝ  nghiÖp hoÆc Cung tr ëng  thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi   liªn quan ®Õn b¶o tr× kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ® êng  s¾t; 3­ BÞ c¸ch chøc khi:
 17. a­ Kh«ng hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8  cña Quy ®Þnh nµy; b­ §Ó 2 trong mét nh÷ng c¸ nh©n sau: §éi tr ëng qu¶n lý  cÇu  ®êng, Gi¸m  ®èc Trung t©m th«ng tin tÝn hiÖu, Gi¸m  ®èc  XÝ  nghiÖp, Cung trëng thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ truy cøu tr¸ch   nhiÖm h×nh sù vÒ téi liªn quan ®Õn b¶o tr× kÕt cÊu c¬ së h¹  tÇng giao th«ng ®êng s¾t; 4­ BÞ buéc th«i viÖc khi: a­ §Ó 3 trong mét nh÷ng c¸ nh©n sau: §éi tr ëng qu¶n lý  cÇu  ®êng, Gi¸m  ®èc Trung t©m th«ng tin tÝn hiÖu, Gi¸m  ®èc  XÝ  nghiÖp, Cung trëng thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ truy cøu tr¸ch   nhiÖm h×nh sù vÒ téi liªn quan ®Õn b¶o tr× kÕt cÊu c¬ së h¹  tÇng giao th«ng ®êng s¾t; b­ BÞ xö ph¹t theo quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n. §iÒu 35. H×nh thøc xö lý ®èi víi l∙nh ®¹o Côc Gi¸m ®Þnh  vµ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng Víi  chøc   n¨ng  qu¶n  lý  Nhµ  níc   ®èi  víi  c¸c  dù  ¸n  x©y  dùng c¬ b¶n trªn  ®êng s¾t ®ang khai th¸c, l∙nh ®¹o Côc Gi¸m   ®Þnh vµ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng  vµ l∙nh ®¹o  c¬   quan   tham   mu   cña   Côc   ph¶i   ®ång   thêi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm  gi¸n tiÕp vµ  bÞ  xö  lý  tïy theo tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vµ  møc  ®é  bÞ  xö  lý  cña cÊp díi vµ  c¸c Ban Qu¶n lý  dù  ¸n, Nhµ  thÇu   trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n   trªn ®êng s¾t ®ang khai th¸c. Cô thÓ nh sau: 1­ Côc trëng, Phã  Côc trëng bÞ  phª b×nh, khiÓn tr¸ch  ®Õn c¶nh c¸o, chËm lªn l¬ng, h¹  ng¹ch, h¹  bËc l¬ng hoÆc bÞ  c¸ch chøc tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m; 2­ L∙nh  ®¹o c¸c c¬  quan tham mu cña Côc Gi¸m  ®Þnh vµ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng  ®îc giao nhiÖm vô  theo   dâi,   chØ   ®¹o,   kiÓm   tra   bÞ   khiÓn   tr¸ch,   c¶nh   c¸o,   h¹  bËc, h¹  ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tïy theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi   ph¹m. §iÒu 36. H×nh thøc xö lý ®èi víi l∙nh ®¹o vµ tæ chøc Ban  Qu¶n lý dù ¸n (®¹i diÖn chñ ®Çu t) Víi chøc n¨ng  ®îc giao §¹i diÖn chñ   ®Çu t qu¶n lý  c¸c  dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a ® êng s¾t trªn ®êng s¾t ®ang  khai th¸c, l∙nh ®¹o Ban Qu¶n lý dù ¸n vµ l∙nh ®¹o c¸c phßng   tham   mu   cña   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n   ph¶i   ®ång   thêi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm  gi¸n  tiÕp  vÒ  c¸c  sai ph¹m  trong  thi c«ng  c¸c  dù  ¸n   x©y dùng c¬  b¶n, söa ch÷a  ®êng s¾t trªn  ®êng s¾t  ®ang khai  th¸c. Cô thÓ nh sau: 1­   Gi¸m   ®èc   (Phã   gi¸m   ®èc),   Trëng   phßng   (Phã   trëng  phßng) bÞ  phª b×nh, khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, chËm lªn l ¬ng,  h¹ ng¹ch, h¹ bËc l¬ng hoÆc bÞ c¸ch chøc;
 18. 2­ Chuyªn viªn phô  tr¸ch, theo dâi trùc tiÕp: bÞ  khiÓn  tr¸ch, c¶nh c¸o, chËm lªn l¬ng, h¹  ng¹ch, h¹  bËc l¬ng, bÞ  ®iÒu ®éng lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc bÞ buéc th«i viÖc; 3­ Kh«ng  ®îc xÐt giao viÖc qu¶n lý dù ¸n tiÕp theo  ®èi   víi dù  ¸n, c«ng tr×nh cã  quy m« t ¬ng tù  hoÆc lín h¬n trong   mét   thêi   gian   nhÊt   ®Þnh   theo   quyÕt   ®Þnh   cña   cÊp   cã   thÈm  quyÒn. §iÒu 37. H×nh thøc xö lý ®èi víi Tæ chøc t vÊn C¨n   cø   vµo   tr¸ch   nhiÖm   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   13   cña   Quy  ®Þnh nµy, tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý: 1­ Tù lµm l¹i vµ kh¾c phôc nhanh nhÊt c¸c c«ng viÖc vi   ph¹m,   ®ång   thêi   ph¶i   båi   thêng   thiÖt   h¹i   c«ng   tr×nh   theo  luËt quy  ®Þnh do c¸c sai sãt cña s¶n phÈm kh¶o s¸t, thiÕt   kÕ vµ dù to¸n g©y ra; 2­   Kh«ng   ®îc   xÐt   giao   viÖc   tiÕp   theo   ®èi   víi   dù   ¸n,  c«ng  tr×nh  cã  quy  m« t¬ng  tù  hoÆc  lín h¬n  trong  mét thêi   gian Ýt nhÊt lµ 1 n¨m. §iÒu 38. H×nh thøc xö lý ®èi víi nhµ thÇu x©y l¾p C¸c nhµ thÇu khi thi c«ng b¶o tr×  kÕt cÊu h¹ tÇng giao   th«ng ®êng s¾t: 1­ BÞ  c¶nh c¸o khi kh«ng thùc hiÖn Kho¶n 1 hoÆc Kho¶n  3 t¹i §iÒu 14 cña Quy  ®Þnh nµy vµ  bÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn  lËp biªn b¶n lÇn  ®Çu, trong trêng hîp bÞ  lËp biªn b¶n lÇn  hai   th×   kh«ng   ®îc   tham   gia   ®Êu   thÇu,   thi   c«ng   c¸c   c«ng  tr×nh tiÕp theo trong thêi gian 1 n¨m;  ®ång thêi vÉn ph¶i  thùc hiÖn Kho¶n 1 hoÆc Kho¶n 3 §iÒu 14 cña Quy ®Þnh nµy; 2­   BÞ   ®×nh   chØ   thi   c«ng   khi   kh«ng   thùc   hiÖn   Kho¶n   2  §iÒu  14 cña  Quy  ®Þnh  nµy  vµ  kh«ng   ®îc  tham gia   ®Êu thÇu,  thi   c«ng   c¸c   c«ng   tr×nh   tiÕp   theo   trong   thêi   gian   1   n¨m;  ®ång  thêi  vÉn ph¶i  thùc  hiÖn  c¸c Kho¶n  2 §iÒu  14 cña  Quy   ®Þnh nµy; 3­ Ph¶i båi thêng thiÖt h¹i vµ  kh«ng  ®îc tham gia  ®Êu  thÇu, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo khi kh«ng thùc hiÖn   Kho¶n   2   §iÒu   14   cña   Quy   ®Þnh   nµy   dÉn   ®Õn   x¶y   ra   tai   n¹n  giao th«ng nghiªm träng. §iÒu 39. H×nh thøc xö  lý   ®èi víi §éi trëng  ®éi qu¶n lý  cÇu ®êng, Gi¸m ®èc trung t©m th«ng tin tÝn hiÖu 1­ Hµnh vi vi ph¹m: a­   Kh«ng   thu   thËp,   cËp   nhËt   sè   liÖu,   t×nh   tr¹ng   kÕt   cÊu  h¹  tÇng  giao  th«ng  ®êng s¾t  theo  quy  ®Þnh  vµ  b¸o  c¸o  theo mÉu biÓu; b­ ThiÕu kiÓm tra  ®«n  ®èc  ®Ó  c«ng nh©n duy tu vi ph¹m   quy t¾c an toµn lao ®éng, an toµn giao th«ng khi thi c«ng;
 19. c­   Kh«ng   lµm   tèt   nhiÖm   vô   qu¶n   lý,   lu   tr÷   hå   s¬   ®∙  ph©n cÊp cho ®¬n vÞ; d­ Kh«ng kiÓm tra xö  lý  ngay c¸c h  háng, c¸c vi ph¹m  mÊt   an   toµn   giao   th«ng   theo   quy   ®Þnh   khi   nhËn   ®îc   th«ng  tin; ®­ Kh«ng kiÓm tra  ®«n  ®èc thùc hiÖn phßng vÖ  khi b¶o  tr× c«ng tr×nh dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng nguy hiÓm. 2­ H×nh thøc xö lý: a­ KhiÓn tr¸ch khi vi ph¹m lÇn  ®Çu mét trong c¸c  ®iÓm  a, b, c, d, ® Kho¶n 1 cña §iÒu nµy; b­ KÐo dµi thêi h¹n n©ng l¬ng kh«ng qu¸ 6 th¸ng hoÆc  chuyÓn lµm c«ng viÖc kh¸c cã  møc l¬ng thÊp h¬n trong thêi  h¹n   tèi   ®a   6   th¸ng   hoÆc   c¸ch   chøc   khi   vi   ph¹m   lÇn   2   mét  trong c¸c ®iÓm a, b, c, d, ® Kho¶n 1 cña §iÒu nµy; c­ BÞ sa th¶i khi cã hµnh vi vi ph¹m theo quy ®Þnh cña  LuËt lao ®éng. §iÒu 40. H×nh thøc xö lý ®èi víi Cung trëng 1­ Hµnh vi vi ph¹m: a­   Kh«ng   thu   thËp,   cËp   nhËt   sè   liÖu,   t×nh   tr¹ng   kÕt   cÊu  h¹  tÇng  giao  th«ng  ®êng s¾t  theo  quy  ®Þnh  vµ  b¸o  c¸o  theo mÉu biÓu; b­ ThiÕu kiÓm tra  ®«n  ®èc  ®Ó  c«ng nh©n duy tu vi ph¹m   quy t¾c an toµn lao ®éng, an toµn giao th«ng khi thi c«ng; c­   Kh«ng   lµm   tèt   nhiÖm   vô   qu¶n   lý,   lu   tr÷   hå   s¬   ®∙  ph©n cÊp cho ®¬n vÞ; d­ Kh«ng kiÓm tra xö  lý  ngay c¸c h  háng, c¸c vi ph¹m  mÊt   an   toµn   giao   th«ng   theo   quy   ®Þnh   khi   nhËn   ®îc   th«ng  tin; ®­ §Ó  3 c«ng nh©n trë  lªn bÞ  c¶nh c¸o do vi ph¹m quy  ®Þnh ë §iÒu 46 cña Quy ®Þnh nµy; e­ §Ó  2 c«ng nh©n trë  lªn bÞ  sa th¶i do vi ph¹m quy  ®Þnh ë §iÒu 46 cña Quy ®Þnh nµy; g­ Kh«ng kiÓm tra  ®«n  ®èc thùc hiÖn phßng vÖ  khi söa  ch÷a c«ng tr×nh dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng. 2­ H×nh thøc xö lý: a­  KhiÓn tr¸ch khi vi ph¹m lÇn  ®Çu mét trong c¸c  ®iÓm  a, b, c, d, ®, e, g Kho¶n 1 cña §iÒu nµy; b­ KÐo dµi thêi h¹n n©ng l¬ng kh«ng qu¸ 6 th¸ng hoÆc  chuyÓn lµm c«ng viÖc kh¸c cã  møc l¬ng thÊp h¬n trong thêi  h¹n   tèi   ®a   6   th¸ng   hoÆc   c¸ch   chøc   khi   vi   ph¹m   lÇn   2   mét  trong c¸c ®iÓm a, b, c, d, ®, e, g Kho¶n 1 cña §iÒu nµy;
 20. c­ BÞ sa th¶i khi cã hµnh vi vi ph¹m theo quy ®Þnh cña  LuËt lao ®éng. §iÒu 41. H×nh thøc xö lý ®èi víi nh©n viªn tuÇn ®êng 1­ Hµnh vi vi ph¹m: a­ §ang lµm nhiÖm vô mµ trong m¸u cã ®é cån v ît qu¸ 80  miligam/100lÝt khÝ  thë  hoÆc cã  c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c mµ  ph¸p luËt cÊm sö dông; b­ Tù   ý  bá  nhiÖm vô   ®îc ph©n c«ng hoÆc lµm tr¸i nhiÖm   vô ®îc giao; c­ Kh«ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng h háng cña cÇu ®êng vµ c¸c  hµnh vi vi ph¹m ph¹m vi b¶o vÖ c«ng tr×nh ®êng s¾t; d­ Ph¸t hiÖn ra c¸c h háng cña cÇu ®êng nhng kh«ng b¸o  c¸o kÞp thêi theo quy ®Þnh; ®­ Kh«ng ghi chÐp c¸c néi dung tuÇn  ®êng vµo sæ tuÇn  ®êng nh quy ®Þnh; e­ Khi ph¸t hiÖn ra c¸c h  háng cña cÇu  ®êng mµ  kh«ng  cã biÖn ph¸p b¸o hiÖu dÉn ®Õn mÊt an toµn giao th«ng; g­ Ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m c«ng tr×nh cÇu  ®êng  mµ kh«ng xö lý theo thÈm quyÒn; h­ TiÕp tay cho c¸c hµnh vi vi ph¹m c«ng tr×nh cÇu  ® ­ êng. 2­ H×nh thøc xö lý: a­  KhiÓn tr¸ch khi vi ph¹m lÇn  ®Çu mét trong c¸c  ®iÓm  a, b, c, d, ®, e, g, h Kho¶n 1 cña §iÒu nµy; b­ KÐo dµi thêi h¹n n©ng l¬ng kh«ng qu¸ 6 th¸ng hoÆc  chuyÓn lµm c«ng viÖc kh¸c cã  møc l¬ng thÊp h¬n trong thêi  h¹n tèi  ®a 6 th¸ng khi vi ph¹m lÇn 2 mét trong c¸c  ®iÓm a,  b, c, d, ®, e, g, h Kho¶n 1 cña §iÒu nµy; c­ BÞ sa th¶i khi cã hµnh vi vi ph¹m theo quy ®Þnh cña  LuËt lao ®éng. §iÒu 42. H×nh thøc xö lý ®èi víi nh©n viªn tuÇn cÇu, g¸c  cÇu 1­ Hµnh vi vi ph¹m: a­ §ang lµm nhiÖm vô mµ trong m¸u cã ®é cån v ît qu¸ 80  miligam/100lÝt khÝ  thë  hoÆc cã  c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c mµ  ph¸p luËt cÊm sö dông; b­ Tù   ý  bá  nhiÖm vô   ®îc ph©n c«ng hoÆc lµm tr¸i nhiÖm   vô ®îc giao; c­ Kh«ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng h háng cña cÇu vµ c¸c hµnh  vi vi ph¹m ph¹m vi b¶o vÖ c«ng tr×nh cÇu;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản