Quyết định 15/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
96
lượt xem
1
download

Quyết định 15/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2005/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 15/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ, K SƯ HO T NG XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N - CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư, K sư ho t ng xây d ng". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 91/BXD- T ngày 16/4/1993 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch hành ngh ki n trúc sư và Quy t nh s 23/2000/Q -BXD ngày 13/11/2000 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương c a các oàn th , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m th c hi n Quy t nh này. B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban kinh t Trung ương; - VP Ch t ch nư c; - VP Qu c h i; - VP Chính ph ; Nguy n H ng Quân - Toà án nhân dân T i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân T i cao; - H ND các t nh thành ph tr c thu c TW; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Các V , C c, Vi n tr c thu c B Xây d ng; - Lưu VP, PC.
 2. QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ, K SƯ HO T NG XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 15 /2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v c p ch ng ch hành ngh cho ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng theo quy nh t i i u 49, i u 50 và i u 51 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho t ng xây d ng, ch ng ch hành ngh k sư ho t ng xây d ng c p cho cá nhân là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ho t ng xây d ng h p pháp t i Vi t Nam có nhu c u ư c c p ch ng ch , có i u ki n theo quy nh t i i u 7 và có h sơ theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. 2. Cá nhân ph i có ch ng ch hành ngh phù h p khi m nh n các ch c danh: Ch nhi m thi t k án quy ho ch xây d ng, ch trì thi t k chuyên ngành thu c án quy ho ch xây d ng; ch nhi m án thi t k xây d ng công trình, ch trì thi t k các chuyên môn thu c án thi t k xây d ng công trình; ch nhi m kh o sát xây d ng; cá nhân hành ngh c l p thi t k quy ho ch xây d ng, tư v n kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng công trình. 3. Cá nhân là công ch c ang làm vi c trong các cơ quan hành chính Nhà nư c thì không ư c c p ch ng ch hành ngh theo Quy ch này; trư ng h p nh ng cá nhân này trư c ây ã ư c c p ch ng ch hành ngh thì trong th i gian làm vi c trong cơ quan hành chính nhà nư c không ư c s d ng ch ng ch ó hành ngh . 4. Cá nhân ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n u ã có ch ng ch hành ngh do cơ quan, t ch c nư c ngoài c p thì ư c công nh n hành ngh . T ch c thuê ho c qu n lý tr c ti p các cá nhân này có trách nhi m ki m tra và căn c n i dung ghi trong ch ng ch hành ngh c a h thuê ho c giao th c hi n các công vi c ho t ng xây d ng m b o v i u ki n năng l c theo úng quy nh c a pháp lu t. Cá nhân ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n u chưa có ch ng ch hành ngh thì ph i xin c p ch ng ch hành ngh theo quy nh c a Quy ch này m i ư c m nh n các ch c danh nêu t i kho n 2 i u này. Chương 2:
 3. T CH C C P CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ, K SƯ HO T NG XÂY D NG i u 3. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng 1. Ch ng ch hành ngh ư c c p theo Quy ch này g m 2 lo i: a) Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho t ng xây d ng; b) Ch ng ch hành ngh k sư ho t ng xây d ng. 2. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng g m các n i dung sau: a) Các thông tin v nhân thân c a ngư i ư c c p ch ng ch ; b) Trình chuyên môn ư c ào t o; c) Lĩnh v c và ph m vi ư c phép hành ngh ; d) Th i h n có giá tr c a ch ng ch ; d) Các ch d n khác. 3. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng do B Xây d ng th ng nh t phát hành, quy cách c a ch ng ch theo m u t i Ph l c s 3A và 3B c a Quy ch này. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư có kích thư c 85mmx125mm, bìa c ng, màu xanh, ru t g m 4 trang màu tr ng; Ch ng ch hành ngh k sư có kích thư c 85mmx125mm, bìa c ng, màu nâu, ru t g m 4 trang màu tr ng. 4. Cách ánh s ch ng ch : a) S ch ng ch bao g m 2 nhóm s : - Nhóm s th nh t: Mã vùng a phương (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); - Nhóm s th hai: S th t c a ch ng ch là m t s có 4 ch s . Hai nhóm s ư c n i v i nhau b ng d u g ch ngang (-). b) Ký hi u i v i ch ng ch ư c c p l i: - Trư ng h p c p l i l n th nh t thì sau nhóm s th hai thêm ch A; - Trư ng h p c p l i l n th hai thì sau nhóm s th hai thêm ch B. 5. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng có hi u l c trong th i h n 5 năm, khi h t h n ph i làm th t c c p l i.
 4. 6. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng ư c ho t ng hành ngh trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Các lĩnh v c hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng 1. Các lĩnh v c hành ngh ki n trúc sư ho t ng xây d ng bao g m: a) Thi t k quy ho ch xây d ng; b) Thi t k ki n trúc công trình. 2. Các lĩnh v c hành ngh k sư ho t ng xây d ng bao g m: a) Kh o sát xây d ng; b) Thi t k xây d ng công trình bao g m: Công trình dân d ng, công trình công nghi p, công trình giao thông, công trình thu l i, công trình h t ng k thu t (theo quy nh t i Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng); c) Thi công xây d ng công trình. i u 5. Th m quy n c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng 1. B Xây d ng th ng nh t qu n lý v vi c c p ch ng ch và hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng trong ph m vi c nư c; quy nh n i dung và th ng nh t phát hành ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng; qu n lý v n hành trang Web v ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng; ki m tra, thanh tra vi c c p ch ng ch theo Quy ch này. 2. Giám c S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng và qu n lý ho t ng hành ngh t i a phương theo quy nh c a Quy ch này và pháp lu t có liên quan; ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra ho t ng hành ngh ; ph i h p v i B Xây d ng qu n lý, v n hành trang Web v c p ch ng ch và hành ngh ho t ng xây d ng. 3. Giám c S Xây d ng quy t nh thành l p H i ng tư v n và ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng tư v n v i nh ng n i dung quy nh t i Ph l c 4 c a Quy ch này. i u 6. Trình t , th t c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng 1. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh g i 03 b h sơ theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này t i S Xây d ng nơi xin c p ch ng ch . 2. S Xây d ng ti p nh n và ki m tra h sơ, yêu c u b sung h sơ n u thi u ho c không h p l ; giao H i ng tư v n nghiên c u và xem xét h sơ.
 5. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Xây d ng t ch c xét, c p ch ng ch hành ngh theo úng quy nh t i Quy ch này. 4. Giám c S Xây d ng quy t nh c p ch ng ch cho các cá nhân có các i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy ch này; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Xây d ng và trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 5. Vi c thu và s d ng l phí c p ch ng ch hành ngh th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. i u 7. i u ki n c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng 1. i u ki n c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho t ng xây d ng. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho t ng xây d ng ph i có các i u ki n sau: a) Có quy n công dân và có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t; i v i công dân Vi t Nam ph i có ch ng minh thư nhân dân, i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i có h chi u và gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) Có b ng t t nghi p i h c tr lên thu c chuyên ngành ki n trúc ho c quy ho ch xây d ng do t ch c h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p; c) Có kinh nghi m trong công tác thi t k ít nh t 5 năm và ã tham gia thi t k ki n trúc ít nh t 5 công trình ho c 5 án quy ho ch xây d ng ư c phê duy t; d) Trong quá trình ho t ng ngh nghi p không có vi ph m gây ra s c công trình; ) Có h sơ xin c p ch ng ch theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này và ã n p l phí theo quy nh. 2. i u ki n c p ch ng ch hành ngh k sư ho t ng xây d ng. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh k sư ho t ng xây d ng ph i có các i u ki n sau: a) Có quy n công dân và có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t; i v i công dân Vi t Nam ph i có ch ng minh thư nhân dân, i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i có h chi u và gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) Có b ng t t nghi p i h c tr lên do t ch c h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p. Chuyên ngành ư c ào t o ph i phù h p v i n i dung xin ăng ký hành ngh ; c) Có ít nh t 5 năm kinh nghi m v n i dung xin ăng ký hành ngh và ã tham gia th c hi n thi t k ho c kh o sát ít nh t 5 công trình;
 6. d) Trong quá trình ho t ng ngh nghi p thi t k ho c kh o sát không có vi ph m gây ra s c công trình; ) Có h sơ xin c p ch ng ch theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này và ã n p l phí theo quy nh. i u 8. H sơ xin c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng H sơ xin c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng g m các tài li u sau: 1. ơn xin c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 1 c a Quy ch này, kèm theo 03 nh m u c 3 x 4 ch p trong năm xin ăng ký; 2. Gi y gi i thi u c a cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ngư i xin c p ch ng ch ho c U ban nhân dân c p xã (xã, phư ng, th tr n) nơi cư trú i v i ngư i không làm vi c trong cơ quan, t ch c; 3. B n sao các văn b ng, ch ng ch liên quan n n i dung xin c p ch ng ch hành ngh ; 4. B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn v ho t ng xây d ng theo m u t i Ph l c s 2 c a Quy ch này, có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p ho c H i ngh nghi p; Ngư i ký xác nh n ch u trách nhi m v s trung th c c a n i dung xác nh n. i u 9. Thành ph n H i ng tư v n c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng 1. H i ng tư v n xét c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho t ng xây d ng có s lư ng t 5 n 7 thành viên, bao g m các thành ph n sau: a) i di n S Xây d ng; b) i di n H i ki n trúc sư Vi t Nam; c) i di n H i Quy ho ch phát tri n ô th Vi t Nam; d) Cá nhân ã ư c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho t ng xây d ng, hành ngh có uy tín do H i Ki n trúc sư Vi t Nam ho c H i Quy ho ch phát tri n ô th Vi t Nam gi i thi u. 2. H i ng tư v n xét c p ch ng ch hành ngh k sư ho t ng xây d ng có s lư ng t 5 n 7 thành viên, bao g m các thành ph n sau: a) i di n S Xây d ng; b) i di n H i Xây d ng;
 7. c) i di n Hi p H i tư v n xây d ng Vi t Nam; d) i di n H i ngh nghi p chuyên ngành có liên quan n lĩnh v c xét c p ch ng ch hành ngh ; ) Cá nhân ã ư c c p ch ng ch hành ngh k sư ho t ng xây d ng, hành ngh có uy tín do H i Xây d ng ho c H i ngh nghi p chuyên ngành gi i thi u; e) Tuỳ t ng trư ng h p c th , Giám c S Xây d ng có th m i thêm i di n các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành có liên quan tham gia H i ng tư v n. 3. H i ng tư v n có nhi m kỳ trong th i h n 3 năm. Quy ch ho t ng c a H i ng tư v n theo m u t i Ph l c s 4 c a Quy ch này. i u 10. C p l i ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng 1. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng ư c c p l i trong các trư ng h p sau: a) Ch ng ch cũ h t h n s d ng; b) B sung n i dung hành ngh ; c) Ch ng ch cũ b rách, nát; d) Ch ng ch b m t. 2. i u ki n ư c c p l i ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng: a) Có ơn xin c p l i ch ng ch hành ngh ; b) Có ch ng ch cũ, trư ng h p m t ch ng ch thì ph i có gi y xác minh c a cơ quan công an ho c chính quy n a phương; c) Có b n khai k t qu hành ngh theo ch ng ch ã ư c c p; d) Không vi ph m các quy nh t i Quy ch này và pháp lu t có liên quan; ) i v i trư ng h p xin b sung n i dung hành ngh thì ngoài các yêu c u nêu trên ph i có thêm b n sao các văn b ng, ch ng ch liên quan n n i dung xin b sung ch ng ch . 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Xây d ng có trách nhi m xem xét c p l i ch ng ch cho các i tư ng có i u ki n theo quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Trư ng h p ch ng ch b m t ho c rách nát c n c p l i thì n i dung và th i h n c a ch ng ch m i ph i ghi theo úng n i dung và th i h n c a ch ng ch cũ.
 8. i u 11. Quy n và nghĩa v c a ngư i xin c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh có các quy n và nghĩa v sau ây: 1. Yêu c u cung c p thông tin v vi c c p ch ng ch hành ngh ; 2. Khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m các quy nh c a Quy ch này; 3. Khai báo trung th c h sơ xin c p ch ng ch hành ngh theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s chính xác c a h sơ; n p l phí theo quy nh. 4. Hành ngh úng v i n i dung ch ng ch ư c c p, nh n và th c hi n các công vi c ho t ng xây d ng trong ph m vi cho phép c a ch ng ch và tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và pháp lu t khác có liên quan; 5. Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n ho c s d ng ch ng ch hành ngh ; 6. Không ư c t ý tNy xoá, s a ch a ch ng ch ; 7. Không vi ph m các yêu c u v o c ngh nghi p; 8. Xu t trình ch ng ch và ch p hành các yêu c u v thanh tra, ki m tra khi các cơ quan có thNm quy n yêu c u. i u 12. Quy n và nghĩa v c a S Xây d ng trong vi c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng 1. Thành l p H i ng tư v n xét duy t h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh . 2. Ti p nh n h sơ, n u thi u ho c không úng quy nh thì ph i yêu c u ngư i xin c p ch ng ch b sung trong th i h n 5 ngày. 3. C p ch ng ch hành ngh cho cá nhân có i u ki n theo quy nh. 4. Không c p ch ng ch hành ngh cho cá nhân không i u ki n theo quy nh c a Quy ch này. 5. Ki m tra, qu n lý ho t ng hành ngh t i a phương. 6. X lý theo thNm quy n ho c ngh cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m trong hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng. 7. Cung c p thông tin cho các i tư ng liên quan n vi c c p ch ng ch hành ngh . 8. Lưu tr h sơ g c. 9. nh kỳ báo cáo B Xây d ng và qu n lý v n hành trang Web t i a phương.
 9. Chương 3: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 13. Ki m tra, thanh tra 1. B Xây d ng có trách nhi m: a) Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c; b) Gi i quy t khi u n i, t cáo v nh ng hành vi vi ph m Quy ch này. 2. S Xây d ng có trách nhi m: a) Ki m tra, thanh tra ho t ng hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng trong ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý; b) Gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n. i u 14. X lý vi ph m 1. Cá nhân ư c c p ch ng ch n u vi ph m quy nh c a Quy ch này và pháp lu t có liên quan thì s b thu h i ch ng ch ho c b ph t c nh cáo. a) Các hành vi vi ph m sau ây s b thu h i ch ng ch : - Khai báo không trung th c trong h sơ xin c p ch ng ch ; - T ý tNy xoá, s a ch a ch ng ch ; - Cho mư n, cho thuê ho c cho ngư i khác s d ng ch ng ch hành ngh ; - Hành ngh không úng v i n i dung ghi trong ch ng ch ; - Vi ph m các quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng xây d ng gây h u qu nghiêm tr ng. b) Trư ng h p vi ph m các nghĩa v khác c a ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh quy nh t i i u 11 c a Quy ch này nhưng chưa t i m c ph i thu h i ch ng ch thì s b ph t c nh cáo. Ngư i ư c c p ch ng ch b ph t c nh cáo 3 l n s b thu h i ch ng ch . 2. T ch c, cá nhân có liên quan n vi c c p ch ng ch hành ngh n u vi ph m các quy nh c a Quy ch này thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính, b i thư ng v t ch t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH
 10. i u 15. Hi u l c thi hành Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và th c hi n th ng nh t trong ph m vi c nư c. Ch ng ch ki n trúc sư ch nhi m án ã c p theo quy nh t i Quy t nh s 91/BXD- T ngày 16/4/1993 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch hành ngh ki n trúc sư và ch ng ch hành ngh thi t k công trình ã ư c c p theo Quy t nh s 23/2000/Q -BXD ngày 13/11/2000 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình v n có giá tr và ư c ti p t c s d ng n khi h t h n ghi trên ch ng ch . B TRƯ NG B XÂY D NG Nguy n H ng Quân PH L C S 1 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- ……….., ngày….. tháng …. năm……… ƠN XIN C P CH NG CH HÀNH NGH Kính g i: S Xây d ng (t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương) 1. H và tên: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Qu c t ch:
 11. 5. S ch ng minh thư nhân dân (ho c s h chi u và gi y phép cư trú): 6. a ch thư ng trú: 7. Trình chuyên môn: - Văn b ng, ch ng ch ã ư c c p: 8. Kinh nghi m ngh nghi p: - Toàn qu c ã ho t ng xây d ng ( ã tham gia thi t k quy ho ch xây d ng, thi t k công trình, kh o sát xây d ng): - ã làm ch nhi m, ch trì bao nhiêu công trình: - ã tham gia thi t k quy ho ch xây d ng, thi t k công trình, kh o sát xây d ng bao nhiêu công trình: ngh ư c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho c k sư ho t ng xây d ng v i các n i dung sau: .......................................................................................................................................... ... .......................................................................................................................................... ... .......................................................................................................................................... ... Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ơn này và cam k t hành ngh ho t ng xây d ng theo úng n i dung ghi trong ch ng ch ư c c p và tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Ngư i làm ơn (ký và ghi rõ h , tên) PH L C S 2 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) B N KHAI KINH NGHI M CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HO T NG XÂY D NG
 12. 1. H và tên: 2. Quá trình ho t ng chuyên môn trong xây d ng: S Th i gian ho t ng Ho t ng xây N i dung ho t ng xây d ng th chuyên môn v xây d ng trong cơ (thi t k quy ho ch xây d ng, t d ng (T …. n ….) quan, t ch c nào? thi t k công trình, kh o sát xây ho c ho t ng c d ng)? T i công trình nào? Ch l p? trì hay tham gia? Tôi xin ch u trách nhi m v n i dung b n t khai này. Xác nh n c a cơ quan ho c t ch c Ngư i làm ơn qu n lý tr c ti p ho c H i ngh nghi p (Ký và ghi rõ h , tên) PH L C S 3A (Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) M U CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ HO T NG XÂY D NG
 13. B XÂY D NG ------ CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ HO T NG XÂY D NG Trang bìa 1 (m u xanh) Trang bìa 2 (m u tr ng) B XÂY D NG ------ nh 3x4 (Ch ký c a ngư i ư c c p ch ng ch ) CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ HO T NG XÂY D NG Ch ng ch này có giá tr t ngày …... tháng … năm … n ngày … tháng … năm …
 14. S Ch ng ch : Trang 4 (m u tr ng) Trang 3 (m u tr ng) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T X lý vi ph m c a cơ quan có thNm quy n NAM c l p - T do - H nh phúc ………………………………………………. ------ ………………………………………………. ………………………………………………. B TRƯ NG B XÂY D NG ………………………………………………. - C p cho Ông/bà: ………………………………………………. - Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………. - Qu c t ch: ………………………………………………. - S CMTND (ho c h chi u): ………………………………………………. - Nơi thư ng trú (ho c cư trú): ………………………………………………. - Trình chuyên môn: ………………………………………………. ư c phép hành ngh ho t ng xây d ng: ………………………………………………. 1. ………………………………………………. ………………………………………………. 2. ………………………………………………. .……………………………………………… ………………………………………………. 3. .................................................................. 4. .................................................................. …, ngày … tháng… năm … T/L B TRƯ NG B XÂY D NG Trang 6 (m u tr ng)
 15. (Ký tên, óng d u) Trang 5 (m u tr ng) Trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng ch - Ch ư c nh n và th c hi n các công vi c ho t ng xây d ng trong ph m vi cho phép c a ch ng ch này. - Tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và pháp lu t khác có liên quan. - Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n ho c s d ng ch ng ch này hành ngh . - Không ư c tNy xoá, s a ch a ch ng ch này. - Trình báo khi có yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n. Trang bìa 7 (m u tr ng) Trang bìa 8 (m u xanh) PH L C S 3B (Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) M U CH NG CH HÀNH NGH K SƯ HO T NG XÂY D NG
 16. B XÂY D NG ------ CH NG CH HÀNH NGH K SƯ HO T NG XÂY D NG Trang bìa 1 (m u nâu) Trang bìa 2 (m u tr ng) B XÂY D NG ------ nh 3x4 (Ch ký c a ngư i ư c c p ch ng ch ) CH NG CH HÀNH NGH K SƯ HO T NG XÂY D NG Ch ng ch này có giá tr t ngày …... tháng … năm … n ngày … tháng … năm …
 17. S Ch ng ch : Trang 4 (m u tr ng) Trang 3 (m u tr ng) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T X lý vi ph m c a cơ quan có thNm quy n NAM c l p - T do - H nh phúc ………………………………………………. ------ ………………………………………………. ………………………………………………. B TRƯ NG B XÂY D NG ………………………………………………. - C p cho Ông/bà: ………………………………………………. - Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………. - Qu c t ch: ………………………………………………. - S CMTND (ho c h chi u): ………………………………………………. - Nơi thư ng trú (ho c cư trú): ………………………………………………. - Trình chuyên môn: ………………………………………………. ư c phép hành ngh ho t ng xây d ng: ………………………………………………. 1. ………………………………………………. ………………………………………………. 2. ………………………………………………. .……………………………………………… ………………………………………………. 3. .................................................................. 4. .................................................................. …, ngày … tháng… năm …
 18. T/L B TRƯ NG B XÂY D NG (Ký tên, óng d u) Trang 6 (m u tr ng) Trang 5 (m u tr ng) Trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng ch - Ch ư c nh n và th c hi n các công vi c ho t ng xây d ng trong ph m vi cho phép c a ch ng ch này. - Tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và pháp lu t khác có liên quan. - Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n ho c s d ng ch ng ch này hành ngh . - Không ư c tNy xoá, s a ch a ch ng ch này. - Trình báo khi có yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n. Trang bìa 7 (m u tr ng) Trang bìa 8 (m u nâu) Ghi chú: * Ch ng ch hành ngh có 8 trang, kích thư c 85 mm x 125 mm. ** S ch ng ch : Có 02 nhóm s , nhóm s th nh t theo mã vùng i n tho i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nhóm s th 2 theo s th t c p t i a phương g m 4 ch s .
 19. Ví d : Ch ng ch hành ngh c p t i Hà N i ghi là: 04 - 0001, trư ng h p c p l i thì có thêm ch cái A ho c (B) n u là c p l i l n 1 ho c l n (2). PH L C S 4 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) M U QUY CH C A H I NG TƯ V N I. Nhi m v - Ti p nh n, ki m tra xem xét h sơ; - T ch c h p xét c p ch ng ch hành ngh . II. Quy n h n - Ki m tra s phù h p c a h sơ theo nh ng quy nh trong Quy ch ; - ngh các i tư ng xin c p ch ng ch hành ngh hoàn thi n, b sung h sơ theo quy nh. III. Trách nhi m - Trách nhi m c a t ng thành viên trong H i ng tư v n. - H i ng tư v n ch u trách nhi m trư c Giám c S Xây d ng v k t qu xét c p ch ng ch hành ngh . IV. Cơ c u t ch c - i di n lãnh o S Xây d ng - Ch t ch H i ng; - Cán b phòng ch c năng c a S Xây d ng - y viên thư ng tr c; - i di n các H i ngh nghi p có liên quan - y viên H i ng; - Cá nhân có ch ng ch và ho t ng hành ngh có uy tín - y viên H i ng; - Tuỳ t ng trư ng h p c th , Giám c S Xây d ng m i i di n S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành tham gia y viên H i ng; - Thư ký H i ng;
 20. V. Nguyên t c làm vi c c a H i ng - m b o tính khoa h c, khách quan; - T i i u ki n thu n l i cho ngư i xin c p ch ng ch : - Làm vi c t p th , dân ch .
Đồng bộ tài khoản