intTypePromotion=3

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B C LIÊU NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 15/2007/Q -UBND B c liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ TRÊN NA BÀN T NH B C LIÊU Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; Căn c Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai. Căn c ý ki n k t lu n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh t i phiên h p Thành viên y ban nhân dân t nh B c Liêu nh kỳ tháng 8 năm 2007 (Theo Thông báo s 469/TB-VP ngày 06 tháng 9 năm 2007 c a Văn phòng y ban nhân dân t nh B c Liêu); Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư trên a bàn t nh B c Liêu.
 2. i u 2. Giám c S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan và y ban nhân dân huy n, th xã t ch c tri n khai th c hi n n i dung Quy t nh này; ng th i ph bi n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S K ho ch và u tư, Th trư ng các s , ban ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. UBND T NH CH TNCH Cao Anh L c QUY NNH CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ TRÊN NA BÀN T NH B C LIÊU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng: Quy nh này quy nh c th v chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư, theo Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư (Dư i ây g i t t là Ngh nh s 108/2006/N -CP) áp d ng trên m t s lĩnh v c, a bàn c th c a t nh B c Liêu. i u 2. i tư ng áp d ng: Nhà u tư trong nư c và nhà u tư nư c ngoài th c hi n ho t ng u tư trên a bàn t nh B c Liêu. 1. Nhà u tư là t ch c, cá nhân th c hi n ho t ng u tư theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam (G i chung là cơ s kinh doanh) bao g m:
 3. - Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t thành l p theo Lu t Doanh nghi p; doanh nghi p Nhà nư c ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; h p tác xã, liên hi p h p tác xã thành l p theo Lu t H p tác xã; h kinh doanh, cá nhân; - T ch c, cá nhân nư c ngoài; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam; các t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Nhà u tư nư c ngoài là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng u tư trên a bàn t nh B c Liêu. i u 3. Lĩnh v c ưu ãi u tư: Lĩnh v c ưu ãi u tư bao g m lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư và lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Quy nh này. i u 4. a bàn ưu ãi u tư: 1. a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn: - Huy n Vĩnh L i; - Huy n Hòa Bình; - Huy n Giá Rai; - Huy n ông H i; - Huy n Phư c Long; - Huy n H ng Dân. 2. a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn: - Th xã B c Liêu. Chương II CÁC ƯU ÃI VÀ KHUY N KHÍCH U TƯ i u 5. i u ki n ưu ãi u tư: Nhà u tư th c hi n d án u tư áp ng ư c m t trong các i u ki n t i i u 3 và i u 4 Quy nh này ư c hư ng các ưu ãi v m c thu su t, thu thu nh p doanh nghi p, th i gian mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p và các lo i thu khác theo quy nh pháp lu t hi n hành. i u 6. Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p kh u: 1. Thu su t và th i gian áp d ng m c thu su t ưu ãi:
 4. a) M c thu su t 20% áp d ng trong th i gian 10 năm, k t khi b t u i vào ho t ng kinh doanh i v i cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư th c hi n t i a bàn thu c danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn quy nh t i kho n 2 i u 4 Quy nh này; b) M c thu su t 15% áp d ng trong th i gian 12 năm, k t khi b t u i vào ho t ng kinh doanh i v i: - H p tác xã ư c thành l p t i a bàn thu c danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn quy nh t i kho n 2 i u 4 Quy nh này; - Cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư và th c hi n t i a bàn thu c danh m c a bàn có i u ki n kinh t xã h i khó khăn quy nh t i kho n 2 i u 4 Quy nh này. c) M c thu su t 10% áp d ng trong th i gian 15 năm, k t khi b t u i vào ho t ng kinh doanh i v i: - H p tác xã và cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư th c hi n t i a bàn thu c danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy nh này; - Cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư; - Trư ng h p cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư quy nh t i i u 3 và có nh hư ng l n v kinh t - xã h i c n ư c khuy n khích cao hơn, y ban nhân dân t nh trình Th tư ng Chính ph quy t nh áp d ng thu su t ưu ãi 10% trong su t th i gian th c hi n d án. d) H t th i gian ư c áp d ng m c thu su t ưu ãi quy nh t i các i m a, b và i m c kho n 1 i u này, h p tác xã và cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư ph i n p thu thu nh p doanh nghi p v i m c thu su t 28%. 2. Th i gian mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p: Các cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư, cơ s kinh doanh di chuy n a i m ư c mi n thu , gi m thu như sau: a) ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 02 (hai) năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 02 (hai) năm ti p theo i v i cơ s s n xu t m i thành l p t d án u tư và cơ s kinh doanh di chuy n a i m ra kh i khu dân cư theo quy ho ch ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; b) ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 02 (hai) năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 3 (ba) năm ti p theo i v i cơ s kinh doanh m i thành l p t u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư;
 5. c) ư c mi n thu thu nh p 02 (hai) năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 06 (sáu) năm ti p theo i v i cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư t i a bàn quy nh t i kho n 2 i u 4 và cơ s kinh doanh t nơi khác di chuy n n a bàn quy nh t i kho n 2 i u 4 Quy nh này; d) ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 03 (ba) năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 07 (b y) năm ti p theo i v i cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c danh m c ưu ãi u tư và a bàn quy nh t i kho n 2 i u 4 Quy nh này; e) ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 04 (b n) năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 09 (chín) năm ti p theo i v i cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c danh m c c bi t ưu ãi u tư ho c th c hi n t i a bàn quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy nh này; f) M c thu su t ưu ãi và mi n thu , gi m thu quy nh t i i u này ch th c hi n i v i cơ s kinh doanh m i thành l p, h ch toán kinh t c l p, ã th c hi n úng ch k toán hóa ơn, ch ng t và ã ăng ký n p thu theo kê khai. i v i các cơ s kinh doanh ang ho t ng có u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t thì ư c mi n, gi m thu cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư này mang l i theo Quy nh t i i u 36, Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 3. i v i thu nh p khNu, thu s d ng t, ti n s d ng t, ti n thuê t và m t s ưu ãi liên quan n ho t ng u tư áp d ng theo Quy nh t i i u 25, i u 26, i u 27, i u 28, i u 29 Ngh nh s 108/2006/N -CP. i u 7. Giao t, cho thuê t: 1. Khi có i u ki n ư c giao t, cho thuê t theo quy nh; nhà u tư ư c c p Nhà nư c có thNm quy n quy t nh giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i Lu t t ai năm 2003; th i gian hoàn thành th t c là 20 (hai mươi) ngày; 2. Ngoài vi c ư c giao t, cho thuê t th c hi n d án u tư theo quy nh t i kho n 1 i u này, nhà u tư còn ư c hư ng các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 8. Th i h n s d ng t; ơn giá giao t, cho thuê t và chính sách mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t: 1. Th i h n s d ng t c a d án u tư không quá năm mươi (50) năm; i v i d án có v n u tư l n nhưng thu h i v n ch m, d án u tư vào a bàn quy nh t i i u 4 Quy nh này mà c n có th i h n dài hơn thì th i h n giao t, thuê t không quá b y mươi (70) năm;
 6. Khi h t th i h n s d ng t, n u nhà u tư ch p hành úng pháp lu t v t ai và có nhu c u ti p t c s d ng t thì s ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét gia h n s d ng t phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c phê duy t. 2. ơn giá giao t có thu ti n s d ng t: Th c hi n theo ơn giá ã quy nh t i B ng giá các lo i t do y ban nhân dân t nh quy t nh và công b công khai hàng năm theo quy nh c a Lu t t ai 2003, Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP; Vi c thu ti n s d ng t và th c hi n chính sách gi m mi n ti n s d ng t theo quy nh t i Chương III, Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; hư ng d n th c hi n t i ph n C Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Tài chính. 3. ơn giá cho thuê t: T nh s ch n m c giá th p nh t trong khung giá do Nhà nư c quy nh i v i t ng lo i t, h ng t tính ơn giá cho thuê t. C th như sau: a) ơn giá cho thuê t: ƠN GIÁ ƠN GIÁ D ÁN U TƯ THUÊ T T I CÁC ƠN GIÁ KHUY N KHUY N TT KHU V C TRONG T NH CHU N KHÍCH U KHÍCH TƯ 1 U TƯ 2 1 Các phư ng thu c th xã B c Liêu 1,00% 0,70% 0,50% 2 Các xã thu c th xã B c Liêu; các th tr n 0,70% 0,49% 0,35% và các u m i giao thông ti p giáp v i tr c ư ng Qu c l 1A 3 Th tr n Phư c Long và th tr n Gành Hào 0,50% 0,35% 0,25% 4 Th tr n Ngan D a và các vùng khác còn 0,25% 0,25% 0,25% l i Trong ó: - ơn giá khuy n khích u tư 1: Áp d ng cho các d án u tư vào các a bàn trong t nh có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c các d án u tư vào lĩnh v c khuy n khích u tư; - ơn giá khuy n khích u tư 2: Áp d ng cho các d án u tư vào các a bàn trong t nh có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho c các d án u tư vào lĩnh v c c bi t khuy n khích u tư; - ơn giá chuNn: Áp d ng cho thuê t i v i các d án u tư khác còn l i. b) ơn giá cho thuê t trên ư c tính b ng t l ph n trăm (%) so v i B ng giá t các lo i t do y ban nhân dân t nh công b hàng năm theo quy nh c a Lu t t ai năm 2003;
 7. c) Trư ng h p thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t thuê ho c u th u d án có s d ng t thuê là ơn giá trúng u giá; d) Các n i dung khác không nêu t i Quy nh này thì th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c và hư ng d n th c hi n t i Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Tài chính; e) ơn giá cho thuê t c a m i d án ư c n nh là 05 năm và vi c i u ch nh ơn giá cho thuê t áp d ng theo quy nh t i i u 8, Ngh nh s 142/2005/N -CP c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c. i u 9. B i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t giao ho c cho thuê t i v i các d án u tư không n m trong khu, c m công nghi p: 1. Nhà u tư khi có nhu c u s d ng t th c hi n d án u tư ngoài khu công nghi p ư c t nh xem xét, thu h i t giao t ho c cho thuê t trong các trư ng h p sau: a) Th c hi n d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t ho c cho phép u tư mà d án ó không th u tư trong khu công nghi p; b) Th c hi n d án u tư có ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); c) Th c hi n d án có m t trăm ph n trăm (100%) v n u tư nư c ngoài ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t ho c cho phép u tư mà d án ó không th u tư trong các khu, c m công nghi p c a t nh B c Liêu. 2. Vi c thu h i t th c hi n theo i u 34, 35, 39, 40 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph . Trình t , th t c thu h i t và b i thư ng, h tr , tái nh cư th c hi n theo Quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ; Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai. i u 10. Mi n ti n thuê t, thuê m t nư c: Khi d án u tư có i u ki n xem xét mi n ti n thuê t, thuê m t nư c thì áp d ng theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph th c hi n. i u 11. Gi m ti n thuê t, thuê m t nư c:
 8. Khi d án u tư có i u ki n xem xét gi m ti n thuê t, thuê m t nư c thì áp d ng theo Quy nh t i i u 15 Ngh nh s 142/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph th c hi n. i u 12. H tr u tư h th ng k t c u h t ng trong hàng rào khu công nghi p, c m công nghi p: Căn c vào quy ho ch, nhu c u phát tri n trong t ng th i kỳ và kh năng ngu n v n ngân sách, t nh s u tư phát tri n các khu, c m công nghi p có các công trình h t ng k thu t v i n, c p nư c, thoát nư c, giao thông, x lý ch t th i nhà u tư s d ng làm m t b ng s n xu t, kinh doanh v i các i u ki n thu n l i, gi m chi phí u vào; Trư c m t, y ban nhân dân t nh s quy t nh ch n m t s khu, c m công nghi p như Trà Kha, Vĩnh L i, Láng Trâm, Ninh Qu i u tư 100% v n ngân sách th c hi n vi c b i thư ng, di d i gi i t a và b trí tái nh cư cho các h di d i thu h i t xây d ng khu công nghi p vì các khu công nghi p này s có nh hư ng l n n m c tiêu phát tri n c a t nh. 2. Nhà u tư kinh doanh h t ng các khu, c m công nghi p ư c t nh h tr như sau: Nhà u tư kinh doanh h t ng ư c y ban nhân dân t nh giao t có thu ti n s d ng t ( i v i nhà u tư trong nư c) ho c cho thuê t ( i v i nhà u tư trong nư c, nư c ngoài) theo giá t c a y ban nhân dân t nh ban hành áp d ng vào th i i m giao t, cho thuê t u tư h t ng và sau ó cho thuê l i t, chuy n như ng quy n s d ng t cho nhà u tư khác th c hi n d án u tư s n xu t, kinh doanh trong khu, c m công nghi p. Nhà u tư ph i b o m ti n u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu, c m công nghi p theo Gi y ch ng nh n u tư c p cho nhà u tư th c hi n d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu, c m công nghi p. 3. i v i d án xây d ng khu, c m công nghi p do nhà u tư t b v n ra th c hi n b i thư ng, di d i, gi i t a, h tr tái nh cư và u tư công trình h t ng trong khu, c m công nghi p. Vi c b i thư ng di d i, gi i t a, h tr tái nh cư h dân trên di n tích t xây d ng d án do y ban nhân dân các huy n, th xã nơi th c hi n d án t ch c th c hi n. M c h tr c th do y ban nhân dân t nh quy t nh trên cơ s ngh c a nhà u tư; ý ki n xu t c a các ngành liên quan do S Tài chính ch trì ph i h p th c hi n. Ph n v n ngân sách h tr cho u tư d án ư c quy t toán theo như quy nh công trình xây d ng cơ b n c a Nhà nư c. i u 13. H tr u tư xây d ng k t c u h t ng ngoài hàng rào khu công nghi p, c m công nghi p: i v i d án u tư ngoài khu, c m công nghi p nhưng phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p c a t nh, tùy theo t ng d án c th , y ban nhân dân t nh h tr u tư các cơ s h t ng thi t y u ( i n, c p thoát nư c, giao thông…) n hàng rào doanh nghi p. M c h tr t i a không quá t ng s ti n s d ng t ho c ti n thuê t doanh nghi p ph i n p c a d án.
 9. i u 14. H tr u tư xây d ng cơ s h t ng các khu, i m du l ch: i v i các d án u tư xây d ng khu, i m du l ch tùy theo i u ki n c th t ng d án, y ban nhân dân t nh s xem xét quy t nh h tr u tư cho ph n xây d ng cơ s h t ng k thu t. i u 15. Các h tr khác: Ngoài các h tr trong Quy nh này, nhà u tư còn ư c xem xét h tr v thông tin kinh t ; ào t o ngh cho ngư i lao ng; h tr nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t; ng d ng công ngh m i và i m i công ngh trên a bàn t nh; h tr sau u tư và các h tr khác theo quy nh c a Lu t u tư và Lu t B o v Môi trư ng c a Chính ph , các B , ngành Trung ương, hư ng d n c a y ban nhân dân t nh và các s , ngành có liên quan. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 16. T ch c th c hi n: 1. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i giúp y ban nhân dân t nh qu n lý công tác u tư trên a bàn t nh. Giám c S K ho ch và u tư có trách nhi m ch trì ph i h p v i các s , ngành liên quan và y ban nhân dân các huy n, th xã t ch c tri n khai theo dõi th c hi n Quy nh này; nh kỳ 6 tháng m t l n sơ k t và báo cáo cho y ban nhân dân t nh tình hình th c hi n và nh ng v n m i n y sinh c n x lý; 2. y ban nhân dân các huy n, th xã ch ng ph i h p các s , ban, ngành t nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v u tư t i a phương mình theo úng thNm quy n phân c p do pháp lu t quy nh./. DANH M C LĨNH V C ƯU ÃI U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh B c liêu ) A. DANH M C LĨNH V C C BI T ƯU ÃI U TƯ I. S N XU T V T LI U M I, NĂNG LƯ NG M I; S N XU T S N PH M CÔNG NGH CAO, CÔNG NGH SINH H C, CÔNG NGH THÔNG TIN; CƠ KHÍ CH T O: 1. S n xu t v t li u composit, các lo i v t li u xây d ng nh , v t li u quý hi m. 2. S n xu t thép cao c p, h p kim, kim lo i c bi t, s t x p, phôi thép.
 10. 3. u tư xây d ng cơ s s d ng năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió, khí sinh v t, a nhi t, th y tri u. 4. S n xu t thi t b y t trong công ngh phân tích và công ngh chi t xu t trong y h c; d ng c ch nh hình, xe, d ng c chuyên dùng cho ngư i tàn t t. 5. ng d ng công ngh tiên ti n, công ngh sinh h c s n xu t thu c ch a b nh cho ngư i t tiêu chuNn GMP qu c t ; s n xu t nguyên li u thu c kháng sinh. 6. S n xu t máy tính, thi t b thông tin, vi n thông, internet và s n phNm công ngh thông tin tr ng i m. 7. S n xu t ch t bán d n và các linh ki n i n t k thu t cao; s n xu t s n phNm ph n m m, n i dung thông tin s ; cung c p các d ch v ph n m m, nghiên c u công ngh thông tin, ào t o ngu n nhân l c công ngh thông tin. 8. u tư s n xu t, ch t o thi t b cơ khí chính xác; thi t b , máy móc ki m tra, ki m soát an toàn quá trình s n xu t công nghi p; rô b t công nghi p. II. NUÔI TR NG, CH BI N NÔNG, LÂM, TH Y S N; LÀM MU I; S N XU T GI NG NHÂN T O, GI NG CÂY TR NG VÀ GI NG V T NUÔI M I: 9. Tr ng, chăm sóc r ng. 10. Nuôi tr ng nông, lâm, th y s n trên t hoang hóa, vùng nư c chưa ư c khai thác. 11. ánh b t h i s n vùng bi n xa b . 12. S n xu t gi ng nhân t o, gi ng cây tr ng, v t nuôi m i và có hi u qu kinh t cao. 13. S n xu t, khai thác và tinh ch mu i. III. S D NG CÔNG NGH CAO, K THU T HI N I; B O V MÔI TRƯ NG SINH THÁI; NGHIÊN C U, PHÁT TRI N VÀ ƯƠM T O CÔNG NGH CAO: 14. ng d ng công ngh cao, công ngh m i chưa ư c s d ng t i Vi t Nam; ng d ng công ngh sinh h c. 15. X lý ô nhi m và b o v môi trư ng; s n xu t thi t b x lý ô nhi m môi trư ng, thi t b quan tr c và phân tích môi trư ng. 16. Thu gom, x lý nư c th i, khí th i, ch t th i r n; tái ch , tái s d ng ch t th i. 17. Nghiên c u, phát tri n và ươm t o công ngh cao. IV. S D NG NHI U LAO NG: 18. D án s d ng thư ng xuyên t 5.000 lao ng tr lên.
 11. V. XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N K T C U H T NG VÀ CÁC D ÁN QUAN TR NG: 19. u tư xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t và các d án quan tr ng do Th tư ng Chính ph quy t nh. VI. PHÁT TRI N S NGHI P GIÁO D C - ÀO T O, Y T , TH D C VÀ TH THAO: 20. u tư xây d ng cơ s cai nghi n ma túy, cai nghi n thu c lá. 21. u tư thành l p cơ s th c hi n v sinh phòng ch ng d ch b nh. 22. u tư thành l p trung tâm lão khoa, ho t ng c u tr t p trung, chăm sóc ngư i tàn t t, tr m côi. 23. u tư xây d ng: Trung tâm ào t o, hu n luy n th thao thành tích cao và ào t o, hu n luy n th thao cho ngư i tàn t t; xây d ng cơ s th thao có thi t b , phương ti n luy n t p và thi u áp ng yêu c u t ch c các gi i u qu c t . VII. NH NG LĨNH V C S N XU T VÀ DNCH V KHÁC: 24. u tư vào nghiên c u và phát tri n (R&D) chi m 25% doanh thu tr lên. 25. D ch v c u h trên bi n. 26. u tư xây d ng chung cư cho công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t ; u tư xây d ng ký túc xá sinh viên và xây d ng nhà cho các i tư ng chính sách xã h i. B. DANH M C LĨNH V C ƯU ÃI U TƯ I. S N XU T V T LI U M I, NĂNG LƯ NG M I; S N XU T S N PH M CÔNG NGH CAO, CÔNG NGH SINH H C, CÔNG NGH THÔNG TIN; CƠ KHÍ CH T O: 1. S n xu t: V t li u cách âm, cách i n, cách nhi t cao; v t li u t ng h p thay th g ; v t li u ch u l a; ch t d o xây d ng; s i th y tinh; xi măng c ch ng. 2. S n xu t kim lo i màu, luy n gang. 3. S n xu t khuôn m u cho các s n phNm kim lo i và phi kim lo i. 4. u tư xây d ng m i nhà máy i n, phân ph i i n, truy n t i i n. 5. S n xu t trang thi t b y t , xây d ng kho b o qu n dư c phNm, d tr thu c ch a b nh cho ngư i phòng thiên tai, th m h a, d ch b nh nguy hi m. 6. S n xu t thi t b ki m nghi m c ch t trong th c phNm.
 12. 7. Phát tri n công nghi p hóa d u. 8. S n xu t than c c, than ho t tính. 9. S n xu t: Thu c b o v th c v t, thu c tr sâu b nh; thu c phòng, ch a b nh cho ng v t, th y s n; thu c thú y. 10. Nguyên li u thu c và thu c phòng ch ng các b nh xã h i; v c xin; sinh phNm y t ; thu c t dư c li u; thu c ông y. 11. u tư xây d ng cơ s th nghi m sinh h c, ánh giá tính kh d ng c a thu c; cơ s dư c t tiêu chuNn th c hành t t trong s n xu t, b o qu n, ki m nghi m, th nghi m lâm sàng thu c, nuôi tr ng, thu ho ch và ch bi n dư c li u. 12. Phát tri n ngu n dư c li u và s n xu t thu c t dư c li u; d án nghiên c u, ch ng minh cơ s khoa h c c a bài thu c ông y và xây d ng tiêu chuNn ki m nghi m bài thu c ông y; kh o sát, th ng kê các lo i dư c li u làm thu c; sưu t m, k th a và ng d ng các bài thu c ông y, tìm ki m, khai thác s d ng dư c li u m i. 13. S n xu t s n phNm i n t . 14. S n xu t máy móc, thi t b , c m chi ti t trong các lĩnh v c: Khai thác d u khí, m , năng lư ng, xi măng; s n xu t thi t b nâng h c l n; s n xu t máy công c gia công kim lo i, thi t b luy n kim. 15. u tư s n xu t khí c i n trung, cao th , máy phát i n c l n. 16. u tư s n xu t ng cơ diezen; u tư s n xu t và s a ch a, óng tàu th y; thi t b ph tùng cho các tàu v n t i, tàu ánh cá; s n xu t máy, ph tùng ngành ng l c, th y l c, máy áp l c. 17. S n xu t: Thi t b , xe, máy xây d ng; thi t b k thu t cho ngành v n t i; u máy xe l a, toa xe. 18. u tư s n xu t máy công c , máy móc, thi t b , ph tùng, máy ph c v cho s n xu t nông, lâm nghi p, máy ch bi n th c phNm, thi t b tư i tiêu. 19. u tư s n xu t thi t b , máy cho ngành d t, ngành may, ngành da. II. NUÔI TR NG, CH BI N NÔNG, LÂM, TH Y S N; LÀM MU I; S N XU T GI NG NHÂN T O, GI NG CÂY TR NG VÀ GI NG V T NUÔI M I: 20. Tr ng cây dư c li u. 21. u tư b o qu n nông s n sau thu ho ch, b o qu n nông, th y s n và th c phNm. 22. S n xu t nư c hoa qu óng chai, óng h p. 23. S n xu t, tinh ch th c ăn gia súc, gia c m, th y s n.
 13. 24. D ch v k thu t tr ng cây công nghi p và cây lâm nghi p, chăn nuôi, th y s n, b o v cây tr ng, v t nuôi. 25. S n xu t, nhân và lai t o gi ng cây tr ng và v t nuôi. III. S D NG CÔNG NGH CAO, K THU T HI N I; B O V MÔI TRƯ NG SINH THÁI; NGHIÊN C U, PHÁT TRI N VÀ ƯƠM T O CÔNG NGH CAO: 26. S n xu t thi t b ng phó, x lý tràn d u. 27. S n xu t thi t b x lý ch t th i. 28. u tư xây d ng cơ s , công trình k thu t: Phòng thí nghi m, tr m thí nghi m nh m ng d ng công ngh m i vào s n xu t; u tư thành l p vi n nghiên c u. IV. S D NG NHI U LAO NG: 29. D án s d ng thư ng xuyên t 500 lao ng n 5.000 lao ng. V. XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N K T C U H T NG: 30. Xây d ng k t c u h t ng ph c v s n xu t, kinh doanh c a h p tác xã và ph c v i s ng c ng ng nông thôn. 31. u tư kinh doanh h t ng và u tư s n xu t trong c m công nghi p, i m công nghi p, c m làng ngh nông thôn. 32. Xây d ng nhà máy nư c, h th ng c p nư c ph c v sinh ho t, ph c v công nghi p, u tư xây d ng h th ng thoát nư c. 33. Xây d ng, c i t o c u, ư ng b , c ng hàng không, sân bay, b n c ng, nhà ga, b n xe, nơi xe; m thêm các tuy n ư ng s t. 34. Xây d ng h t ng k thu t khu dân cư t p trung a bàn thu c i u 4 ban hành kèm theo Quy nh này. VI. PHÁT TRI N S NGHI P GIÁO D C, ÀO T O, Y T , TH D C - TH THAO VÀ VĂN HÓA DÂN T C: 35. u tư xây d ng cơ s h t ng c a các cơ s giáo d c, ào t o; u tư xây d ng trư ng h c, cơ s giáo d c, ào t o dân l p, tư th c các b c h c: Giáo d c m m non, giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , giáo d c i h c. 36. Thành l p b nh vi n dân l p, b nh vi n tư nhân. 37. Xây d ng: Trung tâm th d c, th thao, nhà t p luy n, câu l c b th d c th thao; cơ s s n xu t, ch t o, s a ch a trang thi t b , phương ti n t p luy n th d c th thao.
 14. 38. Thành l p: Nhà văn hóa dân t c; oàn ca, múa, nh c dân t c; r p hát, trư ng quay, cơ s in tráng phim, r p chi u phim; s n xu t, ch t o, s a ch a nh c c dân t c; duy tu, b o t n b o tàng, nhà văn hóa dân t c và các trư ng văn hóa ngh thu t. 39. u tư xây d ng: Khu du l ch qu c gia, khu du l ch sinh thái; khu công viên văn hóa có các ho t ng th thao, vui chơi, gi i trí. VII. PHÁT TRI N NGÀNH NGH TRUY N TH NG: 40. Xây d ng và phát tri n các ngành ngh truy n th ng s n xu t hàng th công m ngh , ch bi n nông s n th c phNm và các s n phNm văn hóa. VIII. NH NG LĨNH V C S N XU T VÀ DNCH V KHÁC: 41. Cung c p d ch v k t n i, truy c p và ng d ng internet, các i m truy c p i n tho i công c ng t i a bàn quy nh t i i u 4 ban hành kèm theo Quy nh này. 42. Phát tri n v n t i công c ng bao g m: V n t i b ng phương ti n tàu bi n, máy bay; v n t i b ng ư ng s t; v n t i hành khách ư ng b b ng xe ô tô t 24 ch ng i tr lên; v n t i b ng phương ti n th y n i a ch khách hi n i, t c cao; v n t i b ng công-ten-nơ. 43. u tư di chuy n cơ s s n xu t ra kh i n i th . 44. u tư xây d ng ch lo i I, khu tri n lãm. 45. S n xu t chơi tr em. 46. Ho t ng huy ng v n, cho vay v n c a Qu tín d ng nhân dân. 47. Tư v n pháp lu t, d ch v tư v n v s h u trí tu và chuy n giao công ngh . 48. S n xu t các lo i nguyên li u thu c tr sâu b nh. 49. S n xu t hóa ch t cơ b n, hóa ch t tinh khi t, hóa ch t chuyên dùng, thu c nhu m. 50. S n xu t nguyên li u ch t tNy r a, ph gia cho ngành hóa ch t. 51. S n xu t gi y, bìa, ván nhân t o tr c ti p t ngu n nguyên li u nông, lâm s n trong nư c; s n xu t b t gi y. 52. D t v i, hoàn thi n các s n phNm d t; s n xu t tơ, s i các lo i; thu c, sơ ch da. 53. D án u tư s n xu t trong các khu công nghi p do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản