intTypePromotion=1

Quyết định 150/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 150/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 150/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 150/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Quy Õt  nh   ®Þ c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  150/1999/Q§­T T g  n g µ y 08  th¸ng   n¨ m   7  1999 v Ò  vi Ö c t æ n g  ki Ó m  kª  µi t  s¶ n v µ   x¸c ® Þ n h   ¹i l gi¸ Þ t µi  tr  s¶n c ñ a d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; §Ó   ¸nh    ng  ùc  ¹ng,sè îng, c¬  Êu,    Þ  µis¶n  doanh  ® gi¸®ó th tr   l   c gi¸tr t   do  nghiÖp  µ  íc®ang  nh n   qu¶n  ývµ  ö  ông;tõng bícxö  ýnh÷ng  ån t¹ vÒ   µis¶n  l  s d       l  t    t  i gãp  Çn  µm  µnh m¹nh  ãa  µichÝnh  ph l l   h t  doanh  nghiÖp;®Ó   ã    x©y  ùng     c c¨n cø  d kÕ   ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éichung  ña  níc; ícm ¾t  µkÕ   ¹ch 5    ho     i     ­x∙h   c c¶      tr l   ho   n¨m 2001   ­2005;t Õp tôchoµn  Ön quy  Õ    i     thi   ch qu¶n  ýkinhtÕ  l     nh»m   ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶    ån  èn  µ  µis¶n,b¶o  µn  èn  µ    iÓnvèn  µ  íccña  c¸cngu v v t     to v v ph¸ttr   nh n   doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  1.    Tæ chøc  tæng  Óm   toµn  é  µis¶n  doanh  ki kª  b t  do  nghiÖp  µ  íc nh n   ®ang  qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d bao  å m:  µis¶n  è  nh, tµis¶n u  ng  µ    µi g t  c ®Þ    l ®é v c¸ct   s¶n kh¸c;x¸c ®Þnh    ån  èn  Ön  ã  ¹  êi®iÓ m   giê ngµy  th¸ng    c¸c ngu v hi c t i   th 0    01    01 n¨m 2000; 2. X¸c  nh  ¹ gi¸trÞ cña  ét  è  µis¶n  è  nh  éc  ét  è  µnh    ®Þ l      i m s t  c ®Þ thu m s ng vµ doanh  nghiÖp  µ     ¹ch        Õ     m gi¸h to¸ntrªnsæ k to¸nchªnh  Öch  víigi¸thùc l so        tÕ  theo híng dÉn  ña      c Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  ú  µy. ¬ kn §i Ò u 2.  µnh  Ëp  Th l Ban chØ  o  Óm     µis¶n  µ    nh  ¹ gi¸ ®¹ ki kª t   v x¸c ®Þ li     trÞ tµis¶n  è  nh  ña     c ®Þ c doanh  nghiÖp  µ  íc ë  nh n   Trung  ng  äit¾t lµ Ban  ¬ (g       chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng). ¬ 1.Thµnh  Çn    ph Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  å m: ¬g ­Trëng    Ban: Bé  ëng  é  µichÝnh,   tr BT  ­Phã  ëng    Tr Ban  êng  ùc: th tr   Thø  ëng  é  µichÝnh, tr BT  ­Phã  ëng    Tr ban:Tæng  ôc  ëng    c tr Tæng  ôc  èng  c Th kª, ­ C¸c  û    u viªn:Thø  ëng    é: X ©y  ùng, C«ng    tr c¸c B   d   nghiÖp,N«ng    nghiÖp  vµ Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Giao    th«ng  Ën  , v t¶i Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i  ­tr êng;Phã  èng  c  ©n  µng  µ   íc;Phã  ëng    Th ®è Ng h Nh n   Tr Ban  Ët    Ýnh  ñ. V gi¸Ch ph   C¬  quan  êng  ùc cña  th tr   Ban  chØ   o  Óm   Trung  ng  Æt   ¹  é   µi ®¹ ki kª  ¬ ® t iB T   chÝnh  µ  Bé  ëng  é  µichÝnh  Õt ®Þnh  é  v do  tr BT  quy   b m¸y  óp viÖc. gi   2.NhiÖ m   ô  ña    v c Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng: ¬ 
  2. 2 a) X ©y  ùng  ¬ng    Õn  µnh  Óm     µ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n    d ph ¸n ti h ki kª v x¸c ®Þ l        i cè  nh  ña  ®Þ c doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n b)  íng  Én,  «n  c,  Óm     H d ® ®è ki tra c¸c  é,  µnh  ã  ªnquan, Uû     B ng c li     ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c doanh  ¬    nghiÖp  µ  íc nh n   thùc hiÖn  Öc  Óm      vi ki kª theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy;   ®Þ t  i 1  ®Þ n c) Xem   Ðt,tæng  îp,®¸nh    Õt    x  h  gi¸k qu¶  Óm     µ    nh  ¹ gi¸trÞ ki kª v x¸c ®Þ li       tµis¶n  è  nh  ña    c ®Þ c doanh  nghiÖp  µ  ícb¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ. nh n   c¸o Th t   ph Ban chØ  o  Óm     ®¹ ki kª Trung  ng  ù gi¶ithÓ  ¬ t    sau    µn  µnh  Ö m   khiho th nhi vô. §i Ò u  3. C¸c  é,  µnh,  û  ban nh©n   ©n  tØnh, thµnh phè  ùc B ng U d   tr   thuéc Trung  ng  µnh  Ëp Ban    ¬ th l  chØ  o  Óm      íng dÉn,chØ  o,®«n  ®¹ ki kª ®Ó h     ®¹   ®èc  Óm     µ  ki trav xem   Ðt  x tæng  îp  h b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  Óm   cña    ki kª  c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícthuéc quyÒn  nh n     qu¶n  ýcña  × nh. Tæng  l  m   c«ng    µ  ícvµ    tynh n   c¸c doanh  nghiÖp  µ  ích¹ch    nh n   to¸nkinh tÕ  c  Ëp thµnh  Ëp  éi ®ång  Óm      ®é l   lH  ki kª ®Ó   ùc hiÖn  Ö m   ô  Óm     µis¶n  µ  èn  th   nhi v ki kª t   v v theo  íng dÉn  ña  h  c Ban  chØ   ®¹o  Óm     ki kª Trung  ng  µ    Êp. B¸o  kÕt  ¬ v c¸c c   c¸o  qu¶  Óm     ña    ki kª c c¸c doanh  nghiÖp  éc lÜnh  ùc  thu   v qu¶n  ýtheo ®óng  Õn ®é   l    ti   quy  nh. ®Þ Thµnh  Çn  µ  Öm   ô  ña  ph v nhi v c Ban  chØ   o  Óm   c¸c  Êp  µ  éi ®¹ ki kª  c vH  ®ång  Óm    ki kª Tæng c«ng    µ  íc,doanh  tynh n   nghiÖp  µ  ích¹ch to¸nkinh tÕ  nh n        ®éc  Ëp do  l   Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  ¬ quy  nh. ®Þ §i Ò u    êi®iÓ m       Õt  kiÓm  4. Th   b¸o c¸o k qu¶  kª: ­ C¸c    doanh  nghiÖp  µ  ích¹ch to¸nkinh tÕ  c  Ëp,Tæng  nh n        ®é l   c«ng      ty90 hoµn  µnh  th b¸o c¸o  Óm   göi cho  ¬  ki kª    c quan  qu¶n  ý cÊp    íc ngµy    l  trªntr   31 th¸ng3    n¨m  2000; ­ C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng,Tæng    B    ph   c«ng    hoµn  µnh      ty91  th b¸o c¸o tæng  hîp  Õt  k qu¶  Óm   göi cho  ki kª    Ban chØ   o  Óm   Trung  ng  íc ngµy    ®¹ ki kª  ¬ tr   31 th¸ng5    n¨m  2000      Õt  (b¸oc¸o k qu¶  Óm    ña  ki kª c Tæng  c«ng    ®ång  öiBé   ty91  g  qu¶n  ýngµnh  l  kinhtÕ   ü  Ët);   ­k thu ­ Ban  chØ   o  Óm   Trung  ng  ®¹ ki kª  ¬ tæng  îp  Õt  h k qu¶  Óm   b¸o    ki kª  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ícngµy  th¸ng7  t  ph tr   31    n¨m  2000. §i Ò u 5. Kinh  Ý   ùc  Ön  ph th hi tæng  Óm   ph¶i h Õt  ki kª    søc  ÕtkiÖm,  ti   theo híng:   Kinh  Ý  ùc hiÖn  Óm    ña    ph th   ki kª c c¸cdoanh  nghiÖp  îch¹ch to¸nvµo    ®     chi phÝ  qu¶n  ý. l Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  ph ho   c Ban chØ   o  Óm   Trung  ng  µ    é, ®¹ ki kª  ¬ v c¸c B   ngµnh,®Þa  ¬ng  îcghibæ     ph ®     sung  ù    ©n  d to¸nng s¸ch    n¨m  1999  µ  a  µo  v®v kÕ   ¹ch ng©n  ho   s¸ch n¨m    2000.
  3. 3 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó  õngµy  ý. 6. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    ëng  7. Tr Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kªTrung  ng,Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  ¬   tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång  ph tr     ¬   qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è c¸c doanh    nghiÖp  µ  íc,Thñ  ëng  ¬  nh n   tr c quan, tæ    chøc  ã  i   c l ªnquan  Þu  ¸ch ch tr   nhiÖm  íngdÉn,tæ  h    chøc  ùchiÖn  Õt  nh  µy. th   Quy ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2