intTypePromotion=1

Quyết định 150/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:110

0
189
lượt xem
10
download

Quyết định 150/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 150/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 1296-TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 150/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  150 /2001/Q§­B T C   b ë n g µ y   31   th¸ng   12   m  2001 V Ò  vi Ö c b æ  s u n g, s ö a ® æ i   n¨ C h Õ  ® é  k Õ  to¸n d o a n h  n g hi Ö p  b¶ o   Ó m   a n  h µ n h  theo Q u y Õ t  Þ n h   hi  b ® s è 1296 T C/ Q §/C§ K T  n g µ y 31/12/1996 B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  cø  LuËt kinh doanh  b¶o  hiÓ m  sè  24/2000/QH  10  ngµy  09/12/2000; ­C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy    cø  l K to¸nv Th kª ng 20/5/1988;   ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh  ®Þ chiti    h m s® c Lu     b¶o  Ó m; hi ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Õ     µichÝnh  i  íidoanh  ®Þ ch ®é t   ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 71/2001/TT­ BTC   µy  ng 28/8/2001 cña  é  µichÝnh    BT  H íng dÉn  thi µnh NghÞ  ®Þnh  sè  42/2001/N§­  ngµy 01/8/2001 cña   h CP ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinh doanh    ®Þ chiti     m s® c Lu     b¶o hiÓ m; Th«ng   è  t s 72/2001/TT­BTC   µy  ng 28/8/2001  ña  é   µi chÝnh  íng  c BT  H dÉn  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh  i  íidoanh  th   ch ®é t   ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh   nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi § Ó   ¸p  ® øng  yªu  Çu  c qu¶n  ýkinh tÕ, tµichÝnh  ña    l       c c¸c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ï hîp  íiLuËt  hi ph   v  kinh doanh b¶o  Ó m   µ  hi v c¸c  v¨n b¶n  íng  Én   h d LuËt,theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ     ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n vµ   Ch¸nh  phßng   v¨n  Bé  µichÝnh, T  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh   µy  quy ®Þ n Quy  nh   öa  æi, ®Þ s®   bæ   sung  Õ     Õ     Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 1296  TC/Q§/C§KT ngµy    31/12/1996 cña  é  µichÝnh.   BT   
 2. 2 §i Ò u 2: Ch Õ     Õ     ®é k to¸n doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1296 TC/Q§/C§KT  µ  v Quy  nh  öa  æi,bæ   ®Þ s®   sung  Õ     Ch ®é kÕ     to¸ndoanh nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ban  µnh  h theo quyÕt ®Þnh  µy    ông        n ¸p d cho tÊtc¶      c¸c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   éc  gi i   hi thu m äi  µnh  Çn  th ph kinhtÕ    trong c¶  íc.  n  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  3: Quy ®Þ n c hi l     t  1/1/2002.    §i Ò u 4: Côc  Õ     Thu c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  èi ¬ ph   hîp  íic¸c ngµnh  ã  ªnquan  óp  û   v    c li   gi U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  íng  Én  µ  Óm     ùc  Ön  Õ     Õ   ¬ h d v ki tra th hi Ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m     a  µn  hi trªn®Þ b qu¶n  ý. l Vô  ëng  ô   Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,Vô  ëng  ô   µichÝnh  ©n  µng  µ      tr VT  Ng h v c¸c tæ chøc  µichÝnh, Tæng  ôc  ëng  t    c tr Tæng  ôc  Õ, Ch¸nh  c thu   V¨n phßng  é   µ  Bv Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  tr c¸c®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn, kiÓm    µ      h    trav thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 Q u y  ® Þ n h  s ö a ® æ i, b æ  s u n g  C h Õ  ® é  k Õ  to¸n  d o a n h  n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m  B a n  h µ n h  theo Q u y Õ t ® Þ n h   s è  1 29 6 T C/ Q §/C§ K T  n g µ y  3 1/12/1996 c ñ a B é  T µ i c h Ý n h (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 150/2001/Q§­BTC   ngµy 31/12/2001 cña  é   µi chÝnh)   BT  P h Ç n  1 ­ t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  k I­Kh«ng  ö  ông  tµikho¶n:   sd c¸c    1­ Tµi kho¶n  3385         ­ C¸c kho¶n    thu gi¶m    Ý  ¹t®éng  chiph ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   èc hi g 2­ Tµikho¶n 513        ­Doanh      thu ph¸tsinh 3­ Tµikho¶n 512        ­Doanh    hµng  éibé thu b¸n  n  4­ Tµikho¶n 632     èn  µng       ­Gi¸v h b¸n II­    Bæ sung, söa  æi  tµikho¶n    ® c¸c    sau: 1­  µi kho¶n  T  128    Çu     ¾ n   ¹n,söa  ¹ cã  Tµi kho¶n  Êp    µi ­§ t ng h  l i 3      c 2: T   kho¶n  1281    ­ Cho  vay  ¾n  ¹n;Tµi kho¶n  ng h   1282    ¹m  ­T øng  õ hîp ®ång    t    b¶o hiÓ m   ©n  ä vµ  µikho¶n  nh th   T   1288   Çu   ¾n  ¹n  ­§ tng h kh¸c. Tµi kho¶n  µy    Õttõng    n chiti   kho¶n  u    ®Ç t theo  ån  ù  ngu d phßng  nghiÖp  vô,quü    khen  ëng,phóc  îvµ    ån  ×nh  µnh  th   l   c¸cngu h i th kh¸ctheo yªu cÇu       qu¶n  lýcña    doanh nghiÖp  µ  v cho  õng lo¹ ho¹t®éng  u  . t  i     ®Ç t ­ Tµi kho¶n     1281    ­ Cho   vay  ¾ n   ¹n: Dïng    ng h  ®Ó ph¶n  sè  Ön  ã, ¸nh  hi c   t×nh  ×nh  Õn  ng  ña  Öc  h bi ®é c vi cho  vay  ¾n   ¹n  íi1  ng h (d   n¨m)  ña  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m. hi Khicho    vay  èn  v ph¶ih¹ch to¸nchitiÕttõng kho¶n  Òn cho             ti   vay  theo  i  ®è t ng vay,ph¬ng  î    thøc vay,thêih¹n vµ    Êtcho          l∙su   i vay,. . . K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  1281: Bªn  î:    Þc¸ckho¶n  N  Gi¸tr     cho  vay  ¾n  ¹n t¨ng. ng h  Bªn  ã:    Þc¸ckho¶n  C Gi¸tr     cho  vay  ¾n  ¹n gi¶m. ng h  Sè    d bªn  î:Gi¸trÞc¸ckho¶n  N       cho  vay  ¾n  ¹n hiÖn  ã. ng h  c ­ Tµi    kho¶n 1282    ¹m   ­T øng  õ  îp  ng   t h ®å b¶o  Ó m   © n   ä: Dïng  hi nh th   ®Ó  ph¶n  sè  Òn t¹m  ¸nh  ti   øng  ¾n  ¹n  ña  ng h c kh¸ch hµng    theo  quy  nh  ®Þ trong  hîp ®ång    b¶o  Ó m   ©n  ä vµ  ×nh  ×nh  hi nh th   t h thanh    è  ¹m  to¸ns t øng. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  1282: Bªn  î:  è  Òn kh¸ch hµng  ∙  ¹m  N  S ti     ® t øng  ¾n  ¹n tõhîp ®ång  ng h      b¶o  Ó m   hi nh©n  ä. th Bªn  ã:  è  Òn kh¸ch hµng  ∙  C S ti     ® thanh    Ò   è  ∙  ¹m  to¸nv s ® t øng  õhîp ®ång  t    b¶o  Ó m   ©n  ä. hi nh th Sè    d bªn  î:Sè  Òn t¹m  N   ti   øng  cßn  ph¶ithu cña     kh¸ch hµng.  
 4. 4 ­ Tµi kho¶n     1288    Çu     ¾ n   ¹n  ­§ t ng h kh¸c: Dïng      ®Ó ph¶n ¸nh  è  Ön  s hi cã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ña    vt h bi ®é c c¸c kho¶n  u    ¾n   ¹n  ®Ç t ng h kh¸c (ngoµicho      vay  ¾n  ¹n  µ  ¹m  ng h v t øng  õhîp ®ång  t    b¶o  Ó m   ©n  ä)cã  êih¹n    åi hi nh th   th   thu h   kh«ng    n¨m. qu¸ 1  2­ Tµi kho¶n     131   ­Ph¶i thu  ña    c kh¸ch  µng h Tµi kho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n  î ph¶i thu  µ  ×nh  ×nh  n    vt h thanh      to¸nc¸ckho¶n  îph¶ithu cña  n     doanh  nghiÖp  i víi ®è    kh¸ch hµng  Ò   ¹t   v ho   ®éng  b¶o  Ó m   èc, c¸c kho¶n  hi g   gi¶m    chib¶o  Ó m   èc, ho¹t®éng  Ën  i hi g    nh t¸  b¶o  Ó m,  ¹t®éng  îng  i hi ho   nh t¸ b¶o  Ó m,  ¹t®éng  hi ho   m«i  í b¶o  Ó m,  ¹t gi i  hi ho   ®éng  u    µichÝnh  òng      ®Ç tt   c nh c¸ckho¶n  ph¶ithu kh¸ccña       kh¸ch hµng.     Tµi kho¶n    131  ph¶im ë     Õtcho  õng  ¹  ¹t®éng    chiti   t lo iho   kinh doanh      b¶o hiÓ m,  å m:  g B¶o  Ó m   èc, nhËn  i hi g  t¸ b¶o  Ó m,  îng  i hi nh t¸ b¶o  Ó m,  hi m«i  í gi   i b¶o  Ó m,  ¹t®éng  u    µichÝnh  µ  ¹t®éng  hi ho   ®Ç t t   v ho   kinh doanh    kh¸c.Trong    tõng  ¹  ¹t®éng  lo iho   kinh doanh b¶o  Ó m   hi ph¶i chi tiÕtdoanh        thu,gi¶m    chi (®èivíi    b¶o  Ó m   èc)theo  ng  éidung  hi g  ®ó n   quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹  ¹t®éng  t lo i   ho trongchÕ     µichÝnh.   ®é t   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  131: Bªn  î:  N  ­C¸c    kho¶n doanh    thu ph¶ithu cña     kh¸ch hµng  ªnquan  n   ¹t®éng     li   ®Õ ho   kinh doanh    b¶o  Ó m,  hi bao  å m:  Ý   g Ph b¶o  Ó m,  hi hoa  ång  h b¶o  Ó m   µ    hi v c¸c kho¶n ph¶ithu kh¸c;    ­  è   Òn  S ti ph¶i thu  Ò     v c¸c kho¶n gi¶m    ¹t ®éng  chi ho   kinh doanh    b¶o hiÓ m   èc; g ­Sè  Òn ph¶ithu vÒ   ¹t®éng  u    µichÝnh;   ti       ho   ®Ç tt   ­ Sè     ph¶ithu  ña    c kh¸ch hµng  Ò   µng    ∙    vh ho¸ ® giao,lao vô  ∙      ® cung  Êp  c vµ  îcx¸c®Þnh  µtiªuthô;vÒ   îng b¸n TSC§,  ËtliÖu thõa; ®   l       nh     v    ­Sè  Òn thõa tr¶l¹cho    ti        i kh¸ch. Bªn  ã:  C ­Sè  Òn kh¸ch hµng  ∙    ti     ® thanh  to¸n;   ­Sè  Òn ®∙  Ën    ti   nh øng  íc,tr¶tr ccña  tr     í   kh¸ch hµng;   ­ Sè   Òn    ti gi¶m    gi¸cho  êi mua,  ng   doanh    ña  è    ô, hµng    ∙  thu c s lao v   ho¸ ® b¸n bÞ  êimua    ¹ .   ng   tr¶l i Sè    d bªn  î: N  Sè  Òn cßn  ti   ph¶ithu cña     kh¸ch hµng.   Tµikho¶n    131  ã  Ó  ã  è    Cã.  è    Cã   Õu  ã)ph¶n    è  c th c s d bªn  S d bªn  (n c   ¸nh s tiÒn  Ën  íc,hoÆc   è  ∙  nhiÒu  ¬n  è  nh tr   s ® thu  h s ph¶ithu  ña    c kh¸ch  µng  h theo  chitiÕtcña  õng  i t ng cô  Ó.Khi lËp B¶ng  ©n  i kÕ        t ®è  î   th       c ®è   to¸nph¶ilÊy sè      d chitiÕtph¶ithu cña        kh¸ch hµng  µ  êimua     Òn  íc®Ó     haichØ     v ng   tr¶ti tr   ghic¶    tiªubªn  µis¶n  µ  Nguån  èn.   T  v bªn  v Tµikho¶n  µy  öa  ¹gå m   tµikho¶n  Êp    n s l  i 7    c 2: ­ Tµi kho¶n     1311    ­ Ph¶i thu  Ò   v c¸c  kho¶n  thu  ¹t ®éng  ho   b¶o  Ó m   hi gèc: Dïng      ®Ó ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n ph¶i thu  ña    c kh¸ch  µng  ªnquan  n   h li   ®Õ ho¹t®éng    b¶o  Ó m   èc. hi g
 5. 5 Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 7    kho¶n  Êp  c 3: Tµikho¶n    13111   ­Ph¶ithu phÝ     b¶o  Ó m   èc; hi g Tµikho¶n 13112       ­Ph¶ithu vÒ   ilýgi¸m  nh      ®¹     ®Þ tæn  Êt; th Tµikho¶n 13113       ­Ph¶ithu vÒ   ilýxÐt gi¶i     ®¹         Õt båith ng; quy     ê Tµikho¶n 13114       ­Ph¶ithu vÒ   ilýyªu cÇu  êithø  båihoµn;     ®¹       ng   ba    Tµikho¶n 13115       ­Ph¶ithu vÒ   ilýxö  ýhµng  åith ng      ®¹     l   b   ê 100%; Tµikho¶n 13116       ­Thu  Ý  ph gi¸m  nh  ®Þ tæn  Êt; th Tµikho¶n 13118       ­Ph¶ithu kh¸cvÒ   ¹t®éng       ho   b¶o  Ó m   èc.. hi g Tµikho¶n    1311  ph¶im ë     Õtcho  õng lo¹ nghiÖp  ô    chiti   t  i   v b¶o  Ó m   ©n   hi nh thä,phinh©n  ä,trong tõng     th     nghiÖp  ô  v ph¶ichitiÕtcho  õng  i îng trong     t ®è t     níc,ngoµiníc.     ­ Tµi    kho¶n 1312    ­ Ph¶i thu  Ò   v c¸c  kho¶n gi¶m  chi b¶o  Ó m   èc:  hi g Dïng    ®Ó ph¶n  c¸ckho¶n  ¸nh    ph¶ithu cña     kh¸ch hµng  ªnquan  n     li   ®Õ gi¶m   chi b¶o  Ó m   èc. hi g Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 2    kho¶n  Êp    c 3: Tµikho¶n    13121   ­Ph¶ithu ® ßi  êithø  båihoµn;    ng   ba      Tµikho¶n    13122   ­Ph¶ithu hµng  ∙  ö  ý, åith ng     ® x l     ê 100%. b Tµikho¶n    1312  ph¶im ë     Õtcho  õng lo¹ nghiÖp  ô    chiti   t  i   v b¶o  Ó m   ©n   hi nh thä,phinh©n  ä,trong tõng     th     nghiÖp  ô  v ph¶ichitiÕtcho  õng  i îng trong     t ®è t     níc,ngoµiníc.     ­ Tµi    kho¶n  1313    ­ Ph¶i thu  Ò   ¹t ®éng   Ën     v ho   nh t¸ib¶o  Ó m : Dïng  hi   ®Ó  ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n ph¶i thu  ña    c kh¸ch  µng  ªnquan  n   ¹t®éng   h li   ®Õ ho   nhËn    t¸ b¶o  Ó m. i hi Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 2    kho¶n  Êp  c 3: Tµi kho¶n    13131   ­Ph¶i thu  Ý   Ën      ph nh t¸ib¶o  Ó m   hi ; Tµikho¶n    13138   ­Ph¶ithu kh¸cvÒ   ¹t®éng  Ën         ho   nh t¸ b¶o  Ó m. i hi Tµikho¶n    1313 ph¶im ë     Õtcho  õng lo¹ nghiÖp  ô    chiti   t  i   v b¶o  Ó m   ©n   hi nh thä,phinh©n  ä vµ     th   trong tõng  ¹    lo inghiÖp  ô  v ph¶ichitiÕtcho  õng  i t ng     t ®è  î   trongníc,ngoµiníc.      ­ Tµi kho¶n     1314    ­ Ph¶i thu  Ò   ¹t ®éng   îng    v ho   nh t¸ib¶o  Ó m :Dïng  hi   ®Ó  ph¶n      ¸nh c¸ckho¶n  ph¶ithu cña     kh¸ch hµng  ªnquan  n   ¹t®éng  ­   li   ®Õ ho   nh îng t¸ b¶o  Ó m.    i hi Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 4    kho¶n  Êp  c 3: Tµikho¶n 13141       ­Ph¶ithu båith ng  îng t¸ b¶o  Ó m         ê nh     i hi ; Tµikho¶n 13142       ­Ph¶ithu hoa  ång;    h Tµikho¶n 13143       ­Ph¶ithu vÒ   µn  Ý  îng t¸ b¶o  Ó m;     ho ph nh     i hi Tµikho¶n 13148       ­Ph¶ithu kh¸cvÒ   ¹t®éng  îng t¸ b¶o  Ó m.      ho   nh     i hi ­ Tµi    kho¶n  1315    ­ Ph¶i thu  Ò   ¹t ®éng   v ho   m«i  íib¶o  Ó m:  ïng  gi   hi D ®Ó  ph¶n      ¸nh c¸ckho¶n  ph¶ithu cña     kh¸ch hµng  ªnquan  n   ¹t®éng      li   ®Õ ho   m«i giíb¶o  Ó m.   i hi
 6. 6 Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 2    kho¶n  Êp  c 3: Tµi kho¶n 13151       ­Ph¶i thu    hoa  ång  h m«i  íi gi  b¶o  Ó m; hi Tµikho¶n 13158       ­Ph¶ithu kh¸cvÒ   ¹t®éng       ho   m«i  íb¶o  Ó m. gi   i hi ­ Tµi kho¶n 1316         ­ Ph¶i thu  Ò   ¹t®éng  u     µichÝnh :Dïng      v ho   ®Ç t t     ®Ó ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n ph¶ithu cña     kh¸ch hµng  ªnquan  n   ¹t®éng  u     li   ®Õ ho   ®Ç t tµichÝnh.   ­ Tµi kho¶n     1318    ­ Ph¶i thu    kh¸c  ña  c kh¸ch  µng:  ïng    h D ®Ó ph¶n    ¸nh c¸ckho¶n    ph¶ithu kh¸c cña       kh¸ch hµng  µinéidung      ngo     c¸c kho¶n  ph¶ithu ®∙     quy  nh      µikho¶n    õTµikho¶n  ®Þ ë c¸cT   trªn(t     1311  n   µikho¶n  ®Õ T   1316). 3­ §æi    µi kho¶n  tªn T   154  “ ­ Chi  Ý   ph s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ë   d dang ”   thµnh  Chi  Ý   ph kinh  doanh  ë   d dang ”,Tµi kho¶n  µy  ã  tµikho¶n  Êp    “    n c 5    c2 (bæ sung  thªm  Tµi kho¶n  Êp    µi kho¶n  1    c 2: T   1545    ­ Chi  Ý   ùc tiÕp  ph tr   kinh  doanh m«i  í b¶o  Ó m): gi   i hi ­Tµikho¶n     1541     Ý  ùctiÕp kinhdoanh  ­Chi ph tr       b¶o  Ó m   èc; hi g  ­Tµikho¶n     1543     Ý  ùctiÕp kinhdoanh  Ën    ­Chi ph tr       nh t¸ b¶o  Ó m; i hi ­Tµikho¶n     1544     Ý  ùctiÕp kinhdoanh  îng t¸ b¶o  Ó m;  ­Chi ph tr       nh     i hi ­Tµikho¶n     1545     Ý  ùctiÕp kinhdoanh  ­Chi ph tr       m«i  íb¶o  Ó m;  gi   i hi ­Tµikho¶n     1548     Ý  ¹t®éng  ­Chi ph ho   kinhdoanh    kh¸cdë    dang. Tµi kho¶n    154    ­ Chi  Ý   ph kinh doanh  ë  d dang:  ïng    D ®Ó ph¶n  chi ¸nh    phÝ   ùctiÕp  ªnquan  n   ¹t®éng  tr   li   ®Õ ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   µ    Ý     hi v chiph c¸c ho¹t®éng    kinh doanh    kh¸cdë    dang  èikú. cu   H¹ch  to¸n Tµi kho¶n     154  Çn  träng  quy  nh   c t«n  c¸c  ®Þ sau: Chi  Ý   ùc tiÕp  ph tr   kinh doanh  ë  d dang  ña  ¹t®éng  c ho   kinh doanh    b¶o hiÓ m  ph¶ih¹ch to¸ntheo quy  nh  ña  Õ     µichÝnh  Ön  µnh.        ®Þ c ch ®é t   hi h Tµi kho¶n    154 ph¶ih¹ch      Õtcho  õng  ¹  ¹t®éng    to¸nchiti   t lo i   ho b¶o  Ó m,  hi trongtõng lo¹ ph¶ih¹ch to¸nchitiÕtcho  õng nghiÖp  ô     i           t  v b¶o  Ó m   hi . K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  154: Bªn  î: Õt  N  K chuyÓn    Ý   ùc tiÕp  ña  ¹t®éng  chi ph tr   c ho   kinh doanh    b¶o hiÓ m   µ    Ý    ¹t®éng  v chiph c¸cho   kh¸cdë    dang  èikú. cu   Bªn  ã:  Õt  CK chuyÓn    Ý   ùc tiÕp  ña  ¹t®éng  chiph tr   c ho   kinh doanh      b¶o hiÓ m   µ chiphÝ    ¹t®éng  v   c¸cho   kh¸cdë    dang  u   ú. ®Ç k Sè     d bªn  î: Chi phÝ   ùctiÕp  ña  ¹t®éng  N    tr   c ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   µ  hi v chiphÝ    ¹t®éng    c¸cho   kh¸cdë    dang  èikú. cu   4­  µi  T kho¶n  228  §Çu    dµi  ¹n, söa  ¹  ã  Tµi kho¶n  Êp  (bæ   ­  t h  l i 3    c c 2  sung thªm  tµikho¶n  Êp  Tµi  2    c 2:  kho¶n  2281  “Cho  ­  vay  µi h¹n” vµ  µi d    T  kho¶n 2282   ¹m  ­“T øng  õhîp ®ång  t    b¶o  Ó m   ©n  ä”) hi nh th . Tµikho¶n  µy    n ph¶ichitiÕttõng      kho¶n  u    ®Ç ttheo  ån  ù  ngu d phßng,quü    khen  ëng, phóc  î vµ    ån  ×nh  µnh  th   l   c¸c ngu h i th kh¸c theo  cÇu    yªu  qu¶n  ýcña  l  doanh nghiÖp  µ  v cho  õng lo¹ ho¹t®éng  u  . t  i     ®Ç t ­  µi  T kho¶n  2281    ­ Cho  vay  µi  ¹n: Dïng    dh  ®Ó ph¶n  ¸nh  è  Ön  ã, s hi c   t×nh  ×nh  Õn  ng  ña    h bi ®é c c¸c kho¶n  cho vay  µi h¹n  õ 1  d  (t   n¨m  ë lªn)cña  tr     doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi
 7. 7 Khicho    vay  èn  v ph¶ih¹ch to¸nchitiÕttõng kho¶n  Òn cho             ti   vay  theo  i  ®è t ng vay,ph¬ng  î    thøc vay,thêih¹n vµ    Êtcho          l∙su   i vay,. . . K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  2281: Bªn  î:Gi¸trÞc¸ckho¶n  N       cho  vay  µih¹n  d   t¨ng Bªn  ã:    Þc¸ckho¶n  C Gi¸tr     cho  vay  µih¹n gi¶m d         Sè    d bªn  î:Gi¸trÞc¸ckho¶n  N       cho  vay  µih¹n  Ön  ã. d   hi c ­ Tµi    kho¶n 2282    ¹m   ­T øng  õ  îp  ng   t h ®å b¶o  Ó m   © n   ä: Dïng  hi nh th   ®Ó  ph¶n  ¸nh  è  Òn  ¹m  s ti t øng  µi h¹n  ña  d  c kh¸ch  µng  h theo quy  nh  ®Þ trong  hîp ®ång    b¶o  Ó m   ©n  ä vµ  ×nh  ×nh  hi nh th   t h thanh    è  ¹m  to¸ns t øng. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  2282: Bªn  î:   è   Òn  N   S ti kh¸ch hµng  ∙  ¹m    ® t øng  µi h¹n  õ hîp ®ång  d  t    b¶o  Ó m   hi nh©n  ä. th Bªn  ã:  è  Òn kh¸ch hµng  ∙  C S ti     ® thanh    Ò   è  ∙  ¹m  to¸nv s ® t øng  õhîp ®ång  t    b¶o  Ó m   ©n  ä. hi nh th Sè    d bªn  î:Sè  Òn t¹m  N   ti   øng  ña  c kh¸ch hµng  a    ch thanh  to¸n. ­ Tµi kho¶n     2288    Çu    µi h¹n  ­§ td   kh¸c: Dïng      ®Ó ph¶n ¸nh  è  Ön  ã  s hi c vµ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ña    t h bi ®é c c¸ckho¶n  u    µih¹n kh¸c(ngoµicho  ®Ç td         vay  µi d  h¹n  µ  ¹m  v t øng  õ hîp ®ång  t    b¶o  Ó m   ©n  ä)cã  êih¹n    åitõ 1    hi nh th   th   thu h     n¨m trëlªn.   5­ Tµi kho¶n     244    Ç m   è,ký  ü,  ý  îcdµi h¹n:Dïng    ­C c   qu k c       ®Ó ph¶n    ¸nh sè  Òn doanh  ti   nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶ithùc hiÖn  ý  ü      k qu theo luËt®Þnh  µ       v c¸c kho¶n  Ç m   è,ký  îc,ký  ü  µih¹n kh¸ctrªn1  c c   c   qu d         n¨m. Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 2    kho¶n  Êp  (Bæ  c 2  sung  thªm Tµikho¶n     2441   ý  ­K quü  b¶o  Ó m). hi Tµi kho¶n    2441    ý   ü   ­ K qu b¶o  Ó m:  ïng    hi D ®Ó ph¶n  sè  Ön  ã  µ  ¸nh  hi c v t×nh  ×nh  Õn  ng  ña    h bi ®é c c¸c kho¶n  Òn  ti doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶ithùc     hiÖn  ý  ü  k qu b¶o  Ó m   hi theo luËt®Þnh.    K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  2441: Bªn  î:  N  ­ Sè   Òn doanh    ti   nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶ithùc hiÖn  ý  ü  ¹ Ng ©n   µng      k qu t i   h Th¬ng  ¹ikhib ¾t  u   ¹t®éng  m   ®Ç ho   kinh doanh    b¶o  Ó m; hi ­  è   Òn  ý  ü  S ti k qu doanh  nghiÖp b¶o  Ó m     hi bæ sung  ¹  li sau    ∙  ö  khi ® s dông  kh¶  do  n¨ng thanh    Þ  Õu hôt. to¸nb thi   Bªn  ã:  C ­ Sè  Òn ký  ü    ti   qu doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ö  ông    ¸p  hi sd ®Ó ® øng    c¸c cam   kÕt  i víi ®è     mua  bªn  b¶o  Ó m     hi khikh¶ n¨ng  thanh    Þ  Õu hôt; to¸nb thi   ­Rót  Òn ký  ü      ti   qu khidoanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   Ê m     ¹t®éng. hi ch døt ho   Sè    d bªn  î: N  Sè   Òn  Ön  ã  ña  ti hi c c doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ∙  ý  ü  ¹  ©n  µng  hi ® k qu t i ng h th ng  ¹i. ¬m
 8. 8 Tµi kho¶n    2442    Ç m   è, ký  ü,  ý  îc kh¸c:Dïng    ­C c   qu k c     ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  tiÒn,hoÆc   µis¶n    t  doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   em   i  Ç m   è, ký  îc,ký  ü  hi ® ®c c   c   qu dµih¹n trªn1        n¨m  µic¸ckho¶n  ý  ü  ngo     k qu b¶o  Ó m   hi theo luËt®Þnh.    6­  µi  T kho¶n  331    ­ Ph¶i    tr¶ cho  êi b¸n:  ïng    ng   D ®Ó ph¶n  ¸nh  Ò     v c¸c kho¶n  îph¶itr¶cña  n     doanh nghiÖp  cho    i t ng li   c¸c®è  î   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   kinh doanh  b¶o  Ó m   hi theo  îp  ng  h ®å cam   Õt  µ  k v c¸c  kho¶n ph¶i tr¶ cña     doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi cho  êib¸n  Ët t  µng    êicung  Êp    ô, ng   v  ,h ho¸,ng   c lao v   dÞch  ô,ngêinhËn  Çu. v    th Tµi kho¶n    331  ph¶i® îc h¹ch     to¸n chitiÕttheo  õng  ¹  ¹t®éng      t lo iho   kinh  doanh  b¶o  Ó m   å m:  hi g B¶o  Ó m   èc,nhËn    hi g  t¸ b¶o  Ó m,  îng t¸ b¶o  Ó m,  i hi nh   i   hi m«i  í b¶o  Ó m,  ¹t®éng  u    µichÝnh  µ  ¹t®éng  gi  i hi ho   ®Ç tt   v ho   kinh doanh    kh¸c.  Trong  õng  ¹  ¹t®éng  t lo i   ho kinh doanh    b¶o  Ó m   hi ph¶ichitiÕtchiphÝ  µ       v gi¶m  thu  ®èivíib¶o  Ó m   èc) theo  ng  éi dung  (    hi g  ®ó n  quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹  ¹t t lo iho   ®éng  trong chÕ     µichÝnh  µ    Õtcho  õng    ®é t   v chiti   t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ©n  hi nh thä vµ    ©n  ä,®ång  êiph¶ih¹ch      Õtcho    phinh th   th     to¸nchiti   trong nícvµ  µi     ngo   níc. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  331: Bªn  î:  N  ­ Sè   Òn  ∙    ti ® thanh  to¸n cho    i îng  ªnquan  n   ¹t®éng    c¸c ®è t li   ®Õ ho   kinh  doanh b¶o  Ó m,  êib¸n  Ëtt  µng    êicung  Êp    ô,dÞch  ô,ng­ hi ng   v  ,h ho¸,ng   c laov   v  êinhËn  Çu  ©y  ùng;   th x d ­ Sè   Òn ®∙    ti   øng  íccho  êib¸n,ngêicung  Êp, ngêinhËn  Çu  ng  tr   ng       c    th nh cha  Ën  îchµng    Þch  ô; nh ®   ho¸,d v ­ Sè   Òn ngêib¸n  Êp  Ën    ti     ch nh gi¶m    è    ô,hµng    ∙  gi¸s lao v   ho¸ ® giao theo    hîp ®ång;   ­ Sè   Õt    k chuyÓn  Ò   Çn    Þ vËt t  µng   thiÕu  ôt,kÐ m   È m   v ph gi¸tr    ,h ho¸   h  ph chÊtkhikiÓm  Ën  µ    ¹ngêib¸n.    nh v tr¶l   i   Bªn  ã:  C ­ Sè   Òn    ti ph¶itr¶cho    i îng li      c¸c ®è t   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   kinh doanh    b¶o  Ó m,  êib¸n  Ëtt  µng    êicung  Êp    ô,dÞch  ô,ngêinhËn  hi ng   v  ,h ho¸,ng   c laov   v    thÇu  ©y  ùng; xd ­ Sè  Òn ph¶itr¶cho    i t ng li     ti      c¸c ®è  î   ªnquan    ®Ó gi¶m    ¹t®éng  thu ho   kinh  doanh b¶o  Ó m   èc; hi g ­Sè  Òn ph¶itr¶vÒ   ¹t®éng  u    µichÝnh;   ti       ho   ®Ç tt   ­  Òu  §i chØnh    ¹m  Ýnh  Ò     ùc  Õ  ña  Ët t  µng  gi¸t t v gi¸th t c v   , h ho¸,lao vô,     dÞch  ô    ã    n  v khic ho¸ ®¬ hoÆc   th«ng      Ýnh  b¸o gi¸ch thøc. Sè    d bªn  ã:  C Sè   Òn  ti cßn ph¶i tr¶ cho     c¸c  i  îng  ªnquan  n   ¹t ®éng  ®è t li   ®Õ ho   kinh  doanh  b¶o  Ó m,  êib¸n  Ëtt  µng    êicung  Êp    ô,dÞch  ô,ng­ hi ng   v  ,h ho¸,ng   c laov   v  êinhËn  Çu  ©y  ùng.   th x d Tµikho¶n    331  ã  Ó  ã  è    c th c s d bªn  î.Sè     N   d bªn  î  Õu  ã) ph¶n  sè  N (n c   ¸nh  tiÒn øng  íccho  êib¸n,hoÆc   è  ∙    Òu  ¬n  è    tr   ng     s ® tr¶nhi h s ph¶itr¶cho  êib¸n    ng     theo    Õtcña  õng  i t ng cô  Ó.Khi lËp  chiti   t ®è  î   th     b¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸nph¶ilÊy   
 9. 9 sè      Õtph¶itr¶cho  êib¸n  µ    íccho  êib¸n      haichØ   d chiti      ng   v tr¶tr   ng   ®Ó ghic¶    tiªubªn  µis¶n  µ  Nguån  èn.   T  v bªn  v Tµikho¶n  µy  öa  ¹gå m   tµikho¶n  Êp    n s l  i 7    c 2: ­ Tµi kho¶n     3311    ­ Ph¶i    tr¶ c¸c kho¶n    Ý   chi ph b¶o  Ó m   èc:  ïng  hi g D ®Ó  ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho    i  îng  ªnquan  n   ¹t®éng     c¸c ®è t li   ®Õ ho   kinhdoanh    b¶o  Ó m   èc. hi g Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 8    kho¶n  Êp  c 3: +  µikho¶n  T  33111   ­Ph¶itr¶vÒ     åith ng  µ      Òn b¶o  Ó m;     chib   ê v chitr¶ti   hi +  µikho¶n  T  33112   ­Ph¶itr¶vÒ       hoa  ång; h +  µikho¶n  T  33113   ­Ph¶itr¶vÒ   Ý      ph gi¸m  nh  ®Þ tæn  Êt; th +  µikho¶n  T  33114   ­Ph¶itr¶vÒ     ßi  êithø      chi® ng   ba; +  µikho¶n  T  33115   ­Ph¶itr¶vÒ     ö  ýhµng  ∙  åith ng      chix l   ® b   ê 100%  ; +  µi kho¶n  T  33116  Ph¶i tr¶ vÒ     ¸nh    ñiro  ña  i  îng    ­      chi ® gi¸r   c ®è t b¶o hiÓ m; +  µikho¶n  T  33117   ­Ph¶itr¶vÒ           chi®Ò phßng  ¹n chÕ   ñiro,tæn  Êt; h  r    th +  µikho¶n  T  33118   ­Ph¶itr¶kh¸c.    Tµi kho¶n 3311  ph¶i m ë     Õt cho  õng  ¹    chi ti   t lo inghiÖp  ô  v b¶o  Ó m,  hi trongtõng nghiÖp  ô      v ph¶ichitiÕtcho  õng ®èi t ng trong níc,ngoµiníc.      t    î        ­ Tµi kho¶n     3312    ­ Ph¶i tr¶ c¸c      kho¶n  gi¶m thu  b¶o  Ó m   èc:  ïng  hi g D ®Ó  ph¶n  c¸c kho¶n  ¸nh    ph¶itr¶cho    i t ng li      c¸c ®è  î   ªnquan  n   ®Õ gi¶m      thu b¶o hiÓ m   èc. g Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 2    kho¶n  Êp  c 3: +  µikho¶n  T  33121   ­Ph¶itr¶vÒ   µn  Ý      ho ph b¶o  Ó m; hi +  µikho¶n  T  33128   ­Ph¶itr¶vÒ       gi¶m  Ý  ph b¶o  Ó m. hi Tµi kho¶n 3312  ph¶i m ë     Õt cho  õng  ¹    chi ti   t lo inghiÖp  ô  v b¶o  Ó m,  hi trongtõng nghiÖp  ô      v ph¶ichitiÕtcho  õng ®èi t ng trong níc,ngoµiníc.      t    î        ­ Tµi    kho¶n  3313    ­ Ph¶i    Ò   ¹t ®éng   Ën     tr¶ v ho   nh t¸ib¶o  Ó m:  ïng  hi D ®Ó  ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho    i  îng  ªnquan  n   ¹t®éng     c¸c ®è t li   ®Õ ho   nhËn    t¸ b¶o  Ó m. i hi Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 6    kho¶n  Êp  c 3: +  µikho¶n  T  33131   ­Ph¶itr¶vÒ     åith ng  µ      Òn b¶o  Ó m;     chib   ê v chitr¶ti   hi +  µikho¶n  T  33132   ­Ph¶itr¶vÒ         chihoa  ång; h +  µikho¶n  T  33133   ­Ph¶itr¶vÒ   ¸nh    ñiro cña  i t ng b¶o  Ó m;    ® gi¸r     ®è  î   hi +  µikho¶n  T  33134   ­Ph¶itr¶vÒ   µn  Ý      ho ph b¶o  Ó m; hi +  µikho¶n  T  33135   ­Ph¶itr¶vÒ       gi¶m  Ý  ph b¶o  Ó m; hi +  µikho¶n  T  33138   ­Ph¶itr¶kh¸c.    Tµi kho¶n 3313  ph¶i m ë     Õt cho  õng  ¹    chi ti   t lo inghiÖp  ô  v b¶o  Ó m,  hi trongtõng nghiÖp  ô      v ph¶ichitiÕtcho  õng ®èi t ng trong níc,ngoµiníc.      t    î       
 10. 10 ­ Tµi    kho¶n  3314    ­ Ph¶i    Ò   ¹t ®éng   îng    tr¶ v ho   nh t¸ib¶o  Ó m:  ïng  hi D ®Ó  ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho    i  îng  ªnquan  n   ¹t®éng     c¸c ®è t li   ®Õ ho   kinhdoanh  îng t¸ b¶o  Ó m.   nh     i hi Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 4    kho¶n  Êp  c 3: +  µikho¶n 33141   T    ­Ph¶itr¶vÒ   Ý  îng t¸ b¶o  Ó m;     ph nh     i hi +  µikho¶n 33142   T    ­Ph¶itr¶vÒ   µn      ho hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m; h nh     i hi +  µikho¶n 33143   T    ­Ph¶itr¶vÒ       gi¶m  hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m; h nh     i hi +  µikho¶n 33148   T    ­Ph¶itr¶kh¸c.    Tµi kho¶n 3314  ph¶i m ë     Õt cho  õng  ¹    chi ti   t lo inghiÖp  ô  v b¶o  Ó m,  hi trongtõng nghiÖp  ô      v ph¶ichitiÕtcho  õng ®èi t ng trong níc,ngoµiníc.      t    î        ­  µi  T kho¶n  3315  Ph¶i    Ò   ¹t ®éng   ­  tr¶ v ho   m«i  íib¶o  Ó m:  ïng  gi   hi D ®Ó  ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho    i  îng  ªnquan  n   ¹t®éng     c¸c ®è t li   ®Õ ho   kinhdoanh    m«i  íb¶o  Ó m. gi   i hi Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 5    kho¶n  Êp  c 3: +  µikho¶n  T  33151   ­Ph¶itr¶vÒ         chim«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi +  µi kho¶n  T  33152    ­ Ph¶i tr¶vÒ         chimua  b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖm   Ò     ngh nghiÖp; +  µikho¶n  T  33153   ­Ph¶itr¶vÒ   µn      ho hoa  ång  h m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi +  µikho¶n  T  33154   ­Ph¶itr¶vÒ       gi¶m  hoa  ång  h m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi +  µikho¶n  T  33158   ­Ph¶itr¶kh¸c.    ­ Tµi kho¶n     3316    ­ Ph¶i tr¶ v Ò   ¹t®éng  u     µichÝnh:  ïng        ho   ®Ç t t   D ®Ó ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n ph¶itr¶cho    i t ng li      c¸c ®è  î   ªnquan  n   ¹t®éng  u    ®Õ ho   ®Ç t tµichÝnh.   Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 2    kho¶n  Êp  c 3: +  µikho¶n  T  33161   ­Ph¶itr¶l∙cho  ñ  îp ®ång;      i ch h   +  µikho¶n  T  33168   ­Ph¶itr¶kh¸c.    ­ Tµi kho¶n     3318    ­ Ph¶i tr¶ kh¸c     cho  êi b¸n: Dïng    ng     ®Ó ph¶n  c¸c ¸nh    kho¶n ph¶itr¶kh¸c cho  êi b¸n,ngêi nhËn  Çu  µi néi dung         ng       th ngo     c¸c kho¶n  ph¶itr¶®∙      quy  nh      µikho¶n    õTµi kho¶n  ®Þ ë c¸c t   trªn(t     3311  n   µi kho¶n  ®Õ T   3316) 7­ §æi tªn Tµi kho¶n  335 ­ Chi phÝ  ph¶i tr¶  thµnh “ ù  phßng   D “ ” nghiÖp  ô”   ïng    v :D ®Ó ph¶n      ¸nh c¸ckho¶n  Ých lËp dù  tr     phßng  nghiÖp  ô    v b¶o hiÓ m  theo  Õ     µichÝnh    ông  ch ®é t   ¸p d cho    c¸cdoanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   µ    hi v c¸c kho¶n    Ý  chiph kh¸c® îcghinhËn  µchiphÝ      l    kinh doanh    trong kú  ng  ùc tÕ    nh th   cha    ph¸tsinhm µ   Ïph¸tsinhtrong kú  µy    s        n hoÆc   trong nhiÒu  ú    k sau. Tµi kho¶n    335 ph¶im ë     theo  âichitiÕtcho  ¹t®éng  d      ho   kinh doanh      b¶o hiÓ m   ©n  ä vµ  nh th   b¶o  Ó m     ©n  ä. hi phinh th ViÖc  Ých lËp  ù  tr   d phßng nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ña  Õ   ®Þ c ch ®é   µichÝnh. t  Tµi kho¶n  µy  öa  ¹ bao  å m   Tµi kho¶n  Êp    µi kho¶n    n s l  i g 2    c 2: T   3351    ù   ­D phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  µikho¶n  hi vT  3352     Ý  ­Chi ph ph¶itr¶.  
 11. 11 Tµi kho¶n    3351    ù   ­ D phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m:  ïng    hi D ®Ó ph¶n    ¸nh t×nh  ×nh  Ých  Ëp  µ  ö  ông    h tr l vsd c¸c kho¶n  ù  d phßng nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ña  Õ     µichÝnh.   ®Þ c ch ®é t   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  3351: Bªn  î: N  ­ Ghi    gi¶m    Ý  ùctiÕp kinh doanh  chiph tr       b¶o  Ó m   µ    Ý  ¹t®éng   hi v chiph ho   tµichÝnh  è  ù    s d phßng nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   Ýnh  íc; hi t tr ­Sè  ù    d phßng  dao  ng  ín®∙  ö  ông  ®é l   s d trongkú.    Bªn  ã:  C Sè   ù  d phßng  b¶o  Ó m   îclËp  µ    µo    Ý  ùctiÕp kinh doanh  hi ®   v ghiv chiph tr       b¶o  Ó m   µ      Ý  ¹t®éng  µichÝnh. hi v c¸cchiph ho   t  Sè    d bªn  ã:  è  ù  C S d phßng nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   Ön  ã. hi hi c Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 6    kho¶n  Êp  c 3: ­ Tµi kho¶n     33511    ù   ­ D phßng  Ý: Dïng    ph   ®Ó ph¶n  t×nh  ×nh  Ých ¸nh  h tr   lËp  ù  d phßng  õ phÝ  t  b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ña  Õ     µichÝnh  i víi ®Þ c ch ®é t   ®è     doanh  nghiÖp kinhdoanh    b¶o  Ó m   ©n  ä. hi nh th ­ Tµi kho¶n     33512    ù   ­ D phßng  to¸n häc: Dïng        ®Ó ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh  t h trÝch  Ëp  ù  l d phßng  to¸n häc    theo quy  nh  ña  Õ     µichÝnh  i  íi ®Þ c ch ®é t   ®è v   doanh  nghiÖp kinhdoanh    b¶o  Ó m   ©n  ä. hi nh th ­ Tµi kho¶n     33513    ù   ­ D phßng  åith ng: Dïng    b  ê   ®Ó ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh  t h trÝch lËp dù      phßng  åith ng  b   ê theo quy  nh  ña  Õ     µichÝnh.   ®Þ c ch ®é t   ­  µi kho¶n  T  33514  Dù   ­  phßng  dao  ng  ín:Dïng    ®é l  ®Ó ph¶n  ¸nh  ×nh  t h×nh  Ých lËp dù  tr     phßng  dao  ng  íntheo quy  nh  ña  Õ     µichÝnh. ®é l     ®Þ c ch ®é t   ­  µi kho¶n  T  33515  Dù   ­  phßng  chia l∙ Dïng     i : ®Ó ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh  t h trÝch lËp dù      phßng  chial∙     theo quy  nh  ña  Õ     µi Ýnh. i   ®Þ c ch ®é t   ch ­  µi kho¶n  T  33516  Dù   ­  phßng  b¶o  ¶m   ©n  i: ïng    ® c ®è  D ®Ó ph¶n    ¸nh t×nh  ×nh  Ých lËp  ù  h tr   d phßng  b¶o  ¶m   ©n  i theo  ® c ®è   quy  nh  ña  Õ     ®Þ c ch ®é tµichÝnh.   Dù  phßng b¶o  ¶m   ©n  i  îc trÝch  Ëp  õ  î nhuËn  íc thuÕ   ña  ® c ®è ®   l t li   tr   c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m. hi Tµi kho¶n  3352­ Chi  Ý   ph ph¶i   Dïng    tr¶: ®Ó ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n    chi phÝ  ph¶i tr¶kh¸c ngoµi dù         phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m,  hi bao  å m:  g Chi  Ý  ph söa  ÷a  ínTSC§,  Ých tr ctiÒn l ng  ch l   tr   í    ¬ nghØ  Ðp,.. ph . 8­ Bæ     sung  thªm  µi kho¶n  T  3385   Ý   ­Ph b¶o  Ó m   ¹m  hi t thu Tµi  kho¶n  3385  PhÝ   ­  b¶o  Ó m   ¹m  hi t thu: Dïng      ®Ó ph¶n  ¸nh  ×nh  t h×nh  thanh to¸n gi÷a    doanh nghiÖp b¶o  Ó m   íikh¸ch  µng  Ò   Ý     hi v  h v ph b¶o hiÓ m   ¹m      a  ã  îp ®ång  t thu khich c h   b¶o  Ó m   Ýnh  hi ch thøc  ªnquan  n   ¹t li   ®Õ ho   ®éng  kinhdoanh    b¶o  Ó m   ©n  ä. hi nh th Tµi kho¶n    3385  ph¶i m ë     Õtcho  õng    chi ti   t kh¸ch  µng h K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  3385:
 12. 12 Bªn  î: K Õt  N  chuyÓn  Ý   ph b¶o  Ó m   ¹m  vµo  hi t thu  bªn  ã   131    C TK  ­ “Ph¶i   thu  ña  c kh¸ch  µng”    h khi doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ý  îp  ng  hi k h ®å b¶o  Ó m   hi chÝnh thøc víi    kh¸ch hµng.   Bªn  ã:  C C¸c kho¶n  Ý  ph b¶o  Ó m   ∙  ¹m    ña  hi ® t thu c kh¸ch hµng.   Sè    d bªn  ã:  Ý   C Ph b¶o  Ó m   ang  ¹m    ña  hi ® t thu c kh¸ch hµng.   9­ Bæ     sung  thªm  µi kho¶n  T  343   ­Ph¸thµnh  i Õu   tr¸  phi Tµi kho¶n  µy  ïng    n d ®Ó ph¶n  ¸nh  ×nh  ×nh  t h huy  ng  èn    ®é v ë doanh  nghiÖp b»ng  ×nh  h thøc ph¸t hµnh  iphiÕu  µ  ×nh  ×nh    tr¸  vt h thanh to¸n tr¸    i phiÕu    n   ¹n  khi®Õ h thanh  to¸n.   Tµikho¶n  µy    n chØ  ph¶n  gèc    Õu  ¸nh  tr¸phi theo  è  Òn thùc tÕ    îc i s ti     thu ®   khib¸n tr¸phiÕu,kh«ng       i   ph¶n        Õu  ¸nh l∙tr¸phi ph¶itr¶. ii   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  343: Bªn  î:  è  Òn thanh    èc    Õu    n   ¹n thanh  N  S ti   to¸ng tr¸phi khi®Õ h   i to¸n. Bªn  ã:  è  Òn huy  ng  îcth«ng  C S ti   ®é ®   qua    µnh    Õu. ph¸th tr¸phi i Sè    d bªn  ã:  è  Òn gèc    Õu  a  n   ¹n thanh  C S ti   tr¸phi ch ®Õ h   i to¸n. 10­    Bæ sung thªm  µi  T kho¶n  417    ü   ù   ÷ b ¾t  éc:  ïng    ­ Qu d tr   bu D ®Ó ph¶n ¸nh  è  Ön  ã, t×nh  ×nh  Ých  Ëp  µ  ö  ông  ü   ù   ÷b ¾t  éc  s hi c   h tr l vsd Qu D tr   bu cña  doanh nghiÖp    b¶o  Ó m. hi Doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶itrÝch 5%   õ lînhuËn      t    i sau  Õ  µng    thu h n¨m ®Ó   Ëp Quü   ù  ÷b ¾t  éc. l  d tr   bu ViÖc  Ých  Ëp  µ  ö  ông  ü  ù   ÷ b ¾t  éc  ùc  Ön  tr l vsd qu d tr   bu th hi theo    quy ®Þnh  ña  Õ     µichÝnh. c ch ®é t   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  417: Bªn  î: Doanh  N  nghiÖp b¶o  Ó m   ö  ông  ü   ù  ÷b ¾t  éc    ï hi sd Qu d tr   bu ®Ó b   ®¾ p   ÷ng  Õu  ôt  Ò   nh thi h v kh¶  n¨ng  thanh to¸n cña    doanh nghiÖp  i  íi ®è v   nh÷ng  cam   Õt  k thanh    ña  to¸nc kh¸ch hµng.   Bªn  ã:  ü   ù  ÷ b ¾t  éc  C Qu d tr   bu t¨ng do  Ých  Ëp  õ lî nhuËn    tr l t    i sau  Õ  thu cña  doanh  nghiÖp. Sè    d bªn  ã:  ü   ù  ÷b ¾t  éc  Ön  ã  ña  C Qu d tr   bu hi c c doanh  nghiÖp. 11­ Bæ     sung thªm  µi kho¶n  T  418    ü   ù   ÷ tù  ­ Qu d tr   nguy Ö n:  ïng    D ®Ó ph¶n  sè  Ön  ã,t×nh  ×nh  Ých lËp  µ  ö  ông  ü   ù   ÷tù nguyÖn   ¸nh  hi c   h tr   v s d Qu D tr     cña  doanh  nghiÖp b¶o  Ó m. hi Tuú  theo yªu  Çu  c qu¶n  ý,doanh  l  nghiÖp b¶o  Ó m   ã  Ó  Ých  Ëp  hi c th tr l Quü   ù  ÷tùnguyÖn  õlînhuËn  d tr     t   i sau  Õ  µng  thu h n¨m. ViÖc  Ých  Ëp  µ  ö  ông  ü  ù   ÷ b ¾t  éc  ùc  Ön  tr l vsd qu d tr   bu th hi theo    quy ®Þnh  ña  Õ     µichÝnh. c ch ®é t   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  418: Bªn  î: Quü   ù  ÷tù nguyÖn  N  d tr     gi¶m  ® îc sö  ông    ï ®¾ p   ÷ng  do    d ®Ó b   nh thiÕu  ôt vÒ   h   kh¶  n¨ng thanh to¸n cña    doanh nghiÖp  i  íinh÷ng  ®è v   cam   Õt  k thanh    ña  to¸nc kh¸ch hµng.  
 13. 13 Bªn  ã:  ü   ù  ÷tù nguyÖn    trÝch lËp  õ lî nhuËn  C Qu d tr     t¨ng do    t    i sau  Õ  thu cña  doanh  nghiÖp. Sè    d bªn  ã:  ü   ù  ÷tùnguyÖn  Ön  ã  ña  C Qu d tr     hi c c doanh nghiÖp. 12­ Tµi kho¶n     431    ü   ­ Qu khen  ëng,  óc  î : ïng    th ph l i  D ®Ó ph¶n ¸nh  è  s hiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  cvt h t¨ng,gi¶m  ü     Qu khen  ëng, phóc  îcña  th   l  i doanh nghiÖp  b¶o  Ó m. hi Tµi kho¶n  µy  ã  tµikho¶n  Êp  (Bæ     n c 4    c 2  sung thªm  µi kho¶n  T  4314    ­ Quü   khen  ëng,phóc  î® a  i  u  ). th   l   ® ®Ç t i Tµi kho¶n 4311    ü   ­ Qu khen  ëng:  th Ph¶n ¸nh  è  Ön  ã, t×nh  ×nh  s hi c   h trÝch lËp vµ      ü      chitiªuqu khen  ëng  ña  th c doanh  nghiÖp. Tµi kho¶n    4312    ü   óc  î   ­ Qu ph l i Ph¶n  : ¸nh  è  Ön  ã,t×nh  ×nh  Ých s hi c   h tr   lËp vµ      ü  óc  îcña    chitiªuqu ph l   i doanh  nghiÖp. Tµi  kho¶n  4313  Qu ü   óc  î  ∙  ×nh   µnh  ­  ph l i® h th TSC§: Ph¶n ¸nh  è  s hiÖn  ã, t×nh  ×nh  c  h t¨ng,gi¶m  ü  óc  î ®∙  ×nh  µnh    qu ph l   h i th TSC§   ña  c doanh  nghiÖp. Tµi kho¶n    4314    ü   ­ Qu khen  ëng, phóc  î  a  i  u   : Ph¶n  sè  th   l i ® ®Ç t   ® ¸nh  hiÖn  ã, t×nh  ×nh  c  h t¨ng,gi¶m  ü    qu khen  ëng, phóc  î ® a  i  u    cña  th   li   ® ®Ç t doanh nghiÖp. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  4314: Bªn  î: Quü   N    khen  ëng, phóc  î ® a  i  u    gi¶m    th   li  ® ®Ç t khi thu  åi c¸c h    kho¶n  u    ®Ç tb»ng  ü  qu khen  ëng,phóc  î . th   li Bªn  ã:  ü   C Qu khen  ëng, phóc  î ® a  i  u    th   l   ® ®Ç tt¨ng do  u    i   ®Ç t b»ng  ü  qu khen  ëng,phóc  îcña  th   l  i doanh  nghiÖp. Sè     d bªn  ã:  ü   C Qu khen  ëng, phóc  î® a  i  u    Ön  ã  ña  th   l   ® ®Ç thi c c doanh  i nghiÖp. 13­  µi  T kho¶n  511    ­ Doanh  thu b¸n  µng , Tµi kho¶n  h    511  öa  ¹ cã    s li 5  tµikho¶n  Êp  (bæ    c 2  sung thªm  tµikho¶n  Êp  lµTµi kho¶n  1    c 2      5115    ­ Doanh  thu m«i  í b¶o  Ó m).   gi   i hi H¹ch    µikho¶n  to¸nT   511  Çn    ängm ét  è  c t«n tr   s quy  nh  ®Þ sau: ­ Doanh    thu b¶o  Ó m   ¹ch  hi h to¸n trªnTµi kho¶n      511 ph¶i ph¶n    ¸nh    chi tiÕtcho  õng  ¹  ¹t®éng    t lo i   ho kinh doanh    b¶o  Ó m,  å m:  hi g B¶o  Ó m   èc,nhËn  hi g  t¸  ib¶o  Ó m,  îng t¸  hi nh   i b¶o  Ó m,  hi m«i  í b¶o  Ó m   µ  ¹t®éng  gi  i hi v ho   kinh doanh    kh¸c. ­ Trong  õng  ¹  ¹t®éng    t lo i   ho kinh doanh    b¶o  Ó m   hi ph¶ichitiÕttheo  õng      t néidung    doanh    µ    Õtcho  õng  thu v chiti   t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ©n  ä vµ    hi nh th   phi nh©n  ä,®ång  êiph¶i h¹ch  th   th     to¸n chi tiÕtcho  õng  i  îng      t ®è t trong  íc vµ  n  ngoµiníccho  õng nghiÖp  ô     t  v b¶o  Ó m. hi ­ Doanh  thu  ¹t®éng  ho   kinh doanh b¶o  Ó m   µ sè  Òn  hi l   ti ph¶i thu    ph¸t   sinhtrong kú      sau    ∙  õc¸ckho¶n  khi® tr     ph¶ichi®Ó       gi¶m     thu ph¸tsinhtrong kú.     ­Ph¶ih¹ch to¸ndoanh    ªnquan  n   õng ho¹t®éng         thu li   ®Õ t     kinh doanh      b¶o hiÓ m  theo ®óng  éidung    n  quy  nh  ®Þ trong chÕ     µichÝnh.   ®é t   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  511:
 14. 14 Bªn  î: N  ­ChuyÓn  Ý  îng t¸ b¶o  Ó m;   ph nh     i hi ­  Õt  K chuyÓn  èi kú    cu   c¸c kho¶n  µn  Ý   ho ph b¶o  Ó m   èc, hoµn  Ý  hi g  ph nhËn  i t¸ b¶o  Ó m,  µn  hi ho hoa  ång  îng  i h nh t¸ b¶o  Ó m,  µn  hi ho hoa  ång    h m«i giíb¶o  Ó m   µ      i hi v c¸ckho¶n doanh    µng    Þ    ¹kh¸c; thu h b¸n b tr¶l   i ­  Õt  K chuyÓn  èi kú  cu   c¸c  kho¶n gi¶m  Ý   ph b¶o  Ó m   èc, gi¶m  Ý   hi g  ph nhËn    t¸ b¶o  Ó m,  i hi gi¶m hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m,  h nh   i   hi gi¶m hoa  ång  h m«i  í gi   i b¶o  Ó m   µ    hi v c¸ckho¶n  gi¶m    µng  kh¸c; gi¸h b¸n  ­ K Õt    chuyÓn doanh    Çn  µo  µi kho¶n  thu thu v T   911    ­ X¸c  nh  Õt    ®Þ k qu¶ kinhdoanh.   Bªn  ã:  C Doanh thu cung  Êp  Þch  ô  ña  ¹t®éng  c d v c ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   µ  hi v ho¹t®éng    kinh doanh    kh¸cthùc hiÖn      trong m ét  ú  ¹ch to¸n.   kh   Tµikho¶n    511  kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   Tµikho¶n  µy  ã  Tµikho¶n  Êp    n c 5    c 2: ­  µi  T kho¶n   5111  Doanh   ­  thu b¶o   Ó m   èc: Dïng    hi g   ®Ó ph¶n   ¸nh doanh    µ  thu v doanh    Çn  ña  ¹t®éng  thu thu c ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   èc  ùc hi g th   hiÖn  trongkú  ¹ch to¸n.  h   Tµikho¶n    5111  ã  tµi c 7    kho¶n  Êp  c 3: Tµikho¶n    51111   ­Thu  Ý  ph b¶o  Ó m   èc; hi g Tµikho¶n 51112       ­Thu  Ý  ilýgi¸m  nh  ph ®¹     ®Þ tæn  Êt; th Tµikho¶n 51113       ­Thu  Ý  ilýxÐt gi¶i ph ®¹         Õt båith ng; quy     ê Tµikho¶n 51114       ­Thu  Ý  ilýyªu cÇu  êithø  båihoµn; ph ®¹       ng   ba    Tµikho¶n 51115       ­Thu  Ý  ilýxö  ýhµng  åith ng  ph ®¹     l   b   ê 100%; Tµikho¶n 51116       ­Thu  Ý  ph gi¸m  nh  ®Þ tæn  Êt; th Tµikho¶n 51118       ­Thu  kh¸c. ­ Tµi kho¶n     5113    ­ Doanh thu  Ën    nh t¸ib¶o  Ó m :Dïng    hi   ®Ó ph¶n    ¸nh doanh  vµ  thu  doanh  thuÇn  ña  ¹t®éng  thu  c ho   kinh doanh  i   t¸ b¶o  Ó m   ùc hi th   hiÖn  trongkú  ¹ch to¸n.  h   Tµikho¶n 5113  ã  tµikho¶n  Êp      c 2    c 3: Tµi kho¶n 51131       ­Thu  Ý   Ën    ph nh t¸ib¶o  Ó m; hi Tµikho¶n 51138       ­Thu  kh¸c. +  µi kho¶n  T  5114    ­ Doanh  thu  îng    nh t¸ib¶o  Ó m :Dïng    hi   ®Ó ph¶n    ¸nh doanh    µ  thu v doanh    Çn  ña  ¹t®éng  thu thu c ho   kinh doanh  îng t¸    nh   i b¶o  Ó m   hi thùc hiÖn    trong kú  ¹ch to¸n.  h   Tµikho¶n 5114  ã  tµikho¶n  Êp      c 2    c 3: Tµi kho¶n 51141       ­Thu  hoa  ång; h Tµikho¶n 51148       ­Thu  kh¸c.
 15. 15 +  µi kho¶n  T  5115    ­ Doanh thu m«i  íi gi  b¶o  Ó m :Dïng    hi   ®Ó ph¶n    ¸nh doanh  vµ  thu  doanh  thuÇn  ña  ¹t®éng  thu  c ho   kinh doanh    m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi thùc hiÖn    trong kú  ¹ch to¸n.  h   Tµikho¶n 5115  ã  tµikho¶n  Êp      c 2    c 3: Tµi kho¶n 51151       ­Thu  hoa  ång; h Tµikho¶n 51158       ­Thu  kh¸c. +  µi kho¶n  T  5118    ­ Doanh  thu  ho¹t®éng  c¸c    kh¸c:Dïng      ®Ó ph¶n    ¸nh doanh thu  µ  v doanh  thu  Çn  ña  ¹t ®éng  thu c ho   kinh doanh kh¸c  µi ho¹t ngo     ®éng kinh doanh b¶o  Ó m   èc, nhËn  i hi g  t¸ b¶o  Ó m,  îng  i hi nh t¸ b¶o  Ó m   µ  hi v m«i  íb¶o  Ó m   ùc hiÖn  gi   i hi th   trong kú  ¹ch to¸n.  h   14­ Tµi kho¶n     531    µng  ­H b¸n  Þ     ¹i Tµi kho¶n  µy  ã  tµikho¶n  b tr¶ l ,     n c 5    cÊp  (bæ  2  sung thªm  µikho¶n  T  5315   µn  ­Ho hoa  ång  h m«i  íb¶o  Ó m): gi   i hi H¹ch  to¸n Tµi kho¶n     531  Çn  träng  ét  è  c t«n  m s quy  nh   ®Þ sau: ­ C¸c    kho¶n  µn  Ý, hoµn  ho ph   hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi ph¶ih¹ch      Õt   to¸nchiti   cho  õng  ¹  ¹t®éng  t lo iho   kinh doanh    b¶o  Ó m,  hi trong tõng  ¹  ¹t®éng    lo iho   kinh  doanh  b¶o  Ó m   hi ph¶ih¹ch      Õtcho  õng    to¸nchiti   t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ    hi v chi tiÕtcho    trongníc,ngoµiníc.      ­  C¸c  kho¶n  µn  Ý   ho ph b¶o  Ó m   èc, hoµn  Ý   Ën  ib¶o  Ó m,  hi g  ph nh t¸  hi hoµn  hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m,  µn  h nh   i   hi ho hoa  ång h m«i  í b¶o  Ó m       gi   i hi khiph¸t sinh ® îcph¶n  vµo  Nî  µikho¶n     ¸nh  bªn  T   531,cuèikú,kÕt       chuyÓn  µn  é    to b c¸c kho¶n  µn  Ý  ho ph b¶o  Ó m   èc,hoµn  Ý  Ën  i hi g  ph nh t¸ b¶o  Ó m,  µn    hi ho hoa  ång  h nhîng t¸ b¶o  Ó m,  µn   i   hi ho hoa  ång  h m«i  í b¶o  Ó m     gi   i hi ph¸tsinh trong kú      sang  Tµikho¶n    511    ­ Doanh    hµng,®Ó     nh  thu b¸n    x¸c®Þ doanh    Çn  thu thu trong kú    h¹ch to¸n.   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  531: Bªn  î: N  ­ C¸c kho¶n  µn  Ý   ho ph b¶o  Ó m   èc, hoµn  Ý   Ën  ib¶o  Ó m,  hi g  ph nh t¸  hi hoµn  hoa  ång  îng  ib¶o  Ó m,  µn  h nh t¸  hi ho hoa  ång  h m«i  í  gi ib¶o  Ó m   hi ph¸t   sinhtrong kú;     ­TrÞ    ña  µng    Þch  ô  ∙    Þ    ¹ph¶itr¶cho    gi¸c h ho¸,d v ® b¸n b tr¶l  i    kh¸ch hµng.   Bªn  ã:  C K Õt chuyÓn  µn  é   to b c¸c  kho¶n  µn  Ý   ho ph b¶o  Ó m   èc, hoµn  Ý  hi g  ph nhËn  it¸ b¶o  Ó m,  µn  hi ho hoa  ång  îng  i h nh t¸ b¶o  Ó m,  µn  hi ho hoa  ång    h m«i gií  ib¶o  Ó m   hi ph¸tsinh  µ    v doanh  thu  µng  h b¸n  Þ     ¹  b tr¶ l itrong  ú  k sang  µi T  kho¶n  511  Doanh  ­  thu b¸n  µng, ®Ó     nh   h   x¸c ®Þ doanh  thu  Çn  thu trong  ú  k h¹ch to¸n.   Tµikho¶n 531      kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   Tµikho¶n nµy  ã  Tµikho¶n  Êp      c 5    c 2: Tµikho¶n 5311   µn  Ý      ­Ho ph b¶o  Ó m   èc; hi g Tµikho¶n 5313   µn  Ý  Ën        ­Ho ph nh t¸ b¶o  Ó m; i hi Tµikho¶n 5314   µn      ­Ho hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m; h nh     i hi Tµikho¶n 5315   µn      ­Ho hoa  ång  h m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi
 16. 16 Tµikho¶n 5318   µn      ­Ho kh¸c. 15­ Tµi kho¶n     532    ­ Gi¶m     µng  ,Tµi kho¶n  µy  ã  tµikho¶n  gi¸h b¸n     n c 5    cÊp  (bæ  2  sung thªm  µikho¶n  T  5325  ­Gi¶m hoa  ång  h m«i  í b¶o  Ó m): gi   i hi H¹ch  to¸n Tµi kho¶n     532  Çn  träng  ét  è  c t«n  m s quy  nh   ®Þ sau: ­ C¸c    kho¶n gi¶m  Ý, gi¶m  ph   hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi ph¶ih¹ch      Õt   to¸nchiti   cho  õng  ¹  ¹t®éng  t lo iho   kinh doanh    b¶o  Ó m,  hi trong tõng  ¹  ¹t®éng    lo iho   kinh  doanh  b¶o  Ó m   hi ph¶ih¹ch      Õtcho  õng    to¸nchiti   t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ    hi v chi tiÕtcho    trongníc,ngoµiníc.      ­C¸c    kho¶n  gi¶m  Ý  ph b¶o  Ó m   èc,gi¶m  Ý  Ën    hi g  ph nh t¸ b¶o  Ó m,  µn  i hi ho hoa  ång  îng t¸  h nh   i b¶o  Ó m,  µn  hi ho hoa  ång  h m«i  í b¶o  Ó m       gi   i hi khiph¸tsinh  ® îc ph¶n    ¸nh  µo  v bªn  î  µi kho¶n  NT  532, cuèi kú, kÕt       chuyÓn  µn  é    to b c¸c kho¶n  gi¶m  Ý  ph b¶o  Ó m   èc,gi¶m  Ý  Ën  i hi g  ph nh t¸ b¶o  Ó m,    hi gi¶m hoa  ång  h nhîng t¸ b¶o  Ó m,   i   hi gi¶m  hoa  ång  h m«i  í b¶o  Ó m     gi   i hi ph¸tsinh trong kú      sang  Tµikho¶n    511    ­ Doanh    hµng,®Ó     nh  thu b¸n    x¸c®Þ doanh    Çn  thu thu trong kú    h¹ch to¸n.   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  532: Bªn  î:  N C¸c  kho¶n gi¶m  Ý   ph b¶o  Ó m   èc, gi¶m  Ý   Ën  ib¶o  hi g  ph nh t¸  hiÓ m, gi¶m hoa  ång  îng  i h nh t¸ b¶o  Ó m,  hi gi¶m hoa  ång  h m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi vµ    c¸c kho¶n gi¶m    µng  gi¸h b¸n  ∙  Êp  Ën  ® ch thu cho  êi mua   µng    ng   h ph¸tsinh  trongkú.   Bªn  ã:  Õt  C K chuyÓn  µn  é    to b c¸c kho¶n  gi¶m  Ý   ph b¶o  Ó m   èc,gi¶m  hi g  phÝ   Ën  i nh t¸ b¶o  Ó m,  hi gi¶m  hoa  ång  îng  i h nh t¸ b¶o  Ó m,  hi gi¶m hoa  ång  h m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi ph¸tsinh vµ        c¸c kho¶n  gi¶m    µng  gi¸h b¸n ph¶ichitr¶ph¸t       sinh trong kú      sang  µikho¶n  T  511    ­ Doanh    hµng,®Ó     nh  thu b¸n    x¸c®Þ doanh  thu thuÇn    trongkú  ¹ch to¸n.  h   Tµikho¶n 532      kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   Tµikho¶n nµy  ã  Tµikho¶n  Êp      c 5    c 2: Tµikho¶n 5321       ­Gi¶m  Ý  ph b¶o  Ó m   èc; hi g Tµikho¶n 5323       ­Gi¶m  Ý  Ën    ph nh t¸ b¶o  Ó m; i hi Tµikho¶n 5324       ­Gi¶m  hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m; h nh     i hi Tµikho¶n 5325       ­Gi¶m  hoa  ång  h m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi Tµikho¶n 5328       ­Gi¶m  kh¸c. 16­  µi  T kho¶n  533  “   ­  Chuy Ó n   Ý   îng    ph nh t¸ib¶o  Ó m ”,® æi    µ hi   tªn l   “ Ý   îng    Ph nh t¸ib¶o  Ó m ”. hi H¹ch  to¸n Tµi kho¶n     533  Çn  träng  ét  è  c t«n  m s quy  nh   ®Þ sau: ­PhÝ  nhîng t¸ b¶o  Ó m   µkho¶n  iÒu         i hi l  ® chØnh      nh  ®Ó x¸c®Þ doanh    thu thuÇn  b¶o  Ó m   èc. hi g ­ Trong  ú  ¹ch    kh to¸n sè  Ý   îng  i   ph nh t¸ b¶o  Ó m   hi ph¶i chuyÓn    cho  µ  nh nhËn  i t¸ b¶o  Ó m       hi khiph¸tsinh ph¶n    ¸nh  µo  v bªn  î  µi kho¶n  NT  533, cuèikú      kÕt  chuyÓn  µn  é  è  Ý  îng t¸ b¶o  Ó m   to b s ph nh     i hi ph¶ichuyÓn    cho  µ  Ën    nh nh t¸ i b¶o  Ó m   hi sang  µikho¶n  T  511   ­Doanh      µng,®Ó     nh  thu b¸n h   x¸c®Þ doanh    thu thuÇn  ùc hiÖn  th   trongkú  Õ     k to¸n. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  533:
 17. 17 Bªn  î:PhÝ   îng t¸ b¶o  Ó m   N  nh     i hi ph¶ichuyÓn    cho  µ  Ën    nh nh t¸ b¶o  Ó m   i hi ph¸tsinh trongkú;       Bªn  ã:  Õt  CK chuyÓn  µn  é  è  Ý   îng  i to b s ph nh t¸ b¶o  Ó m   hi ph¶i chuyÓn    cho  µ  Ën    nh nh t¸ b¶o  Ó m   i hi sang  µikho¶n  T  511  ­Doanh      µng,®Ó     thu b¸n h   x¸c ®Þnh doanh    Çn  ùc hiÖn  thu thu th   trongkú  Õ     k to¸n. Tµikho¶n    533  kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   17­ Tµi kho¶n     624    ­ Chi  Ý   ùc tiÕp  ph tr   kinh  doanh b¶o  Ó m ,cã  tµi hi   5    kho¶n  Êp  (bæ  c 2  sung thªm  µi kho¶n  T  6245    ­ Chi  Ý   ùc tiÕp  ph tr   kinh doanh    m«i  íb¶o  Ó m): gi   i hi H¹ch  to¸n Tµi kho¶n     624  Çn  träng  ét  è  c t«n  m s quy  nh   ®Þ sau: ­ Chi  Ý   ùc tiÕp    ph tr   kinh doanh    b¶o  Ó m   ¹ch  hi h to¸n trªnTµi kho¶n        624 ph¶i ph¶n    ¸nh    Õttheo  õng  ¹  ¹t®éng  chi ti   t lo iho   kinh doanh  b¶o  Ó m   å m:  hi g B¶o  Ó m   èc,nhËn  i hi g  t¸ b¶o  Ó m,  îng t¸  hi nh   i b¶o  Ó m,  hi m«i  í b¶o  Ó m   µ  gi   i hi v ho¹t®éng    kinh doanh    kh¸c.Trong  õng  ¹  ¹t®éng    t lo iho   kinh doanh    b¶o  Ó m   hi ph¶ichitiÕttheo  õng  éi dung    Ý   µ    Õtcho  õng      t n  chiph v chiti   t nghiÖp  ô    v b¶o hiÓ m   ©n  ä vµ    ©n  ä,®ång  êiph¶ih¹ch to¸nchitiÕtcho  nh th   phinh th   th           trong n­   ícvµ  µiníccho  õng nghiÖp  ô    ngo     t  v b¶o  Ó m. hi ­ Chi phÝ   ùctiÕp  ¹t®éng     tr   ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   µ sè  Òn  hi l   ti ph¶ichi    ph¸tsinh    trong  ú  k sau    ∙  õ c¸c kho¶n  khi ® tr     ph¶i thu      ®Ó gi¶m   chi ph¸tsinh     trongkú.   ­ Chi phÝ   ùc tiÕp  ¹t®éng     tr   ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   hi ph¶i® îc h¹ch       to¸n theo ®óng  éidung    Ý    n  chiph quy  nh  ®Þ trongchÕ     µichÝnh.   ®é t   K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  624: Bªn  î: N  ­K Õt    chuyÓn    Ý  ùctiÕp kinh doanh  chiph tr       b¶o  Ó m   ë  hi d dang  u   ú; ®Ç k ­ Chi  Ý   ùc tiÕp  ph tr   ph¸tsinh    trong  ú  ña  ¹t®éng  k c ho   kinh doanh    b¶o hiÓ m   µ  ¹t®éng  v ho   kinhdoanh    kh¸c. Bªn  ã:  C ­K Õt    chuyÓn    Ý  ùctiÕp kinh doanh  chiph tr       b¶o  Ó m   ë  hi d dang  èikú; cu   ­ C¸c    kho¶n  ph¶ithu ghigi¶m    Ý  ùctiÕp kinh doanh      chiph tr       b¶o  Ó m   µ  hi v kinhdoanh    kh¸cph¸tsinhtrong kú;        ­ Sè     åith ng    chib   ê b¶o  Ó m,      Òn  hi chitr¶ti b¶o  Ó m   èc  µ  Ën  i   hi g v nh t¸  b¶o hiÓ m   îcchitõquü  ù  ®      d phßng dao  ng  ín; ®é l ­ Gi¸ thµnh  ùc tÕ  ña  èil ng  Þch  ô     th   c kh  î d v kinh doanh    b¶o  Ó m   µ    hi v c¸c ho¹t®éng    kinh doanh    kh¸c ®∙  µn  µnh    ho th cung  Êp  c cho  kh¸ch  µng  µ  îc h v®  x¸c®Þnh  µtiªuthô trongkú.   l        Tµikho¶n    624  kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   Tµikho¶n  µy  ã  Tµikho¶n  Êp    n c 5    c 2: ­  µi  T kho¶n  6241  Chi  Ý   ùc  Õp  ­  ph tr ti kinh  doanh  b¶o  Ó m   èc: hi g  Dïng    ®Ó ph¶n  chiphÝ  ùctiÕp cña  ¹t®éng  ¸nh    tr     ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   èc  hi g vµ  Ýnh    µnh  Þch  ô  ña  ¹t®éng  µy. t gi¸th d v c ho   n
 18. 18 Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 9    kho¶n  Êp  c 3: Tµikho¶n 62411     åith ng  µ      Òn b¶o  Ó m;     ­Chi b   ê v chitr¶ti   hi Tµikho¶n 62412         ­Chi hoa  ång; h Tµikho¶n 62413         ­Chi gi¸m  nh  ®Þ tæn  Êt; th Tµikho¶n 62414     ßi  êithø      ­Chi ® ng   ba; Tµikho¶n 62415     ö  ýhµng  åith ng      ­Chi x l   b   ê 100%; Tµikho¶n 62416     ¸nh    ñiro cña  i t ng b¶o  Ó m;     ­Chi ® gi¸r     ®è  î   hi Tµikho¶n 62417           ­Chi ®Ò phßng  ¹n chÕ   ñiro tæn  Êt; h  r   th Tµikho¶n 62418   ù       ­D phßng  nghiÖp  ô; v Tµikho¶n 62419         ­Chi kh¸c. ­Tµi kho¶n     6243   ­Chi  Ý   ùc tiÕp  ph tr   kinh doanh  Ën    nh t¸ib¶o  Ó m    hi : Dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh    Ý   ùctiÕp  ña  ¹t®éng  chiph tr   c ho   kinh doanh  Ën  i     nh t¸ b¶o hiÓ m   µ  Ýnh    µnh  Þch  ô  ña  ¹t®éng  µy. vt gi¸th d v c ho   n Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 5    kho¶n  Êp  c 3: Tµikho¶n 62431     åith ng  µ      Òn b¶o  Ó m;     ­Chi b   ê v chitr¶ti   hi Tµikho¶n 62432         ­Chi hoa  ång; h Tµikho¶n 62433     ¸nh    ñiro cña  i t ng b¶o  Ó m;     ­Chi ® gi¸r     ®è  î   hi Tµikho¶n 62434   ù       ­D phßng  nghiÖp  ô; v Tµikho¶n 62438         ­Chi kh¸c.   ­Tµi kho¶n     6244   ­Chi  Ý   ùc tiÕp  ph tr   kinh doanh  îng    nh t¸ib¶o  Ó m : hi   Dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh    Ý   ùctiÕp  ña  ¹t®éng  chiph tr   c ho   kinh doanh  îng  i     nh t¸ b¶o hiÓ m   µ  Ýnh    µnh  Þch  ô  ña  ¹t®éng  µy. vt gi¸th d v c ho   n ­ Tµi kho¶n     6245    ­ Chi  Ý   ùc  Õp  ph tr ti kinh  doanh  m«i  íi gi  b¶o  Ó m : hi   Dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh    Ý   ùc tiÕp  ña  ¹t®éng  chiph tr   c ho   kinh doanh    m«i  í b¶o  gi i   hiÓ m   µ  Ýnh    µnh  Þch  ô  ña  ¹t®éng  µy. vt gi¸th d v c ho   n Tµikho¶n  µy  ã  tµi   n c 3    kho¶n  Êp  c 3: Tµikho¶n    62451     ­Chi m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi Tµikho¶n    62452     ­Chi mua  b¶o  Ó m  hi tr¸chnhiÖm  Ò     ngh nghiÖp; Tµikho¶n    62458     ­Chi kh¸c. ­  µi  T kho¶n  6248  Chi  Ý   ùc  Õp  ­  ph tr ti kinh  doanh  ¹t ®éng   ho   kh¸c:   Dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh    Ý   ùc tiÕp  ña  ¹t®éng  chi ph tr   c ho   kinh doanh kh¸c ngoµi     ho¹t®éng    kinh doanh    b¶o  Ó m   èc,nhËn  i hi g  t¸ b¶o  Ó m,  îng t¸  hi nh   i b¶o  Ó m,  hi m«i  íb¶o  Ó m   µ  Ýnh    µnh  Þch  ô  ña  ¹t®éng  µy. gi   i hi vt gi¸th d v c ho   n 18­ Tµi kho¶n     711   ­Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh: nh ho   t  Söa  æi  Ò   Õt  Êu  µ  éidung  ® vk c vn  ph¶n    ña  µikho¶n  ¸nh c T   711    nh sau: Bªn  î: K Õt  N  chuyÓn  µn  é    to b c¸c kho¶n thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh  nh ho   t  ph¸tsinh trongkú        sang  µikho¶n  T  911   ®Þnh  Õt  ­X¸c  k qu¶ kinhdoanh.   Bªn  ã:  C C¸c kho¶n    Ëp  ¹t®éng  µichÝnh    thu nh ho   t  ph¸tsinhtrong kú.     Tµikho¶n    711  kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu  
 19. 19 19­ §æi  Tµi  tªn  kho¶n  721  “ ­  C¸c kho¶n thu  Ëp   Êt  êng” thµnh  nh b th   C¸c  kho¶n  thu  Ëp  nh kh¸c” “ K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  721: Bªn  î:K Õt  N  chuyÓn  µn  é    to b c¸ckho¶n    Ëp  thu nh kh¸c ph¸tsinh trong kú         sang  µikho¶n  T  911   ®Þnh  Õt  ­X¸c  k qu¶ kinhdoanh.   Bªn  ã:  C C¸c kho¶n    Ëp  thu nh kh¸cph¸tsinh trongkú.        Tµikho¶n    721  kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   20­ Tµi kho¶n     811   ­Chi  Ý   ¹t®éng  µichÝnh: ph ho   t  Söa  æi  Ò   Õt  Êu  µ  éidung  ® vk c vn  ph¶n    ña  µikho¶n  ¸nh c T   811    nh sau: Bªn  î: N  ­C¸c    kho¶n    Ý  ¹t®éng  µi Ýnh    chiph ho   t  ch ph¸tsinh trongkú;      ­C¸c    kho¶n  çvÒ   ¹t®éng  µi Ýnh; l   ho   t  ch ­ C¸c    kho¶n  çvÒ   l   chªnh  Öch  û gi¸ngo¹itÖ  l t      ph¸tsinh thùc tÕ        trong kú    h¹ch    µ  to¸nv chªnh  Öch  û gi¸do  ¸nh    ¹ sè    èikú  ña   kho¶n  l t    ® gi¸l   d cu   c c¸c   i ph¶i  thu dµih¹n vµ        ph¶itr¶dµih¹n cã  èc  ¹itÖ.         g ngo   Bªn  ã:  C K Õt  chuyÓn  µn  é    Ý  µ    to b chiph v c¸ckho¶n  çph¸tsinh trong kú  l        sang  µi T  kho¶n 911   ®Þnh  Õt  ­X¸c  k qu¶ kinhdoanh.   Tµikho¶n    811  kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   21­ §æi  Tµi  tªn  kho¶n 821  “ ­ Chi  Ý   Êt  êng” thµnh  C¸c  ph b th kho¶n    “ chi phÝ     kh¸c” K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  821: Bªn  î:C¸c  N  kho¶n    Ý  chiph kh¸cph¸tsinhtrong kú.        Bªn  ã:  Õt  C K chuyÓn  µn  é    to b c¸c kho¶n    Ý  chiph kh¸c ph¸tsinh trong kú         sang  µikho¶n  T  911   ®Þnh  Õt  ­X¸c  k qu¶  kinhdoanh.   Tµikho¶n    821  kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   22­    Bæ sung   thªm  µi  T kho¶n  005  Hîp  ng   ­  ®å b¶o  Ó m   a  hi ch ph¸t   sinh tr¸ch nhiÖ m :Dïng        ®Ó ph¶n ¸nh doanh      thu ph¸tsinh li     ªnquan  n     ®Õ c¸c hîp ®ång    b¶o  Ó m   èc  µ  Ën    hi g v nh t¸ b¶o  Ó m   µ   i hi m doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ∙  hi ® ký  íi v  kh¸ch hµng  ng  a      nh ch ph¸tsinhtr¸chnhiÖ m.     Tµi kho¶n 005  ë   ú  m tu theo yªu  Çu  c qu¶n  ý cña  l  doanh nghiÖp    b¶o hiÓ m. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  005: Bªn  î: Doanh  ph¸tsinh cña  îp  ng  N  thu      h ®å b¶o  Ó m   èc  µ  îp  ng   hi g v h ®å nhËn    t¸ b¶o  Ó m   a    i hi ch ph¸tsinh tr¸chnhiÖ m.     Bªn  ã:  Õt  C K chuyÓn  doanh      thu ph¸tsinh sang  µi kho¶n    T  511    ­ “Doanh  thu b¸n  µng” khidoanh  h    nghiÖp b¶o  Ó m   Ën  hi nh tr¸chnhiÖ m   i  íic¸c hîp   ®è v       ®ång  b¶o  Ó m   èc  µ  Ën    hi g v nh t¸ b¶o  Ó m. i hi
 20. 20 Sè     d bªn  î: Doanh  N  thu ph¸tsinh cña  îp  ng      h ®å b¶o  Ó m   èc  µ  îp hi g vh  ®ång  Ën  ib¶o  Ó m   µ   nh t¸  hi m doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   a  hi ch ph¸t sinh    tr¸ch   nhiÖ m  Ön  ã  ña  hi c c doanh  nghiÖp. Tµikho¶n    005  ã  Tµikho¶n  Êp  c 2    c 2: Tµi kho¶n  0051 ­ Hîp ®ång  b¶o  hiÓ m  gèc  cha  ph¸t sinh tr¸ch  nhiÖ m : Dïng      ®Ó ph¶n ¸nh doanh  ph¸tsinh li   thu      ªnquan  n     îp  ng  ®Õ c¸c h ®å b¶o  Ó m   èc  µ   hi g m doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ∙  ý  íikh¸ch  µng  ng  a  hi ® k v  h nh ch ph¸tsinh tr¸chnhiÖ m.       Tµi kho¶n  0052    îp  ng   Ën     ­ H ®å nh t¸ib¶o  Ó m   a  hi ch ph¸t sinh    tr¸ch  nhiÖ m :Tµi kho¶n  µy  ïng       nd ®Ó ph¶n  doanh      ¸nh  thu ph¸tsinh li     ªnquan  n   ®Õ c¸c hîp ®ång  Ën  i    nh t¸ b¶o  Ó m   µ   hi m doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ∙  ý  íikh¸ch hi ® k v    hµng  ng  a    nh ch ph¸tsinhtr¸chnhiÖ m.     23­ Bæ     sung  thªm  µi kho¶n  T  006    îp  ng  îng    ­ H ®å nh t¸ib¶o  Ó m   a  hi ch ph¸tsinh    tr¸ch nhiÖ m :Dïng        ®Ó ph¶n  doanh      ¸nh  thu ph¸tsinh li     ªnquan  n   ®Õ c¸chîp ®ång     b¶o  Ó m   îng t¸ b¶o  Ó m   µ   hi nh   i  hi m doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ∙  ý  hi ®k víi  kh¸ch hµng  ng  a      nh ch ph¸tsinh tr¸chnhiÖ m.     Tµi kho¶n 006  îc m ë   ®  theo yªu  Çu  c qu¶n  ý cña  l  doanh nghiÖp    b¶o hiÓ m. Tµi kho¶n    006  Çn  c theo  âi chi tiÕttheo  õng  d      t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m,  hi trongtõng nghiÖp  ô      v b¶o  Ó m     Õtcho  õng kh¸ch hµng. hi chiti   t    K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n  ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  006: Bªn  î: Doanh  ph¸tsinh cña  îp  ng  îng  i N  thu      h ®å nh t¸ b¶o  Ó m   a    hi ch ph¸t sinhtr¸chnhiÖm.     Bªn  ã:  Õt  C K chuyÓn  doanh      thu ph¸tsinh sang  µi kho¶n    T  511    ­ “Doanh  thu b¸n  µng” khidoanh   h    nghiÖp  b¶o  Ó m   Ën  hi nh tr¸chnhiÖ m  i víi îp ®ång    ®è       h nhîng t¸ b¶o  Ó m.    i hi Sè     d bªn  î: Doanh      N  thu ph¸tsinh cña  îp  ng  îng t¸    h ®å nh   i b¶o  Ó m   µ   hi m doanh nghiÖp b¶o hiÓ m  cha ph¸t  sinh tr¸ch nhiÖ m  hiÖn cã  cña doanh  nghiÖp. 24­ Bæ     sung  thªm  µikho¶n  T  010­Cæ   Õu u  µnh.   phi l h   Tµi kho¶n  µy    n ph¶n  ¸nh    Þ theo  Ö nh     ña  lo¹i   Õu   gi¸tr   m gi¸c c¸c    phi cæ cña  doanh  nghiÖp    Çn   cæ ph b¶o  Ó m   ∙  hi ® ph¸thµnh  µ  ang u  µnh.   v® lh   K Õt  Êu  µ  éidung  c vn  ph¶n    ña  µikho¶n  ¸nh c T   011­ Cæ   Õu u  µnh:   phi l h Bªn  î: N Gi¸trÞtheo m Ö nh     ña    ¹ cæ   Õu  ña       gi¸c c¸clo i phi c doanh    nghiÖp    Çn   cæ ph b¶o  Ó m   ∙  hi ® ph¸thµnh    hoÆc   iph¸thµnh  è    Õu  t¸    s cæ phi doanh nghiÖp  ∙  ® mua  ¹ . li Bªn  ã: C Gi¸trÞtheo m Ö nh     ña    ¹ cæ   Õu       gi¸c c¸clo i phi doanh    nghiÖp    Çn    cæ ph b¶o hiÓ m   ∙  ® mua  ¹sau      µnh  l i khiph¸th hoÆc   ∙    åivÒ     û  á. ® thu h   ®Ó hu b   Sè    d Bªn  î: N Gi¸trÞtheo m Ö nh     ña    ¹ cæ   Õu       gi¸c c¸clo i phi doanh    nghiÖp    Çn    cæ ph b¶o hiÓ m   ∙    µnh  µ  ang u  µnh. ® ph¸th v® lh  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2