Quyết định 150/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 150/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 150/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 150/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  150/2001/Q§­T T g   th n g µ y  05 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c th µ nh l Ë p C « n g  ty  v q u ¶ n  lý n î v µ   hai th¸c  µi k t  s¶n trù c thu é c  N g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i m Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt c¸cTæ   cø      chøc  Ýn  ông  µy  th¸ng12  td ng 12    n¨m  1997; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 149/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 05    n¨m  2001  cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi phª  Öt  Ò     ö  ýnî tån ®äng  ña    duy § ¸n x l       c c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i; h th m Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Cho  Ðp    ©n  µng  ¬ng  ¹ithµnh  Ëp  ph c¸c ng h th m  l C«ng    tyqu¶n  lýnî vµ      khaith¸ctµis¶n, cã          t c¸ch ph¸p  ©n,  ¹ch  nh h to¸n ®éc  Ëp.Chñ   Þch    l  t Héi ®ång    qu¶n  Þng©n  µng  ¬ng  ¹iquyÕt ®Þnh  µnh  Ëp C«ng    tr   h th m    th l  tyqu¶n  lýnîvµ      khaith¸ctµis¶n       sau    îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  khi®   h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n. §i Ò u    ©n   µng  µ   ícban  µnh  Òu  Ö  É u   Ò   chøc  µ  2. Ng h Nh n   h §i l m v tæ  v ho¹t®éng, chÊp  Ën  Öc  µnh  Ëp      thu vi th l C«ng   tyqu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n       theo néidung  ña  Ò     ö  ýnîtån ®äng  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i®∙  ­    c § ¸n x l       c c¸cng h th m ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt vµ      t  ph phª duy   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh  íng  Én  Õ     µichÝnh  i  íiC«ng    T  h d ch ®é t   ®è v   ty qu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i.      c ng h th m §i Ò u 4. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý.C«ng    è  k  v¨n s 122/CP­ KTTH   µy  th¸ng02  ng 03    n¨m  2000  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  ph v vi th l C«ng    ty qu¶n  ý nî vµ  l     khai th¸c tµis¶n  Õ       th chÊp  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹ih Õt  Öu  ùcthi µnh. c c¸cNg h th m  hi l     h §i Ò u    èng  c  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,  é   ëng  é   µi 5. Th ®è Ng h Nh n     B tr BT  chÝnh, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản