Quyết định 1506/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 1506/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1506/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1506/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  1506/2001/Q§­N H N N  n g µ y 30  n th¸ng 11  n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   q u ¶ n  lý ti Ò n m É u, ti Ò n  u   Ö m, ti Ò n ® × n h  c h Ø  l   µ n h l ni uh Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/1998/N§­   µy  CP ng 01/10/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     c, b¶o  v in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    û  Òn  Êy,tiÒn  v tiªuhu ti gi   kim  ¹ ; lo i  b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn  tµis¶n  ý  µ  Êy  ê cã       qu v gi t   gi¸trong h Ö   èng  ©n     th Ng hµng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü, qu Q uy Õ t  Þ nh   ® : §i Ò u 1    µnh  Ìm  Ban h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  Õ   ch qu¶n  ýtiÒn l    m É u,  Òn l niÖ m,  Òn ®×nh  ti  u  ti   chØ u  µnh”. lh §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2 Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 179/1999/Q§­NHNN6   µy  ng 22/5/1999  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ýtiÒn m É u,  Òn  l    ti l niÖ m. u  §i Ò u   Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   3 V¨n    tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ      v Kho quü,Vô  ëng  ô  Õ     tr V K to¸n­ µichÝnh,Vô  ëng  ô  T    tr V Tæng  Óm  ki so¸t,  Gi¸m  c  ®è Së   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  éc d Ng h Nh n   tr    v c li   thu   Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ùcthuéc Trung  ng;Tæng  tr     ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông; td   Tæng   Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc chÞu  b Nh n   tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
  2. 2 Q u y  c h Õ  q u ¶ n  l ý ti Ò n m É u, ti Ò n lu  ni Ö m,  ti Ò n ® × n h  c h Ø  lu  h µ n h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1506/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng11 n¨m  30     2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n ) C h ¬ n g  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n §i Ò u 1  Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc    c, sö  ông  Òn  É u,  Òn u  Ö m;  ®Þ vi in,®ó   d ti m ti l ni viÖc b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn, giao  Ën,  nh b¸n  Òn  É u,  Òn u  Ö m,  Òn ti m ti l ni ti   ®×nh  chØ u  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc. lh c Ng h Nh n   §i Ò u 2  Ng ©n  µng  µ   íc,tæ  h Nh n   chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   ích¹ch to¸nngo¹i td   b  n       b¶ng  Òn m É u,  Òn l niÖ m,      Õtm Ö nh     ñng  ¹   è îng,sè    ti   ti  u  ghichiti   gi¸,ch lo is l   sªri , cña  õng  ê tiÒn m É u   µ  nh  ú  Óm    c¸o theo  t t    v ®Þ k ki kª,b¸o    quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n     C h ¬ n g  II. Ò n m É u  ti §i Ò u 3 TiÒn  É u   m trong Quy  Õ   µy  µ®ång  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹ :   ch n l   ti       lo i 1. Cã   y       Õu  è tiªuchuÈn  ü  Ët,chÊt l ng nh    ¹  Òn   ®Ç ®ñ c¸c y t    k thu    î   c¸c lo i ti   ® îcNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam     h Nh n     c«ng  è u  µnh; b lh   2.TiÒn  Êy  É u   îcinthªm  ÷  TiÒn  É u ” hoÆc   ÷  SPECIMEN ”. m gi m ®    ch “   ch “   Ngoµi 2  µng  è   îng tr (ë vÞ  Ý t ng   h s sªri   ng    tr  ¬ øng    i víitiÒn giÊy)gå m     t nh ®è         2 ch÷    µ    ÷  è  0”,ë  Æt   íc cña  Òn  É u   îc in thªm  µng  è    c¸iv c¸c ch s “   m tr   ti m ®    h s sªri ®Ó   ôc  ô  ph v cho  Öc  vi qu¶n  ýtiÒn m É u. l    TiÒn  É u   îc dïng  µm  Èn  m ®  l chu trong nghiÖp  ô    v ph¸thµnh  Òn,kh«ng    ti   cã    Þ lµm  ¬ng  Ön  gi¸tr   ph ti thanh    to¸ntrong l th«ng.Ngoµi ra,tiÒn  É u      u       m cßn ® îcsö  ông  µm  Ët ®èi chøng   d l v    hay  ö  ông  sd cho  ôc  ch  m ®Ý nghiªncøu, b¶o      tµng,giíthiÖu,su  Ëp,l niÖ m.    i   t  u  §i Ò u 4 1. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  è îng,chñng  ¹  Òn   ®è Ng h Nh n   ®Þ sl   lo iti   m É u   Çn    c    ¬  ë    Þ  ña  ô   ëng  ô   c in,®ó trªnc s ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh    vµ  Kho  ü. qu 2. ViÖc    c  Òn  É u   îc thùc hiÖn    in,®ó ti m ®    theo quy  nh    i  íi    ®Þ nh ®è v   in, ®óc  Òn. ti
  3. 3 §i Ò u 5  1. C¨n  m ôc  ch, nhu  Çu  ö  ông  µ  è îng tiÒn m É u   îcin,®óc,   cø  ®Ý   c sd vsl     ®     Vô   ëng  ô   tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  Êp  Òn m É u   qu c ti   cho    i t ng c¸c ®è  î   sau:  a.C¸c  é  Ën    b ph chøc  n¨ng  éc Vô  thu   NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü; qu b.Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;    Ng h Nh n     ph tr     ¬  Së   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc;V¨n  d Ng h Nh n   phßng  idiÖn  ña  ©n   µng  µ   ®¹   c Ng h Nh níc; c.  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc Trung  ng, Kho  ¹c  µ   íc Trung  Ng h th m  n  ¬  b Nh n   ­ ¬ng,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td Nh d Trung  ng. ¬ d. C¸c  n   Þ   éc    é,  µnh  ã  ªnquan    ®¬ v thu c¸c B Ng c li   trong c«ng    u   t¸c ®Ê tranhchèng  Òn gi¶.   ti   2. Trong  ¹m    è îng  Òn  É u   îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     ph vi s l ti m ®  h Nh n     cÊp,Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc,Së  Ng h Nh n   Giao  Þch  ©n  µng  µ   d Ng h Nh níccã    tr¸chnhiÖm   ©n  i nhu  Çu  ö  ông  ¹ ®¬n  Þ  µ  Êp  Òn m É u       c ®è   c sd t  i v v c ti   cho c¸c ®èi îng  ë   µikho¶n    t m t  giao  Þch  Ýnh  ¹  n  Þ  ×nh,  å m   chøc  d ch ti®¬ v m g tæ  tÝn  ông, së  d   giao  Þch  ña  chøc  Ýn  ông, chi nh¸nh  ña  chøc  Ýn  d c tæ  td    c tæ  t dông,Kho  ¹c Nhµ   íctrªn®Þa  µn;Gi¸m  c      b  n    b  ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc thùc hiÖn  Öc  Êp  Òn  É u       vi c ti m cho    n  Þ  ïng  Êp  ã  ªnquan  c¸c ®¬ v c c c li   trong  c«ng    u  t¸c®Ê tranhb¶o  Ö   Òn ViÖtNam.   v ti     3. Vô   ëng  ô     tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu xem   Ðt  ×nh Thèng  x tr   ®èc  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt  Öc  Êp  Òn m É u   Ng h Nh n     vi c ti   cho    ©n  µng  ­ c¸cng h n ícngoµicã      quan  Ö,    æi  Òn m É u   íi ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µ  h trao® ti   v  Ng h Nh n     v c¸c®èi t ng kh¸c.    î   §i Ò u 6 1. ViÖc    b¶o qu¶n, giao  Ën, vËn    nh   chuyÓn  Òn  É u   ÷a    ti m gi c¸c kho  Òn ti   Trung  ng,Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Së  ¬   Ng h Nh n   Giao  Þch  ©n   µng  µ   ­ d Ng h Nh n íc,tæ    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc® îcthùc hiÖn  td   b  n      theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   ícnh  i víi h Nh n   ®è     b¶o  qu¶n,giao nhËn,vËn        chuyÓn  Òn. ti 2.§èit ng ® îccÊp  Òn m É u      î     ti   theo  kho¶n  vµ  1  kho¶n    iÒu  Quy  Õ   2, ® 5  ch nµy  Õu   µm  Êt  Òn  É u,  µi viÖc  n lm ti m ngo   ph¶i chÞu    ×nh    c¸c h thøc  ö  ý kû  x l  luËt, ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    l    x h ch cßn  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  åith ng  Ët chÊt.   b  ê v     Møc   åi th ng  Ët  Êt  b  ê v ch b»ng  Ö nh     è  Òn  É u   ∙  Þ   Êt. Sau  ,  m gi¸s ti m ®bm   ®ã Ng ©n  µng  µ   íccã  Ó  Êp  ¹tiÒn m É u   h Nh n   th c l   i  cho  n  Þ  ö  ông. ®¬ v s d 3. TiÒn  É u   áng    m h hoÆc   Þ   b r¸ch,n¸ttrong     qu¸  ×nh  ö  ông  ña    tr sd c c¸c ®èi t ng ® îccÊp  Òn m É u    î     ti   theo kho¶n  vµ    1  kho¶n    iÒu  Quy  Õ  nµy  ­ 2,® 5  ch   ® îcNg ©n  µng  µ   ícn¬itrùctiÕp cÊp  Òn m É u     h Nh n         ti   xem  Ðt,thu ® æi.ViÖc    x     thu ® æi  îcthùc hiÖn  ®    ngang  Ö nh     ïng chñng  ¹ vµ  m gi¸,c  lo i kh«ng    Ý.   thu ph   §i Ò u 7 Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     åim ét  Çn  h Nh n     thu h   ph hoÆc   µn  é  è  Òn  to b s ti m É u   ∙  Êp  ® c theo ®iÒu      5,Quy  Õ   µy  ch n trongc¸ctr ng  îp:    ê h
  4. 4 1. Khi Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam      h Nh n     th«ng b¸o  nh  ®× chØ u  µnh  ét  lh m hay  Òu  ¹ tiÒn,trong thêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  nhi lo i         30  k t  th«ng    chøc  Ýn  b¸o,tæ  t dông, chinh¸nh  ña  chøc  Ýn  ông, së     c tæ  td   giao dÞch  ña  chøc  Ýn  ông,   c tæ  td   Kho  ¹c Nhµ   ícc¸c cÊp  b  n    ph¶igiao nép  µn  é  è  Òn m É u   îccÊp  ña        to b s ti   ®  c c¸c lo¹  Òn ®×nh  iti   chØ u  µnh  Ò   ©n   µng  µ   ícn¬i®∙  Êp  Òn m É u.    lh v Ng h Nh n     c ti   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Së   Ng h Nh n   giao dÞch  ©n   µng  µ   íc® îcgi÷ l¹ m ét    Ng h Nh n         i bé  Òn m É u     ö  ông  ¹ chç,sè  ti   ®Ó s d t i   cßn  ¹nép  Ò     l  i v c¸cKho  Òn Trung  ng.  ti   ¬    2.C¸c  i t ng kh¸c® îccÊp  Òn m É u     ®è  î      ti   giao nép    ã    Çu    khic yªu c b»ng    v¨n b¶n  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. c Ng h Nh n     §i Ò u 8  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc,c¸c tæ  ®è tæ  td   b  n   chøc  µichÝnh, tiÒn  Ö  t    t kh¸c ® îc Ng ©n   µng  µ   íccÊp  Òn  É u   ã     h Nh n   ti m c tr¸ch   nhiÖ m  qu¶n  ý,b¶o  l  qu¶n  toµn  µ  ö  ông  Òn  É u   ng  ôc   ch;  an  vsd ti m ®ó m ®Ý ®Þnh  ú  Óm        k ki kª,b¸o c¸o,giao nép  Òn m É u     ti   theo quy  nh  ña  ©n  µng    ®Þ c Ng h Nhµ   íc vµ  Þu  ù  n   ch s qu¶n  ý,kiÓm     ö  ý vÒ   Òn  É u   ña  ©n   µng  l  tra,x l   ti m c Ng h Nhµ   íc.  n  C h ¬ n g  III. ti Ò n lu  ni Ö m   §i Ò u 9 TiÒn u  Ö m   µ ®ång  Òn  îng  ng, kh«ng  ã    Þ lµm  ¬ng  Ön l ni l  ti t tr   c gi¸tr   ph ti   thanh to¸n trong l th«ng,® îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam      u     h Nh n     ph¸thµnh      cho m ôc  ch  u  Ëp,l niÖ m   ®Ý s t  u  hoÆc   ôc  ch  m ®Ý kh¸c theo    quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ. §i Ò u 10 1.Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   chøc    h Nh n     tæ  s¶n  Êt,b¸n  xu   hoÆc   îp t¸cvíi h    c¸c ®èi      t¸ctrong vµ  µi níc s¶n  Êt,b¸n  Òn u  Ö m.  èi t¸ccña  ©n     ngo     xu   ti l ni §   Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     ph¶i lµ m ét  chøc  ¹t®éng     tæ  ho   trong  Ünh  ùc    l v in, ®óc  Òn;kinh doanh,chÕ     ti       t¸ckim  Ý  ý;kinh doanh  Òn l niÖ m   kh qu     ti  u  hay    c¸c ngµnh  µng u  Ö m. h l ni 2.ViÖc  îp t¸cs¶n  Êt,b¸n  Òn l niÖ m   ña  ©n  µng  µ   ícViÖt   h   xu   ti  u  c Ng h Nh n     Nam   íi   i t¸ctrong vµ  µiníc® îcthùc hiÖn  v   ®è     c¸c   ngo         theo  îp ®ång    ¬  ë  h  trªnc s b×nh  ng   µ  ïng cã  î . ®¼ v c   li §i Ò u 11 1.Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh  É u   ÕtkÕ,  ÊtliÖu,   ®è Ng h Nh n     m thi   ch     sè îng  Òn u  Ö m   Çn    c  µ  i    l ti l ni c in,®ó v ®è t¸cs¶n  Êt,b¸n  Òn u  Ö m   ña  xu   ti l ni c Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h Nh n     ë trong vµ  µiníc trªnc¬  ë    Þ  ña    ngo       s ®Ò ngh c Vô  ëng  ô  tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü. qu 2. Trªn c¬  ë      s phª  Öt  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  duy c Th ®è Ng h Nh n   tr Vô  NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  ý  Õt  îp  ng  qu k k h ®å s¶n  Êt,b¸n  Òn u  xu   ti l
  5. 5 niÖ m   ÖtNam     Vi   ë trong vµ  µinícvíi   i t¸c® îcchän    ngo       ®è       c¸c sau    ã    Õn  khic ý ki vÒ   Æt   m ph¸p  ýcña  ô   l  V Ph¸p  Õ   i  íidù  ch ®è v   th¶o  îp  ng; tr ng  îp  ý  íi h ®å  ê h k v  ®èi t¸cnícngoµi,ph¶icã    Õn  ña  ô          ý ki c V Quan  Ö   èc  Õ  Ò   ù  ïhîp gi÷a h qu t v s ph       b¶n b»ng  Õng  Ötvµ  ti Vi   b¶n  b»ng  Õng nícngoµi. ti     3.Tr¸chnhiÖm  ña  ô      c V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü: qu a. Nghiªn cøu, khaith¸cc¸c chñ    Òn u  Ö m              ®Ò ti l ni trong níc vµ  èc  Õ;     qu t   x©y  ùng  µ  ùc  Ön    ¬ng  ×nh,®Ò   s¶n  Êt,b¸n  Òn u  Ö m   d v th hi c¸c ch tr   ¸n  xu   ti l ni cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam; Ng h Nh n     b. Lµ m   u   èi  ña  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam     ®Ç m c Ng h Nh n     trong lÜnh  ùc  Òn   v ti   l niÖ m;  Õp xóc,t×m  Óu,®¸nh      i t¸cs¶n  Êt,b¸n  Òn l niÖ m     u  ti     hi   gi¸c¸c®è     xu   ti  u  ë trongvµ  µiníc;   ngo     c. C Êp   Òn u  Ö m     ti l ni cho    i îng  c¸c ®è t theo quy  nh  ¹  iÒu    ®Þ ti ® 13, Quy  chÕ   µy. n §i Ò u 12 ViÖc  giao  Ën, vËn  nh   chuyÓn,  b¶o qu¶n  Òn u  Ö m   ña  ©n   µng  ti l ni c Ng h Nhµ   íc ® îcthùc hiÖn  n      theo    c¸c quy  nh    i  íib¶o  ®Þ nh ®è v   qu¶n, vËn    chuyÓn,  giao nhËn  Òn.   ti §i Ò u    13 Thèng  c  ©n  µng  µ   ícphª  Öt  Öc  Êp  ®è Ng h Nh n   duy vi c hoÆc   tÆng  Òn l   ti  u niÖ m  theo  ê tr×nh cña    ô,  ôc, ®¬n  Þ  ùcthuéc  ©n   µng  µ   íc t    c¸c V C   v tr   Ng h Nh n   ViÖtNam     cho  ÷ng  i t ng sau: nh ®è  î   1.C¸c  oµn    é  ña  ©n  µng  µ   íc®i    ® c¸n b c Ng h Nh n   c«ng    ícngoµi; t¸cn     2.C¸c  oµn    ® kh¸ch quèc  Õ  n     t ®Õ th¨m,lµm  Öc  íiNg ©n   µng  µ   íc   vi v   h Nh n   ViÖt Nam;    ¬    c¸c c quan, tæ    chøc   ë trong níccã      quan  Ö   íiNg ©n   µng  µ   h v  h Nh níc;c¸ctæ      chøc,c¸nh©n       ë trong vµ  µiníccã  Òu  èng  Õn,®ãng  ãp    ngo     nhi c hi   g cho  ¹t®éng  ña  µnh  ©n  µng; ho   c ng Ng h 3.C¸c  i t ng kh¸c.   ®è  î   C h ¬ n g  IV. Ò n ® × n h  c h Ø  lu  h µ n h    ti §i Ò u 14  TiÒn  nh  ®× chØ u  µnh  å m   Òn do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     lh g ti   Ng h Nh n     ph¸t hµnh  ng  nh kh«ng  cßn    Þ lµm  ¬ng  Ön  gi¸tr   ph ti thanh    to¸n trong l th«ng,tiÒn  u      tµichÝnh, tiÒn tÝn  Õu,tiÒn cña  Ýnh  Òn  Öt Nam   éng  µ        phi     ch quy Vi   c ho (Nguþ  Sµi gßn  ò) vµ    ¹  Òn    c   c¸c lo i ti qua    êikú  Ön  ang  îc b¶o  c¸c th   hi ® ®  qu¶n  ¹    ti kho tiÒn cña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n  
  6. 6 §i Ò u 15 1.ViÖc    b¶o qu¶n,giao nhËn, vËn        chuyÓn  Òn ®×nh  ti   chØ u  µnh  ÷a lh gi   c¸c kho  Òn Trung  ng, Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Së     ti   ¬   Ng h Nh n   Giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc® îcthùc hiÖn  td   b  n      theo      c¸cquy ®Þnh  ña  ©n   µng  µ   íc nh  i  íib¶o  c Ng h Nh n   ®è v   qu¶n, giao  Ën, vËn    nh   chuyÓn  tiÒn. 2. Öc  ¹ch   Vi h to¸n tiÒn  nh    ®× chØ  u  µnh  îc thùc  Ön  lh ®  hi theo      c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. hi h c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  V.  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  v Ò  b¸n ti Ò n m É u,  ti Ò n lu  ni Ö m, ti Ò n ® × n h  c h Ø  lu  h µ n h   §i Ò u 16 C¸c  i îng  ã  ®è t c nhu  Çu  Ò     ¹  Òn  É u,  Òn u  Ö m,  Òn  nh  c v c¸c lo iti m ti l ni ti ®× chØ  u  µnh  ã  Ó  lh c th mua   ¹    t ichi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Së   Ng h Nh n   giao  Þch  d Ng ©n  µng  µ   íc,c¸ctæ  h Nh n     chøc  îcNg ©n  µng  µ   ícuû  Ö m.  ®  h Nh n   nhi §i Ò u 17 1.Trong  õng  êikú, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  ­   t th     ®è Ng h Nh n   ®Þ ph ¬ng thøc,gi¸b¸n  Òn  É u,  Òn u  Ö m,  Òn  nh     ti m ti l ni ti ®× chØ u  µnh    ¬  ë  lh trªnc s ®Ò   Þ  ña  ô  ëng  ô  ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü. qu 2.Vô   ëng  ô     tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ sè îng  Òn  É u,  Òn u  Ö m,  Òn  nh  l ti m ti l ni ti ®× chØ u  µnh  lh b¸n cho    i îng c¸c ®è t   cã nhu  Çu;  c th«ng b¸o,híng  Én  ñ  ôc vµ  chøc    d th t   tæ  b¸n  Òn  É u,  Òn u  ti m ti l niÖ m,  Òn ®×nh  ti   chØ u  µnh  lh cho kh¸ch hµng.   §i Ò u 18 C¸c kho¶n      Ò   thu,chiv s¶n  Êt,b¸n  Òn m É u,  Òn l niÖ m,  Òn  nh  xu   ti   ti  u  ti ®× chØ u  µnh  îch¹ch to¸nvµo      lh ®     thu,chinghiÖp  ô  ña  ©n  µng  µ   íc. v c Ng h Nh n C h ¬ n g  VI. ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h     h §i Ò u 19 Vô   ëng  ô   tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  Þu  qu ch tr¸chnhiÖ m   íng   h  dÉn  µ  Óm     Öc  ùc  Ön  v ki tra vi th hi Quy  Õ   µy  ch n trong  Ö   èng  ©n   µng  h th Ng h Nhµ   íc,tæ  n   chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc. td   b  n
  7. 7 §i Ò u 20 C¸c  chøc,c¸ nh©n    ¹m    tæ     viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy,tuú theo  ch n     tÝnh  Êt,møc     Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ch   ®é s   x l   lu   l     h ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 21 ViÖc  öa  æi, bæ   s®   sung    iÒu, kho¶n  ña  c¸c ®   c Quy  Õ   µy  Thèng  ch n do  ®èc  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Ng h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản