intTypePromotion=1

Quyết định 1509/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

1
677
lượt xem
78
download

Quyết định 1509/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1509/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1509/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh   cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  sè 1509/2003/Q§­NHNN ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc  b a n   h µ n h   q u y   c h Õ   c h o   v a y   c ñ a   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   ® è i   v í i   c ¸ c  ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc cã b¶o ®¶m  b»ng cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 vµ  LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông   sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø quyÕt  ®Þnh sè  453/Q§­TTg ngµy 14/6/2002 cña   Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh Tr¸i phiÕu cña ChÝnh   phñ   ®Ó  cÊp bæ sung vèn  ®iÒu lÖ  cho c¸c Ng©n hµng th¬ng   m¹i Nhµ níc giai ®o¹n 2002 ­ 2004; ­ Sau khi ®∙ thèng nhÊt c¸c néi dung liªn quan víi Bé   trëng Bé Tµi chÝnh; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô TÝn dông, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ níc ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng  m¹i Nhµ níc cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh  1035/2003/Q§­NHNN ngµy 04/9/2003 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng  Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt.
 2. 2 § i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô TÝn dông, Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  cã  liªn quan  thuéc  Ng©n hµng  Nhµ  níc,  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc c¸c Ng©n hµng  th¬ng m¹i Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc  thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
 3. 3 Q uy ch Õ c h o   v a y   c ñ a   n g © n   h µ n g   N h µ   n í c   ® è i   v í i   c ¸ c   n g © n   h µ n g   t h ¬ n g  m¹i nhµ níc cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè  tr¸i phiÕu ®Æc biÖt (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1509/2003/Q§­NHNN ngµy   14/11/2003  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) I. Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy híng dÉn nghiÖp vô  t¸i cÊp vèn cña Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ c¸c ng©n hµng) díi h×nh thøc cho  vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt nh»m cung  øng vèn ng¾n h¹n vµ  ph¬ng tiÖn thanh  to¸n cho c¸c ng©n  hµng. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông C¸c ng©n hµng  ®îc vay theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ  nµy  lµ  c¸c ng©n hµng  ®îc cÊp bæ sung vèn  ®iÒu lÖ  giai  ®o¹n  2002 ­ 2004 theo QuyÕt  ®Þnh sè  453/Q§­TTg ngµy 14/6/2002  cña Thñ tíng ChÝnh phñ, bao gåm: 1. Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam; 2. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam; 3. Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam; 4. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt   Nam; 5. Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ §ång b»ng S«ng Cöu Long. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Quy   chÕ   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt lµ Tr¸i phiÕu cña ChÝnh ® îc sö  dông  ®Ó  cÊp bæ sung vèn  ®iÒu lÖ  cho c¸c ng©n hµng th¬ng  m¹i Nhµ níc giai ®o¹n 2002 ­ 2004 theo QuyÕt ®Þnh sè 453/ Q§­TTg ngµy 14/6/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; 2. Cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt  (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   cho   vay)   lµ   h×nh   thøc   cho   vay   cña 
 4. 4 Ng©n hnµg Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c ng©n hµng trªn c¬  së  cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  ®Ó  b¶o  ®¶m nghÜa vô  tr¶ nî   trong thêi gian ng©n hµng cã nî. 3. CÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt lµ  viÖc Ng©n hµng ViÖt  Nam   gi÷   B¶n   gèc   GiÊy   chøng   nhËn   së   h÷u   Tr¸i   phiÕu   ®Æc  biÖt cña ng©n hµng cã nî t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó b¶o ®¶m  nghÜa vô tr¶ nî cho mét hay nhiÒu kho¶n vay t¹i Ng©n hµng  Nhµ  níc víi tæng c¸c kho¶n vay nµy kh«ng vît qu¸ møc cho  vay tèi ®a ®èi víi gi¸ trÞ gèc cña Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt ® ­ îc chÊp nhËn cÇm cè. §i Ò u  4.  Møc cho vay tèi ®a Møc  cho vay  tèi  ®a  b»ng 20%  gi¸ trÞ  gèc Tr¸i  phiÕu  ®Æc biÖt ®îc chÊp nhËn cÇm cè. §i Ò u  5.  Nguyªn t¾c cho vay 1. Cho vay cã b¶o ®¶m; 2. Cung øng vèn ng¾n h¹n vµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n cho  c¸c ng©n hµng; 3.   Hoµn   tr¶   nî   gèc   vµ   tiÒn   l∙i   vay   ®Çy   ®ñ   vµ   ®óng  thêi h¹n; 4. Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cã thÓ sö dông lµm tµi s¶n b¶o  ®¶m nghÜa vô tr¶ nî cho nhiÒu kho¶n vay t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam víi tæng c¸c kho¶n vay nµy kh«ng vît qu¸ møc  cho vay tèi ®a. §i Ò u  6.  L∙i suÊt cho vay 1.  ¸p   dông   l∙i   suÊt   t¸i   cÊp   vèn   do   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc quy ®Þnh trong cïng thêi kú; 2. Sè nî vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt qu¸ h¹n thanh  to¸n bÞ  chuyÓn nî  qu¸ h¹n vµ  ph¶i chÞu l∙i suÊt qu¸ h¹n  theo   quy   ®Þnh   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tõ   thêi  ®iÓm chuyÓn nî qu¸ h¹n. §i Ò u  7.  Ph©n cÊp thùc hiÖn cho vay 1. Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc thùc hiÖn cho vay  cÇm cè ®èi víi c¸c ng©n hµng cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi. 2. Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  n íc thµnh phè  Hå  ChÝ   Minh   thùc   hiÖn   cho   vay   cÇm   cè   Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt  theo sù  uû  quyÒn cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi  Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ §ång b»ng S«ng Cöu Long.
 5. 5 II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u  8.  §iÒu kiÖn chÊp nhËn cho vay Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh chÊp   thuËn cho vay khi ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn sau ®©y: 1. Lµ  ngêi thô  hëng vµ  lµ  ngêi n¾m gi÷  hîp ph¸p Tr¸i  phiÕu ®Æc biÖt; 2. Kh«ng cã nî qu¸ h¹n t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  ®Õn ngµy ®Ò nghÞ vay vèn; 3. Kh«ng cßn n¾m gi÷  c¸c giÊy tê  cã  gi¸ nµo kh¸c  ®ñ  ®iÒu kiÖn  ®Ó  vay vèn tõ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, trõ  Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt; 4. Cã nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶. §i Ò u  9.  Hå s¬ ®Ò nghÞ vay vèn Ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn göi tíi Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam 01 bé hå s¬ ®Ò nghÞ vay vèn, bao gåm: 1. §¬n xin vay vèn theo MÉu 01/CC­TP§B; 2. B¶ng c©n  ®èi nguån vèn, sö  dông vèn kÌm theo gi¶i  tr×nh vÒ nguån vèn vµ sö dông vèn ®Õn thêi ®iÓm gÇn nhÊt; 3.   B¶n   gèc   GiÊy   chøng   nhËn   së   h÷u   Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt. §i Ò u  10.  ChÊp thuËn cho vay 1. Trêng hîp ng©n hµng cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 8, cã  nhu cÇu vay vèn vµ  göi tíi Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam 01 bé  hå  s¬  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9, Ng©n hµng   Nhµ  níc ViÖt Nam c¨n cø vµo gi¸ trÞ  gèc cña Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  ®Ó  x¸c  ®Þnh møc cho vay theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  4. 2. Trong thêi gian tèi  ®a 02 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi  nhËn  ®îc hå  s¬   ®Ò  nghÞ  vay vèn, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam sÏ  th«ng b¸o cho Ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn viÖc chÊp  thuËn hay kh«ng chÊp thuËn cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc  biÖt (theo MÉu sè 02/CC­TP§B hoÆc MÉu sè 03/CC­TP§B). §i Ò u  11.  X¸c ®Þnh thêi h¹n cÇm cè, kú h¹n tr¶ nî Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  Ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay  tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n cho vay vµ x¸c ®Þnh c¸c kú h¹n tr¶   nî trªn c¬ së môc ®Ých cña viÖc vay vèn vµ kh¶ n¨ng thanh  
 6. 6 to¸n cña Ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  nay vèn, tèi  ®a lµ  12 th¸ng  nhng kh«ng qu¸ thêi h¹n thanh to¸n cßn l¹i cña Tr¸i phiÕu   ®Æc biÖt. C¸c th¶o thuËn cô  thÓ  vÒ  thêi h¹n cho vay, kú  h¹n tr¶ nî ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn Hîp ®ång cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. §i Ò u  12.  Thùc hiÖn cho vay 1. Sau khi nhËn  ®îc Th«ng b¸o chÊp thuËn cho vay cña   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, ng©n hµng ®Ò nghÞ vay lËp Hîp  ®ång cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt (4 b¶n chÝnh theo  mÉu   sè   04/CC­TP§B)   göi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   (Së   Giao  dÞch  hoÆc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè Hå ChÝ Minh); 2.  Ng©n hµng  Nhµ   níc  ViÖt Nam  vµ  ng©n  hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn c¨n cø th«ng b¸o cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  vÒ viÖc chÊp thuËn cho vay ®Ó lµm thñ tôc ký Hîp ®ång cho   vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt (4 b¶n chÝnh). Mçi bªn gi÷  2 b¶n ®Ó lµm c¨n cø h¹ch to¸n, chuyÓn tiÒn vµ theo dâi. 3. Sè  tiÒn cho vay  ®îc chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi  cña ng©n hµng ®îc vay vèn t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; 4. Sau khi chÊp thuËn vµ thùc hiÖn cho vay, Ng©n hµng   Nhµ níc ViÖt Nam thùc hiÖn lu gi÷, b¶o qu¶n hå s¬ ®Ò nghÞ  vay theo quy ®Þnh. §i Ò u  13.  Tr¶ nî gèc vµ l∙i tiÒn vay 1. Ng©n hµng cã  nî  vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt cã  tr¸ch nhiÖm vµ  chñ   ®éng thùc hiÖn tr¶ nî  theo  ®óng thêi  h¹n vµ  kú  h¹n  ®∙ ghi trong Hîp  ®ång cho vay cÇm cè  Tr¸i  phiÕu ®Æc biÖt. 2. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam kh«ng xem xÐt gia h¹n  ®èi víi c¸c kho¶n nî cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. §i Ò u  14.  Xö lý thu håi nî Trêng hîp  ®Õn h¹n thanh to¸n mµ  Ng©n hµng cã  nî  vay  cÇm cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc  biÖt  kh«ng tr¶  ®îc nî, Ng©n  hµng  Nhµ níc ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: 1. TrÝch ngay tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n   hµng Nhµ  níc ViÖt Nam cña ng©n hµng  ®ã   ®Ó  thùc hiÖn thu  nî b¾t buéc ®èi víi sè nî ®Õn h¹n (gèc vµ l∙i t¬ng øng); 2.  Trêng  hîp sè   d  trªn tµi  kho¶n  tiÒn  göi cña  ng©n  hµng kh«ng  ®ñ   ®Ó  thu nî  b¾t buéc, sau khi trÝch hÕt tiÒn  trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña ng©n hµng  ®Ó  thu håi nî, sè  nî  gèc cßn l¹i bÞ  chuyÓn qu¸ h¹n vµ  ph¶i chÞu l∙i suÊt  qu¸ h¹n b»ng 150% l∙i suÊt t¸i cÊp vèn tÝnh tõ  thêi  ®iÓm 
 7. 7 chuyÓn nî  qu¸ h¹n  ®Õn khi thu hÕt nî  (gèc vµ  l∙i). Trong  thêi   gian   bÞ   chuyÓn   nî   qu¸   h¹n   kho¶n   vay   cÇm   cè   Tr¸i  phiÕu  ®Æc biÖt, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam tiÕp tôc thùc  hiÖn trÝch tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ  n íc ViÖt  Nam cña ng©n hµng  ®ã   ®Ó  thu håi nî  cho  ®Õn khi thu håi  hÕt sè nî gèc vµ l∙i (kÓ c¶ l∙i qu¸ h¹n). §i Ò u  15.  ChÊm døt quan hÖ cho vay 1.  Quan hÖ   cho vay  cÇm cè  Tr¸i  phiÕu   ®Æc  biÖt gi÷a  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam víi ng©n hµng vay vèn chÊm døt  trong c¸c trêng hîp: Ng©n hµng vay vèn tr¶ hÕt nî vay cÇm  cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc  biÖt  hoÆc Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  thu nî  b¾t buéc hÕt sè  nî  (gèc vµ  l∙i) kho¶n cho vay cÇm   cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. 2.  Khi chÊm  døt quan  hÖ  cho  vay,  Ng©n hµng  Nhµ   níc  ViÖt Nam lµm thñ  tôc giao tr¶ B¶n gèc GiÊy chøng nhËn së  h÷u Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cho ng©n hµng vay vèn. III. Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  16.  Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng vay vèn 1. Ng©n hµng ®Ò nghÞ vay vèn göi tíi Ng©n hµng Nhµ n­ íc ViÖt Nam 01 bé hå s¬ ®Ò nghÞ vay vèn, cô thÓ: 1.1.  §èi  víi c¸c  ng©n hµng   ®Æt  trô  së  chÝnh  t¹i  Hµ  Néi: Göi tíi Vô TÝn dông 01 bé hå s¬ gåm c¸c tµi liÖu quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9. 1.2. §èi víi Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ  §ång b»ng S«ng  Cöu Long: a. Göi Vô  TÝn dông qua m¸y FAX vµ  göi qua B u  ®iÖn 01  bé  hå  s¬  gåm c¸c tµi liÖu quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1, 2 §iÒu 9   vµ b¶n sao GiÊy chøng nhËn së h÷u Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt; b. Sau khi nhËn  ®îc Th«ng b¸o vÒ  viÖc chÊp thuËn cho   vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt  Nam. Ng©n hµng göi tíi Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc thµnh  phè Hå ChÝ Minh b¶n gèc GiÊy chøng nhËn së h÷u Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt ®Ó lµm tµi s¶n cÇm cè. 2. Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c hå s¬, tµi liÖu theo  quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  chÞu tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p  luËt vÒ  tÝnh hîp ph¸p vµ  chÝnh x¸c cña sè  liÖu, hå  s¬  vµ   tµi liÖu cung cÊp; 3. Thùc hiÖn  ®óng c¸c cam kÕt víi Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam t¹i Hîp ®ång cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt, 
 8. 8 sö  dông vèn vay  ®óng môc  ®Ých vµ  tr¶ nî  vay  ®Çy  ®ñ,  ®óng   h¹n; 4. Thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  thñ  tôc  ®Ó  vay vèn vµ  chÊm døt  quan hÖ vay vèn. §i Ò u   17.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam 1. Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ: a.  X¸c  ®Þnh  møc cung  øng  tiÒn cho  môc tiªu  t¸i  cÊp  vèn hµng quý, hµng n¨m, tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc  quyÕt   ®Þnh,  bao gåm c¶ møc cung øng dµnh cho nghiÖp  vô  cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt vµ  th«ng b¸o tíi c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan; b. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng   khã   kh¨n,  víng  m¾c  ph¸t   sinh   trong  qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn   cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. 2. Vô TÝn dông: a. TiÕp nhËn vµ  thÈm  ®Þnh hå  s¬   ®Ò  nghÞ  vay vèn cña  Ng©n hµng; b.   Tr×nh   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   phª   duyÖt   ®Ò  nghÞ  vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc biÖt cña c¸c Ng©n hµng;  th«ng   b¸o   ý   kiÕn   cña   Thèng   ®èc   vÒ   viÖc   cho   vay   cÇm   cè  Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   vµ   chuyÓn   b¶n   gèc   bé   hå   s¬   ®∙   ®îc  Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   phª   duyÖt   ®Õn   ®¬n   vÞ   liªn  quan; c.  Th«ng  b¸o tíi  ng©n hµng   ®Ò  nghÞ  vay  vèn vÒ  viÖc  chÊp thuËn hay kh«ng chÊp thuËn cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu   ®Æc biÖt vµ  thùc hiÖn cho vay, thu nî  theo quy  ®Þnh t¹i  Quy chÕ nµy; d.   B¸o   c¸o   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vµ   Bé   Tµi  chÝnh  t×nh  h×nh cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc  biÖt  cña  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®ång göi c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn  quan; e.   Chñ   tr×   phèi   hîp   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   liªn   quan   gi¶i  quyÕt nh÷ng khã  kh¨n, víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh   thùc hiÖn viÖc cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. 3. Së Giao dÞch: a. TiÕp nhËn bé  hå  s¬   ®∙  ®îc Thèng  ®èc phª duyÖt (do  Vô TÝn dông göi); b. C¨n cø vµo bé  hå  s¬   ®∙  ®îc Thèng  ®èc phª duyÖt,  lµm   thñ   tôc   ký   hîp   ®ång   cho   vay   cÊm   cè   Tr¸i   phiÕu   ®Æc  biÖt, thùc hiÖn cho vay vµ thu håi nî gèc vµ l∙i theo quy   ®Þnh cña Quy chÕ nµy;
 9. 9 c. B¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc sau khi thùc  hiÖn nghiÖp vô  cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt,  ®ång  thêi göi Vô TÝn dông; d. Thùc hiÖn viÖc lu gi÷, b¶o qu¶n, bµn giao an toµn   hå  s¬, tµi liÖu, tµi s¶n cÇm cè  vµ  thùc hiÖn h¹ch to¸n  theo quy ®Þnh; e.   Hµng   th¸ng   tæng   hîp   c¸c   th«ng   tin,   sè   liÖu   vÒ   nghiÖp vô  cho vay cÇm cè  Tr¸i  phiÕu  ®Æc biÖt, ph¸t hiÖn  kÞp thêi c¸c khã kh¨n, víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn göi Vô  TÝn dông  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc. 4. Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh híng dÉn h¹ch to¸n cho vay  cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt; 5.   Vô   Tæng   kiÓm   so¸t   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   viÖc   chÊp  hµnh quy  ®Þnh cña Thèng  ®èc vÒ  cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt t¹i c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc  ViÖt Nam theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc giao; 6. Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè Hå ChÝ Minh: a. TiÕp nhËn bé  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  vay vèn cña ng©n hµng  (do Vô  TÝn dông göi); v¨n b¶n uû  quyÒn cho vay cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  B¶n gèc GiÊy chøng nhËn së  h÷u  Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt ®èi víi Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ §ång   b»ng S«ng Cöu Long; b. Lµm thñ  tôc ký  hîp  ®ång cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc   biÖt   vµ   thùc   hiÖn   cho   vay   khi   nhËn   ®îc   v¨n   b¶n   uû  quyÒn cho vay cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc (b¶n FAX);  thu håi nî gèc, l∙i theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy; c. B¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc sau khi thùc  hiÖn nghiÖp vô  cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt,  ®ång  thêi göi Vô TÝn dông; d. Thùc hiÖn viÖc lu gi÷, b¶o qu¶n, bµn giao an toµn   hå  s¬, tµi liÖu, tµi s¶n cÇm cè  vµ  thùc hiÖn h¹ch to¸n  theo quy ®Þnh. e.   Hµng   th¸ng   tæng   hîp   c¸c   th«ng   tin,   sè   liÖu   vÒ   nghiÖp vô  cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt, ph¸t hiÖn  kÞp thêi c¸c khã  kh¨n víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh   thùc hiÖn göi Vô  TÝn dông  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  18.  §iÒu kho¶n thi hµnh ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
 10. 10 MÉu sè 01/CC­TP§B Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc § ¬ n xin vay v è n   KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô TÝn dông) Chóng   t«i,   Ng©n  hµng:.............................................   M∙  sè:.................................. §Þa  chØ:..................................................... ......................................................... .... Sè   hiÖu   tµi   kho¶n   tiÒn  göi:..................................................... ................................  Sè   hiÖu   tµi   kho¶n   tiÒn  vay:...........................  t¹i:................................................... C¨n cø Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi  c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1509/2003/Q§­NHNN ngµy 14/11/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc; C¨n   cø   t×nh   h×nh   c©n   ®èi   nguån   vèn   vµ   sö   dông   vèn  (theo   c©n   ®èi   ®Õn   ngµy.....   th¸ng......   n¨m   200...   göi  kÌm C«ng v¨n nµy), nhu cÇu nguån vèn ho¹t ®éng vµ khèi l­ îng Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt ®ang n¾m gi÷; §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cho vay cã b¶o ®¶m  b»ng cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cho Ng©n hµng....... theo   c¸c néi dung sau: Sè   tiÒn   xin  vay:.........................................   B»ng  ch÷:............................................ L∙i   suÊt   vay  vèn:..................................................... .............................................. Thêi   h¹n   vay  vèn:..................................................... ............................................
 11. 11 Môc   ®Ých   vay  vèn:..................................................... ........................................... Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt sö dông lµm tµi s¶n cÇm cè Lo¹i  Khèi  Ngµy  Kú  L∙i  Ngµy ®¸o  Ngµy thanh  Tr¸i  lîng ph¸t  h¹n suÊt h¹n to¸n l∙i  phiÕu  hµnh hµng n¨m 1. 2. Céng Chóng t«i cam  ®oan kh«ng cßn n¾m gi÷  bÊt kú  giÊy tê  cã  gi¸ nµo  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  vay vèn tõ  Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam vµ  cam kÕt thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy  chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ng©n hµng  th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc  biÖt ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  1509/2003/Q§­NHNN ngµy  14/11/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. ........, ngµy........  th¸ng....... n¨m 200.... Tæng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) mÉu sè 02/cc­tp®b Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:........./TB­CCTP§B Hµ Néi, ngµy....... th¸ng......   n¨m 200..... Th«ng b¸o   vÒ viÖc chÊp thuËn cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt KÝnh göi: Ng©n hµng................................ C¨n cø Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi  c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1509/2003/Q§­NHNN ngµy 14/11/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc; Sau khi xem xÐt hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc  biÖt   cña   Quý   Ng©n   hµng   ngµy....   th¸ng.....   n¨m   200...,  Ng©n hµng  Nhµ  níc chÊp thuËn  cho  vay  cÇm  cè  Tr¸i  phiÕu  ®Æc biÖt ®èi víi Ng©n hµng....... víi c¸c néi dung sau:
 12. 12 1. Sè tiÒn cho vay: 2. L∙i suÊt cho vay: 3. Thêi h¹n cho vay lµ............ víi c¸c kú h¹n tr¶   nî nh sau: 3.1. 3.2. 3.3. ...................... 4. Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  ®îc chÊp nhËn lµm tµi s¶n cÇm  cè t¹i Ng©n hµng Nhµ níc víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: Lo¹i  Khèi  Ngµy  Kú  L∙i  Ngµy ®¸o  Ngµy thanh  Tr¸i  lîng ph¸t  h¹n suÊt h¹n to¸n l∙i  phiÕu  hµnh hµng n¨m 1. 2. Céng Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o ®Ó Quý Ng©n hµng   biÕt vµ thùc hiÖn. N¬i nhËn: T/L thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Vô trëng vô tÝn dông ­ Nh ®Ò göi, (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ­ Thèng ®èc NHNN (®Ó b/c) ­   Së   Giao   dÞch,   CN   TPHCM   (®Ó  th/h) ­   C¸c   Vô:   CSTT,   CLPTNH,   KTTC,  Thanh tra, ­ Lu VP,.... MÉu sè 03/cc­tp®b Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:........./TB­CCTP§B Hµ Néi, ngµy....... th¸ng......   n¨m 200..... Th«ng b¸o  vÒ viÖc kh«ng chÊp thuËn cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt KÝnh göi: Ng©n hµng................................
 13. 13 C¨n cø Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi  c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1509/2003/Q§­NHNN ngµy 14/11/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc; Sau   khi   xem   xÐt   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   vay   vèn   cÇm   cè   Tr¸i  phiÕu  ®Æc biÖt cña Quý  Ng©n hµng ngµy.... th¸ng..... n¨m  200..., Ng©n hµng Nhµ  níc kh«ng chÊp nhËn cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  ®èi víi Ng©n hµng....... víi c¸c néi  dung sau: 1.  2.  3.  ...... Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o ®Ó Quý Ng©n hµng   biÕt vµ thùc hiÖn. N¬i nhËn: T/L thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Vô trëng vô tÝn dông ­ Nh ®Ò göi, (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ­ Thèng ®èc NHNN (®Ó b/c) ­   C¸c   Vô:   CSTT,   CLPTNH,   KTTC,  Thanh tra, ­ Lu VP,....
 14. 14 MÉu sè 04/CC­tp®b céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Hîp ®ång cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt (Kiªm KhÕ íc nhËn nî) Sè:............................. C¨n cø quy ®Þnh t¹i Quy chÕ cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m  b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh  sè   1509/2003/Q§­NHNN   ngµy   14/11/2003   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc; C¨n   cø   néi   dung   Th«ng   b¸o   sè......   ngµy......  th¸ng..... n¨m 200.... cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vÒ  viÖc chÊp thuËn cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt vµ  Hå  s¬ ®Ò nghÞ vay vèn cña kh¸ch hµng; H«m   nay,   ngµy......   th¸ng.......   n¨m   200....  t¹i......., chóng t«i gåm: Bªn cho vay (Bªn A): ­ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Së Giao dÞch/Chi nh¸nh NHNN thµnh phè Hå ChÝ Minh ­   §Þa  chØ:..................................................... ....................................................... ­   §iÖn   tho¹i:......................................  FAX:..................................................... .. ­   Ngêi   ®¹i   diÖn:................................Chøc  vô:................................................. Bªn ®i vay (Bªn B): Ng©n   hµng:.......................................   M∙  sè:..................................................... ­ Sè  hiÖu tµi kho¶n tiÒn göi:.......................  Sè hiÖu tµi kho¶n tiÒn vay:............  Më  t¹i:..................................................... ......................................................... .
 15. 15 ­   §Þa  chØ:..................................................... ...................................................... ­   §iÖn   tho¹i:......................................  FAX:..................................................... . ­   Ngêi   ®¹i   diÖn:................................Chøc  vô:................................................ ­   GiÊy   uû   quyÒn   sè:..........................  ngµy............. th¸ng............ n¨m.............  do ¤ng (Bµ)........................Tæng Gi¸m  ®èc Ng©n  hµng............................... ký. Hai bªn thèng nhÊt viÖc Bªn A cho Bªn B vay tiÒn theo  néi dung tho¶ thuËn díi ®©y: 1.   Sè   tiÒn  vay:..................................................... .............................................. B»ng  ch÷   ..................................................... ..................................................... 2.   L∙i   xuÊt   vay  vèn:..................................................... ..................................... 3.   Thêi   h¹n   vay   vèn:...................   kÓ   tõ   ngµy  nhËn tiÒn vay víi c¸c kú h¹n tr¶ nî t¹i B¶ng theo dâi cho   vay thu nî kÌm Hîp ®ång nµy. 4.   Môc   ®Ých   vay  vèn:..................................................... .................................... 5. Tµi s¶n cÇm cè: Lµ Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt víi c¸c néi  dung nh sau: Lo¹i  Khèi  Ngµy  Kú  L∙i  Ngµy ®¸o  Ngµy thanh  Tr¸i  lîng ph¸t  h¹n suÊt h¹n to¸n l∙i  phiÕu  hµnh hµng n¨m 1. 2. Céng Hai bªn xin cam kÕt thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh t¹i  Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ng©n  hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc   biÖt   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè........./2003/Q§­
 16. 16 NHNN ngµy.... th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc. Bªn cho vay Bªn ®i vay Trëng Phßng TL/Thèng ®èc  Trëng phßng Tæng Gi¸m ®èc ........... ng©n hµng nhµ níc  ............ Gi¸m ®èc ........... (Ký tªn, hä tªn  (Ký tªn, hä  (Ký tªn, hä tªn  . ®ãng dÊu) tªn) ®ãng dÊu) (Ký tªn, hä  tªn)  B ¶ n g   t h e o   d â i   c h o   v a y   ­   t h u   n î (KÌm theo Hîp ®ång cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt  sè......., ngµy........) NhËn nî vµ kú h¹n tr¶ nî Ph¸t tiÒn vay Kú h¹n tr¶ nî Ngµy,  Sè tiÒn cho  Ký nhËn  Ngµy,  Sè tiÒn  th¸ng,  vay cÇm cè (®ãng dÊu) th¸ng, n¨m  tr¶ nî n¨m  Theo dâi tr¶ nî vµ nî qu¸ h¹n Ngµy, th¸ng,  Sè tiÒn  Sè tiÒn  D nî n¨m tr¶ nî chuyÓn  nî qu¸ h¹n Tæng sè Qu¸ h¹n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2