Quyết định 1509/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định 1509/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1509/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật Vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1509/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1509/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T V T B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh - s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ - CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng ; nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao; Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn V t nư c ta; Căn c vào đ ngh c a ông V trư ng V Th thao thành tích cao I. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Lu t V t g m 13 chương và 69 Đi u. Đi u 2. Lu t V t đư c áp d ng trong các cu c thi đ u V t t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u Qu c t t i nư c ta. Đi u 3. Các cu c thi đ u toàn qu c có th đ ra Đi u lu t thích h p v i th c t nhưng không đư c trái v i Đi u ghi trong lu t này. Đi u 4. Lu t này thay th cho các lu t đã in trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 5. Các ông V trư ng V Th thao Thành tích cao I, V trư ng V T ch c cán b Đào t o, chánh Văn phòng, Giám đ c các S Th d c Th Thao, th trư ng các V , đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái Chương 1. CÁC ĐI U LU T CHUNG Đi u 1. M c đích Đi u lu t này đư c so n th o đ áp d ng cho các kho n c a Đi u 2 Đi u l c a FILA. - Xem xét các Đi u lu t v tài chính trong Đi u 7 c a Đi u l . - Xem xét các Đi u lu t v đi u hành t ch c các môn thi đ u qu c t . Lu t qu c t môn v t có m c đích nh m: - Xác đ nh và quy đ nh nh ng đi u ki n th c t và k thu t t ch c các tr n đ u. - Xác đ nh giá tr c a các đòn th và mi ng đánh c a môn V t. - Đ ra danh m c các tình hu ng và các đi u c m. - Xác đ nh ch c năng nhi m v c a các tr ng tài. - Xác đ nh cách th c t ch c x p h ng, hình ph t, tru t quy n thi đ u c a đ u th kh i cu c thi ...
 2. Sau khi đã đi u ch nh quan sát th c ti n v áp d ng các đi u lu t và đi u tra tính hi u qu c a các đi u lu t, Lu t qu c t trình bày trong tài li u sau đây c u thành khung pháp lý trong tài li u sau đây c u thành khung pháp lý trong đó môn v t đư c áp các đi u lu t và đi u tra tính hi u qu c a các đi u lu t, Lu t qu c t trình bày trong tài li u sau đây c u thành khung pháp lý trong đó môn v t đư c đi u hành b ng nhi u cách th c khác nhau. Nh ng đi m dành riêng cho môn v t n trình bày trong ph n ph l c. V t truy n th ng dân t c đư c đi u ch nh b i các lu t riêng cho các hình th c thi đ u khác nhau. Đi u 2. D ch thu t Trong trư ng h p d ch thu t không th ng nh t b t c đi u nào c a Lu t dư i đây, ch có ban ch p hành c a FILA m i có quy n xác đ nh chính xác nghĩa c a m t (hay nhi u) đi u có liên quan. Trong trư ng h p đó, ch có b n Lu t in b ng ti ng Pháp m i đư c coi là căn c . Đi u 3. Áp d ng Lu t thi đ u này b t bu c áp d ng cho các Đ i h i Olympic, các gi i Vô đ ch và t t c các cu c thi đ u qu c t dư i s ki m soát c a FILA. Trong các gi i thi đ u qu c t , ch đư c áp d ng các hình th c thi đ u khác v i các đi u quy đ nh trong Lu t này v i đi u ki n đã đư c FILA ch p thu n và đư c t t c các qu c gia tham d đ ng ý. Chương 2. THI Đ U VÀ CHƯƠNG TRÌNH THI Đ U Đi u 4. Th th c thi đ u Th th c và h th ng thi đ u. Các cu c thi đ u v t di n ra theo h th ng chia b ng có 3 ho c 4 đ u th , không có h t gi ng, thi đ u vòng tròn tròn m t lư t. Trình t thi đ u di n ra như sau: 4.1. Vòng lo i b ng: Các đ u th đư c phép thành t ng c p theo th t c a s b c thăm ng u nhiên khi ki m tra tr ng lư ng, t s nh nh t đ n s l n nh t ; ví d : s 1 ghép v i s 2... Các đ u th cùng b ng thi đ u vòng tròn m t lư t. Đ u th có s đi m phân h ng cao nh t s thi đ u các vòng đ u ti p theo c a gi i đ u. Trong trư ng h p có k t qu hoà b ng đi m x p h ng, s xem xét các y u t sau đ quy t đ nh đ u th nào đư c thi đ u ti p vòng sau: - Th ng trong đ i đ u tr c t p. - S đi m k thu t. - S l n c nh cáo. - S l n nh c nh tiêu c c. Sau đó, các đ u th x p đ u m i b ng s ti p t c thi đ u theo th th c như trên đ n khi còn 4 đ i th lo i tr c ti p. T t c các đ u th b lo i s đư c x p h ng theo các tiêu chí trên. Các trư ng h p đ c bi t. - N u có s đ u th tham gia t 2 đ n 5 thì s thi đ u theo th th c vòng tròn m t lư t. - N u có s đ u th tham gia t 6 đ n 8 thì hai đ u x p đ u m i b ng s thi đ u tr n chung k t tranh th h ng nh t và nhì, hai đ u th x p th hai m i b ng s thi đ u tranh h ng ba và tư. -N u m i h ng cân có t 9 đ n 10 ho c 11 đ u th , các đ u th x p h ng th nhì c a m i b ng s thi đ u vòng tròn m t lư t (repêchage). Đ u th th ng vòng đ u repêchage này s là đ u th th tư đư c l t vào vòng bán k t và s đư c x p vào dư i cùng b ng. Trong trư ng h p đ u th b ng 3, vi c ghép c p thi đ u vòng bán k t s đ i giao nhau.
 3. - N u các tiêu chí x p h ng có k t qu hoà thì đ u th có s tr n đ u th ng tuy t đ i nhi u nh t s đư c x p h ng cao nh t. - N u m t đ u th b ch n thương và không th ti p t c thi đ u, thì s đư c x p h ng theo k t qu thi đ u tính đ n khi anh ta b lo i. Tr n đ u ti p sau đó s không c n ti n hành và đ i th c a anh ta đương nhiên th ng tr n đó. Trong trư ng h p này, đ u th chi n th ng s đư c 4 đi m. 4.2. Các vòng đ u lo i. Khi đã xác đ nh đư c các đ u th chi n th ng c a m i b ng, đôi khi c n ph i có m t vòng đ u lo i tr c ti p đ có m t đ u th lý tư ng (4, 8 ho c 16 đ u th ) cho các vòng đ u ti p theo. Vi c ghép c p vòng đ u này s đư c áp d ng gi a các đ u th có v trí x p đ u c a m i b ng. Các đ u th b lo i vòng đ u lo i này đương nhiên s đư c x p h ng cao hơn các đ u th b lo i vòng đ u c a các b ng. Các đ u th này s đư c x p h ng theo các tiêu chí sau (ch tính vòng đ u lo i): - Đi m x p h ng. - S đi m k thu t. - S l n c nh cáo. - S l n nh c nh tiêu c c. 4.3. Các vòng đ u cu i Các vòng đ u bán k t s đư c ti n hành theo th th c lo i tr c ti p cho đ n khi ch còn 2 đ u th , hai đ u th này s thi đ u đ tránh v trí th nh t và th nhì. Các đ u th thua cu c vòng đ u bán k t s thi đ u tranh v trí th ba và th tư. Các đ u th b lo i trong các vòng đ u cu i s đư c x p h ng theo s đi m phân lo i mà h đ t đư c trong các tr n đ u cu i cùng. Trong trư ng h p đi m s b ng nhau, v trí x p h ng s d a theo các tiêu chí sau: - S đi m k thu t. - S l n c nh cáo. - S l n nh c nh tiêu c c. Tr n đ u đ x p h ng th 5 và 6 gi a hai đ u th thua cu c có k t qu cao nh t theo tiêu chu n x p h ng vòng t k t ch đư c t ch c t i các Đ i h i Olympic. M i vòng đ u, m i h ng cân ch đư c t ch c thi đ u trên m t th m, không t ch c thi đ u trên nhi u th m trong cùng m t th i gian. Chú ý: N u vì b t c lý do gì m t đ u th không có m t trình di n trên th m đ u - trong vòng đ u lo i hay các tr n đ u cu i x p h ng - thì đ i th c a anh ta s th ng tr n đ u đó. Đi u 5. Chương trình thi đ u Th i gian c a các cu c thi đ u đư c quy đ nh như sau: a) - Đ i h i Olympic: 4 ngày trên 3 th m cho m i lo i (TD hay CĐ). b) - Vô đ ch th gi i: 4 ngày trên 3 th m cho m i lo i (TD hay CĐ). c) - Gi i tr th gi i: 4 ngày trên 3 th m cho m i lo i (TD hay CĐ). Tuy nhiên, tuỳ thu c vào s lư ng đăng ký nh n đư c, cho phép tăng ho c rút đi m t th m đ u (cho thi đ u t do ho c c đi n) v i đi u ki n đư c s ch p thu n c a FILA. V nguyên t c, t t c các cu c thi đ u (Olympic, Vô đ ch th gi i), m i bu i thi đ u không đư c kéo dài quá 3 gi và m t h ng cân thi đ u t i đa 3 ngày: - Ngày th nh t và ngày th hai: đ u lo i trong b ng và các vòng lo i. - Ngày th ba: bán k t và chung k t.
 4. M i vòng đ u c a gi i, m t h ng cân ch t ch c thi đ u trên m t th m đ u duy nh t, không đư c thi đ u trên nhi u th m đ u trong cùng m t th i gian. Theo lu t, m t đ u th không thi đ u quá 4 tr n trong m t ngày. T t c các tr n đ u x p h ng nh t, h ng nhì, h ng 3 và h ng tư gi i t ch c trên cùng m t th m đ u. Các tr n đ u c a m t h ng cân có th kéo dài trong m t ho c hai ngày, tuỳ s lư ng đ u th tham d . Chương 3. CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 6. Đ tu i - h ng cân - các cu c thi đ u 6.1. Đ tu i. Các đ tu i đư c phân chia như sau: - H c sinh: 14 - 15 tu i (k c tu i 13 nhưng ph i có gi y ch ng nh n y t và gi y b o đ m c a b m ). - Tr : 18 - 20 tu i (k c tu i 13 nhưng ph i có gi y ch ng nh n y t và gi y b o đ m c a b m ) - Trư ng thành: 20 tu i tr lên. Các đ u th thi đ u l a tu i tr đư c phép tham d thi đ u trong các gi i thi đ u dành cho l a tu i trư ng thành. Vi c ki m tra đ tu i theo đăng ký chính th c cu i cùng t i t t c các gi i Vô đ ch và các gi i thi đ u khác, đư c ti n hành 6 ti ng trư c gi ki m tra tr ng lư ng. Đ th c hi n đi u đó, m i lãnh đ i ph i n p cho đ i di n k thu t c a FILA các tài li u sau đây: - Th thi đ u có dán tem đư c phép thi đ u trong năm đó c a đ u th . - H chi u cá nhân ho c ch ng minh thư c a đ u th (không ch p nh n h chi u t p th ). - Gi y ch ng nh n c a Ch t ch Liên đoàn qu c gia đ m b o đ tu i c a m i đ u th tham d . Gi y ch ng nh n này ph i theo m u do FILA cung c p và in tiêu đ c a liên đoàn qu c gia đ u trang gi y. - Qu c t ch c a m i đ u th tham d thi đ u qu c t s đư c ki m tra b ng vi c xu t trình h chi u ho c ch ng minh thư t i th i đi m ki m tra tr ng lư ng. - M t đ u th ch đư c phép thi đ u cho m t qu c gia ghi h c a đ u th đó. T i b t c th i đi m nào n u FILA xác đ nh đư c s khai báo là sai và gian trá thì ngay l p t c áp d ng các bi n pháp k lu t đ i v i Liên đoàn qu c gia, đ u th và ngư i đã ký gi y ch ng nh n d i trá đó cho ph n còn l i c a cu c thi đ u. - M i đ u th tham d thi đ u đ u có quy n cho phép FILA đư c s d ng nh thi đ u ho c nh c a anh ta đ truy n bá hay qu ng cáo cho gi i thi đ u đó hay cho các gi i thi đ u khác trong tương lai. N u đ u th nào không đ ng ý v i các đi u ki n trên, anh ta ph i thông báo rõ khi đăng ký thi đ u v i ban t ch c. 6.2. H ng cân. - H c sinh: - Thi u niên: 1. 29 - 32 kg 1. 39 - 42kg 2. 35 kg 2. 46 kg 3. 38 kg 3. 50 kg 4. 42 kg 4. 54 kg 5. 47 kg 5. 58 kg 6. 53 kg 6. 63 kg
 5. 7. 59 kg 7.69 kg 8. 66 kg 8. 76 kg 9. 73 kg 9. 85 kg 10.73 - 85 kg 10.85 kg - 100kg - Tr - Trư ng thành: 1. 46 - 50 kg 1. 48 - 54kg 2. 54 kg 2. 58 kg 3. 58 kg 3. 63 kg 4. 63 kg 4. 69 kg 5. 69 kg 5. 76 kg 6. 76 kg 6. 85 kg 7. 85 kg 7. 97 kg 8. 97 kg 8. 97 - 130 kg 9. 97 - 130 M i đ u th đ u có quy n đăng ký tham d thi đ u theo kh năng c a chính anh ta, nhưng ch đư c phép thi đ u m t h ng cân tương ng v i cân n ng (tr ng lư ng) c a anh ta đư c xác đ nh lúc cân ki m tra chính th c. Đ i v i các h ng cân c a ngư i trư ng thành thì các đ u th tham d có th ch n h ng cân cao hơn sát h ng cân anh ta đăng ký tham d , tr đ i v i h ng cân n ng thì đ u th ph i có tr ng lư ng trên 97kg. 6.3. Các cu c thi đ u. Các cu c thi đ u qu c t cho các l a tu i khác nhau đư c phân chia như sau: - H c sinh 14 - 15 tu i: Các cu c thi đ u qu c t Vô đ ch châu l c năm - Tr 18 - 20 tu i: Các cu c thi đ u qu c t Vô đ ch châu l c năm Vô đ ch th gi i năm - Trư ng thành 20 tu i và cao hơn: Các cu c thi đ u qu c t Gi i vô đ ch và Cúp châu l c năm Gi i Vô đ ch và Cúp th gi i năm (tr năm t ch c Đ i h i Olympic) Các tr n thách đ u, Mester, gi i thư ng l n qu c t (International Grand Prix), Gi i thư ng l n FILA (FILA Grand Prix Galas), các tr n tranh ch c Super Star. Đ i h i Olympic. - L a tu i già 35 tu i và cao hơn: Các cu c thi đ u theo chương trình, có h ng cân và đi u l riêng. T t c các cu c thi đ u k trên ph i áp d ng Lu t thi đ u c a FILA. Đi u 7. Gi y phép (th ) thi đ u c a đ u th
 6. B t c đ u th nào l a tu i thi u niên, tr hay trư ng thành tham d các đ i h i Olympic, gi i Vô đ ch th gi i, gi i Vô đ ch châu l c, Cúp châu l c, gi i vô đ ch hay mùa gi i th gi i đ u ph i có gi y phép (th ) thi đ u qu c t , như đư c quy đ nh trong Đi u l thi đ u. Khi ki m tra tr ng lư ng, các đ u th ph i xu t trình gi y phép (th ) thi đ u c a mình cho các tr ng tài sau đó các tr ng tài s đ trình gi y phép đó cho đ i di n c a FILA th m tra. Gi y phép (th ) sau khi đã đư c th m tra s đư c tr l i cho lãnh đ i c a đ u th ngay trong ngày hôm đó. Gi y phép (th ) ch có giá tr khi dán tem c a FILA năm d thi. Ch v i gi y phép có dán tem, đ u th (tr các đ u th l a tu i t 35 và cao hơn) m i đư c tham d thi đ u các gi i vô đ ch chính th c(Vô đ ch th gi i, Vô đ ch châu l c, Cúp th gi i và Cúp qu c gia). Đi u 8. Trang ph c thi đ u Khi bư c vào th m đ u, các đ u th d thi ph i m c áo li n qu n có màu s c (đ ho c xanh) đã đư c ch đ nh cho anh ta ; áo thi đ u này có th có kích c khác nhau. Nghiêm c m vi c pha l n màu đ màu xanh trên m t áo thi đ u. Trong các cu c thi đ u V t c đi n, các đ u th có th đư c m c áo thi đ u dài t bàn chân đ n vai ho c bao ngoài đùi đ n đ u g i hay kéo dài xu ng dư i đ u g i. Trong các cu c thi đ u V t t do, áo thi đ u ch đư c dài đ n gi a đùi. Các đ u th ph i: - M c áo có ch vi t t t tên qu c gia c a mình trên ng c. - M c áo có ch vi t t t tên qu c gia c a mình v i kích c t i đa là 10 x 10cm lưng áo thi đ u. - Mang theo khăn mùi soa và trình cho các tr ng tài ki m tra trư c tr n đ u. - Đư c phép dùng bao b o v đ u g i m ng, nh , không ch a b t c m nh kim lo i nào. - Các đ u th không đư c phép m c áo in bi u tư ng hay ch vi t t t c a qu c gia khác. Trong các gi i vô đ ch th gi i, Vô đ ch châu l c và các gi i thi đ u khác, các đ u th t do d thi có th m c trang ph c tên nhà tr lên áo phía trên đùi ho c sau lưng ; nhưng t i các Đ i h i Olympic áp d ng Lu t c a IOC thì không đư c phép. Các đ u th đư c phép m c trang ph c có in tên nhà tài tr trên lưng áo ho c trên ng tay c a áo choàng hay khăn choàng c a mình. Đ u th b t bu c ph i mang d ng c b o v tai đã đư c FILA công nh n t i các gi i thi đ u giành cho l a tu i h c sinh, thi u niên và tr và t t c các gi i thi đ u dành cho n . Nghiêm c m in thêm b t c v t gì vào áo thi đ u, tr trư ng h p t m d ng hi p đ u do đ u th b ch n thương ho c lý do khác. Trong th i gian d ng này, đ u th đư c phép choàng khăn v i (áo) đ gi m. - Đ u th ph i đi gi y dành riêng cho môn v t, c gi y ph i đ cao đ b c kín c chân. Nghiêm c m dùng gi y có đ gót, đ đóng đinh, gi y có khoá hay có b t c ph n nào b ng kim lo i. Đư c dùng gi y không có dây bu c, n u gi y có dây bu c ph i b c ngoài ph n có dây bu c b ng băng dính đ dây gi y không b tu t ra khi đang thi đ u. M i đ u th ph i d phòng cho riêng mình m t cu n băng dính b c ngoài dây gi y và đư c ki m tra trư c khi vào th m đ u. - Đ u th ph i c o s ch râu trư c m i ngày thi đ u. - Đ ng th i cũng nghiêm c m đ u th : - Mang băng c tay, cánh tay hay c chân, tr trư ng h p b ch n thương và theo yêu c u c a bác s . Các lo i băng k trên ph i đư c b c ngoài b ng lo i băng có tính co dãn (đàn h i). - S d ng b t c lo i ch t bôi trơn hay ch t dính nào trên cơ th c a mình. - Đang có m hôi vào th m khi b t đ u tr n đ u hay b t c khi nào khác. - Mang b t c v t gì có th gây ch n thương cho đ i th như nh n, vòng đeo tay hoa tai ...
 7. M i đ u th ph i tuân theo đúng các yêu c u ghi ph n th nh t c a Đi u lu t này . N u như chưa làm đúng yêu c u, các tr ng tài s cho đ u th 01 chút đ hoàn ch nh. N u sau khi h t th i gian cho phép mà đ u th v n chưa làm đúng, thì s b x thua b ng hình th c b cu c. Đi u 9. Th m đ u Th m đ u v t do FILA công nh n có m t hình tròn đư ng kính 9m và bao quanh là vành biên 1,5m có cùng đ dày. B t bu c ph i s d ng th m đ u này trong các cu c thi: Olympic, các gi i vô đ ch, gi i cúp và t t c các cu c thi đ u qu c t . M t đư ng vành màu đ có đ r ng 1m bao vòng quanh hình tròn đư ng kính 9m t o thành khu v c thi đ u. Các ph n dư i đây đư c dùng đ xác đ nh rõ các ph n khác nhau c a th m đ u v t: - Ph n trong c a đư ng vành đ g i là khu trung tâm (đư ng kính 7m). - Vi n đ : Khu v c tiêu c c (r ng 1m). - Vùng biên: Khu v c b o v (r ng 1,5m). Trong trư ng h p h n ch t m nhìn, th m đ u ph i đư c đ t trên m t m t sàn b ng ph ng có chi u cao không quá 1,1m. C m s s ng sàn có các c t tr và thanh ch n. N u ph i đ t th m đ u trên m t m t sàn mà gi i h n b o v (đư ng biên và kho ng không t do xung quanh th m) không r ng đ 2m thì ph i ghép c nh sàn b ng các t m ván ghép đ t o thành góc 45o . Khu b o v này ph i có màu khác v i màu c a th m đ u. Khu v c sàn g n th m đ u ph i đư c ph b ng v t li u m m, g n ch t c n th n vào sàn, Th m đ u ph i đư c che b ng m t t m b t đư c gi t s ch và t y trùng trư c m i bu i thi đ u đ tránh b ô nhi m. Các l xâu dây c a t m b t đư c gi t s ch và t y trùng trư c m i bu i thi đ u đ tránh b ô nhi m. Các l xâu dây c a t m b t ph i đư c b c l i. K c khi đã dùng các lo i v t li u che ph m m, đ ng ch t và m t không nháp (k c v i b t) v n ph i áp d ng các bi n pháp v sinh trên. Ph i v m t hình tròn gi a th m đ u có đư ng kính bên trong là 1m và chi u r ng đư ng k bao quanh là 10cm. M u s c c a đư ng tròn v a mô t và đư ng đánh d u phân tách khu v c v t ph i là màu đ . Ngoài ra, đư ng chéo các góc đ i di n c a th m đ u ph i đư c sơn theo màu áo c a đ u th , t c là đ và xanh. Cu i cùng, th m đ u ph i đư c đ t v trí r ng rãi, thoáng đãng đ các cu c thi đáu di n ra m t cách bình thư ng. Đi u 10. Chăm sóc y t
 8. Như quy đ nh t i Đi u 7 v vi c ki m tra gi y phép thi đ u qu c t , m i đ u th ph i ti n hành ki m tra y t t i qu c gia mình ba ngày trư c khi tham d các gi i vô đ ch, cúp và th v n h i. Ban t ch c c a qu c gia đăng cai gi i đ u ph i cung c p d ch v y t đ th c hi n các cu c kiêmt tra y t trư c khi ki m tra tr ng lư ng cũng như ti n hành ch a tr trong su t th i gian thi đ u. D ch v y t ph i có trách nhi m và tr giúp vi c ngăn ng a, phát hi n các trư ng h p s d ng doping. M t bác s có th m quy n c a FILA ph trách các d ch v y t ho t đ ng trong su t th i gian thi đ u. Trư c khi đ u th ki m tra tr ng lư ng, bác s s ki m tra và đánh giá tình tr ng s c kh e c a đ u th . N u m t đ u th b đánh giá là có s c kh e kém ho c tình tr ng nguy hi m v i chính mình hay cho đ i th , thì đ u th đó không đư c tham d cu c thi đ u. b t c th i đi m nào trong su t th i gian thi đ u, d ch v y t ph i luôn s n sàng đ can thi p khi có tai n n và ph i quy t đ nh đ u th có đ kh năng ti p t c thi đ u n a hay không. Bác s c a các đ i tham d đư c toàn quy n chăm sóc, đi u tr khi đ u th c a đ i mình b ch n thương, nhưng ch hu n luy n viên trư ng ho c lãnh đ i đư c phép có m t khi bác s ch a tr ch n thương. Đi u 11. Các v n đ liên quan đ n công tác y t . Bác s ph trách công tác y t c a FILA, t i b t c th i đi m nào thông qua trư ng th m đ u, có quy n và trách nhi m d ng hi p đ u khi ông ta th y đ u th đang trong tình tr ng nguy hiêmt (v s c kh e). Ông ta cũng có th d ng ngay hi p đ u và tuyên b m t trong các đ u th không th ti p t c thi đ u. Đ u th không đư c phép r i kh i th m đ u, tr trư ng h p ch n thương n ng c n đư c ch a tr ngay. Trong trư ng h p m t đ u th b ch n thương, tr ng tài th m ph i l p t c tham kh o ý ki n bác s và ph i h i vi c d ng hi p đ u có công b ng hay không. N u bác s thông báo r ng vi c d ng hi p đ u do đ u th c tình, tr ng tài th m ph i tham kh o ý ki n tr ng tài biên hay trư ng th m đ u đ x ph t (ph t đi m hay c nh cáo). N u m t đ u th b ch n thương có th nhìn th y đư c ho c b ch y máu, bác s đư c phép có đ th i gian c n thi t đ ch a tr ch n thương và chính bác s quy t đ nh đ u th có th ti p t c thi đ u đư c n a hay không. Không gi i h n th i gian ch a tr . Trong trư ng h p có b t c s tranh lu n nào v ch a tr y h c, thì bác s c a đ i có đ u th b ch n thương có quy n can thi p vào b t c cách ch a tr c n thi t nào, hay cho l i khuyên v ch a tr hay quy t đ nh c a t y t . Trong trư ng h p này ch có đ i di n H i đ ng y t c a FILA m i có quy n đ ngh các tr ng tài cho t m ng ng hi p đ u. Trong các gi i thi đ u không có bác s , trong m t hi p đ u tr ng tài th m có th t m ng ng hi p đ u t i đa 2 phút. Các tr ng tài s quy t đ nh có ph i đ u th đang c tình ng ng đ u hay không. Có th cho phép t m ng ng hi p đ u m t ho c nhi u l n và vi c t m ng ng đư c áp d ng cho c hai đ u th . Khi ng ng đ u, c 30 giây tr ng tài th i gian l i thông báo m t l n. 10 giây trư c khi k t thúc th i gian 2 phút, tr ng tài th m ph i m i hai đ u th tr l i khu trung tâm c a th m đ u. T i các gi i thi đ u qu c t không có H i đ ng y t c a FILA, thì đ i di n c a FILA ho c tr ng tài đư c FILA ch đ nh s đưa ra quy t đ nh ng ng hi p đ u sau khi đã tham kh o ý ki n c a bác s cu c thi và bác s c a đ i có đ u th ch n thương. Trong m i trư ng h p, bác s đưa ra quy t đ nh c m đ u th ti p t c thi đ u ph i là ngư i có qu c t ch khác v i qu c t ch c a đ u th đó và không liên quan t i h ng cân (xem Đi u lu t v s c kh e). Đi u 12. Doping
 9. Áp d ng các quy đ nh theo Đi u l c a FILA đ đ u tranh ch ng s d ng các lo i thu c kích thích b c m, FILA có quy n yêu c u các đ u th ph i th c hi n các cu c ki m tra hay th nghi m trong t t c các cu c thi đ u do FILA t ch c. Ph i áp d ng quy đ nh này t i các gi i Vô đ ch châu l c, th gi i theo các Đi u lu t c a FILA, và trong các Đ i h i Olympic, Đ i h i th thao châu l c theo các Đi u lu t c a IOC. N u b t c đ u th ho c quan ch c nào ph n đ i vi c ki m tra này thì ngư i đó s b tru t quy n ngay, đ ng th i b áp d ng các hình ph t do s d ng doping. H i đ ng y t c a FILA s quy t đ nh th i đi m và s lư ng cũng như t n s nh ng l n ki m tra này b ng b t c bi n pháp có hi u qu cao. Vi c l y các m u th thích h p s do m t bác s đư c FILA công nh n, ti n hành có s hi n di n c a m t quan ch c c a đ i có đ u th b th nghi m. Vi c l y các m u th không đư c ti n hành theo các đi u ki n trên thì k t qu thu đư c s b coi là không có giá tr (hi u l c) (xem các Đi u lu t v doping). Chương 4. TR NG TÀI Đi u 13. Thành ph n tr ng tài Trong t t c các cu c thi đ u, thành ph n tr ng tài c a m i tr n đ u đư c quy đ nh như sau: - M t trư ng th m đ u, m t tr ng tài th m và m t tr ng tài biên. Như v y là có ba tr ng tài chính th c đ tư cách đư c b nhi m theo các tiêu chu n c a FILA dành cho tr ng tài chính và tr ng tài biên qu c t . Tuy t đ i nghiêm c m vi c thay m t tr ng tài khi tr n đ u đang di n ra, tr trư ng h p đau m n ng và ph i đi u tr ngay l p t c. Trong b t c trư ng h p nào, m t tr n đ u s không đư c có hai tr ng tài cùng qu c t ch. Ngoài ra tuy t đ i nghiêm c m vi c m t tr ng tài làm nhi m v trong các tr n đ u có đ u th cùng qu c t ch v i ông ta. Đi u 14. Các nhi m v chung c a tr ng tài 14.1. Các tr ng tài ph i th c hi n t t c các nghĩa v đã đư c ghi t i Đi u lu t v đi u khi n các cu c thi đ u v t và theo b t c quy đ nh đ c bi t nào đư c thi t l p đ t ch c nh ng cu c thi khác nhau. Trách nhi m c a tr ng tài là ph i theo dõi m t cách c n th n t ng tr n đ u đ đánh giá nh ng hành đ ng c a các đ u th sao cho các k t qu ghi trong biên b n đi m c a tr ng tài ph n ánh đúng th c ch t c a tr n đ u. 14.2 Trư ng th m đ u, tr ng tài th m và tr ng tài biên s đánh giá các mi ng đánh c a t ng đ u th đ có quy t đ nh cu i cùng. Tr ng tài th m và tr ng tài biên ph i cùng ph i h p v i nhau dư i s đi u hành tr c ti p c a trư ng th m đ u là ngư i có trách nhi m ph i h p công vi c c a các tr ng tài. 14.3. Trách nhi m c a các tr ng tài là th c hi n t t c các ch c năng đi u khi n đánh giá, thư ng đi m và áp d ng các hình th c ph t đã quy đ nh trong lu t. 14.4. Biên b n cho đi m c a tr ng tài biên và trư ng th m đ u đư c dùng đ tính toán các mi ng đánh mà hai đ u th đã th c hi n. Các đi m thư ng, nh c nh (O) và c nh cáo do tiêu c c (P) ph i đư c ghi chính xác theo trình t các th i đi m khác nhau c a tr n đ u. Biên b n đi m này ph i đư c tr ng tài biên và trư ng th m đ u ký xác nh n khi k t thúc tr n đ u. 14.5. N u m t tr n đ u k t thúc mà không có đ u th th ng tuy t đ i thì trư ng th m đ u s quy t đ nh đ u th nào th ng cu c. Quy t đ nh này ph i d a trên s đánh giá t t c các k thu t c a t ng đ u th đã th c hi n t đ u tr n đ u đ n khi k t thúc tr n đ u theo biên b n cho đi m c a tr ng tài biên và trư ng th m đ u.
 10. 14.6. T t c các đi m thư ng cho đ u th c a tr ng tài biên ph i đư c thông báo cho m i ngư i bi t ngay khi quy t đ nh b ng b ng đi m đi n t ho c b ng b t c m t thi t b nào khác dùng cho vi c công b đi m. 14.7. T t c các tr ng tài đ u ph i s d ng v n t cơ b n c a FILA đúng vai trò c a h khi đi u khi n các tr n đ u. Tuy v y, nghiêm c m các tr ng tài nói v i b t kỳ ai khi tr n đ u đang di n ra, t t nhiên là tr vi c h nói v i nhau trong nh ng tình hu ng bu c ph i làm đ tham kh o ý ki n nh m hoàn thành nhi m v c a mình m t cách chính xác. Đi u 15. Tr ng tài th m 15.1. Tr ng tài th m có trách nhi m tr c ti p đi u khi n tr n đ u di n ra trên th m đúng lu t. 15.2. Tr ng tài th m ph i đư c các đ u th kính tr ng, ph i th c hi n đ y đ quy n h n c a mình v i các đ u th đ bu c h ph i tuân theo ngay các m nh l nh và ch d n c a ông ta. Cũng như th , tr ng tài th m ph i đi u khi n tr n đ u mà không cho phép b t kỳ đi u gì trái lu t hay can thi p không đúng lúc t bên ngoài làm nh hư ng t i k t qu tr n đ u. 15.3. Tr ng tài th m ph i ph i h p ch t ch v i tr ng tài biên, ph i thi hành nhi m v giám sát tr n đ u, đ ng th i ph i ki m ch b t c s b c đ ng ho c can thi p không đúng lúc. Ti ng còi c a tr ng tài th m báo s là b t đ u, t m ng ng và k t thúc tr n đ u. 15.4. Tr ng tài th m có trách nhi m l nh cho các đ u th quay tr l i th m đ u sau khi h đã r i kh i th m ho c ti p t c tr n đ u tư th đ ng hay tư th "quỳ bò" (par terre) trên hay dư i v i s tán thành c a tr ng tài biên, ho c n u không thì v i s tán thành c a trư ng th m đ u. 15.5. Tr ng tài th m ph i đeo băng tay màu đ trên cánh tay trái và băng màu xanh trên cánh tay ph i. Tr ng tài th m dùng các ngón tay c a ông ta đ báo s đi m tương ng v i giá tr c a m t mi ng đánh sau khi nó đư c th c hi n (n u có giá tr và đư c th c hi n trong gi i h n c a th m đ u), thì tr ng tài ph i b ng cách giơ cánh tay ph i c a ông ta lên n u như đ u th m c áo màu xanh đư c đi m, ho c giơ cánh tay trái lên trên n u như đ u th m c áo màu đ đư c đi m. 15.6. Tr ng tài th m không đư c phép lư ng l khi: - Khi n trách m t (ho c c hai) đ u th tiêu c c. - D ng tr n đ u đúng lúc, không đư c s m quá cũng như không mu n quá. - Báo hi u m t mi ng đánh th c hi n t i mép c a th m đ u là có giá tr . - Đ m rõ ràng, chính xác 5 giây khi m t đ u th b khóa tư th nguy hi m "u n c u v ng" (bridge position) và thư ng thêm đi m trong tình hu ng này. - Ra hi u và tuyên b "ch m" (tuoche) sau khi đã th y d u hi u đ ng ý c a tr ng tài biên hay trư ng th m đ u. Khi xác đ nh hai vai c a m t đ u th b đè ch t xu ng th m cùng m t lúc, tr ng tài trên th m ph i nói t "thua" (fall), giơ tay c a mình lên đ đ m b o có s đ ng ý c a tr ng tài biên hay c a trư ng th m đ u, r i đ p tay xu ng th m và sau đó th i còi báo hi u. - Báo hi u v i tr ng tài biên và trư ng th m đ u v đ u th mà ông ta cho là tiêu c c nhưng không d ng tr n đ u. Sau khi đã th ng nh t ý ki n, báo cho đ u th ph m l i tiêu c c này bi t và có bi n pháp x lý đúng. 15.7. Tr ng tài th m ph i: - Không đư c quá g n các đ u th khi h đang tư th đ ng vì không th quan sát đư c chân c a các đ u th . Tuy nhiên, ông ta l i ph i đ ng g n n u các đ u th đang v t nhau tư th "quỳ bò". - Ra l nh chính xác và nhanh chóng v tư th mà các đ u th ph i ti p t c tr n đ u: tư th đ ng ho c tư th "quỳ bò" khi ông ta đưa các đ u th vào gi a th m đ u (chân c a các đ u th gi a vòng tròn). - Không đ ng quá g n các đ u th vì s c n tr s quan sát c a tr ng tài biên và c a ngư i xem, nh t là khi có đ u th s p s a b thua tuy t đ i. - Trong su t tr n đ u ph i đ m b o các đ u th không đư c d ng l i đ ngh b ng cách gi v cúi ngư i xu ng, x mũi, bu c dây gi y, b ch n thương... Trong nh ng trương h p đó, tr ng tài th m ph i d ng tr n đ u và báo hi u cho tr ng tài th i gian.
 11. - Tr ng tài th m có th chuy n t v trí này sang v trí khác quanh th m đ u và trong trư ng h p đ c bi t, ph i cúi g p ngư i xu ng đ nhìn rõ hơn s thua tuy t đ i s p x y ra. - Có th kích thích đ u th tiêu c c mà không là d ng tr n đ u b ng ách đ ng v trí nào đó đ ngăn đ u th ch y ra kh i th m đ u. - S n sàng th i còi khi các đ u th ch m vào mép ngoài cùng "ZONE" c a th m đ u. 15.8. Tr ng tài th m ph i: - Chú ý đ c bi t t i chân các đ u th trong môn V t c đi n. - Yêu c u các đ u th l i th m đ u cho t i khi thông báo k t qu c a tr n đ u. - Trong m i trư ng h p c n có s th a thu n ý ki n thì trư c tiên ph i h i ý ki n c a tr ng tài biên bên c nh th m đ u đ i di n v i trư ng th m đ u. - Bi u quy t tán thành hay ph n đ i các ý ki n c a nh ng tr ng tài khác trong nh ng trư ng h p c n ph i quy t đ nh liên quan t i thua cu c hay chi n th ng. - Tuyên b đ u th th ng cu c sau khi có s tán thành c a trư ng th m đ u. 15.9. Tr ng tài th m có quy n x ph t các l i ph m lu t ho c hành đ ng thô b o. 15.10. N u trư ng th m đ u yêu c u thì tr ng tài th m ph i d ng tr n đ u và tuyên b th ng cu c b ng ưu th k thu t khi đi m c a các đ u th cách bi t nhau 10 đi m. Đi u 16. Tr ng tài biên 16.1. Tr ng tài biên có trách nhi m th c thi t t c các nhi m v đã đư c ghi trong Đi u lu t chung. 16.2. Tr ng tài biên ph i theo dõi tr n đ u m t cách ch t ch , không đư c phép xao lãng b t c lúc nào; ph i cho đi m cho m i đòn t n công, ghi nh ng đi m đó vào biên b n ghi đi m c a mình sau khi có s th ng nh t c a tr ng tài th m hay trư ng th m đ u. Tr ng tài biên ph i đưa ra ch ki n c a mình trong m i trư ng h p. 16.3. Sau m i k thu t, d a vào ra hi u c a tr ng tài th m đ so sánh v i đánh giá riêng c a mình, ho c n u không, d a vào d u hi u c a trư ng th m đ u, tr ng tài biên ph i ghi s đi m thư ng cho k thu t t n công v a th c hi n và đưa k t qu vào b ng báo đi m đ t c nh ông ta. B ng báo đi m này ph i đư c khán gi và các đ u th nhìn th y. 16.4. Tr ng tài biên có th đưa ra ý ki n ho c t ch rõ đ u th tiêu c c. 16.5. Tr ng tài biên ph i th m tra và ra hi u đ u th th ng tuy t đ i (touche) cho tr ng tài th m. 16.6. Trong tr n đ u, n u tr ng tài biên th y có đi u c n ph i làm cho tr ng tài th m chú ý vì sau đó không th th y ho c không nh n ra nó (thua tuy t đ i, mi ng đánh ph m lu t, v trí tiêu c c...) thì tr ng tài biên ph i thông báo b ng cách giơ g y có cùng màu v i màu áo c a đ u th đó, k c trư ng h p tr ng tài trên th m không h i ý ki n. Trong m i tình hu ng, tr ng tài biên ph i làm cho tr ng tài th m chú ý t i b t c đi u gì x y ra trong quá trình tr n đ u hay trong hành vi c a các đ u th mà theo ông ta là không bình thư ng ho c b t h p l . 16.7. Ngoài ra, ngay sau khi k t thúc tr n đ u tr ng tài biên ph i ký vào biên b n và ghi rõ k t qu c a tr n đ u đó b ng cách g ch chéo tên đ u th thua cu c m t cách rõ ràng nh t. 16.8. Các quy t đ nh c a tr ng tài biên và tr ng tài th m n u như h đã đ ng ý là có giá tr và hi u l c mà không c n t i s can thi p c a trư ng th m đ u, tr khi tuyên b đ u th th ng cu c do ưu th k thu t, trong trư ng h p này bu c trư ng th m đ u ph i có ý ki n. 16.9. Biên b n ghi đi m c a tr ng tài biên ph i ghi chính xác th i đi m tr n đ u k t thúc do th ng tuy t đ i, th ng b ng ưu th k thu t hay th ng do b cu c... 16.10. Đ tr ng tài biên giám sát tr n đ u d dàng hơn, nh t là v trí khó th y, thì ông ta đư c quy n chuy n v trí nhưng ch đư c chuy n d c theo c nh c a th m đ u đư c phân công giám sát.
 12. 16.11. Tr ng tài biên ph i ghi rõ trong biên b n ghi đi m c a ông ta ch P (hoa) m i l n đ u th b c nh cáo do tiêu c c. 16.12. Tr ng tài biên cũng ph i ghi rõ trong biên b n ghi đi m b ng cách g ch dư i s đi m m i đ u th nh n đư c sau khi th c hi n mi ng đánh "ôm ngang lưng lăn" (gut wrench). 16.3. S c nh cáo do ch y ra kh i th m đ u, vì các k thu t đánh ph m lu t, vì không đ u ti p đúng tư th "quỳ bò" ho c vì hung b o thì s b ghi l i b ng ký hi u "O" trong c t đ u th ph m l i. Đi u 17. Trư ng th m đ u 17.1. Trư ng th m đ u là ngư i có ch c năng r t quan tr ng, th c thi các nhi m v đã đư c Lu t V t quy đ nh. 17.2. Trư ng th m đ u s ph i h p công vi c c a tr ng tài th m và tr ng tài biên. 17.3. Trư ng th m đ u có quy n cho phép ti p t c tr n đ u b ng hi p ph trong t t c m i trư ng h p đã ghi trong lu t. 17.4. Trư ng th m đ u có nhi m v ph i theo doic r t c n th n di n bi n c a các tr n đ u, và không đư c phép xao lãng b i b t c lý do gì đ đánh giá hành vi cũng như các ho t đ ng c a các tr ng tài theo quy đ nh c a lu t. 17.5. Trong trư ng h p có b t kỳ s b t đ ng nào gi a tr ng tài th m và tr ng tài biên thì nhi m v c a trư ng th m đ u là đưa ra quan đi m đ xác đ nh k t qu , s đi m ghi đư c và s thua cu c. 17.6. Trong b t kỳ trư ng h p nào trư ng th m đ u cũng không đư c đưa ra ý ki n trư c mà ph i ch ý ki n c a tr ng tài th m và tr ng tài biên. Trư ng th m đ u không đư c phép làm nh hư ng đ n quy t đ nh. 17.7. Trong trư ng h p có s vi ph m tr ng tr n, trư ng th m đ u có quy n d ng tr n đ u và yêu c u tr ng tài th m và tr ng tài biên gi i thích lý do d n đ n quy t đ nh c a h . Sau khi đã tham kh o ý ki n tr ng tài th m và tr ng tài biên, trư ng th m đ u có th đi u ch nh ngay quy t đ nh đưa ra trư c đó, n u như ưu th phi u thu c v ông ta (2 ch ng 1). 17.8. Nói chung, trư ng th m đ u có th ph i s d ng k thu t và các ký hi u riêng đã đư c phép chương liên quan v "Các đi u lu t c a tr ng tài biên và tr ng tài th m qu c t ". Đi u 18. Bi u quy t và quy t đ nh 18.1. Tr ng tài th m ph i thông báo quy t đ nh c a mình b ng cách giơ cánh tay lên báo s đi m m t cách rõ ràng b ng các ngón tay. N u tr ng tài th m và tr ng tài biên đ ng ý thì tuyên b quy t đ nh đó. Trư ng th m đ u không đư c phép làm nh hư ng ho c thay đ i m t quy t đ nh n u tr ng tài th m và tr ng tài biên đã th ng nh t. Trong trư ng h p vi ph m lu t rõ ràng thì trư ng th m đ u đư c quy n yêu c u có m t cu c h i ý. 18.2. Trong trư ng h p c n bi u quy t, tr ng tài biên và trư ng th m đ u ph i dùng b ng c a h đ ra hi u vi c bi u quy t. Có 11 b ng đư c sơn màu khác nhau: xanh, đ và tr ng như sau: - 01 b ng tr ng. - 5 b ng đ trong đó có 4 cái đư c đánh s 1, 2, 3, 5 đ báo s đi m và 1 b ng không đánh s dùng đ nh c nh và thu hút s chú ý c a các đ u th có liên quan. - 5 b ng xanh trong đó có 4 cái đư c đánh s gi ng như các b ng đ và 1 b ng không đánh s . Các b ng này ph i đ ch d l y cho ngư i s d ng nó. Trong b t kỳ trư ng h p nào, tr ng tài biên cũng không có quy n t ch i bi u quy t mà ph i t rõ quy t đ nh c a mình m t cách rõ ràng và không đư c phép mơ h . Khi có s b t đ ng ý ki n thì trư ng th m đ u s quy t đ nh. Quy t đ nh này ph i d a trên các ý ki n trái ngư c nhau c a tr ng tài th m và tr ng tài biên. Trong t t c m i trư ng h p trư ng th m đ u ph i bi u quy t ng h m t trong hai ý ki n đó.
 13. 18.3. N u tr n đ u k t thúc vào lúc h t th i gian quy đ nh, thì biên b n đi m c a trư ng th m đ u ph i đư c đưa ra xem xét khi quy t đ nh ngư i th ng cu c. B ng báo đi m cho ngư i xem ph i trùng h p v i biên b n ghi đi m c a trư ng th m đ u các th i đi m c a tr n đ u. N u có s khác nhau v m t hay nhi u đi m gi a biên b n ghi đi m c a tr ng tài biên và trư ng th m đ u, thì ch có s đi m đư c ghi trong biên b n ghi đi m c a trư ng th m đ u đư c công nh n. 18.4. Trư ng th m đ u ch đưa ra ý ki n c a mình khi tr ng tài biên và tr ng tài th m b t đ ng ý ki n. Đi u 19. B ng quy t đ nh thư ng đi m ho c nh c nh Khi xét m t mi ng đánh, tr ng tài th m và tr ng tài biên có quy n cho đi m thư ng, nh c nh ho c c nh cáo do tiêu c c và trong m i trư ng h p ph i đưa ra k t qu chính th c như dư i đây: (R: đ u th m c áo đ ; B: đ u th m c áo xanh; O: không đi m). K t qu đánh giá c a các tr ng tài: Tr ng tài Tr ng tài th m Trư ng th m đ u K t qu chính th c biên 1Rusalka - Khánh Hoà 1R - 1R 2B 2B - 2B 3Rusalka - Khánh Hoà 3R - 3R 5Rusalka - Khánh Hoà 5R - 5R Nh n xét: Trong thí d trên, tr ng tài th m và tr ng tài biên th ng nh t nên trư ng th m đ u không can thi p. Tr ng tài th m Tr ng tài biên Trư ng th m đ u K t qu chính th c 1Rusalka - Khánh Hoà 0 0 0 1B 1R 1R 1R 2Rusalka - Khánh Hoà 1R 2R 2R 2B 0 2B 2B 3Rusalka - Khánh Hoà 2R 2R 2R 3B 1R 3B 3B Nh n xét: Trong ví d trên, tr ng tài th m và tr ng tài biên b t đ ng ý ki n trong thư ng đi m. Trư ng th m đ u can thi p và áp d ng nguyên t c đa s . Trong trư ng h p vi ph m lu t rõ ràng, trư ng th m đ u ph i g i các tr ng tài l i đ h i ý. N u khi h i ý tr ng tài th m và tr ng tài biên v n không đ ng ý thì trư ng th m đ u s quy t đ nh ho c đ ng ý v i tr ng tài trên th m ho c v i tr ng tài biên. Ví d : Tr ng tài th m Tr ng tài biên Quy t đinh c a trư ng th m đ u 1Rusalka - Khánh Hoà 1B 1R ho c 1B 2Rusalka - Khánh Hoà 2B 2R ho c 2B Đi u 20. Các hình th c k lu t tr ng tài Khi nh n đư c báo cáo c a các đoàn tham gia cu c thi, H i đ ng c a FILA - đư c trao quy n giám kh o t i cao, s đư c quy n áp d ng các bi n pháp k lu t đ i v i các tr ng tài ph m sai l m chuyên môn theo các m c dư i đây: 1. C nh cáo m t (ho c nhi u) tr ng tài có liên quan. 2. Bãi mi n (mi n nhi m) m t ho c nhi u tr ng tài kh i cu c thi đ u.
 14. 3. H c p c a m t (ho c nhi u) tr ng tài xu ng h ng th p hơn. 4. Ra l nh đình ch t m th i. 5. Ra l nh sa th i vĩnh vi n. Đi u 21. Trang ph c c a tr ng tài Các tr ng tài th m ph i m c áo sơ mi ho c áo full (áo c chui) màu tr ng. Qu n và gi y ph i là màu tr ng. Khi không ph i làm nhi m v h có th m c áo vét. Tr ng tài th m ph i in lôgô FILA trên ng c áo c a mình. Tr ng tài biên và tr ng tài th m có th không đeo bi u tư ng c a nhà tài tr . Tuy nhiên, con s sau lưng áo c a h có th có tên c a nhà tài tr c a FILA. Trư ng th m đ u cũng ph i m c qu n áo tr ng, nhưng khi thi hành nhi m v thì ph i m c áo vest màu xanh. Chương 5. CÁC TH T C C A CU C THI Đi u 22. Ki m tra tr ng lư ng Danh sách đăng ký chính th c cu i cùng c a các đ u th tham d cu c thi do lãnh đ i ký ph i đư c g i t i Ban t ch c trư c 6 gi khi b t đ u ki m tra tr ng lư ng. S không ch p nh n b t c thay đ i nào sau th i đi m đó. Theo s s p x p c a Ban t ch c, vi c ki m tra tr ng lư ng ph i đư c ti n hành vào kho ng t 18h00 đ n 20h00 c a ngày hôm trư c, trư c khi di n ra cu c thi. Th i gian cân ki m tra tr ng lư ng là 30 phút. Không đ u th nào đư c phép ki m tra tr ng lư ng n u trư c đó chưa ki m tra y t theo th i gian đã quy đ nh c a đi u l cu c thi. Các cu c ki m tra y t luôn đư c ti n hành m t gi trư c khi ki m tra tr ng lư ng. Các đ u th đư c phép m c qu n áo thi đ u nhưng không đư c đi gi y khi ki m tra tr ng lư ng sau khi đã đư c các bác s ki m tra s c kh e và bác s này đư c phép lo i b t kỳ đ u th nào đang có b nh lây lan nguy hi m. Các đ u th tham d cu c thi ph i có th l c t t, các móng tay ph i đư c c t ng n. Khi ki m tra tr ng lư ng bác s đ ng th i ki m tra móng tay. Trong su t th i gian ki m tra tr ng lư ng, m i đ u th , đ n lư t mình có quy n xin cân nhi u l n n u như h mu n. V i các cu c thi đ u ch di n ra trong hai ho c ba ngày thì các đ u th s đư c cân ki m tra vào ngày hôm trư c trư c khi b t đ u thi đ u h ng cân c a h . Đ i v i t t c các gi i thi đ u, m i h ng cân ch cân ki m tra m t l n. Đi u 23. B c thăm Trư c khi cu c thi b t đ u, các đ u th s đư c ghép c p đ u m i vòng theo s th t đã đư c xác đ nh b ng b c thăm khi ki m tra tr ng lư ng. Vi c b c thăm ph i đư c ti n hành công khau. S các con s dùng đ b c thăm ph i b ng s lư ng đ u th tham gia đã qua ki m tra y t . Các con s này ph i đư c đ t ho c đ ng trong l kín, túi ho c v t tương t đ tránh b t c s phân bi t, nh n bi t nào khi ti n hành b c thăm. Đ u th s đư c ki m tra tr ng lư ng và khi r i bàn cân s t b c thăm s c a mình đ x p c p thi đ u. Các con s ph i đư c vi t ngay lên b ng thông báo đ m i ngư i đ u d dàng nhìn th y, đ ng th i ph i đư c đi n ngay vào danh sách cân ki m tra. Chú ý: Khi ngư i ph trách cân ki m tra tr ng lư ng và b c thăm phát hi n có sai l m trong th t c quy đ nh như đ c p trên thì ph i h y b vi c b c thăm và cho ti n hành b c thăm l i h ng cân này. Đi u 24. Phân lo i
 15. N u m t ho c nhi u đ u th không có m t khi ki m tra tr ng lư ng ho c có tr ng lư ng quá n ng, thì sau khi cân ki m tra các đ u th đư c x p nhóm l i theo m t th t chính xác c a vi c phân lo i, tính t s th p nh t cho t i s cao nh t. Ví d : S 1 E 2 H 3 B 4 A 5 D 6 C 7 J 8 L 9 I 10 G 11 K 12 F Các đ u th đư c x p nhóm l i theo th t s h c. Đi u 25. Ghép c p thi đ u Các đ u th đư c gép c p trong các b ng đ u theo th t c a các s đã b c thăm đư c. Ph i phát hành tài li u hư ng d n v th t c và l ch thi đ u chính c a các tr n đ u và tài li u này ph i cung c p t t c các thông tin có liên quan t i cách th c thi đ u mà cu c thi s ph i theo đó mà ti n hành. Vi c ghép c p cho m i vòng đ u cũng như k t qu thi đ u c a các đ u th ph i đư c ghi trên m t b ng đ t t c các đ u th đ u có th tham kh o nó trong su t th i gian thi đ u. Đi u 26. Lo i kh i cu c thi Đ u th không ki m tra y t và Ban thư ký xác nh n khi g i tên không có m t trư c đ i th c a anh ta thì b lo i và không đư c x p h ng. Đ i th c a anh ta th ng tr n đ u đó. N u m t đ u th ph m ph i m t hành đ ng ph n l i tinh th n th thao và vi ph m đi u l môn V t đã đư c FILA tuyên b , có gian l n công khai, ph m sai l m nghiêm tr ng ho c l i hung b o thì đ u th đó b lo i ngay kh i cu c đ u và b khai tr do quy t đ nh th ng nh t c a tr ng tài đi u hành. Trong trư ng h p này, đ u th đó s không đư c x p h ng. N u hai đ u th vì hành đ ng hung b o cùng b lo i trong cùng m t tr n đ u thì h s không đư c chuy n lên thi đ u chung k t ho c đ b c thăm vào các ch tr ng. Đi u 27. L trao gi i thư ng Ba đ u th x p h ng đ u m i h ng cân s tham d l trao gi i thư ng, s nh n đư c 1 huy chương và m t gi y ch ng nh n theo th t theo th t x p h ng c a h . - X p h ng nh t: huy chương vàng. - X p h ng nhì: huy chương b c. - X p h ng ba: huy chương đ ng. T i gi i Vô đ ch th gi i, đ u th th ng cu c s đư c nh n danh hi u Vô đ ch th gi i (xem Lu t v s xu t s c và thư ng). Các đ u th x p h ng t th 4 đ n th 10 s đư c trao gi y ch ng nh n. Đi u 28. X p h ng đ ng đ i trong các cu c thi cá nhân
 16. X p h ng đ ng đ i đư c xác đ nh b ng th b c c a 10 đ u th x p h ng cao nh t c a cu c thi đ u. - Đ u th x p h ng nh t m i h ng cân đư c 10 đi m. - Đ u th x p h ng hai m i h ng cân đư c 9 đi m. - Đ u th x p h ng ba m i h ng cân đư c 8 đi m. - Đ u th x p h ng tư m i h ng cân đư c 7 đi m. - Đ u th x p h ng năm m i h ng cân đư c 6 đi m. - Đ u th x p h ng sáu m i h ng cân đư c 5 đi m - Đ u th x p h ng b y m i h ng cân đư c 4 đi m - Đ u th x p h ng tám m i h ng cân đư c 3 đi m - Đ u th x p h ng chín m i h ng cân đư c 2 đi m - Đ u th x p h ng mư i m i h ng cân đư c 1 đi m. Trong trư ng h p nhi u đ u th x p h ng b ng nhau thì tính t ng các đi m và chia đ u cho các đ u th có liên quan. Vi c áp d ng b ng đi m nêu trên ph i gi nguyên không đ i dù s đ u th trong m i h ng cân là bao nhiêu. Trong trư ng h p có nhi u đ i x p h ng b ng nhau, đ i nào có s đ i th x p h ng nh t nhi u hơn, đ i đó s x p trên. Đi u 29. X p h ng đ ng đ i trong các cu c thi đ ng đ i Nguyên t c chung: M i đ i ph i bao g m 8 đ u th ; m i đ u th tham d 1 h ng cân, m t đ i t i thi u 7 đ u th . M i đ i đư c phép có 10 đ u th đư c ki m tra tr ng lư ng. M i cu c thi đ u g m 2 lư t: lư t đi và lư t v . Gi a hai lư t thi đ u có th i gian ngh 10 -15 phút. K t thúc 2 lư t đ u, c ng t ng các đi m thư ng c a t ng đ u th và đ i nào có s đi m cao hơn s th ng cu c. M i đ i đ u đư c phép thay đ u th lư t v c a cu c đ u n u đ u th đó đã qua ki m tra tr ng lư ng trư c đó. N u m t cu c đ u ch có hai đ i tham d : K t qu đư c xác đ nh b ng cách c ng s đi m phân h ng (đi m rút g n) mà m i đ u th nh n đư c t i cu i tr n đ u như đã miêu t t i Đi u 46 (5-0/4-0/4-1/3-0/3-1). Đ i nào có s đi m phân h ng l n hơn s là đ i th ng cu c. N u hai đ i có s đi m phân h ng b ng nhau thì xác đ nh đ i th ng theo cách sau: + Đ i nào có s tr n th ng tuy t đ i, th ng v ng m t, th ng do đ i phương b c m thi đ u, th ng do đ i phương b cu c ho c th ng do đ i phương b ch n thương nhi u hơn. + Đ i nào có nhi u tr n th ng b ng ưu th k thu t hơn (cách bi t 10 đi m). + Đ i nào có s tr n th ng do hơn đi m nhi u hơn. + C ng t t c các đi m k thu t c a t t c các đ u th trong đ i. Đ i nào có s đi m k thu t cao hơn là đ i th ng cu c. N u m t cu c thi đ u có s đ i nhi u hơn 2 đ i thì: K t qu c a m i tr n đ u cũng đư c xác đ nh b ng cách c ng s đi m phân h ng c a m i đ u th đư c tính t i cu i tr n đ u. Trong trư ng h p hai đ i có cùng s đi m phân h ng, thì không xác đ nh đ i th ng theo giá tr c a m i tr n th ng mà hai đ i đư c x p b ng nhau (hòa).
 17. Xác đ nh s x p h ng cu i cùng c a m i đ i b ng cách tính s đi m thư ng cho m i đ i t i cu i m i tr n đ u. - Đ i th ng đư c hai đi m. - Đ i thua đư c 0 đi m. - Hòa, m i đ i đư c 1 đi m. N u khi k t thúc các tr n đ u c a cu c thi mà có hai ho c nhi u đ i có s đi m x p h ng ngang nhau, thì s xác đ nh đ i th ng b ng cách c ng s đi m th ng c a m i đ i trong toàn b cu c thi đ u, đ i th ng là đ i có s đi m th ng cao nh t. Chương 6. TR N Đ U Đi u 30. Th i gian c a các tr n đ u Th i gian c a các tr n đ u đư c quy đ nh như sau: - V i l a tu i h c sinh và thi u niên: hai hi p m i hi p 2 phút. - V i l a tu i tr và trư ng thành: 2 hi p m i hi p 3 phút. Th i gian ngh gi a hai hi p là 30 giây. Th i gian t i đa đư c phép c a m i hi p ph v i t t c các h ng cân là 3 phút. Đi u 31. G i tên G i tên các đ u th b ng m t gi ng to và rõ ràng đ trình di n trên th m đ u. Không g i tên đ u th thi đ u tr n ti p khi đ u th đó chưa ngh đ 30 phút tính t khi k t thúc tr n đ u trư c. Tuy nhiên, đ u th đư c phép kéo dài thêm trong nh ng trư ng h p sau: G i tên m i đ u th 3 l n, m i l n cách nhau 30 giây. N u sau l n g i th 3, anh ta không ti n ra phía trư c thì b lo i kh i cu c thi và không đư c x p h ng. Đ i th c a anh ta s th ng tr n đ u đó do đ i phương v ng m t. G i tên đ u th b ng hai th ti ng Anh và Pháp. Đi u 32. Trình di n c a đ u th M i h ng cân ph i áp d ng các nghi th c sau đây: Khi k t thúc vòng lo i b ng và vòng x p h ng c a m i h ng cân, ph i gi i thi u v i công chúng t t c các đ u th đư c l t vào vòng thi đ u ti p theo và k t qu thi đ u c a h . Khi b t đ u các vòng đ u chung k t, áp d ng các nghi th c tương t như trên. Đi u 33. B t đ u tr n đ u Trư c khi tr n đ u b t đ u và sau khi g i tên, các đ u th ph i tr l i và đ ng vào góc th m đã đư c ch đ nh cho anh ta. Góc th m đó có m u cùng màu v i màu áo thi đ u c a đ u th đã đư c ch đ nh m c t trư c. Tr ng tài th m đ ng tâm c a vòng tròn gi a th m đ u, g i hai đ u th t i hai bên c a mình. Sau đó tr ng tài th m b t tay c hai đ u th , ki m tra qu n áo c a h , ki m tra các đ u th có bôi các ch t trơn ho c ch t dính lên da hay không, ki m tra tay các đ u th (không đeo nh n, vòng, móng tay c t ng n) và khăn tay c a h . Hai đ u th chào nhau, b t tay nhau và theo l nh còi c a tr ng tài b t đ u thi đ u. Đi u 34. T m ng ng tr n đ u 34.1. N u m t đ u th th y bu c ph i t m ng ng tr n đ u do ch n thương ho c do b b t c tai n n nào khác ngoài s ki m soát c a anh ta, thì tr ng tài th m có th cho t m ng ng tr n đ u theo quy đ nh t i Đi u 11 c a lu t này. Trong nh ng l n t m ng ng như v y, 1 (ho c 2) đ u th ph i đ ng vào góc th m c a h . Lúc này, đ u th có th choàng khăn lên vai và nh n s ch đ o c a hu n luy n viên.
 18. 34.2. N u tr n đ u không ti p t c đư c vì lý do y t thì bác s ph trách cu c thi là ngư i đư c quy n quy t đ nh và s thông báo quy t đ nh c a mình cho hu n luy n viên c a đ u th b ch n thương và trư ng th m đ u, ti p đó, trư ng th m đ u ra l nh ch m d t tr n đ u. 34.3. Trư ng th m đ u có th t m ng ng tr n đ u trong trư ng h p tr ng tài th m ph m sai l m nghiêm tr ng. Trư ng th m d u cũng có th ng ng tr n đ u n u như vi c cho đi m c a tr ng tài trên th m và tr ng tài biên có s nh m l n nghiêm tr ng. Trong nh ng trư ng h p này, trư ng th m đ u s yêu c u m t cu c h i ý. 34.4. Trong b t c trư ng h p nào đ u th cũng không đư c quy n t đ ng ng ng tr n đ u, k c quy t đ nh ph i v t tư th đ ng hay tư th "quỳ bò", ho c là kéo đ i th t mép th m đ u vào gi a. 34.5. N u bu c ph i ng ng m t tr n đ u do m t đ u th c ý làm đ i phương c a anh ta b ch n thương thì đ u th ph m l i b lo i kh i cu c thi và đ u th b ch n thương s đư c công nh n là th ng cu c. Đi u 35. K t thúc tr n đ u M t tr n đ u s k t thúc khi đư c báo hi u b ng ti ng c ng ho c ti ng còi c a tr ng tài th m khi m t đ u th b thua tuy t đ i, ho c thua v ưu th k thu t (cách bi t 10 đi m); khi m t trong hai đ u th không đ tư cách thi đ u; do ch n thương ho c vư t quá th i gian cho phép ng ng tr n đ u do b ch n thương. N u tr ng tài th m không nghe th y ti ng c ng thì trư ng th m đ u ph i can thi p và d ng tr n đ u b ng cách ném (tung) m t v t m m như khăn lau vào th m đ u đ bu c tr ng tài th m ph i chú ý. B t c mi ng đánh nào di n ra sau ti ng c ng đ u không đư c công nh n và không m t đòn th nào có giá tr khi nó đư c th c hi n trong kho ng th i gian gi a ti ng c ng và ti ng còi c a tr ng tài th m. Khi tr n đ u đã k t thúc, tr ng tài th m đ ng gi a th m đ u, quay m t v bàn c a trư ng th m đ u.Các đ u th sau khi b t tay nhau đ ng hai bên c a tr ng tài th m ch công b k t qu . C m các đ u th t t b dây đeo vai áo thi đ u c a h trư c khi r i kh i khu thi đ u. Ngay sau khi công b k t qu tr n đ u, các đ u th ph i b t tay tr ng tài th m. Sau đó, m i đ u th ph i b t tay hu n luy n viên c a đ i phương anh ta. N u không th c hi n nh ng quy đ nh trên thì đ u th đó ph m l i và b ph t theo Lu t v k lu t. Đi u 36. T m ng ng và k t thúc tr n đ u 36.1. Nguyên t c chung: Trong t t c các trư ng h p, khi tr n đ u t m ng ng tư th đ ng, thì ti p t c đ u l i v n tư th đ ng. Tr n đ u ph i ng ng l i và ti p t c gi a th m đ u b ng tư th đ ng n u: - M t chân ch m khu b o v . - Các đ u th đang ghìm nhau xê d ch 3 ho c 4 chân vào khu tiêu c c mà đó không th c hi n đư c k thu t. 36.2. V t nhau tư th quỳ bò: Trong m i trư ng h p, n u đ u th ng ng l i tư th "quỳ bò", tr n đ u s ti p t c đ u l i tư th "quỳ bò" gi ng khi anh ta ng ng tr n đ u lúc đang b ch ng ho c sau m t mi ng đánh. Cũng như th Lu t áp d ng trong trư ng h p ng ng tr n đ u tư th "quỳ bò". Tr n đ u tư th "quỳ bò" ph i ng ng l i và đ u ti p gi a th m đ u cũng tư th "quỳ bò" khi: - Đ u th phòng th quỳ ph c b ng hai đ u g i khi hai đ u g i vùng tiêu c c nhưng hai tay c a anh ta ch m vào vùng b o v . - Đ u th phòng th n m s p b ng xu ng th m và đ u c a anh ta ch m vùng b o v . - M t đ u th khi vùng b o v nhưng th y th nguy hi m như s p thua cu c ho c vai hay khu u tay c a anh ta ch m vùng này.
 19. - N u vì ch n thương, đ u th m t ưu th trên th m đ ngh t m ng ng tr n đ u, thì tr n đ u l i ti p t c tư th cũ. Tr n đ u cũng s ti p t c tư th "quỳ bò" n u như đ u th t n công yêu c u t m ng ng tr n đ u. Đi u 37. Các hình th c th ng cu c Có các hình th c th ng cu c như sau trong m t tr n đ u: - Th ng tuy t đ i. - Th ng b ng ưu th k thu t (cách bi t 10 đi m). - Th ng do ch n thương, rút lui ho c b cu c. - Th ng do m t đ u th không đ tư cách. - Th ng đi m n u như trong c hi p chính và hi p ph đ u th th ng cu c ghi đư c ít nh t 3 đi m k thu t. - Th ng do quy t đ nh c a t tr ng tài n u khi k t thúc tr n đ u c hai đ u th đ u không đư c tuyên b th ng cu c s m hơn trư c đó. Đi u 38. Hi p ph N u khi k t thúc hi p chính, c hai đ u th đ u có s đi m ngang nhau ho c đ u chưa ghi đư c ít nh t 3 đi m thì tr ng tài th m s ng ng tr n đ u mà không tính đ n giá tr c a các mi ng đánh ho c tình hu ng trên th m đ u lúc đó - xin ý ki n c a trư ng th m đ u và ra l nh cho tr n đ u ti p t c tư th đ ng. Không đư c ng ng ngang hi p ph đang di n ra t i khi có đ u th ghi đư c đi m k thu t đ u tiên và có th cho hi p ph kéo dài đ n khi đ u th th ng cu c đ t đư c t i thi u 3 đi m. Trong hi p ph s áp d ng đi u lu t l i th t n công và đ u th th c hi n mi ng đánh ghi đi m luôn đư c coi là đ u th ghi đư c đ u tiên. Trong trư ng h p hai đ u th đ u chưa ghi đư c 3 đi m t i thi u, mà đ u th không có đi m nào l i th c hi n k thu t đưa đ i phương vào th thua tuy t đ i ngay, thì công nh n k thu t đó là có giá tr . Trong m i trư ng h p khác, không có thua tuy t đ i. Th i gian c a hi p ph t i đa là 3 phút. N u h t th i gian đó mà không công nh n đư c đ u th nào th ng cu c thì t tr ng tài s đưa ra quy t đ nh. T t c các đi m, các l n nh c nh (O) và c nh cáo vì tiêu c c (P) do các đ u th ghi đư c trong hi p chính v n có giá tr và là tiêu chí đ các tr ng tài xem xét ra quy t đ nh khi k t thúc hi p ph . Đi u 39. Hu n luy n viên Khi tr n đ u di n ra, hu n luy n viên có quy n đ ng dư i th m đ u (n u là sàn kê) ho c đ ng cách th m đ u t i thi u là 2m. Tr trư ng h p bác s đi u tr y t cho đ u th c a hu n luy n viên yêu c u có giúp đ , c m hu n luy n viên không đư c làm nh hư ng đ n các quy t đ nh hay xúc ph m tr ng tài th m và tr ng tài biên. Hu n luy n viên ch có th nói v i đ u th c a mình. N u vi ph m đi u c m trên thì tr ng tài trên th m có quy n đ ngh trư ng th m đ u ph t th vàng (nh c nh ) hu n luy n viên đó. N u hu n luy n viên đó ti p t c vi ph m thì trư ng th m đ u s ph t th đ (tru t quy n). Trư ng th m đ u có toàn quy n quy t đ nh vi c ph t th vàng và th đ . Ngay sau khi trư ng th m đ u báo cáo v i trư ng ban t ch c cu c thi, hu n luy n viên vi ph m s b lo i ngay ra kh i cu c thi đ u và có th b c m không đư c ti p t c làm nhi m v n a. Đương nhiên, đ i thi đ u có hu n luy n viên đó có th c m t hu n luy n viên khác thay th . Chương 7. ĐI M K THU T CHO CÁC ĐÒN ĐÁNH Đi u 40. Đánh giá t m quan tr ng c a m t đòn th hay m t mi ng đánh
 20. Đ tránh s gi v lúc di n ra tr n đ u, khi m t đ u th không c g ng th c hi n m t mi ng đánh và t làm cho mình rơi vào tư th "quỳ bò" phía dư i trong khi đó đ i th c a anh ta không b d ch chuy n m t chút nào, thì đ u th trên s không đư c thư ng đi m k thu t. Tr n đ u v n ti p t c tư th "quỳ bò" mà không c n tr ng tài th m cho ng ng. Tuy nhiên, khi mi ng đánh di n ra, đ u th phòng th th c hi n m t cú ph n đòn có th làm đ i phương c a anh ta ngã xu ng th m thì anh ta s đư c thư ng 1 (ho c nhi u) đi m tùy giá tr mi ng đánh đó. N u đ u th t n công th c hi n mi ng đánh đang tư th c u v ng b gi l i trong m t kho ng th i gian nh t đ nh, sau đó hoàn t t đòn th b ng cách đưa đ i phương vào tình hu ng nguy hi m thì anh ta không b ph t đi m. Ch thư ng đi m đ u th t n công n u anh ta hoàn t t các đòn th hay m t mi ng đánh m o hi m. Tuy nhiên, n u như đ u th phòng th b khóa ch t (trong th c u v ng ho c do đ i phương c a anh ta ph n công) thì rõ ràng ch thư ng các đi m cho đ u th th c hi n mi ng đánh sau cùng. Ngoài ta, đ u th th c hi n mi ng đánh ch có th đư c đi m n u đ u th đó th c hi n b ng chính k thu t c a mình, đã: a- Qu t đ u th phòng th xu ng th m đ u. b- Th c hi n ph ih p liên t c các mi ng đánh. c- Thành công trong kh ng ch đ u th phòng th b ng cách khóa ch t đ u th đó tư th c u v ng, là m t tư th đư c coi là hoàn t t. Tr ng tài th m ph i đ i khi k t thúc m i tình hu ng m i cho đi m cho đ u th th c hi n. Trong trư ng h p mà mi ng đánh c a các đ u th làm cho h thay đ i t tư th này sang tư th khác, thì s đi m đ t đư c cho các mi ng đánh s tùy theo giá tr c a chúng. Thua tuy t đ i t c th i đư c coi là "th nguy hi m" (danger position). Khi c hai vai đ u th ch m th m đ u (vì th mà đ i phương c a anh ta đư c đi m)n và ngay ti p sau thành th c u v ng thì th thua tuy t đ i t c th i đó s đư c tính 2 đi m. Khi m t đ u th t th y mình tư th thua tuy t đ i t c th i nhưng l i ch ng đư c đ i phương (s đư c thư ng 2 đi m), r i ph n công và th c hi n mi ng đánh khác, thì đ u th đó đư c thư ng s đi m theo s mi ng đánh đã th c hi n đư c. Vi c dùng khu u tay đ lăn t vai này sang vai kia tư th c u v ng (hay ngư c l i), ch đư c coi là m t mi ng đánh. Tr ng tài th m s ra ký hi u s đi m thư ng cho đ u th . N u tr ng tài biên đ ng ý thì s giơ b ng (có màu c a đ u th đư c đi m) th hi n giá tr đi m s (1, 2, 3 hay 5 đi m). Trong trư ng h p có b t kỳ s b t đ ng nào gi a tr ng tài th m và tr ng tài biên thì trư ng th m đ u ph i quy t đ nh công nh n m t trong hai đ u th đư c đi m mà không đư c đưa ra ý ki n khác. Trong trư ng h p x y ra thua tuy t đ i vào lúc h t th i gian quy đ nh c a tr n đ u thì ch có ti ng c ng c a tr ng tài th i gian m i có giá tr quy t đ nh (ch không ph i là ti ng còi c a tr ng tài th m). N u không th ng nh t v đi m cho m t mi ng đánh thì trư ng th m đ u l y bi u quy t đ quy t đ nh chính xác s đi m. M t mi ng đánh không đư c coi là m t đòn th m i tr khi các đ u th quay tr l i tư th ban đ u. B t c mi ng đánh nào đư c th c hi n tr n v n lúc k t thúc tr n đ u trư c khi ti ng c ng n i lên đ u đư c công nh n có giá tr . Không công nh n b t c mi ng đánh nào x y ra sau khi ti ng c ng đã n i lên. Đi u 41. Đi m k thu t cho k thu t ôm ngang lưng qu n 41.1. Đi m cho k thu t khóa hai chân chéo nhau: Đi m cho k thu t khóa hai chân chéo nhau c n đư c th c hi n như sau:
Đồng bộ tài khoản