Quyết định 151/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
85
lượt xem
6
download

Quyết định 151/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 151/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 151/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 151/2005/Q§­TTg  ngµy 20 th¸ng  6  n¨m 2005 vÒ viÖc thµnh lËp  Tæng c«ng ty §Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   10/2004/NQ­CP   ngµy   11   th¸ng   8   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Thµnh lËp Tæng c«ng ty §Çu t vµ kinh doanh  vèn   nhµ   níc   ®Ó   thùc   hiÖn   viÖc   qu¶n   lý,   ®Çu   t  vµ   kinh  doanh vèn nhµ níc t¹i c¸c doanh nghiÖp, c¸c lÜnh vùc theo   quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   2.   Tæng c«ng ty §Çu t  vµ  kinh doanh vèn nhµ  níc (sau ®©y gäi t¾t lµ Tæng c«ng ty) lµ mét tæ chøc kinh   tÕ ®Æc biÖt cña nhµ níc, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp  nhµ níc vµ c¸c luËt kh¸c cã liªn quan.  Tæng c«ng ty cã  t c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt   Nam, cã  con dÊu riªng,  ®îc më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ  níc,  c¸c  ng©n   hµng   th¬ng  m¹i  trong   níc,  níc   ngoµi   theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng c«ng ty cã trô së chÝnh ®Æt t¹i thµnh phè Hµ Néi  vµ  cã  c¸c  c«ng  ty thµnh  viªn,  chi  nh¸nh,  v¨n phßng   ®¹i  diÖn t¹i mét sè khu vùc trong níc vµ ngoµi níc. §i Ò u   3.   Tæng   c«ng   ty   cã   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   chñ  yÕu sau: 1. TiÕp nhËn vµ  thùc hiÖn quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u  vèn nhµ níc ®Çu t t¹i c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ   níc mét thµnh  viªn, c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n cã  hai 
  2. 2 thµnh viªn trë lªn, c«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ c¸c  c«ng ty nhµ níc ®éc lËp hoÆc míi thµnh lËp.  2.   §Çu   t  vµ   kinh   doanh   vèn   nhµ   níc   vµo   c¸c   ngµnh,  lÜnh   vùc   kinh   tÕ   trong   níc   vµ   níc   ngoµi   díi   c¸c   h×nh  thøc: a) §Çu t vèn vµo nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc quan träng mµ  Nhµ níc cÇn chi phèi ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp míi; b)   §Çu   t  gãp   vèn   liªn   doanh,   liªn   kÕt,   gãp   vèn   cæ  phÇn víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c; c)   §Çu   t  mua   mét   phÇn   tµi   s¶n   hoÆc   toµn   bé   doanh  nghiÖp kh¸c; d)   §Çu   t  trªn   thÞ   trêng   vèn,   thÞ   trêng   chøng   kho¸n  th«ng qua viÖc mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ  c¸c c«ng  cô tµi chÝnh kh¸c. 3. Thùc hiÖn viÖc ®Çu t vµ qu¶n lý vèn ®Çu t cña Tæng  c«ng   ty   vµo   c¸c   lÜnh   vùc,   ngµnh   kinh   tÕ   quèc   d©n   theo  nhiÖm vô Nhµ níc giao. 4. Tæ chøc huy  ®éng c¸c nguån vèn trong vµ  ngoµi níc  ®Ó  bæ sung  vèn kinh doanh  th«ng  qua viÖc vay vèn,  ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, lËp quü  tÝn th¸c  ®Çu t  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®èi víi c«ng  ty nhµ níc. 5. Cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh: t vÊn ®Çu t, t vÊn  tµi   chÝnh,   t  vÊn   cæ   phÇn   ho¸,   t  vÊn   chuyÓn   ®æi   së   h÷u  doanh nghiÖp; nhËn  ñy th¸c c¸c nguån vèn  ®Çu t tõ  c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. 6. Thùc hiÖn nhiÖm vô  hîp t¸c quèc tÕ  trong lÜnh vùc  ®Çu t kinh doanh vèn.  7. Cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî doanh nghiÖp. 8. C¸c ho¹t ®éng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  4.  Vèn ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty bao gåm: 1.   Vèn   ®iÒu   lÖ   ban   ®Çu:   5.000   (n¨m   ngh×n)   tû   ®ång,  bao gåm: a)   Vèn   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp:   1.000   (mét   ngh×n)   tû  ®ång theo QuyÕt ®Þnh        sè 92/Q§­TTg ngµy 29 th¸ng 01   n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; b)  Vèn tiÕp nhËn tõ c¸c c«ng ty quy ®Þnh t¹i kho¶n 1   §iÒu 3 QuyÕt  ®Þnh nµy t¹i thêi  ®iÓm thµnh lËp Tæng c«ng  ty.
  3. 3 2. Vèn nhµ  níc bæ sung cho Tæng c«ng ty  ®Ó  thùc hiÖn  viÖc  ®Çu t  vµ  vèn tiÕp nhËn bæ sung tõ  c¸c c«ng ty quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh nµy. 3. Vèn tù bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ; vèn huy ®éng  vµ c¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c. §i Ò u  5.  Tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty.  Tæng c«ng ty lµ   ®¬n vÞ  h¹ch to¸n kinh tÕ   ®éc lËp, tù  chñ  vÒ  tµi chÝnh, thùc hiÖn chÕ   ®é  h¹ch to¸n kÕ  to¸n tËp  trung.   ChÕ   ®é   kÕ   to¸n,   b¸o   c¸o   kÕ   to¸n,   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh,   b¸o   c¸o   thèng   kª   vµ   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   kiÓm   to¸n  theo quy  ®Þnh. Tæng c«ng ty cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c  nghÜa vô  vÒ  tµi chÝnh vµ   ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch  u  ®∙i  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   6.   C¬   cÊu   tæ   chøc,   bé   m¸y   qu¶n   lý   vµ   ®iÒu   hµnh cña Tæng c«ng ty bao gåm: 1. Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t. 2. Tæng gi¸m  ®èc, c¸c Phã  Tæng gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n tr ­ ëng vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng gióp viÖc. 3. C¸c c«ng ty thµnh viªn, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i   diÖn. §i Ò u   7.  Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn, ®Çu  t  vµ  kinh doanh vèn cã  hiÖu qu¶; b¶o toµn vµ  ph¸t triÓn  vèn nhµ  níc. NhiÖm vô, quyÒn vµ  nghÜa vô  cô  thÓ  cña Tæng  c«ng ty theo §iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty. §i Ò u  8.  Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh ban hµnh Quy chÕ  tµi chÝnh  Tæng c«ng  ty;  híng dÉn vµ  tæ chøc  thùc hiÖn QuyÕt   ®Þnh  nµy. 2. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬  quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, chÞu tr¸ch nhiÖm chuyÓn  giao   quyÒn   chñ   së   h÷u   vèn   nhµ   níc   t¹i   c¸c   c«ng   ty   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 QuyÕt  ®Þnh nµy cho Tæng c«ng ty  theo quy ®Þnh. 3.  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  vµ  Tæng  gi¸m   ®èc Tæng  c«ng  ty  chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc ho¹t  ®éng cña Tæng c«ng ty theo  ®óng quy ®Þnh.
  4. 4 § i Ò u   9.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh  phè  thùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi   ®ång   qu¶n  trÞ, Tæng gi¸m  ®èc vµ  Gi¸m  ®èc c¸c doanh nghiÖp cã  liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản