intTypePromotion=1

Quyết định 1511/2001/QĐ-NHNN của NGân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
85
lượt xem
3
download

Quyết định 1511/2001/QĐ-NHNN của NGân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1511/2001/QĐ-NHNN của NGân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1511/2001/QĐ-NHNN của NGân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n Sè  1511/2001/Q§­N H N N   g µ y  30 th¸ng 11  m  2001 V Ò  vi Ö c  n n¨ ba n  h µ n h  C h Õ  ® é  b¸o c¸o t µi h Ý n h   ñ a N g © n  h µ n g  N h µ   íc  c c n T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  Õ     ®Þ n Ch ®é b¸o c¸o  µi t  chÝnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n   §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Côc  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   ngh Tin h Ng h   tr c¸c ®¬ v thu   hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
 2. 2 C h Õ  ® é  b¸o c¸o t µi h Ý n h  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n í c   c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1511/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng11  30    n¨m 2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông 1. §  î   ph vi¸p d Ch Õ     µy  ®é n quy  nh  Ò   ®Þ v b¸o  tµichÝnh  ña  ©n   µng  µ   íc, c¸o    c Ng h Nh n   bao  å m:  Ö   èng  g h th b¸o    µichÝnh, néidung, tr¸chnhiÖ m,  êih¹n  Ëp  µ  c¸o t          th   lv göi b¸o    c¸o  µichÝnh  dông  i  íic¸c ®¬n  Þ  Õ   t  ¸p  ®è v     v k to¸n thuéc  ©n   µng    Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u      Ých  Ëtng÷ 2. Gi¶ith thu   Trong  Õ     µy,c¸cthuËtng÷  íi y  îchiÓu    ch ®é n       d  ®© ®   nh sau: 1.B¸o    µichÝnh  ña  ©n  µng  µ   íc(B¸o c¸o tµichÝnh):Lµ      c¸o t   c Ng h Nh n          B¸o c¸o kÕ     to¸n,tæng  îp vµ    h   thuyÕtminh      c¸cchØ    µichÝnh,tiÒn tÖ  ñ  Õu   tiªut       ch y cña  ©n   µng  µ   íc,® îc lËp  Ng h Nh n     theo  Èn  ùc  µ  Õ     Õ   chu m v ch ®é k to¸n hiÖn    hµnh    ông  i víi ©n  µng  µ   íc. ¸p d ®è    Ng h Nh n 2. §¬n  Þ  Õ     v k to¸n thuéc  ©n   µng  µ   íc:Lµ      Ng h Nh n   c¸c Chi  nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Nh n     ph tr   Trung  ng; Së   ¬   giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc;Côc  Nh n   qu¶n  Þ Ng ©n   µng  µ   íc;Côc  tr   h Nh n   C«ng  nghÖ     äc  tinh Ng ©n   µng; Chi  ôc  h   C c«ng nghÖ     äc  ©n   µng; V¨n  tin h Ng h   phßng  i diÖn  ®¹   Ng ©n   µng  µ   íc t¹  µnh  è  å   Ý   h Nh n   i th ph H Ch Minh; Ban    qu¶n  ý c¸c dù  tÝn  l     ¸n  dông  èc  Õ;Thêib¸o  ©n  µng;T¹p  Ý  ©n  µng  qu t     Ng h   ch Ng h (sau  y  äichung  ®© g   lµ§¬n  Þ  c¸o)vµ  ô  Õ       µichÝnh  ©n  µng  µ   íc(gäilµ§¬n    v b¸o    V K to¸n­ T   Ng h Nh n       vÞ  Ën    nh b¸o c¸o). §i Ò u    cø  µ  3. C¨n  v nguyªn t¾c  Ëp  c¸o tµichÝnh    l b¸o      1. B¸o    c¸o  µichÝnh  îc lËp    ¬  ë  è  Öu    µikho¶n  t  ®  trªnc s s li c¸c t   trong  µ  v ngoµi B¶ng  ©n  i  Õ     c ®è k to¸n theo  ng  Ýnh  Êt,néi dung  ña  µikho¶n    ®ó t ch     c t  quy  nh  ¹ h Ö   èng  µikho¶n  Õ     ña  ©n  µng  µ   íchiÖn  µnh. ®Þ t   th i t  k to¸nc Ng h Nh n   h 2. B¸o  tµichÝnh    c¸o    ph¶iph¶n    ¸nh  Þp  êi, y   ,  Ýnh    k th   ®Ç ®ñ ch x¸c,trung  thùc vµ    kh¸ch quan  è  Öu vÒ     ¹t®éng  ña  ¬n  Þ  c¸o.§èivíim ét    s li   c¸c ho   c § v b¸o        sè  Óu  É u   bi m b¸o c¸o  µichÝnh  ã  Ìm  t  c k thuyÕt  minh  ×  th ph¶i gi¶itr×nh  â    r  rµng,®Çy    Ên    Çn    ®ñ v ®Ò c thuyÕtminh.  3. Thñ  ëng  ¬n  Þ  c¸o ph¶ichÞu    tr § v b¸o      tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c, ®Çy    µ  ®ñ v trung thùc trongnéidung      µichÝnh  ña  n  Þ  × nh.        b¸o c¸o t   c ®¬ v m §i Ò u    ×nh  4. H thøc b¸o c¸o tµi Ýnh         ch B¸o    µichÝnh  îcthÓ  Ön  íi ×nh  c¸o t   ®  hi d   h thøc b»ng    v¨n b¶n  µ  le Öp) v fi  (t   d÷  Öu    Ët  li trªn v mang     tin (b¨ng,®Ü a   õ.. )   t . hoÆc     truyÒn qua  ¹ng  m m¸y    vi
 3. 3 tÝnh.B¸o      c¸o b»ng    v¨n b¶n  µ  le ÷  Öu trªnvËt mang    v fi   li       d tinhoÆc   truyÒn    qua m¹ng m¸y  Ýnh  t ph¶ikhíp®óng  íi     v nhau. §i Ò u 5. 1. ViÖc    c«ng  è  c¸o tµichÝnh  b b¸o      hoÆc   cung  Êp  è  Öu tõ b¸o    µi c s li     c¸o t   chÝnh  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  Ön  µnh.§èivíi   è  Öu thuéc ph¹m    ®Þ hi h       s li   c¸c   vibÝ  Ët  µ   íctrong ngµnh  ©n  µng    m Nh n     Ng h ph¶ithùc hiÖn      theo  ng      ®ó c¸cquy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   Ý  Ët  µ   íc.    h v b m Nh n 2.C¸c  n  Þ  Õ     éc Ng ©n  µng  µ   ícph¶il tr÷vµ    ®¬ v k to¸nthu   h Nh n    u    b¶o  qu¶n  b¸o    µichÝnh  c¸o t   b»ng  b¶n  v¨n  theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  Ò   êih¹n  ®Þ hi h v th   b¶o qu¶n  å  ¬,tµiliÖu l tr÷trongngµnh  ©n  µng. h s      u      Ng h C h ¬ n g  II C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    éi dung      µichÝnh  6. N   b¸o c¸o t   1.H Ö   èng      µichÝnh  å m   ã  (bèn)biÓu  É u     th b¸o c¸o t   g c 04    m sau  y: ®© TT Tªn  Óu  É u bi m 01 B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     c ®è     k to¸n 02 B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n 03 B¸o    ùc hiÖn  Õ   ¹ch thu nhËp,chiphÝ c¸o th   k ho        04 ThuyÕt  minh      µichÝnh  b¸o c¸o t   2. Néi dung, ph¬ng       ph¸p  Ýnh    µ  ×nh  t to¸nv h thøc  ×nh bµy    tr   c¸c chØ    tiªu trong tõng  Óu  É u     bi m b¸o  tµichÝnh  îc thùc hiÖn  c¸o    ®    theo quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c phô  ôc ban  µnh  Ìm  l  h k theo  Õ     µy  µ  îc ¸p  ông  èng  Êt cho    Ch ®é n v ®   d th nh   c¸c ®¬n  Þ  Õ     ©n  µng  µ   íccã  ªnquan. v k to¸nNg h Nh n   li   §i Ò u    êih¹n  Ëp  µ  öib¸o    µichÝnh  7. Th   l v g   c¸o t   C¸c  n  Þ  Õ     éc Ng ©n   µng  µ   ícph¶itu©n  ñ quy  nh   ®¬ v k to¸nthu   h Nh n     th   ®Þ vÒ   êih¹n  Ëp  µ  öi b¸o  tµichÝnh  ã  th   l vg  c¸o    (c quy  nh  ô  Ó    õng  ô  ®Þ c th trªnt ph lôckÌm    theo);N Õ u   µy  èicïng cña  êih¹n  öib¸o    µichÝnh  µngµy    ng cu     th   g   c¸o t   l  nghØ   Ô, nghØ   Õt  l  T hoÆc   µy  ng nghØ   èi tuÇn, th×  µy  öi b¸o  cu     ng g   c¸o  µi t  chÝnh  µ ngµy  µm  Öc  Õp  l  l vi ti theo  ngay sau  µy  ng nghØ   Ô,nghØ   Õt  l  T hoÆc   ngµy  nghØ  èituÇn  . cu   ®ã §i Ò u    8. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬n  Þ        c § v b¸o c¸o 1. Theo  nh  ú    ®Þ k quy  nh,  ¬n  Þ   ®Þ § v b¸o  c¸o (Phßng  Õ   K to¸n ­    Thanh  to¸n)ph¶i lËp  µ  öi c¸c biÓu  É u       vg    m b¸o c¸o  µichÝnh  ã  ªnquan  t  c li   theo    quy ®Þnh  ña  Õ     µy. c Ch ®é n
 4. 4 2. §èivíiB¸o    µichÝnh  íi ×nh       c¸o t   d  h thøc b»ng    v¨n b¶n  ph¶ilËp  µnh      th 2 b¶n  ®Ó   öiVô   Õ       µi chÝnh  µ u  ¹ §¬n  Þ  c¸o)vµ  ( g   K to¸n­ T   v l ti  v b¸o    ph¶icã  y     ®Ç ®ñ   ÷  ý  µ  Êu  ña  n  Þ  ch k v d c ®¬ v theo ®óng    quy  nh. ®Þ 3.§èivíi      B¸o   tµichÝnh  íi ×nh  c¸o     d  h thøc fi   Öp)d÷  Öu trªnvËt mang     le(t   li       tinhoÆc     hoÆc   truyÒn qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh  vit ph¶i® îcm∙        ho¸,b¶o  Ët  µ  ö  m vx lýtruyÒn  öi)®i    (g   theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íc ®Þ hi h c Ng h Nh n   vÒ  truyÒn,nhËn    th«ng    c¸o quan  ¹ng  tin,b¸o    m hoÆc  b¨ng,®Ü a   õ.   t 4. Khi nhËn  îc traso¸tb¸o  tµichÝnh  ã    ãt cña  ¬n  Þ  Ën     ®     c¸o    c sais   § v nh b¸o    c¸o,ph¶i rµ    Óm     ¹ vµ  Õu  ã    ãt th×    so¸tki tra l i n   c sai s   ph¶i ®iÒu    chØnh  ¹ l  i ngay b»ng  c¸ch  û  á  hu b b¶n  ã    ãt vµ  Ëp  c sai s   l b¶n  ng    öi l¹  ¬n  Þ  ®ó ®Ó g   i § v nhËn  b¸o    Ìm  c¸o,k theo    êitraso¸tcã    ®∙ ®iÒu  tr¶l       ghi"   chØnh    ãt"; êng  sais   Tr hîp ®¬n  Þ  ùph¸thiÖn  c¸o tµichÝnh  ña  ×nh  ã    ãtph¶ichñ  ng     v t    b¸o      cm c sais     ®é ®iÒu chØnh    ∙  íng dÉn    y. nh ® h   trªn®© §i Ò u    9. Tr¸chnhiÖm  ña  ô  Õ      µichÝnh.   c V K to¸n­T   1. H íng  Én  Öc  ùc hiÖn  Õ       d vi th   ch ®é b¸o  tµichÝnh  c¸o    cho    n  Þ  c¸c ®¬ v kÕ     ©n   µng  µ   íc;Qu¶n  ýc¸c sè  Öu vµ u  ÷b¸o  tµichÝnh  to¸n Ng h Nh n   l     li   l tr   c¸o    b»ng    v¨n b¶n  ña  Ö   èng  ©n  µng  µ   íctheo chøc  c h th Ng h Nh n     n¨ng,nhiÖ m  ô  ­   v® îcgiao.   2.TiÕp  Ën  µ  Óm      nh v ki so¸tchÆt  Ïc¸cb¸o c¸o tµichÝnh  c¸c§¬n  Þ  ch           do    v b¸o c¸o göi®Õ n.      Ön      Khiph¸thi B¸o    µichÝnh  ã    ãt,ph¶itraso¸tngay  c¸o t   c sais        §¬n  Þ  v b¸o  (lËp th traso¸t®èi  íib¸o  tµichÝnh  c¸o         v  c¸o    b»ng  b¶n  v¨n  hoÆc   ®iÖn      i víi traso¸t®è     c¸o díi ×nh  b¸o      h thøc fi   ÷  Öu truyÒn    le li   d qua  ¹ng  m m¸y    vi tÝnh),trong th hoÆc   iÖn           ® traso¸tph¶ighirâ  éidung    ãtvµ     n  sais   c¸ch ®iÒu    chØnh; Th        traso¸tph¶icã  y     ÷  ý  ña  ê  Ëp      µ  ña  êi   ®Ç ®ñ ch k c ng l traso¸tv c ng   kiÓm  so¸t. 3. Thùc  Ön  y         hi ®Ç ®ñ c¸c c«ng  Öc  ã  ªnquan  vi c li   theo tr¸chnhiÖ m       quy ®Þnh  i víi ¬n  Þ    ®è    § v b¸o c¸o. 4.Tæng  îp b¸o c¸o tµichÝnh  ña  µn  Ö   èng  ©n  µng  µ   íc.   h       c to h th Ng h Nh n 5. G öi    b¸o c¸o  µichÝnh  t  b»ng v¨n b¶n  ña  µn  Ö   èng  ©n   µng  c to h th Ng h Nhµ   íccho    ¬  n  c¸cc quan,®¬n  Þ    v trongvµ  µingµnh    ngo   sau  y: ®© a.Ng ©n  µng  µ   íc:   h Nh n ­  ô   Ýnh  V ch s¸ch  Òn  Ö; B¶ng  ©n  i  µikho¶n  ti t   c ®è t   th¸ng tr c;vµ    í   B¶ng  c©n  i tµikho¶n  µ  ®è     v doanh  è  Õt to¸nn¨m  íc. s quy     tr ­ Vô     Tæng   Ó m   Ki so¸t:  B¶ng  ©n  i  µikho¶n  c ®è t   th¸ng tr c;vµ    í   B¸o    µi c¸o t   chÝnh  ý,n¨m. qu   b.Bé  µichÝnh:B¸o    µi Ýnh  ý,n¨m.   T    c¸o t   ch qu   c.KiÓ m     µ   íc:B¸o    µichÝnh    to¸nNh n   c¸o t   n¨m d. Ngoµiquy  nh  ô  Ó  t¹ ®iÓ m       µ      y,  Öc  öi     ®Þ c th nªu  i   (a), v (c)trªn®© vi g   (b) b¸o c¸o  µichÝnh  t  hoÆc   cung  Êp  è  Öu  õ b¸o  c s li t   c¸o  µichÝnh  t  cho      c¸c tæ chøc  µ    ©n  v c¸ nh kh¸c trong  µ  µi ngµnh  îc thùc  Ön    v ngo   ®  hi theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  h hoÆc     Öt cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. phª duy   Th ®è Ng h Nh n
 5. 5 §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña  ôc    c C C«ng  Ö     äc  ©n  µng  ngh Tin h Ng h 1. Lµ  u   èi    ®Ç m trung gian,tæ      chøc  Öc  Õp nhËn  c¸o tµichÝnh    vi ti   b¸o      do c¸c§¬n  Þ  c¸o truyÒn    v b¸o    qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh,tæng  îp,xö  ývµ  t   h   l   truyÒn  Õp  ti cho  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ   íc theo    V K to¸n ­ T   Ng h Nh n   c¸c quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th sau: a. Khi tiÕp  Ën     nh b¸o c¸o  µichÝnh  c¸c ®¬n  Þ   t  do    v b¸o c¸o truyÒn    qua m¹ng  m¸y  Ýnh  t ph¶i kiÓm     Ýnh  Ýnh    tra t ch x¸c  Ò   è  äc  ña  vsh c b¸o c¸o  µi t  chÝnh, riªng®èi víi        B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     c ®è     k to¸ncßn  ph¶i®èi chiÕu  è       sd ®Ç u   ú      íi è    èikú  íc®Ó   ¶m   k b¸o c¸o v   d cu   tr   ® s b¶o  ù  íp®óng; s kh   b. Sau    ∙  Õp  Ën, kiÓm     µ  i  Õu    khi® ti nh   trav ®è chi b¸o  tµichÝnh  c¸o    theo  quy  nh; n Õu  ®Þ   kh«ng  ã      ×, ph¶ixö  ýtruyÒn  Õp ngay  c saiso¸tg     l  ti   cho  ¬n  Þ  §v nhËn  c¸o,n Õu    Ön  ã    ãtph¶iyªu  Çu  ¬n  Þ  c¸o kiÓm    b¸o    ph¸thi c sais     c § v b¸o    tra, ®iÒu  chØnh  µ  v truyÒn  ¹®Ó   ö  ýtruyÒn  Õp theo quy  nh. l   x l  i ti     ®Þ c.Tæ     chøc u  ÷d÷  Öu b¸o c¸o tµichÝnh  toµn  µ  l tr   li         an  v b¶o  Ët. m 2. H íng  Én    n  Þ  Õ     d c¸c ®¬ v k to¸n thuéc  ©n   µng  µ   íc,kÓ   Vô    Ng h Nh n   c¶  chøc n¨ng  éc Ng ©n  µng  µ   íc® îcphÐp  Õp cËn  c¸o tµichÝnh,sö  thu   h Nh n     ti   b¸o        dông    c¸c m¸y  ãc,  m trang thiÕtbÞ,        c¸c øng  ông  d c«ng  Ö     äc    ùc ngh tinh ®Ó th   hiÖn  Öc  Ëp,göi,nhËn, kiÓm   vi l       so¸t,  tæng  îp,khaith¸cth«ng    h     tinb¸o    µi c¸o t   chÝnh  ùctiÕp trªnm¹ng  tr      m¸y    Ýnh  vit theo ®óng    quy  nh. ®Þ 3. §¶m  b¶o truyÒn  Én  d th«ng    tinth«ng  èt,kÞp  êi,chÝnh      su   th   x¸c,an toµn  µ  v b¶o  Ët. m C h ¬ n g  III  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 11. ViÖc  öa  æi,bæ   s®   sung  Õ     µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc Ch ®é n do  ®è Ng h Nh n   quyÕt ®Þnh.                      
 6. 6 H Ö   èng  Ó u  É u   th bi m b¸o c¸o  µich Ý nh  ñ a  © n   t  c Ng h µ ng  µ   íc v µ  nh n   c¸ch  Ëp  l c¸c  b¸o c¸o     
 7. 7 BiÓu  è: F01.A/NHNN s  Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   ViÖtNam   ­§¬n  Þ  Ëp  c¸o:C¸c      v l b¸o    Chi nh¸nh  NHNN   tØnh,TP,    §¬n  Þ... . .... v . . ...                      ë   S giao  Þch  d NHNN,  ôc  C Qu¶n  Þ,Côc  tr   CNTHNH,   Chi                       côc             CNTHNH. Ban  Qu¶n  ýc¸c DATDQT,    l    V¨n phßng                 ®¹idiÖn                   NHNN   ¹ tp.HCM,  ¹pchÝ  ti  t  NH,  êib¸o  Th   NH,             Vô              KT­TC. ­§¬n  Þ  Ën  c¸o:NHNN   ô    v nh b¸o    (V KT­TC) ­Thêih¹n göi:Ch Ë m   Êt ngµy  th¸ngn¨m  Õ   Õp       nh   2    k ti ­H×nh    thøc göi:B»ng       v¨n b¶n,truyÒn  le   fi B ¶ n g  c © n  ® è i t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n   k Th¸ng.. . . . ..  n¨m... . . . .. A­ C¸c t µi kh o¶ n  trong b ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n §¬n  Þ:®ång v  Tªn  µi Sè  Öu  µi Sè    u   ú T  hi t   d ®Ç k Doanh  è  s trong kú   Sè    èikú d cu   kho¶n kho¶n Nî Cã Nî  Cã Nî  Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng   céng        B­ C¸c t µi kh o¶ n  n g o µ i  ¶ n g  c © n   è i k Õ  to¸n b ® Tªn  µi t  Sè  Öu  Sè    u   ú hi d ®Ç k Doanh  è  s trong kú   Sè    èikú d cu   kho¶n tµi  kho¶n Nh Ëp  XuÊt 1 2 3 4 5 6 Tæng   céng ..   µy..   .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . .
 8. 8 LËp  b¶ng TP  Õ   K to¸n KiÓ m   so¸t Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng    tªn, ®ã dÊu) BiÓu  è: F01.B/NHNN s  Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   ViÖtNam   ­ §¬n  Þ  Ëp  c¸o:C¸c      v l b¸o    Chi nh¸nh  NHNN  tØnh,  §¬n  Þ... . .... TP, v . . ...                             Së                             giao  Þch  d NHNN,  Côc    Qu¶n  Þ,Côc  tr   CNTHNH,                Chi côc                  CNTHNH,  Ban Qu¶n  ýc¸cDATDQT,   l    V¨n                phßng  idiÖn                ®¹   NHNN   ¹ tp.HCM,  ¹pchÝ  t i t  NH,  Thêi                b¸o                NH,  ô   V KT­TC. ­§¬n  Þ  Ën  c¸o:NHNN   ô    v nh b¸o    (V KT­TC) ­Thêih¹n göi:Ch Ë m   Êt ngµy          nh   5/1 n¨m  Õ   Õp k ti ­H×nh    thøc göi:B»ng       v¨n b¶n,truyÒn  le   fi B ¶ n g  c © n  ® è i t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n &    k d o a n h  s è  q u y Õ t to¸n  N¨m... . . . .. A­ C¸c t µi h o ¶ n    k trong  ¶ n g  c © n   è i k Õ  to¸n   b ®                                                §¬n  Þ:®ång                                      v  Tªn  µi Sè  Öu  µi Sè    u   T  hi t   d ®Ç n¨m Doanh  è  th¸ng Sè    èin¨m s 12  d cu   kho¶n kho¶n Nî Cã Nî  Cã Nî  Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng   céng        B­ C¸c t µi kh o¶ n  n g o µ i  ¶ n g  c © n   è i k Õ  to¸n b ® Tªn  µi t  Sè  Öu  hi Sè     u   d ®Ç Doanh  è  th¸ng Sè    èin¨m s 12  d cu   kho¶n tµi  kho¶n n¨m Nh Ëp  XuÊt 1 2 3 4 5 6
 9. 9 T æng   céng ..   µy..   .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . . LËp  b¶ng TP  Õ   K to¸n KiÓ m   so¸t Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng    tªn, ®ã dÊu) C­ B ¶ n g   d o a n h  s è  q u y Õ t to¸n n¨ m §¬n  Þ:®ång v  Tªn  µi t  kho¶n Sè  Öu  µikho¶n hi t        Doanh  è  Õt to¸n       s quy     Nî  Cã 1 2 3 4   Tæng  éng c ..   µy..   .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . . LËp  b¶ng TP  Õ   K to¸n KiÓ m   so¸t Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng    tªn, ®ã dÊu)                       
 10. 10 C ¸ch l Ë p b ¶ n g  c © n  ® è i t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  k 1.B¶n  Êtvµ  ôc  ch  ña    ch   m ®Ý c B¶ng  ©n  i tµi c ®è     kho¶n  Õ   k to¸n: B¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ     c ®è t   k to¸nph¶n ¶nh doanh  è  ¹t®éng  µ  è  s ho   vsd ®Ç u   ú,sè    èikú  ña  Êc c¶    µikho¶n  õ cÊp  I n   µikho¶n  Êp   k   d cu   c t   c¸c t   t  II ®Õ t   cI trongm ét    chu  ú  Õ   k k to¸n. 2. B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     îclËp    c ®è     k to¸n®   cho    µikho¶n  c¸c t   trong b¶ng    vµ    µikho¶n  µi b¶ng  ©n  i  Õ   c¸c t   ngo   c ®è k to¸n.C¨n  vµo    cø  b¶ng  Õt  îp  µi k h t  kho¶n th¸ng(hoÆc    n¨m)    Ëp b¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     n   Êp  I ®Ó l   c ®è     k to¸n®Õ c II . 3. C¸ch  Ëp b¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ       l  c ®è     k to¸nth¸ng:KhilËp b¶ng  ©n  i     c ®è   tµikho¶n  Õ       k to¸nth¸ngcÇn  ùc hiÖn    th   theo quy  nh    ®Þ sau: ­ Nh÷ng  µikho¶n  Êp  I ã  sè    ×      t  c II  2  d th trªnB¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ   c c ®è     k to¸nph¶i®Ó       nguyªn 2  è  ,kh«ng  îcbïtrõcho    s d  ®      nhau. ­ Tæng  doanh  è  î  s N trong  th¸ng ph¶i b»ng    tæng doanh  è  ã   s C trong   th¸ng;Tæng    î  u     d N ®Ç th¸ngph¶ib»ng      tæng    ã   u   d C ®Ç th¸ng;Tæng    î  èi   d N cu   th¸ngph¶ib»ng      tæng    ã   èith¸ng. d C cu   ­ Sè    î,sè    ã  u     d n   d c ®Ç th¸ngsau    ph¶ib»ng  è    î,sè    ã  èith¸ngtr   s d n   d c cu    ­ íc. 4. C¸ch  Ëp    l b¶ng  ©n  i   µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n vµ    doanh  è  Õt    s quy to¸n n¨m: KhilËp b¶ng  ©n  i tµi     c ®è     kho¶n  Õ     µ  k to¸nv doanh  è  Õt to¸nn¨m  Çn  s quy     c thùc hiÖn    theo quy  nh    ®Þ sau: ­ Nh÷ng  µikho¶n  Êp  I ã  sè    ×      t  c II  2  d th trªnB¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ   c c ®è     k to¸nph¶i®Ó       nguyªn 2  è  ,kh«ng  îcbïtrõcho    s d  ®      nhau. ­ Tæng     doanh  è    s trªnB¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n n¨m  ña  ©n     c Ng hµng  µ   ícë  ét:Doanh  è  th¸ngph¶ib»ng  Nh n   c   s 12      doanh  è  ña  b¶ng  ©n  s c 12  c ®èi cña  th¸ngcéng  ¹ .   12    li ­Ph Çn    doanh  è  Õt to¸nn¨m  s quy     ph¶n    Êtc¶    µikho¶n    Ëp, ¸nh t   c¸ct   thu nh   chiphÝ  ∙      ® ph¸tsinh trong n¨n  µichÝnh  µ  Öc  ùc hiÖn      t  v vi th   chuyÓn      µi tiªuc¸ct   kho¶n  µy  µo  µikho¶n  n v t  chªnh  Öch       èin¨m  µichÝnh. l thu ­chicu   t  ­ Tæng    doanh  è  Õt    Çn  s quy to¸nph Doanh  è  Õt    s quy to¸nn¨m  ph¶ib»ng    doanh  è  s chuyÓn        µikho¶n  tiªuë c¸c t   "Thu  Ëp","Chi phÝ"  µ  nh     v chªnh  Öch  l thu ­chicéng  ¹ .      li
 11. 11 BiÓu  è  s F02/NHNN Ng ©n  µng  µ  ícViÖt h Nh n     Nam ­§¬n  Þ  Ëp:Vô  Õ      µichÝnh   v l   K to¸n­T                                                    B ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n  Quý/N¨m... .    ..   .                                          ¬n  Þ:®ång                                       § v   Tµis¶n  ã   c C¸ch  Êy sè  iÖu tõ  l   l    BC§TKKT I­Ho¹t®éng  ©n  ü     ng qu 1­ TiÒn  Æt     n  Þ  ô  éc   m ë ®¬ v ph thu D   îTK  n   103 2­ Nguyªn  Ö,vµng,kim  ¹ quý,®¸  ý   t    lo i     qu D   îTK  n   121,122,131,138,139         II­ ¹t®éng  u    µ  Ýn  ông    Ho   ®Ç tv t d A­  Òn  öi,cho  Ti g   vay, ®Ç u    µ    Òn    t v c¸c quy ® ßi  înícngoµi n    1­  Òn  öi,cho  Ti g  vay  µ  v thanh  to¸n víic¸c      NH     ícngoµi ën     ­TiÒn  öingo¹itÖ  ¹ nícngoµi   g    t    i   D   îTK  n   201 ­Cho  ícngoµivay    n    b»ng  ¹itÖ ngo   Dù   îTK  n   202,203   ­ Thanh    to¸n víiNH     íc ngoµi vµ         ën     c¸c Tæ Chªnh  Öch    îTK  l d n   207  Õu    î (N dn  chøc  µichÝnh  Òn tÖ  èc  Õ  t  ti   qu t cã  chØ      tiªu®Ó trong dÊu    ngoÆc   (***) ) 2­ §Çu   µ    Òn  ßi  înícngoµi   tv c¸cquy ® n     D   îTK  n   211,214,216,217       B­  ¹t®éng  Ho   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë v th tr m Dù   îTK  n   221,222,223     C­  Cho  c¸c  ©n   µng  ¹t ®éng    ÖtD   îTK      Ng h ho   ë Vi   n   24,26,29 Nam   vay 1­ T¸icÊp  èn     v b»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   D   îTK24 n  2­ Cho    vay  b»ng  ¹itÖ ngo   D   îTK  n   26 3­ Nî    ¹n cho    qu¸ h   vay D   îTK  n   29 D­  NghiÖp  ô  Ýn  ông  vt d kh¸c 1­  C¸c  kho¶n    tr¶ thay   Tæ chøc  Ýn  ông    îTK  td D n   271 vÒ   nghiÖp  ô  v b¶o    l∙nh II ­Thanh  I  to¸n víiNhµ   íc vµ  ©n      n   ng s¸chD   îTK    n   23 Nhµ   íc n  IV   µis¶n ­T   A­  µis¶n  è  nh T  c ®Þ 1­ Nguyªn      gi¸TSC§ Tæng    îTK  d n   301,302   2­ Hao    mßn   TSC§  (***) Tæng    ã  3051,3052 d c TK    B­  µis¶n  T  kh¸c D   îTK  n   31 V­  µis¶n  ã  T  c kh¸c 1­ C¸c    kho¶n  ph¶ithu kh¸ch hµng      Dù   îTK  n   361,362   2­ C¸c    kho¶n  ph¶ithu néibé     Dù   îTK  n   363 3­ Tµis¶n  ã     c kh¸c D  nî c¸c TK  32, 365, 366, 369,   Chªnh  Öch  ù   îTK  ¹ 5 l D n   lo i   4­ Chªnh  Öch    Thu  ú  µy   l Chi >  kn D   î TK   n   692, D   î c¸c TK   ¹ 8  õ   n     l i tr     d  ã    lo¹ 7  Õu    î>    ã c c¸cTK  i n   dn  dc Tæng  éng  µis¶n  ã c t  c Tµis¶n  î   n I­ Òn  m Æt  vµ  NPTT  ngoµi h Ö  thèng   Ti
 12. 12 N HNN 1.TiÒn  ∙    µnh  µiNHNN   ® ph¸th ngo       ã  401  õD   î    101, D c TK  tr   N c¸c TK    102 2­ Ng ©n  phiÕu thanh to¸n ®∙ ph¸t µnh D   ã  402  õD   îTK   h   c TK  tr   n   111  ngoµiNHNN   II­  C¸c kho¶n  îcña  n  NHNN 1­ C¸c    cam  Õt    îcña  k tr¶n   NHNN D   ã  411,412 c TK    2­ C¸c    kho¶n  î®èi víi ícngoµi n        n   ­B»ng  ¹itÖ   ngo   D   ã  421,422,423,426 c TK        ­B»ng  ng  ÖtNam     ®å Vi   D   ã  431,434 c TK    3­  Òn  öi cña    chøc  µichÝnh, tæ    ã  45  Ti g   c¸c tæ  t    D c TK  chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam   td ho   t  i   ­B»ng  ¹itÖ   ngo   D   ã  4512,455 c TK    ­B»ng  ng  ÖtNam     ®å Vi   D   ã  4511,453 c TK    II ­ I Thanh    to¸n víiBé   µi chÝnh  µ  Ýnh    ã  44    T  v Ch D c TK  phñ  IV­Vèn  µ  ü  ña  ©n  µng    v qu c Ng h 1.Vèn  ña  ©n  µng   c ng h ­Vèn    ph¸p ®Þnh   D   ã  601 c TK  ­Vèn  u      ®Ç tXDCB   µ  v mua  ¾ m   s TSC§ D   ã  602 c TK  Trong    èn  ®ã v b»ng  Òn  Ön  ti hi cßn  a  ö    ã  602  õ(­  ch s D c TK  tr   )tæng    îTK   dn  dông  301,302  éng      c (+)Tæng    ã    d c TK 5051,3052  õ(­    tr   )Tæng    îTK   dn  321,3231   ­Vèn  ®¸nh    ¹tµi   do  gi¸l     i s¶n  µ  èn  v v kh¸c D   ã  603,609 c TK    2­  èn  îc cÊp  V ®  theo  c¸c  ôc   ch   m ®Ý chØ     ã  61 D c TK  ®Þnh 3­ Quü   µ  ù    v d phßng D   ã  62 c TK  V­  µis¶n  îkh¸c T  n  1­ C¸c    kho¶n  ph¶itr¶kh¸ch hµng       D   ã  461,462 c TK    2­ C¸c    kho¶n  ph¶itr¶néibé     D   ã  463 c TK  3­ Chªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ   l t      D   ã  631,n Õu    îth× chØ   c TK    dn    tiªu®Ó     trongdÊu    ngoÆc   (***) 4­ Tµis¶n     kh¸c D   ã  464,465,466,468,469, c TK            489,D   ã  485    c TK  (NÕu    îth× chØ      dn    tiªu®Ó trong   dÊu  ngoÆc  (***)Chªnh  Öch    ã    , l dc TK  ¹ 5) lo   i 5­ Chªnh  Öch    l Thu  Chi kú  µy  >    n D   ã  692,D   ã    lo¹ 7  õ c TK    c c¸cTK  i tr     d  îc¸cTK  ¹ 8,n Õu    ã  d  î n     lo i     d c >  n         Tæng  éng  µis¶n  î          c t  n              .. .  µy..   . .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . . LËp  b¶ng PT  Õ   K to¸n Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (kýtªn, ä      tªn) h (kýtªn, ä      tªn) h (ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d Ghi  ó:Nh÷ng  ch   chØ    ã  ¸nh  Êu  tiªuc ® d sao  (***) è  Öu ® îcthÓ  Ön  íi   li     s hi d   d¹ng  è  m   ). s © (­
 13. 13 C ¸ch l Ë p b ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n 1­ B¶n  Êtvµ  ôc  ch  ña    ch   m ®Ý c B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n: B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n cña  ©n   µng  µ   íc lµ b¸o    Ng h Nh n     c¸o  µichÝnh  t  tæng  îp,ph¶n  h  ¸nh tæng    µn  é    Þ tµis¶n  Ön  ã  µ  ån  ×nh  qu¸tto b gi¸tr     hi c v ngu h thµnh  µis¶n    ¹ m ét  êi®iÓ m   Êt ®Þnh. Sè   Öu trªnB¶ng  ©n  i kÕ   t  ®ã t i   th   nh     li     c ®è   to¸ncho  Õttoµn  é    Þ tµis¶n  Ön  ã  ña  ©n  µng  µ   íctheo  ¬    bi   b gi¸tr     hi c c Ng h Nh n   c cÊu  µis¶n,nguån  èn  òng    ¬  Êu  µ  ån  ×nh  µnh    µis¶n  .  t    vc nh c c v ngu h th c¸c t   ®ã Qua    ã  Ó  Ën  Ðt,®¸nh      ®ã c th nh x  gi¸kh¸iqu¸tt×nh  ×nh  µichÝnh  ña  ©n     h t  c Ng hµng  µ   íct¹ thêi®iÓ m       Nh n       i b¸o c¸o. 2­ K Õt  Êu  ña    c c B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n: B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n chia lµm  phÇn:  Çn   µis¶n  ã   µ  Çn  µi     2  Ph t  C v ph t  s¶n  î  µ  ån  èn. N v ngu v Ph Çn   µis¶n  ã:  t  C Ph¶n  ¸nh  µn  é    Þ tµis¶n  Ön  ã  ña  ©n   to b gi¸tr     hi c c Ng hµng  µ   íc t¹  êi®iÓ m   Nh n   i   th b¸o  theo  ¬  Êu  µis¶n  µ  ×nh  c¸o  c c t  vh thøc  ån  ¹  t ti trongqu¸ tr×nh ho¹t®éng  ña  ©n  µng  µ   íc.§îcph©n        c Ng h Nh n     chia5  Çn:   ph I­Ho¹t®éng  ©n  ü     ng qu II­Ho¹t®éng  u    µ  Ýn  ông      ®Ç tv t d II   IThanh    íi µ  ícvµ  ©n  ­ to¸nv   nh n   ng s¸ch nhµ  íc   n IV­Tµis¶n  è  nh  µ  µi    c ®Þ v t  s¶n  kh¸c V­  µis¶n  ã  T  c kh¸c Ph Çn  µis¶n  î vµ  ån  èn:Ph¶n  nguån  ×nh  µnh  µis¶n  Ön  t  n   ngu v   ¸nh  h th t  hi cã  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  êi®iÓ m   c Ng h Nh n   i   th b¸o    µi s¶n  î vµ  ån  èn  c¸o.T   n   ngu v chiara 5  Çn:     ph I­  Òn  Æt   µ  ©n  Õu   Ti m v ng phi thanh    µih Ö   èng  to¸nngo   th NHNH   II­  C¸c  kho¶n  îcña  ©n  µng  µ   íc n  Ng h Nh n II   IThanh    íi é  µichÝnh  µ  Ýnh  ñ ­ to¸nv   T   B v Ch ph IV­Vèn  µ  ü  ña  ©n  µng    v qu c Ng h V­  µis¶n  îkh¸c T  n  3­ C¬   ë  è  Öu ®Ó   Ëp B¶ng  ©n  i kÕ     s s li   l   c ®è   to¸n: ­C¨n  vµo  è  Öu trªnc¸csæ   Õ       Õtvµ  Õ       cø  s li       k to¸nchiti   k to¸ntæng  îp;h ­C¨n  vµo    cø  B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     ú  ícvµ  ú  µy. c ®è     k to¸nk tr   k n 4­  éi  N dung  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Ýnh,ghi c¸c chØ     t     tiªutrong B¶ng  ©n  i   c ®è   kÕ     to¸ntheo m É u   ∙    ® quy  nh. ®Þ
 14. 14 BiÓu  è: F03/NHNN s  Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   ViÖtNam   ­  ¬n  Þ   Ëp  § v l b¸o  c¸o: C¸c    Chi nh¸nh NHNN  tØnh,  §¬n  Þ... . ....                    ë   v . . ... S giao  Þch  d NHNN,   ôc  C Qu¶n  Þ NHNN,  tr            Côc            CNTHNH,    ôc  Chi c CNTHNH,  Ban Qu¶n  ýc¸c l                     DATDQT,            V¨n phßng  idiÖn  ®¹   NHNN   ¹ tp.HCM,  ti            t¹pchÝ              NH,  êib¸o  Th   NH,  ô  V KT­TC. ­§¬n  Þ  Ën  c¸o:NHNN   ô    v nh b¸o    (V KT­TC) ­ Thêi h¹n  öi:Ch Ë m   Êt  µy  th¸ng ®Ç u   ý  Õ       g  nh ng 2    qu k tiÕp   (®èi             víi             c¸o quý);chË m   Êt ngµy    b¸o      nh   5/1 n¨m  Õ   Õp  k ti (®èi   víi            b¸o              c¸o n¨m) ­H×nh    thøc göi:B»ng       v¨n b¶n,truyÒn  le   fi B¸o c¸o th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch thu n h Ë p  ­ c hi p h Ý Quý/n¨m...  .                                                                              ¬n  Þ:®ång § v  Sè  Öu C¸c  hi chØ  tiªu Dù     îc Thùc  Luü  Õ   õ Tû  Ö    ùc hiÖn  to¸n®   k t  l % th   tµi  duþªtc¶    n¨m hiÖn  ý  ®Ç u     so  íi Õ   ¹ch qu n¨m v   ho   k kho¶n nµy ®Õ n   ý  (cét5  víi ét3) qu   so   c nµy 1 2 3 4 5 6 A­  Çn  Ph thu .. . ........ . . ....... .. B­  Çn  Ph chi .. . ....... . . ....... C­   Chªnh  lÖch + Thu  Chi >  +    Thu Chi >                                 .ngµy.. . .                              ..   , . . . th¸ng..  .n¨m... . . .. LËp  b¶ng TP  Õ   K to¸n KiÓ m   so¸t Gi¸m  c   ®è   (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng    tªn, ®ã dÊu)
 15. 15
 16. 16 C ¸ch l Ë p b¸o c¸o th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch  thu n h Ë p  ­ c hi p h Ý 1­ B¸o c¸o  thu  Ëp    Ý   µ b¸o  nh chi ph l   c¸o  µichÝnh  t  tæng  îp,ph¶n    h  ¸nh tæng    ×nh  ×nh  µ  Õt  qu¸tt h v k qu¶  ¹t®éng  ho   trong m ét    chu  ú  Õ   k k to¸n,lµc¬  ë     s ®Ó   Óm     ki tra,theo  âi t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  d  h th   k ho thu    µichÝnh  ña  chit   c ®¬n  Þ    v b¸o c¸o. 2­ K Õt  Êu  ña  c¸o thu nhËp    Ý: B¸o      Ëp    Ý  ña    c c b¸o      chiph   c¸o thu nh chiph c Ng ©n  µng  µ   ícgå m   phÇn: h Nh n   3  Ph Çn  Tæng  A:  thu Ph Çn  Tæng  B:  chi Ph Çn  Chªnh  Öch    C:  l thu,chi 3­ C¬   ë  è  Öu ®Ó   Ëp b¸o c¸o:C¨n  vµo  è    ã   èikú          s s li   l       cø  s d C cu   b¸o c¸o trªn sæ   Õ     ña    µikho¶n  éc  ¹  "C¸c kho¶n    µ  è    î  èikú  k to¸nc c¸c t   thu lo i 7    thu"v s d N cu   b¸o c¸o trªnsæ   Õ     ña    µi       k to¸nc c¸ct   kho¶n  éc lo¹ 8  thu   i "C¸ckho¶n      chi". 4­  éi  N dung  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Ëp    l c¸c chØ    tiªutrong b¸o  thu  Ëp      c¸o  nh chi phÝ: sè liÖu ghivµo  ét5  ü  Õ   õ ®Ç u         c   (Lu k t   n¨m)  îcc¨n cø  µo  è  Öu ghië  ®     v s li     cét4  ùc  Ön  ý  µy)céng    íi è  Öu ghië  ét5  ü  Õ   õ®Ç u       (Th hi qu n   (+)v   li     c   "Lu k t   s n¨m ®Õ n   ý  µy"cña      µy  ú  íctheo tõng chØ    ïhîp. qu n   b¸o c¸o n k tr       tiªuph  
 17. 17 BiÓu  è: F04/NHNH s  Ng ©n  µng  µ  íc h nh n        ViÖt Nam                     ­ ­ ­ ­ ­ ­        ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ §¬n  Þ... . ... v . . ... ­ §¬n  Þ   Ëp    v l b¸o    c¸o:C¸c Chi nh¸nh  NHNN  tØnh, TP,    Së   giao                              dÞch                                         NHNN,  ôc  C qu¶n  Þ,Côc  tr   CNTHNH,    Chi côc                               CNTHNH,                                         Ban Qu¶n  ýc¸c DATDQT,  êib¸o  l    Th   NH,   T¹p                              chÝ                              NH, V¨n  Phßng  idiÖn  ®¹   NHNN   ¹ TPHC M,   ti   Vô  KT­TC ­§¬n  Þ  Ën  c¸o:Vô     v nh b¸o    KT­TC  ­ Thêi h¹n  öi:Ch Ë m   Êt  µy  th¸ng ®Ç u   ý  Õp      g  nh ng 2    qu ti (®èi   víi                              b¸o    ý);Ch Ë m   Êt   µy                                c¸o qu   nh  ng 5/1 n¨m  Õ   Õp   k ti (®èi   víi   b¸o                              c¸o n¨m)                               ­H×nh    thøc göi:B»ng       v¨n b¶n T h u y Õ t m i n h  b¸o c¸o t µi h Ý n h    c Quý/n¨m... . .. . ... I­T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m  µis¶n  è  nh:   t  c ®Þ Theo  õng nhã m   t  TSC§,  çi lo¹ TSC§  ×nh bµy    ét  Óu  m i   tr   trªnm bi riªng: §¬n  Þ:®ång v      ChØ   tiªu §Êt Nhµ   öa,vËtkiÕn  .. . ....... Tæng  éng c   . . ....... c tróc .. 1 2 3 4 5 I.Nguyªn      gi¸TSC§ 1.Sè    u   ú   d ®Ç k 2.Sè      t¨ngtrongkú  Trong  : ®ã ­Mua  ¾ m   íi   s m ­X ©y  ùng  íi   d m 3. Sè  gi¶m  trong  kú Trong  : ®ã ­Thanh  ý   l ­Nh îng b¸n     4.Sè  èikú   cu   Trong  : ®ã
 18. 18 ­Ch a  ö  ông    sd ­§∙khÊu     hao  Õt h ­Chê    thanh  ý l II    Þhao  . tr   Gi¸ mßn 1.D   u   ú   ®Ç k 2.T¨ng    trong kú   3.Gi¶m    trong kú   4.Sè  èikú   cu   II     Þcßn  ¹ IGi¸tr   . li 1.§Çu  ú   k 2.Cuèikú     Lý  t¨ng,gi¶m:.. . ................... do    . . ................... II­ Ò   Çn     ph V thu  Ëp: nh Tæng    ùc hiÖn:. . .....tr Öu®ång, ®¹t.. . ....% Õ   ¹ch,gå m: thu th   . . ....  i   ..   . ....   ho k   1­  Thu  Ò   v nghiÖp  ô  Ýn  ông: .. . ...TriÖu  ng,  t .. . .    Õ   vt d   . . ...   ®å ®¹   . . .% k . ho¹ch     Trong  : ®ã ­Thu    Òn göi:   l∙ti   i ­Thu    Òn vay:   l∙ti   i ­Thu  Ò     v nghiÖp  ô  ÕtkhÊu: v chi   ­Thu    kh¸cvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông:   ho   td ­Thu  Ò   ¹t®éng  m ë:   v ho   TT  2­ Thu  Ò   ¹t®éng  ¹ihèi: . ...tr Öu®ång, ®¹t. . ....   Õ   ¹ch    v ho   ngo   . . ..  i   ..   . . ....%k ho (Thu  Ò   v mua    ¹itÖ) b¸n ngo   3­ Thu  Þch  ô:. . ........tr Öu®ång, ®¹t. . . ....   Õ   ¹ch   d v . . .......  i   . .   . . .....% ho   k 4­ Thu  Ý  µ  Ö  Ý: .. . ...tr Öu®ång, ®¹t.. . .....% Õ   ¹ch   ph v l ph   . . ..  i   . .   . .....   ho   k 5­ C¸c    kho¶n    thu kh¸c:. . ..tr Öu®ång, ®¹t.. . ....   Õ   ¹ch . . .  i   ..   . .....% ho   k Gi¶itr×nh viÖc      t¨ng,gi¶m  víi Õ   ¹ch c¸cchØ    Ò     so    ho     k tiªuv thu: II   Ò   Ç n     Ý: IV ph ­ chi ph Tæng    ùc hiÖn:. . ....tr Öu®ång, ®¹t. . . .....% Õ   ¹ch,gå m: chith   . . ...  i   ..   . . .....   ho k   1.  Chi  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  ©n   µng:. . ..tiÖu®ång, vvd v Ng h . . ..r     ®¹t.. . ..%kÕ   ¹ch . ..   ho   Trong  : ®ã ­Tr¶    Òn göi:   l∙ti   i ­Tr¶    Òn vay:   l∙ti   i ­Chi vÒ   ¹t®éng  Þ  êng  ë:     ho   th tr m
 19. 19 ­Chi vÒ   ¹t®éng  ¹ihèi:     ho   ngo   ­Chi vÒ       nghiÖp  ô  v thanh  to¸n: ­Chi nép  Õ,phÝ  µ  Ö  Ý:    thu   v l ph 2­ Chi  Ý     c, b¶o  ph in ®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  µ  ¬ng  Ön  v ph ti TTTT:.. . ... . . .  . tr Öu®ång, ®¹t. . ....% Õ   ¹ch i    . . ...   ho   k 3­  Chi cho c¸n  é,  b c«ng chøc, nh©n     viªn hîp  ng:.. .  iÖu  ng,   ®å . .tr . ®å   ®¹t.. . .%kÕ   ¹ch . .   ho   4­    Chi cho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô:. . .. iÖu ®ång, ®¹t. . . ..   v . . .. tr     . . .. % kÕ   ¹ch ho   5­ Chi  Ò   µis¶n:. . ...................... iÖu ®ång, ®¹t. . ...   v t  . . ....................  .tr     . . ...% kÕ   ¹ch ho   Trong  :  ®ã Chi  B¶o  ìng  µ  öa  æi  µis¶n:. . .......  iÖu ®ång,  t. . ..   d vs ® t  . . ........ .tr   ®¹ . . ..% kÕ   ¹ch ho Chi x©y  ùng  á:. . ......tr Öu®ång, ®¹t.. . ..   Õ   ¹ch   d nh . . .....  i   . .     . . ..%k ho Chi c«ng  ô    ng: .. . ..tr Öu®ång, ®¹t. . . .    Õ   ¹ch   c lao®é   . . .  i   . .   . . ..% k ho   .. 6­ C¸c    kho¶n  cho  kh¸c:.. . .. iÖu®ång, ®¹t. . ....% Õ   ¹ch   . ..   tr     . . ...   ho   k 7­ Chi lËp quü  ù      d phßng:.. . ... T iÖu®ång, ®¹t.. . .%kÕ   ¹ch   . . ... r     . .   ho   Gi¶itr×nh vÒ   Öc      vi t¨ng,gi¶m      c¸c chØ    Ò     Ý  víi Õ   ¹ch ® ­ tiªuv chiph so    ho   k îcduyÖt:   IV­Chªnh  Öch    l thu    . . ... r Öu®ång,  t.. . ..%kÕ   ¹ch  chi:.. . ... T i   ®¹ . . .   ho V­ Gi¶ithÝch  µ    v thuyÕt minh  ét  è  ×nh  ×nh  µ  Õt    m st h v k qu¶  ¹t®éng: ho     (PhÇn  ùtr×nh bµy  ña  n  Þ). t    c ®¬ v VI­C¸c  Õn  Þ  ña  n  Þ:   ki ngh c ®¬ v                                 .. .  µy..                                    . .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . . LËp  b¶ng TP  Õ   K to¸n Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (kýtªn, ä      tªn) h (kýtªn, ä      tªn) h (ký,hä    ng  Êu)   tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2