intTypePromotion=1

Quyết định 1519/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định 1519/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1519/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1519/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Số 60 - 01 - 5 - 2009 CÔNG BÁO 11 Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH ð c l p - T do - H nh phúc S : 1519/Qð-UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2009 QUY T ð NH V thành l p Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ñ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thanh tra năm 2004; Căn c Ngh ñ nh s 41/2005/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t Thanh tra; Căn c Ngh ñ nh s 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy ñ nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Căn c Quy t ñ nh s 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph thành l p Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh và Quy t ñ nh s 100/2000/Qð-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n giao Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p c p t nh tr c thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ñ ngh c a Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph t i Công văn s 635/BQL-KCN-HCM ngày 19 tháng 3 năm 2009, Chánh Thanh tra thành ph t i Công văn s 154/TTTP-VP ngày 03 tháng 3 năm 2009 và Giám ñ c S N i v t i T trình s 438/TTr-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2009, QUY T ð NH: ði u 1. Nay thành l p Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph .
  2. 12 CÔNG BÁO Số 60 - 01 - 5 - 2009 Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph là cơ quan c a Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , có trách nhi m giúp Trư ng Ban th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Trư ng Ban. Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph ch u s hư ng d n v công tác, nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra thành ph và nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra các B - ngành liên quan. Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ñư c c p kinh phí ho t ñ ng t ngân sách nhà nư c, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ñ ho t ñ ng theo quy ñ nh c a pháp lu t. Tr s ñ t t i s : 35 Nguy n B nh Khiêm, qu n 1, thành ph H Chí Minh. ði u 2. Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph có nhi m v , quy n h n sau: 1. Xây d ng chương trình, k ho ch công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trình Trư ng Ban Qu n lý phê duy t; t ch c tri n khai th c hi n. 2. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a cơ quan, các phòng, ban, ñơn v tr c thu c Ban Qu n lý. 3. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t chuyên ngành c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c qu n lý do Ban Qu n lý ph trách bao g m: a) Quy ho ch chi ti t khu công nghi p ñư c duy t. b) Ho t ñ ng ñ u tư trong khu công nghi p. c) Doanh nghi p và ñăng ký kinh doanh, thương m i, văn phòng ñ i di n trong khu công nghi p. d) Công tác qu n lý và b o v môi trư ng trong khu công nghi p. ñ) Ch p hành các quy ñ nh c a pháp lu t v lao ñ ng. e) Các ho t ñ ng khác trong khu công nghi p theo quy ñ nh c a pháp lu t. 4. X ph t vi ph m hành chính theo quy ñ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính ñ i v i các lĩnh v c ñư c quy ñ nh. 5. Th c hi n nhi m v gi i quy t khi u n i, t cáo theo th m quy n quy ñ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 6. Ki n ngh v i Trư ng Ban Qu n lý và cơ quan nhà nư c có th m quy n ñình
  3. Số 60 - 01 - 5 - 2009 CÔNG BÁO 13 ch vi c thi hành ho c h y b nh ng quy ñ nh trái v i văn b n pháp lu t c a nhà nư c ñư c phát hi n qua ho t ñ ng thanh tra, ki m tra. 7. Hư ng d n, ki m tra các ñơn v , t ch c thu c Ban th c hi n các quy ñ nh c a pháp lu t v công tác thanh tra; ph i h p v i Th trư ng các ñơn v hư ng d n v t ch c, ho t ñ ng thanh tra n i b trong các ñơn v ñó. 8. Khi c n thi t, ñư c yêu c u cơ quan, ñơn v có liên quan c cán b , công ch c tham gia ðoàn thanh tra. 9. Th c hi n nhi m v phòng ng a và ñ u tranh ch ng tham nhũng theo quy ñ nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. 10. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a Ban Qu n lý ñ n các cơ quan qu n lý c p trên. 11. Theo dõi, ki m tra, ñôn ñ c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t ñ nh x lý, gi i quy t v thanh tra và khi u n i, t cáo c a Ban Qu n lý. 12. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy ñ nh pháp lu t và các nhi m v , quy n h n do Trư ng Ban Qu n lý giao. ði u 3. T ch c b máy và biên ch c a Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph có Chánh Thanh tra, m t s Phó Chánh Thanh tra và các ch c danh khác theo quy ñ nh c a pháp lu t. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra do Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph b nhi m, mi n nhi m theo quy ñ nh c a pháp lu t. Thanh tra Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph ñư c y ban nhân dân thành ph giao biên ch hàng năm trong t ng ch tiêu biên ch giao cho Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph . Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph có trách nhi m ch ñ o Chánh Thanh tra Ban Qu n lý xây d ng Quy ch t ch c và ho t ñ ng c a Thanh tra Ban Qu n lý trình Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph phê duy t. ði u 4. Quy t ñ nh có hi u l c thi hành k t ngày ký. ði u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám ñ c S N i v ,
  4. 14 CÔNG BÁO Số 60 - 01 - 5 - 2009 Giám ñ c S Tài chính, Giám ñ c S K ho ch và ð u tư, Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Trung Tín
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2