Quyết định 152/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 152/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 152/2000/QĐ-BTC về việc công bố danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 152/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 152/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 152/2000/QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C CÔNG B DANH M C THÔNG TƯ LIÊN T CH ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996; Căn c Ngh đ nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Sau khi trao đ i và th ng nh t ý ki n v i các B , ngành có liên quan; Theo đ ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính; Th trư ng các đơn v thu c và tr c thu c B , QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b Danh m c 11 Thông tư liên t ch do B Tài chính ch trì cùng các B , ngành ban hành đ n ngày 31 tháng 12 năm 1999 đã h t hi u l c pháp lu t ( kèm theo). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các đơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Sinh Hùng (Đã ký) DANH M C
  2. G M 11 THÔNG TƯ LIÊN T CH DO B TÀI CHÍNH CH TRÌ CÙNG CÁC B , NGÀNH BAN HÀNH Đ N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1999 ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T (Kèm theo Quy t đ nh s 152/2000/QĐ-BTC ngày 22/9/2000 c a B trư ng B Tài chính) STT Hình th c văn b n S văn b n Ngày tháng ban hành Trích y u n i dung 1 2 3 4 5 I. LĨNHV C QU N LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 1 Thông tư liên b B 66/TT-LT 25-09-1997 Hư ng d n th c hi n chuy n dư Tài chính-Ngân hàng n cho vay ng n h n Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Thương m i qu c doanh thành v n Ngân sách Nhà nư c c p cho các doanh nghi p Nhà nư c II. LĨNH V C TÀI CHÍNH Đ I NGO I 2 Thông tư liên b B 09/TC-NH 02-06-1994 V vi c qu n lý và s d ng Tài chính-Ngân hàng v n vay c a các T ch c tín Nhà nư c Vi t Nam d ng qu c t III. KHO B C NHÀ NƯ C 3 Thông tư liên b B Tài 09/TTLB 27-02-1990 Quy đ nh t m th i v vi c m chính-Ngân hàng Nhà tài kho n quan h thanh toán và nư c Vi t Nam ti n m t gi a h th ng Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c 4 Thông tư liên b B Tài 44/TTLB 27-09-1990 Hư ng d n b sung v vi c chính-Ngân hàng Nhà đi u hoà, đ m b o ti n m t nư c Vi t Nam gi a h th ng Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c IV. LĨNH V C TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH VÀ S NGHI P 5 Thông tư liên b B Tài 236TT/LB 07-12-1983 Quy đ nh và hư ng d n ch chính - B Giao thông đ qu n lý, c p phát s a ch a v nt i c u đư ng b 6 Thông tư liên b B tài 27TT/LB 30-03-1994 Quy đ nh v ch đ chi và chính - B nông nghi p qu n lý s d ng l phí, phí t n và công nghi p th c v công tác b o v và ki m ph m d ch th c v t
  3. 7 Thông tư liên b B 07TT/LB 27-05-1996 Hư ng d n thi hành ch đ ưu Giáo d c và Đào t o-B đãi đ i v i ngư i có công v i Tài chính-B Lao đ ng Cách m ng và con em c a h thương binh và Xã h i đang h c t i các trư ng V. QU N LÝ TÀI CHÍNH AN NINH QU C GIA 8 Thông tư liên b B Tài 61/TT-LB 24-10-1992 Hư ng d n quy trình nghi p chính-T ng C c h i v thu thu xu t nh p kh u quan ti u ng ch 9 Thông tư liên b B Tài 31/TT-LB 07-04-1993 Quy đ nh ch đ thu, n p và chính-T ng C c h i qu n lý, s d ng l phí H i quan quan 10 Thông tư liên b B Tài 78/TT-LB 11-09-1993 Hư ng d n c p phát, qu n chính-U ban Dân t c lý, s d ng kinh phí phòng, mi n núi ch ng và ki m soát ma tuý 11 Thông tư liên b B Tài 80/TT-LB 04-10-1994 B sung, s a đ i ch đ thu, chính - T ng C c h i n p và qu n lý, s d ng l quan phí H i quan
Đồng bộ tài khoản