Quyết định 152/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định 152/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 152/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 152/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  s è  152/2002/q ®­btc  n g µ y  13 th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  q u y  c h Õ  q u ¶ n  lý t µi v   ch Ý n h  th ù c hi Ö n  th Ý  ® i Ó m  k h o¸n biªn ch Õ   µ  kinh p h Ý   o ¹t ® é n g   h o  v h k b ¹ c n h µ  n íc b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 127/2002/Q§­ TTg  µy  ng 30/9/2002  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ùc hiÖn  Ý  iÓ m     ph v vi th   th ® kho¸n biªnchÕ   µ     v kinh phÝ  ¹t   ho   ®éng  Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 111/2002/TT­ BTC   µy  ng 12/12/2002  ña  é   µi  c BT chÝnh  íng  Én    µnh  h d thih Quy Õt  nh  è  ®Þ s 127/2002/Q§­TTg  µy  ng 30/9/2002  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ùc hiÖn  Ý  Ó m   Th t   ph v vi th   th di kho¸n biªnchÕ   µ     v kinh  phÝ  ¹t®éng  ho   Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   µi vô  ®Ò ngh c V tr V T   Qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è Kho   B¹c  µ   íc; Nh n quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµi l    chÝnh  ùc  Ön  Ý  iÓ m   th hi th ® kho¸n biªn chÕ   µ    v kinh  Ý   ¹t®éng  ph ho   Kho  ¹c b  Nhµ   íc. n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  2. Quy ®Þ n c hi l     01/01/2002. §i Ò u 3.  Tæng  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc,Vô   ëng  ô   µi vô  b  n   tr V T   Qu¶n  trÞ,Vô   ëng  ô       tr V Tæ chøc    é  µ  µo  ¹o,Ch¸nh    c¸n b v § t   v¨n phßng  é   µi chÝnh  BT  vµ  ñ tr ng    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  th   ë c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
  2. 2 q uy  Õ ch q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   ù c hi Ö n   Ý   i Ó m   l  c th th ® kh o¸n biªn  h Õ  v µ  kinh p h Ý  h o ¹t ® é n g  k h o  b ¹ c n h µ  n íc c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 152/2002/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng12  13    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  A. Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  Öc  ùc  Ön  Vi th hi Kho¸n    Õ   µ  biªnch v kinh phÝ   ¹t®éng    ho   Kho  b¹c Nhµ   ícph¶i®¶m     n    b¶o    ôc  ch, yªu  Çu  îcquy  nh  ¹  iÓ m     c¸c m ®Ý  c ®  ®Þ ti® 2 phÇn  Th«ng   è  A  ts 111/2002/TT­ BTC   µy  ng 12/12/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  §i Ò u  2. C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý trong viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓ m     kho¸n biªnchÕ   µ     v kinh phÝ  ¹t®éng:   ho   1. §¶m     b¶o  Ëp  t trung,thèng  Êt toµn  µnh    nh   ng trong viÖc    chØ  o,®iÒu  ®¹   hµnh c¸c  ¹t ®éng,  ho   qu¶n  ý lao  ng,  l  ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d kinh  Ý   ¹t ph ho   ®éng. 2. Ph ©n  nh  â    ®Þ r tr¸chnhiÖm,  Òn  ¹n,t¨ng cêng  ñ  ng    quy h   ch ®é cho  ñ th   tr ng  n  Þ, ®i  «i víiviÖc  ¾n   ë ®¬ v   ®     g tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt cña    n  Þ, tËp    v    c¸c ®¬ v   thÓ,c¸nh©n.    3. §¶m  b¶o  ÕtkiÖm,  Öu  ti   hi qu¶. Thùc  Ön    hi c«ng khai,d©n  ñ    ch theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët. lu 4. C¨n  vµo    cø  møc  kho¸n ® îcgiao,Kho  ¹c Nhµ   íc® îcchñ  ng  ©n       b  n    ®é ph bæ   kinh phÝ    ùc hiÖn      ®Ó th   chicho    éidung  îcgiao kho¸n,®¶m   c¸cn   ®      b¶o    thu nhËp  ×nh  ©n  b qu cho  êilao®éng  ng     kh«ng  Êp  ¬n  íckhithùc hiÖn  th h tr       kho¸n. §i Ò u 3. Tæng  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc c¨n  vµo  Æc   iÓ m,  b Nh n   cø  ® ® tÝnh  Êt ho¹t®éng, n¨ng  ùcqu¶n  ýcña  õng  n  Þ  µ  ch       l  l  t ®¬ v v tæng  è    Õ,  s biªnch kinh phÝ  îcBé   µi chÝnh    ®  T  giao kho¸n quyÕt  nh  ô  Ó  i t ng,ph¹m        ®Þ c th ®è  î   vi, néidung  µ  ¬ng    v ph thøc giao kho¸n cho        Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùc b  n    ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ (sau ®©y  äichung  µKho  ¹c Nhµ   íctØnh).   g  l  b  n  B. Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó C h ¬ n g    K h o¸n biªn c h Õ I: §i Ò u    è     Õ   4. S biªnch giao  kho¸n cho    Kho  ¹c Nhµ   íc ® îc thùc hiÖn  b  n      theo Quy Õt  nh  ña  é  ëng  é  µichÝnh.   ®Þ c B tr BT 
  3. 3 §i Ò u    5. Trong  ¹m    è    Õ   îcgiao  ph vis biªnch ®   kho¸n,Kho  ¹c Nhµ   íc   b  n  ® îcchñ  ng  Ón  ông,qu¶n  ývµ  ö  ông    ®é tuy d   l  s d c«ng chøc,tinhgi¶n biªnchÕ         theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh    é, c«ng  l c¸n b   chøc,c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  Ön      h  hi hµnh  ña  µ   ícvµ  é  µichÝnh. c Nh n   B T   §i Ò u 6. Sè     Õ   biªn ch giao  kho¸n cho Kho  ¹c  µ   íc ® îc xem   Ðt b Nh n     x  ®iÒu  chØnh  trong nh÷ng  êng  îp sau:   tr h  ­  µnh  Ëp  Th l thªm  hoÆc  s¸p  Ëp  nh c¸c  n   Þ   ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc theo b Nh n     quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.   c c c th quy ­ Kho  ¹c Nhµ   íc ® îc bæ     b  n    sung chøc n¨ng  Öm   ô  nhi v theo  Õt  nh   quy ®Þ cña  Ýnh  ñ  Ch ph hoÆc   ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph ­ Khi ph¸tsinh nhu  Çu  iÒu        c ® chØnh    Õ,  biªnch Tæng   gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  b Nhµ   íc cã  n   tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o  é   ëng  é   µi chÝnh    B tr BT  ®Ó xem   Ðt, gi¶i x   quyÕt  trong thÈm  Òn    quy hoÆc   ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  iÒu  tr   t Ch ph ® chØnh    biªn chÕ   giao kho¸n cho  ïhîp.     ph   §i Ò u 7. Trong  êigian  ùc  Ön  Ý  iÓ m   th   th hi th ® kho¸n    Õ,  µi biªn ch ngo   sè biªn chÕ   îc Bé   µi chÝnh    ®  T  giao,c¨n  vµo    cø  chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, nhu    v  cÇu  c«ng  Öc  µ  ån  µichÝnh, Kho  ¹c nhµ  íc® îcquyÒn  ý  îp ®ång  vi v ngu t     b  n    kh  lao ®éng  µ  ùc hiÖn    Õ     i víingêilao ®éng    v th   c¸c ch ®é ®è        theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II : kh o¸n kinh p h Ý  v µ   o ¹t ® é n g h I. éi dung chi, ø c  kho¸n v µ    N  m ngu å n kinh  Ý  kho¸n ph §i Ò u    8. Kinh  Ý  ¹t®éng    ph ho   giao kho¸n ® îcchicho    éidung      c¸cn   sau: 1. Chi cho con  êi:TiÒn ¬ng; tiÒn  ng   l   c«ng; phô  Êp ¬ng; tiÒn  ëng;   c l   th   phóc  îtËp  Ó;c¸c kho¶n  ng  ãp  åm: B¶o  Ó m     éi,B¶o  Ó m   tÕ, l i th     ®ã g (g   hi x∙h   hi y    Kinh  Ý  ph c«ng  oµn);c¸ckho¶n  ®    thanh    to¸nkh¸ccho    ©n.   c¸nh 2. Chi cho  é     b m¸y: Chi thanh    Þch  ô     to¸nd v c«ng;vËt tv¨n phßng; th«ng           tin,tuyªn truyÒn, li   ¹c;héi nghÞ;        ªnl     c«ng    Ý;    Ý   t¸cph chi ph thuª m ín;chib¶o       tr×,  b¶o  ìng,söa  ÷a  êng  d   ch th xuyªn tµis¶n;chikh¸c.       3. Chi nghiÖp  ô     v chuyªn m«n:  Ët ,hµng      V t  ho¸ chuyªn dïng;thiÕtbÞ           an toµn  kho  ü,thiÕtbÞ  Óm,  m;  n  qu     ki ®Õ Ê chØ    ¹   c¸clo itrang phôc,b¶o  é. ;     h ­TËp  Ên    hu nghiÖp  ô  v chuyªn m«n.   ­ C¸c    kho¶n    chinghiÖp  ô  ¶o  v® kho,®iÒu    chuyÓn, b¶o  Ö   toµn  Òn,   v an  ti   chøng chØ  ã    µ    µi c gi¸v c¸ct  s¶n  ý. qu ­C¸c    kho¶n    chinghiÖp  ô  v kh¸c. 4.Chi ®oµn    oµn  µo.    ra,® v 5. Chi söa  ÷a  ínvµ     ch l   mua  ¾ m   µis¶n  è  nh, thiÕtbÞ   ôc  ô  ¹t s t  c ®Þ     ph v ho   ®éng chuyªn m«n.  
  4. 4 6.Chi øng  ông  µ    iÓnc«ng  Ö      d v ph¸ttr   ngh th«ng   tintheo  ¬ng  ×nh,kÕ   ch tr   ho¹ch  ña  c Kho  ¹c  µ   íc vµ    ç  îcho    ù  c«ng  b Nh n   chih tr  c¸c d ¸n  nghÖ  th«ng    tin cña  é  µichÝnh  ã  ªnquan  n   BT  c li   ®Õ Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 7. Chi ®µo  ¹ovµ  åidìng c¸n bé     t  b      c«ng  chøc theo  Õ   ¹ch cña  k ho   Kho  ¹c b  Nhµ   íc vµ    èi hîp  o   ¹o båi dìng  n   chi ph   ®µ t     c¸n  é  b Kho  ¹c  µ   íc theo  Õ   b Nh n   k ho¹ch chung  ña  é  µichÝnh.   c BT  §i Ò u    9. Tæng  møc  kho¸n kinh phÝ   ¹t®éng ¬ng      ho   t øng  íinéidung  v    chinªu  ¹ §iÒu  lµ500  û®ång/n¨m,bao  å m:   t  i 8    t    g ­Chi th ng      ê xuyªn 380  û®ång/n¨m.   t  ­ Chi söa  ÷a  ínvµ     ch l   mua   ¾ m   s TSC§, øng  ông  d c«ng  Ö   ngh th«ng    tin, ®µo  ¹o: t  120  û®ång/n¨m. t  §i Ò u    ån    Ý  ¹t®éng    10. Ngu kinh ph ho   giao kho¸n cho    Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  bao  å m: g 1.Ng ©n    s¸ch Nhµ   íccÊp:210  û®ång/n¨m.   n    t  2. Bæ     sung  õ nguån    îp ph¸p  ®îcquy  nh  ¹  iÓ m         t  thu h   (  ®Þ ti® 1.2,1.3,1.4 m ôc  phÇn    ña  1  IIc Th«ng   è  ts 111/2002/TT­ BTC   µy  ng 12/12/2002 cña  é  µi   BT  chÝnh):290  û®ång/n¨m.   t  §i Ò u 11. Kho  ¹c  µ   íc cã    b Nh n   tr¸chnhiÖm   ©n      ph bæ kinh  Ý   ph giao  kho¸n cho    n  Þ  ùcthuéc theo nh÷ng    sau:   c¸c®¬ v tr       c¨n cø  ­ Sè     Õ   Ý  iÓ m   îc giao    biªn ch th ® ®  kho¸n cho KBNN   µ  è    ng  îp v s lao ®é h  ®ång  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ®  c th quy phª duy ­ H Ö   èng  nh    th ®Þ møc,    Èn, chÕ     Ò   ö  ông  tiªuchu   ®é v s d kinh  Ý   ¹t ph ho   ®éng  theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc,Bé  µichÝnh  µ  nh    ®Þ hi h c Nh n   T   v ®Þ møc    chi tiªunéibé  Tæng      do  gi¸m  c  ®è KBNN   ban  µnh. h ­ T×nh  ×nh  ùc tÕ  ö  ông    h th   s d kinh phÝ  õ n¨m    t  1999  n   ®Õ n¨m  2001  ña  c ®¬n  Þ  è dù    îcgiao,sè  Õt to¸n® îcduyÖt,sè  v (s   to¸n®     quy         kinh phÝ  a  Õt   ch quy   to¸nchuyÓn    n¨m sau). ­T×nh  ×nh  è îng vµ  Êtl ng tµis¶n  Ön  ã  ña    n  Þ.   h s l   ch  î     hi c c c¸c®¬ v ­ TÝnh  Êt vµ  Æc   iÓ m   ña    n  Þ: Quy    ¹t®éng  è l ng   ch   ® ® c c¸c ®¬ v   m« ho   (s  î   ®¬n  Þ  ù  v d to¸n,tµikho¶n     giao  Þch, doanh  è        a   µn),® Æc   d   s thu,chitrªn®Þ b   ®iÓ m   a  ýcña  õng ®¬n  Þ... ®Þ l   t  v
  5. 5 II. h ¬ ng   P thøc s ö  ô ng kinh ph Ý : d §i Ò u    12. Kho  ¹c Nhµ   íc® îcchñ  ng  ©y  ùng    Èn,®Þnh   b  n    ®é x d tiªuchu   møc  µ  Õ         éibé  µnh  ïhîp víi ¹t®éng  Æc   ïvµ  ån  v ch ®é chitiªun   ng ph         ho ® th  ngu tµichÝnh  îcphÐp  ö  ông,trªnc¬  ë  Ën  ông  nh    ®  sd     sv d ®Þ møc  Õ     µ   íc ch ®é Nh n   quy  nh.  ú  ®Þ Tu theo  õng  éi dung  t n  c«ng  Öc,Tæng   vi   gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   b  níc ® îc quyÕt  nh     ®Þ møc     chi cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  th h møc     Nhµ   íc chi do  n  quy  nh. ®Þ Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  íng  Én  b Nh n   ¬ h d Kho  ¹c  µ   íc c¸c tØnh  Ën  b Nh n     v dông  nh  ®Þ møc       ï hîp  íi®iÒu  Ön  ùc  Õ, ®¶m   chitiªuph   v  ki th t   b¶o  ÕtkiÖm,  ti   hiÖu  qu¶,n©ng    cao  Êtl ng ho¹t®éng. ch  î     §i Ò u    ©n  èivµ  ö  ông    Ý  t¨ngthu,tiÕtkiÖm  13. Ph ph   s d kinh ph do        chi: 1. Kinh  Ý  t¨ngthu,tiÕtkiÖm    ña  µn  Ö   èng  îcph©n  èi   ph do        chic to h th ®  ph   vµ  ö  ông  sd cho    éidung  c¸cn   sau: ­ TrÝch  èithiÓu    t  40%   Ëp  ü   l Qu ph¸ttr Ón ho¹t®éng  µnh         i     ng ®Ó chicho c¸cnéidung:    +      êng  ¬  ë  Ët chÊt,bao  å m:  ©y  ùng  Chi t¨ngc csv    g xd kho,n¬igiao dÞch,        trôsë  µm  Öc,n©ng  Êp    l vi   c trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc    ©ng         ti   vi ®Ó n cao chÊt l ng phôc  ô   î   v kh¸ch hµng,c¶ithiÖn  iÒu  Ön  µm  Öc  ña    é       ® ki l vi c c¸n b c«ng  chøc,m ë   éng  µ  ©ng   r vn cao n¨ng  ùcho¹t®éng  ña  µnh. l    c ng +      iÓnc«ng  Ö   Chi ph¸ttr   ngh th«ng    ña  µnh. tinc ng + Chi  o  ¹o n©ng  ®µ t   cao  ×nh    tr ®é nghiÖp  ô  v qu¶n  ý cña  l  c¸n  é  b c«ng  chøc. +    èihîp  i  íic¸c ®¬n  Þ, c¸ nh©n  Chi ph   ®è v     v    trong vµ  µingµnh    ngo   trong  viÖc  µn  µnh  ètnhiÖ m  ô  ho th t  v chuyªn m«n,  ñng  è  µ    iÓnngµnh.   c c v ph¸ttr   +    ç  î ¹t®éng  Chi h tr    ho cho    chøc  oµn  Ó  ña  ¬  c¸ctæ  ® th c c quan. +  Chi  ï ®¾ p   Öth¹ivÒ   Òn  µ  µis¶n  b  thi     ti v t   trong    êng  îp  Êt    c¸c tr h b kh¶ kh¸ng nh    thiªntai ho¶  ¹n,rñiro khivËn   ,   ho         chuyÓn    êng... trªn® ­ TrÝch    40%   ïng  :  Òu  d ®Ó §i chØnh    t¨ngmøc  Òn l ng  èithiÓu  ti  ¬ t   cho    c¸n bé,c«ng    chøc  µnh  ng KBNN,  ng  nh kh«ng      Çn  víi qu¸ 2,5 l so   møc ¬ng  èi Óu l t thi   chung  Nhµ   ícquy  nh. do  n  ®Þ ­  Ých  Tr 15%   ïng  :  Ëp  ü   d ®Ó L Qu khen  ëng, quü  óc  î ®Ó       th   ph l  i chi cho c«ng      ua,  t¸cthi® khen  ëng, chiphóc  m   th    l  i b¶o  i sèng    Çn  µ  Ët ®ê   tinhth v v   chÊt cho c¸n  é   b c«ng  chøc; møc   Ých  èi®a   quü    tr t  2  khen  ëng, phóc  î th   l  i kh«ng    th¸ngl ng  ùc hiÖn. qu¸ 3   ¬ th     ­TrÝch    ïng ®Ó:   5% d   +  Ëp  ü   ù  L Qu d phßng    nh    Ëp  æn ®Þ thu nh nh»m   ¶m   ® b¶o    nh    æn ®Þ thu nhËp  cho    é, c«ng  c¸n b   chøc trong ngµnh  nh÷ng    do  nguyªn nh©n    kh¸ch quan    lµm gi¶m    Ëp, hç  î   é,c«ng  thu nh   tr  b   c¸n chøc trong c¸ctr ng  îp ® Æc   Ötkhã     ê h   bi   kh¨n. + Chi  îcÊp  tr  thªm  µi chÝnh  ngo   s¸ch chung cho  ÷ng  êi tù nguyÖn  nh ng     vÒ   nghØ  Õ     ch ®é trongqu¸ tr×nh s ¾p  Õp, tæ       x   chøc  ¹lao®éng. l    i
  6. 6 Sau    Ých lËp      ü   khitr   ®ñ c¸c Qu khen  ëng, phóc  î vµ  iÒu  th   l  ® i chØnh    t¨ng møc  Òn l ng  èi Óu kh«ng      Çn,phÇn  ti  ¬ t   thi   qu¸ 2,5 l   cßn  ¹® îcbæ   l     sung  µo  ü   i v Qu ph¸ttr Ónho¹t®éng  µnh.  i     ng 2. Kho¶n    kinh phÝ   ÕtkiÖm   îc ë      ti   ®   c¸c Kho  ¹c  µ   íc tØnh, Kho  ¹c b Nh n     b  Nhµ   ícTrung  ng  íng dÉn  ô  Ó  Ò   ¬  Õ   ©n  èivµ  ö  ông. n  ¬h  c th v c ch ph ph   s d §i Ò u    Òu  14. §i chØnh  møc  kho¸n: ­Trêng  îp do    h   thay ® æi  Ýnh    ch s¸ch tiÒn l ng,chÕ       Èn,®Þnh      ¬   ®é tiªuchu   møc,    t¨ng gi¶m  Ö m   ô,s¸p nhËp  nhi v    hoÆc   µnh  Ëp  íi®¬n  Þ  th l m  v theo  Õt  quy ®Þnh   ña  Êp  ã  Èm   Òn  µ    Õn  ng  cc c th quy v c¸c bi ®é kh¸c m µ     tæng møc  giao  kho¸n quy  nh  ¹ §iÒu  nªu      ®Þ ti  9  trªnkh«ng  ¶m   ® b¶o nhu  Çu    ña  éidung  c chic n   kho¸n th× Bé  ëng  é  µichÝnh  Ï®iÒu      tr BT  s  chØnh  cho  ïhîp trªnc¬  ë  ån  ph       s ngu tµichÝnh  îp ph¸p cña    h    Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n Trêng  îp sau    ∙  h  khi® huy  ng  è    ü  ù  ®é s d qu d phßng  µ  ét  Çn    ü  v m ph c¸cqu kh¸c(nÕu  ã)Kho  ¹c Nhµ   ícm µ   Én    c  b  n   v kh«ng  ¶m  ® b¶o  møc    èithiÓu duy  chit     tr× ho¹t ®éng,      Tæng  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc b¸o  b Nh n   c¸o  é   ëng  é   µi B tr B T  chÝnh  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  iÒu  tr Th t Ch ph ® chØnh møc  kho¸n  µ    v bæ sung  kinh   phÝ  ¶m   ® b¶o cho  Kho  ¹c Nhµ   íchoµn  µnh  Öm  ô. b  n  th nhi v §i Ò u  15. Qu¶n   ý vµ  ö  ông  µis¶n: Kho  ¹c  µ   íc cã  l  s d t    b Nh n   tr¸ch   nhiÖ m   ùc hiÖn  Öc  th   vi mua   ¾ m,  s trang bÞ,    qu¶n  ývµ  ö  ông  µis¶n  l  s d t  c«ng  tiÕtkiÖm,  Öu    hi qu¶  theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ  ña  é   µi ®Þ hi h c Nh n   c B T   chÝnh. III.L Ë p, ph © n  b æ  d ù  to¸n, Ê p ph¸t, Õ  to¸n µ quy Õ t to¸n    c  k  v §i Ò u    Ëp  ù  16. L d to¸n: ­ §èivíi         kho¶n    éc néidung  c¸c chithu     kho¸n kinh phÝ  ¹t®éng, Kho  ¹c     ho     b  Nhµ   ícchØ  Çn  Ëp  ù    n  c l d to¸ncho  n¨m  u       ùc hiÖn  ®Ç tiªnkhith   kho¸n vµ    ã    khic sù  iÒu  ® chØnh  Ò   v møc  kho¸n ® îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña     ®Þ t i 14  quy  Õ   µy. ch n ­ Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng    b  n  ¬ quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th quy  ×nh lËp,tæng  îp tr     h  dù    to¸nn¨m  cho    n  Þ  ùcthuéc  ¶m   c¸c ®¬ v tr   ® b¶o  Êt l ng,thêigian Nhµ   íc ch  î       n  quy  nh. ®Þ §i Ò u    ©n    ù  17. Ph bæ d to¸n: ­Hµng    n¨m  é  µichÝnh  ©n    µ  BT  ph bæ v giao dù      to¸ncho  Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  Trung  ng  ¬ theo  møc  kho¸n vµ    møc  kho¸n ®iÒu    chØnh  Õu  ã).Dù     i (n c   to¸n®è   víinh÷ng  éidung    n  kho¸n chi® îc ph©n    µo  ôc      bæ v m 134 “Chikh¸c”cña  ôc       M lôcNg ©n    s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ©n    µ    b  n  ¬ ph bæ v giao dù      to¸ncho  KBNN  tØnh  ®ång  êigöib¸o    é   µi chÝnh  µ  th     c¸o B T   v Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   µm    qu¶n  b  n  l c¨n cø  lý, Êp    µ  Óm     c ph¸tv ki so¸tchi.
  7. 7 ­ Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  îcgi÷ l¹ m ét  Çn    b  n  ¬ ®      i ph trong tæng    møc  kinh  phÝ  kho¸n ®Ó   iÒu   ® chØnh    bæ sung cho    n  Þ    Çn  Õt. c¸c®¬ v khic thi §i Ò u    Êp  18. C ph¸t, Õ     to¸n, k   Õt to¸n: quy   1.C Êp      ph¸tkinh phÝ:   ­ §èi víikinh phÝ          kho¸n  Ng ©n   do  s¸ch Nhµ   íc cÊp: Bé   µi chÝnh  Êp    n    T  c ph¸tkinh phÝ      cho KBNN   µo  ôc  vm 134  “Chikh¸c”cña  ôc  ôcNg ©n      M l  s¸ch Nhµ     níc. ­ Nguån    kinh phÝ  îcbæ     ®   sung  õnguån    t  thu:Kho  ¹c Nhµ   ícchñ  ng  b  n  ®é cÊp ph¸tcho    n  Þ  ùc thuéc    c¸c ®¬ v tr   theo  éi dung  µ  ù  n  v d to¸n kho¸n    îc   chi®   duyÖt. 2.K Õ     µ  Õt to¸nkinh phÝ:   to¸nv quy       ­ Kho  ¹c Nhµ   íc cã    b  n   tr¸chnhiÖ m   ¹ch    h to¸n,kÕ     µ  Õt      to¸nv quy to¸nkinh   phÝ   îc giao  ®  kho¸n theo  ng    ®ó quy  nh  ña  Ët Ng ©n   ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc,chÕ     n  ®é   Õ     µnh  Ýnh  ù  k to¸nh ch s nghiÖp  µ    Õ     Ön  µnh    ông  i víi v c¸c ch ®é hi h ¸p d ®è     ®¬n  Þ  ùc hiÖn  v th   kho¸n kinh phÝ.     ­ Nguån    a  Õt    thu ch k chuyÓn, kinh phÝ      giao kho¸n,sè      ü  a  ö      d c¸c qu ch s dông  Õt  h trong n¨m  îcchuyÓn    ®  sang n¨m  sau qu¶n  ývµ  ö  ông  ng  ôc   l  s d ®ó m ®Ých. §i Ò u    19. Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu  b  n  tr¸chnhiÖm   chøc  Öc    tæ  vi c«ng  khai   tµichÝnh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt   IV. C¸c quy ® Þ n h  kh¸c §i Ò u    20. Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ã  b  n  ¬ c tr¸chnhiÖ m     b¸o    é   µi c¸o B T   chÝnh: ­ C¸c      v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   kho¸n biªnchÕ   µ     v kinh phÝ  ¹t®éng    ho   cña  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  i víi   b  n  ¬ ®è     Kho  ¹c Nhµ   íccÊp  íi c¸c b  n  d. ­ §Þnh  ú  th¸ng,Kho  ¹c  µ   íc tæng  îp    k 6    b Nh n   h b¸o  c¸o  ×nh  ×nh  iÓn t h tr   khaic«ng      t¸ckho¸n trong toµn  Ö   èng,kÕt      h th   qu¶      ÕtkiÖm       t¨ng thu,ti   chi,c¸c bµihäc    kinhnghiÖ m  µ  Ön    v bi ph¸p tr Ónkhaitrongthêigian sau.  i          ­ Kho  ¹c Nhµ   íccã    b  n   tr¸chnhiÖm   c¸o c¸c sè  Öu theo    b¸o      li   quy  nh  µ  ®Þ v yªu cÇu  t  Êtcña  é  µichÝnh.   ®é xu   BT  §i Ò u    Ó m     µ  Óm    éibé  ×nh  ×nh  iÓnkhaikho¸n: 21. Ki trav ki to¸nn   t h tr     1. Vô   µi vô    T   qu¶n  Þ,Vô     tr   Tæ chøc  c¸n  é  µ  µo  ¹o cã  b v § t   tr¸chnhiÖ m     phèihîp víi      Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ©y  ùng  µ      é  µichÝnh  ­ b  n  ¬xd v b¸o c¸o B T   ch ¬ng  ×nh  Óm     Óm   tr ki tra,ki to¸n viÖc  ùc  Öc  Ý  iÓ m     th hi th ® kho¸n  biªn chÕ   µ    v kinhphÝ  ¹t®éng  ¹ c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc cña  Ö   èng    ho   t    i v tr     h th Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n
  8. 8 2. Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng  ñ  ng  Óm     Öc  ùc hiÖn    b  n  ¬ ch ®é ki travi th   c«ng  t¸ckho¸n  ¹    n  Þ  ùc thuéc,kÞp  êiph¸thiÖn  ÷ng  íng  ¾ c,      t i ®¬ v tr   c¸c   th     nh v m sai sãt,tõng bíccñng  è,hoµn  Ön vµ  ©ng       c  thi   n cao  Öu  hi qu¶  c«ng    t¸ckho¸n. §i Ò u    22. Khen  ëng,kû  Ët: th   lu ­  èi víic¸c ®¬n   Þ,    ©n  ã  µnh  Ých  §     v c¸ nh c th t trong c«ng    iÓn khai t¸c tr     kho¸n,thñ  ëng    n  Þ    tr c¸c ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc quyÕt  nh  b Nh n   ®Þ khen  ëng  th theo  ph©n  Êp  ña  é  ëng  é  µichÝnh  µ  c c B tr BT  v Tæng  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n ­ M äi  êng  îp viph¹m, tuú theo    tr h       møc    ÏbÞ  ö  ýkû  Ëthµnh  Ýnh  ®é s   x l   lu   ch hoÆc   ö  ýtheo ph¸p luËt. x l      C h ¬ n g    C¸c kh o¶ n  k h« n g   h o¸n kinh p h Ý IV. k §i Ò u    éi dung    23. N   c¸ckho¶n    chikh«ng  kho¸n kinh phÝ, bao  å m:       g ­ Chi  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n  Ëp  t trung theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­Chi hiÖn  iho¸ tinhäc     ®¹       theo ch¬ng  ×nh cña  Ýnh  ñ.   tr   Ch ph ­ Chi  ùc  Ön      µinghiªn cøu    th hi c¸c ®Ò t     khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é, hc Nh n   b  ch¬ng  ×nh m ôc    èc  tr   tiªuqu gia. ­Chi ®µo  ¹o, åidìng c¸n bé,c«ng     t   b     chøc  theo kÕ   ¹ch cña  µ   íc.   ho   Nh n ­Chi thùc hiÖn         tinhgi¶n biªnchÕ      theo chÕ     Nhµ   ícquy  nh.   ®é do  n  ®Þ ­ Chi    nghiÖp  ô  v kh«ng  êng  th xuyªn (ph¸thµnh    c«ng  itr¸ phiÕu, tÝn  tr¸    ,i   phiÕu  Kho  ¹c Nhµ   íc,chinghiÖp  ô  b  n   v kh«ng  êng  th xuyªn kh¸c).   ­Chi kh¸ctheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Öc  24. Vi qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c néidung    l    ®è v       chikh«ng  giao  kho¸n thùc hiÖn      theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n C h ¬ n g  V. Tr¸ch  hi Ö m  c ñ a  n c¸c ® ¬ n  v Þ   tri Ó n khai th Ý  ® i Ó m  k h o¸n  trong vi Ö c  §i Ò u    25. Tr¸ch nhiÖm   ña    n  Þ  éc  µ  ùcthuéc  é     c c¸c ®¬ v thu v tr   B trong  viÖc  iÓn khaithùc hiÖn  Ý  iÓ m   tr       th ® kho¸n biªnchÕ   µ    ¹t®éng  ña       v chiho   c Kho b¹c Nhµ   íc:   n ­ Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ã    b  n  ¬ c tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  chØ  o  iÓnkhai ®¹ tr     thùc hiÖn    kho¸n cho    n  Þ    c¸c ®¬ v trong h Ö   èng    th theo  ng  ®ó Quy Õt  nh  è  ®Þ s 127/2002/Q§­ TTg  µy  ng 30/9/2002  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v Th«ng   sè  t 111/2002/TT­ BTC   µy  ng 12/12/2002  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  c B tr BT  v Quy  Õ   ch nµy. ­ Vô  µivô    T   Qu¶n  Þ chñ  ×,phèihîp víi tr   tr        Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  µ  b  n  ¬v c¸cCôc, Vô  ã  ªnquan      c li   chØ  o,híng dÉn, kiÓm    µ    Õt hoÆc     ®¹       trav gi¶i quy   b¸o
  9. 9 c¸o  é   ëng  é   µi chÝnh    Õt  Þp  êinh÷ng  íng  ¾ c   B tr BT  gi¶iquy k th   v m trong    qu¸ tr×nh  iÓn  tr khai thùc  Ön    hi kho¸n;lµ ®Ç u   èi  óp  é   ëng  é   µi chÝnh     m gi B tr BT  tæng  îp ®¸nh    Õt  h  gi¸k qu¶  c«ng    t¸ckho¸n. ­ Vô       Tæ chøc    é  µ  o  ¹ochñ  ×, èihîp víi ô  µivô  c¸n b v ®µ t   tr   ph       T   Qu¶n  Þ, V tr   Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  b  n  ¬ chØ  o,híng dÉn, kiÓm    µ    Õt  ®¹       trav gi¶iquy hoÆc   b¸o    é   ëng  é   µi chÝnh    Õt  Þp  êic¸c víng m ¾ c   ã  ªnquan  c¸o B tr BT  gi¶iquy k th       c li   ®Õ n     Õ,    ng, ®µo  ¹o. biªnch lao®é   t ­ C¸c  ôc, Vô  ã  ªnquan    ¬  ë    C   c li   trªnc s chøc  n¨ng,nhiÖm   ô  îcgiao phèi   v®      hîp híng dÉn, t¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó          ki thu l   i Kho  ¹c nhµ  ícthùc hiÖn  ètc«ng  b  n    t  t¸ckho¸n theo Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  é  µichÝnh.       ®Þ c Ch ph v B T   C. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u 26. Tæng     Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc,Gi¸m  c  b  n  ®è Kho  ¹c Nhµ   b  níc tØnh, thµnh  è  Þu      ph ch tr¸ch nhiÖ m   µn  Ön    to di c«ng    iÓn  t¸c tr khai thùc     hiÖn kho¸n trongtoµn  µnh  µ  õng ®¬n  Þ.     ng vt   v §i Ò u    ô  ëng  ô   µi vô  27. V tr V T   Qu¶n  Þ,Vô   ëng  ô     tr   tr V Tæ chøc    é  c¸n b vµ  µo  ¹o, ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan    chøc  § t  Th tr c¸c®¬ v c li   c¨n cø  n¨ng  Öm   ô  îc nhi v®  giao  µ    v c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   µy, nghiªm  óc phèi hîp  iÓn khai®¶m   ch n   t    tr     b¶o  µn  µnh  ètc«ng    Ý  iÓ m   ho th t  t¸cth ® kho¸n biªnchÕ   µ     v kinh phÝ  ¹t®éng    ho   cña Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n §i Ò u    ô   ëng  ô   µi vô  28. V tr V T   qu¶n  Þ,Vô   ëng  ô     tr   tr V Tæ chøc    é  c¸n b vµ  µo  ¹o phèi hîp  íiTæng   § t    v  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc gi¶iquyÕt  b Nh n     hoÆc   tr×nh Bé  ëng  é  µichÝnh    Õt  ÷ng  Ên    ån t¹ cña  ÷ng      tr BT  gi¶iquy nh v ®Ò t   i   nh n¨m tr cthêikú  í     kho¸n. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,  ñ  ëng    n  Þ    qu¸ tr     n cv m th tr c¸c ®¬ v b¸o c¸o Bé  ëng  é  µichÝnh      tr BT  ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy  
Đồng bộ tài khoản