Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA THñ TíNG CHÝNH PHñ Sè 152/TTG NGµY 11 TH¸NG 3 N¨M 1995 VÒ VIÖC THµNH LËP BAN CHØ ®¹O NGHIªN CøU HOµN THIÖN HÖ THèNG CHÝNH S¸CH THUÕ THñ TíNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø vµo yªu cÇu hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp víi t×nh h×nh vµ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ - x· héi trong thêi gian tíi; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QUYÕT ®ÞNH §iÒu 1. - Thµnh lËp Ban chØ ®¹o nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ cña ChÝnh phñ, bao gåm: 1- §ång chÝ Phan V¨n Kh¶i, Phã thñ tíng ChÝnh phñ, Trëng ban, 2- §ång chÝ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Phã trëng ban, 3- §ång chÝ TrÇn Xu©n Th¾ng, Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, uû viªn thêng trùc, 4- §ång chÝ Tr¬ng §×nh TuyÕn, Thø trëng Bé Th¬ng m¹i, uû viªn, 5- §ång chÝ TrÇn Xu©n Gi¸, Phã chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc, uû viªn, 6- §ång chÝ Phã chñ nhiÖm Uû ban Nhµ níc vÒ Hîp t¸c vµ §Çu t, uû viªn, 7- §ång chÝ Phan V¨n DÜnh, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, uû viªn, 8- §ång chÝ Lª V¨n Toµn, Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª, uû viªn, 9- §ång chÝ NguyÔn Ngäc TuÊn, Phã trëng Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ, uû viªn, 10- Mét thµnh viªn tæ t vÊn dù ¸n C¶i c¸ch kinh tÕ vµ hµnh chÝnh V¨n phßng ChÝnh phñ, uû viªn. Gióp viÖc Ban chØ ®¹o nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ cã c¸c chuyªn viªn cña c¸c Bé, thµnh viªn cã ®ñ kh¶ n¨ng tham gia nghiªn cøu x©y dùng chÝnh s¸ch vµ biªn tËp v¨n b¶n tõng lo¹i thuÕ. §iÒu 2. - Ban chØ ®¹o nghiªn cøu hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ cã quyÒn h¹n, nhiÖm vô sau ®©y: 1- Nghiªn cøu vµ x©y dùng ®Ò ¸n hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp víi t×nh h×nh vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2- Thµnh lËp c¸c tæ nghiªn cøu vµ x©y dùng ®Ò ¸n hoµn thiÖn tõng lo¹i thuÕ theo ®Ò ¸n tæng thÓ mµ ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh.
  2. 2 3- Tæ chøc héi th¶o, kh¶o s¸t trong vµ ngoµi níc, mêi chuyªn gia ®Ó phôc vô cho viÖc nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ; ®a ra lÊy ý kiÕn réng r·i ®Ò ¸n tæng thÓ vµ tõng s¾c thuÕ tríc khi tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. 4- Bé Tµi chÝnh cÊp kinh phÝ vµ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ. §iÒu 3. - QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký ®Õn khi hÖ thèng thuÕ míi ®îc Quèc héi th«ng qua. §iÒu 4. - Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ban chØ ®¹o nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao vµ c¸c ®ång chÝ cã tªn trªn ®©y chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản