Quyết định 1521/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 1521/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1521/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1521/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1521/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG NGUY N QUANG TH NG GI CH C PHÓ CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 6569-CVNS/BTCTW, ngày 18 tháng 9 năm 2009; Xét ngh c a Văn phòng Chính ph t i văn b n s 4777/TTr-VPCP, ngày 14 tháng 7 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 2507/TTr-BNV, ngày 04 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH i u 1. B nhi m có th i h n ông Nguy n Quang Th ng, V trư ng V T ch c cán b , Văn phòng Chính ph , gi ch c Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và ông Nguy n Quang Th ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TCCV, TV, HC, TCCB Nguy n T n Dũng (3), C c QT, C ng TT T; - Lưu: VT, BCS (3).
Đồng bộ tài khoản