Quyết định 1523/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định 1523/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1523/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Đặng Huy Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1523/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1523/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG NG HUY ÔNG GI CH C TH TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 6569-CVNS/BTCTW, ngày 18 tháng 9 năm 2009; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i văn b n s 342-TTr/BCS -TCCB, ngày 24 tháng 6 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 39/TTr-BNV, ngày 10 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH i u 1. B nhi m có th i h n ông ng Huy ông, C c trư ng C c Qu n lý u th u, B K ho ch và u tư, gi ch c Th trư ng B K ho ch và u tư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B K ho ch và u tư và ông ng Huy ông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, TCCV, HC, C ng TT T; Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, BCS (3).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản