intTypePromotion=1

Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Sè 153/2001/Q§-NHNN ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 2001 VÒ viÖc c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i cung cÊp th«ng tin tham kh¶o vÒ l·i suÊt cho vay cho Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc - C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông ngµy 12/12/1997; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ t íng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 03/CP- KTTH ngµy 15/1/2001 cña ChÝnh phñ vÒ ®iÒu hµnh l·i suÊt c¬ b¶n b»ng ®ång ViÖt Nam; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, QuyÕt ®Þnh § iÒu 1: C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cung cÊp th«ng tin tham kh¶o cho Ng©n hµng Nhµ níc vÒ l·i suÊt bao gåm: 1- Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, 2- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam, 3- Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam, 4, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam 5- Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ¸ ch©u, 6- Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi, 7- Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Kü Th¬ng, 8- Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Hµng H¶i, 9- Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn C«ng th¬ng, 10 - Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n Cë ®á, 11- Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n Ninh B×nh, 12- Ng©n hµng ANZ, 13- Ng©n hµng H«ng K«ng vµ Thîng H¶i (HSBC), 14- Ng©n hµng VID PUBLIC. 15- Ng©n hµng INDOVINA
  2. 2 § iÒu 2: C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i nãi t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi th«ng tin vÒ l·i suÊt cho vay ®èi víi kh¸ch hµng cho Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ) b»ng FAX, ®Þnh kú vµo 15.00 giê, thø s¸u hµng tuÇn theo Phô lôc ®Ýnh kÌm QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3: 1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01/03/2001 vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 2444/Q§-NHNN1 ngµy 2/8/2000 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cung cÊp th«ng tin tham kh¶o vÒ l·i suÊt cho vay cho Ng©n hµng Nhµ níc. 2. Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ theo dâi l·i suÊt cho vay cña nhãm Ng©n hµng th¬ng m¹i quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy ®Ó lµm c¬ së c«ng bè vµ ®iÒu hµnh l·i suÊt cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (GI¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i nãi t¹i §iÒu 1 trªn ®©y chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc vÒ c¸c møc l·i suÊt cung cÊp cho NHNN (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 153/2001/Q§-NHNN ngµy 27/2/2001) Ng©n hµng cung cÊp: .................................................................... N¬i nhËn: Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ - NHNN vµo lóc 15 giê, thø 6 hµng tuÇn, Ngµy göi:.......................................................... §¬n vÞ: VND %/th¸ng USD %/n¨m ChØ tiªu §· thùc hiÖn Dù kiÕn tuÇn nµy tuÇn tiÕp theo 1. §èi víi l·i suÊt VND a. L·i suÊt cho vay: - L·i suÊt cho vay ®èi víi kh¸ch hµng tèt nhÊt - L·i suÊt cho vay cao nhÊt b. L·i suÊt tiÒn göi: - 3 th¸ng - 6 th¸ng - 12 th¸ng 2. §èi víi l·i suÊt USD a. L·i suÊt cho vay: - L·i suÊt cho vay thÊp nhÊt - L·i suÊt cho vay cao nhÊt b. L·i suÊt tiÒn göi: - 3 th¸ng - 6 th¸ng - 12 th¸ng Ngêi lËp biÓu Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) (ký vµ ghi râ hä tªn) hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn (ký vµ ghi râ hä tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2