intTypePromotion=1

Quyết định 1531/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
111
lượt xem
12
download

Quyết định 1531/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1531/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1531/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   s è   1 5 3 1 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  02 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh  vÒ h¹ch to¸n nghiÖp vô ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n  cña ng©n hµng nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt Söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 5/1/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 cña   ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, NghÞ ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP   ngµy   5/5/2000   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP ngµy 29/1/2003 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ   sung NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy  ®Þnh   vÒ   h¹ch   to¸n   nghiÖp   vô   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   cña   Ng©n  hµng Nhµ níc. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o,   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  224/2000/Q§­NHNN2 ngµy 19/7/2000 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ h¹ch to¸n nghiÖp vô x©y dùng  c¬ b¶n cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng   Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Quy ®Þnh vÒ h¹ch to¸n nghiÖp vô ®Çu t x©y dùng  c¬ b¶n cña ng©n hµng nhµ níc  (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1531/2004/Q§­NHNN  ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I. Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông Quy  ®Þnh nµy quy  ®Þnh viÖc h¹ch to¸n kÕ  to¸n nghiÖp   vô   ®Çu   t  x©y   dùng  c¬   b¶n   (XDCB)   cho   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n  (Ban QLDA) ®Çu t XDCB cña Ng©n hµng Nhµ níc (NHNN) vµ ®¬n  vÞ  thuéc NHNN  bao  gåm:  Côc Qu¶n trÞ, Côc C«ng  nghÖ  tin  häc   Ng©n   hµng,   Thêi   b¸o   Ng©n   hµng,   T¹p   chÝ   Ng©n   hµng,  Trung   t©m   th«ng   tin   tÝn   dông,   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn   t¹i   thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh,  c¸c Chi nh¸nh Ng©n  hµng  Nhµ  níc  tØnh, thµnh phè  cã  dù  ¸n  ®Çu t  XDCB (díi  ®©y gäi t¾t lµ  ®¬n vÞ NHNN). §i Ò u   2.   Qu¶n lý   ®èi víi c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c¬ b¶n 1. Ng©n hµng Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu  t XDCB t¹i c¸c ®¬n vÞ NHNN. C¸c ®¬n vÞ NHNN cã dù ¸n ®Çu t XDCB khi thµnh lËp Ban  QLDA ph¶i cã  bé  phËn kÕ  to¸n cña Ban QLDA  ®Ó  h¹ch to¸n  nghiÖp vô ®Çu t XDCB. 2. Toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn dù ¸n XDCB, Ban QLDA  ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n, ph¶n ¸nh  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi, chÝnh  x¸c vµo c¸c tµi kho¶n quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña Quy  ®Þnh  nµy vµ  ph¶i  ®îc thÓ  hiÖn trªn B¶ng C©n  ®èi tµi kho¶n kÕ  to¸n cña Ban QLDA vµ  c¸c  ®¬n vÞ  NHNN cã  dù  ¸n  ®Çu t  XDCB  ph¶i tæng hîp sè  liÖu vµo B¶ng C©n  ®èi tµi kho¶n kÕ  to¸n  cña   m×nh   theo   QuyÕt   ®Þnh   425/1998/Q§­NHNN2   ngµy  17/12/1998 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc (tõ  kh©u nhËn  vèn, sö  dông vèn  ®Õn thanh quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  vµ  nhËp  tµi s¶n). 3. C¸c  ®¬n vÞ  NHNN cã  dù  ¸n  ®Çu t   XDCB ph¶i lµm  ®Çy  ®ñ  c¸c thñ  tôc vµ  thùc hiÖn nghiªm tóc theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng. §i Ò u  3.  Quan hÖ gi÷a Ban QLDA vµ ®¬n vÞ NHNN Hµng th¸ng, c¨n cø vµo B¶ng C©n ®èi tµi kho¶n kÕ to¸n   cña Ban QLDA,  c¸c   ®¬n  vÞ  NHNN  ph¶i  kiÓm tra,  ®èi chiÕu 
 3. 3 l¹i   sè   liÖu   vµ   tæng   hîp   sè   liÖu   trªn   B¶ng   C©n   ®èi   tµi  kho¶n kÕ  to¸n cña Ban QLDA vµo B¶ng C©n  ®èi tµi kho¶n kÕ  to¸n cña  ®¬n vÞ   ®Ó  ph¶n ¸nh viÖc nhËn vèn vµ  sö  dông vèn   cña Ban QLDA trªn B¶ng C©n  ®èi tµi kho¶n kÕ  to¸n cña  ®¬n  vÞ. §i Ò u  4.  Thanh, quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®Çu t XDCB 1. Ban QLDA vµ   ®¬n vÞ  NHNN ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n  chi phÝ  c«ng tr×nh  theo  ®óng híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh  t¹i Th«ng t sè 45/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 vÒ viÖc híng  dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan   cña Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  cña Bé  Tµi chÝnh. Sè  liÖu quyÕt  to¸n cña chñ   ®Çu t  ph¶i lËp  ®Çy  ®ñ, chi tiÕt, cô  thÓ  vµ  chÝnh x¸c trªn c¬  së  hå  s¬  vµ  sè  liÖu quyÕt to¸n cña bªn   B,   sè   liÖu   cña   kiÓm   to¸n,   sè   liÖu   ®Ò   nghÞ   duyÖt   quyÕt  to¸n cña Ban QLDA vµ sè liÖu mµ chñ ®Çu t  chÊp nhËn quyÕt  to¸n   vµ   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   xÐt   duyÖt   quyÕt to¸n. 2.  Khi thanh,  quyÕt  to¸n  víi  bªn B, chñ   ®Çu t  thùc  hiÖn viÖc  qu¶n  lý  phÝ  b¶o  hµnh  c«ng tr×nh  theo  Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng hiÖn hµnh, tæ chøc quyÕt to¸n  vµ   thanh   lý   hîp   ®ång   mét   c¸ch   kÞp   thêi   vµ   ®Çy   ®ñ   theo  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  5.  Nguån vèn ®Çu t XDCB gåm: ­ Vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp; ­ Vèn ®Çu t XDCB cña NHNN. ­ L∙i tiÒn göi vèn ®Çu t XDCB. ­ C¸c kho¶n thu kh¸c (nÕu cã). §i Ò u  6.  Tµi kho¶n, chøng tõ vµ sæ s¸ch h¹ch to¸n 1. C¸c tµi kho¶n chñ  yÕu sö  dông trong kÕ  to¸n  ®Çu t XDCB cña NHNN: Sè hiÖu tµi kho¶n TK cÊp  TK cÊp  TK chi  Tªn tµi kho¶n hoÆc tiÓu kho¶n II III tiÕt 103 1030 TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc 322 Chi phÝ XDCB 3221 Chi phÝ c«ng tr×nh 3222 VËt liÖu dïng cho XDCB 3223 Chi phÝ nh©n c«ng 3229 Chi phÝ kh¸c
 4. 4 323 C¸c kho¶n ph¶i thu vÒ XDCB 3232 Vèn  ®Çu t XDCB göi t¹i Ng©n hµng  th¬ng m¹i 3233 T¹m øng vèn XDCB cho bªn B 3239 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 466 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vÒ XDCB 4661 Vèn Ng©n s¸ch Nhµ  níc cÊp cho dù  ¸n 4662 4662.1 Vèn  ®Çu t  XDCB NHNN t¹m cÊp cho  dù ¸n 4662.2 L∙i   tiÒn   göi   vèn   ®Çu   t  XDCB   vµ  c¸c   kho¶n   thu   kh¸c   trong   qu¸  tr×nh XDCB 4663 TiÒn   b¶o   hµnh   c«ng   tr×nh   XDCB,  TSC§ gi÷ l¹i cha ®Õn h¹n tr¶ 4669 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c ..... ­ TK 1030 "TiÒn mÆt  ë   ®¬n vÞ  phô  thuéc"  ®îc sö  dông  t¹i Ban QLDA thuéc c¸c ®¬n vÞ cã dù ¸n XDCB. ­   TK   3232   "Vèn   ®Çu   t  XDCB   göi   t¹i   Ng©n   hµng   th¬ng  m¹i": C¸c Ban QLDA chØ ®îc më tµi kho¶n t¹i mét Ng©n hµng  th¬ng   m¹i   vµ   ph¶i   th«ng   b¸o   sè   hiÖu   tµi   kho¶n   vµ   Ng©n  hµng n¬i më tµi kho¶n cho Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh. ­   TK   3222   dïng   ®Ó   ph¶n   ¸nh   sè   vËt   liÖu   x©y   dùng,  thiÕt bÞ  phôc vô  cho c«ng tr×nh XDCB do Ban QLDA tù  mua  s¾m, nhËp kho vµ  sö  dông. Ban QLDA chØ  ®îc mua vËt liÖu,  thiÕt  bÞ  trong  ph¹m vi dù  to¸n   ®îc duyÖt.  Sau khi c«ng  tr×nh XDCB hoµn thµnh, tµi kho¶n nµy ph¶i xö lý hÕt sè d. ­   Hai   tµi   kho¶n   1030   vµ   3222   hµng   th¸ng,   quý,   n¨m  ph¶i ®îc ®èi chiÕu víi biªn b¶n kiÓm kª hiÖn vËt theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. ­ NÕu ®¬n vÞ NHNN cã nhiÒu dù ¸n, c«ng tr×nh XDCB th×  tµi kho¶n chi tiÕt 4662.1 vµ  4662.2  ®îc më  theo tõng dù  ¸n, c«ng tr×nh XDCB (chi tiÕt thªm mét cÊp). 2. Chøng tõ, tµi liÖu dïng trong kÕ to¸n ®Çu t XDCB: ­   C¸c   chøng   tõ,   tµi   liÖu   dïng   trong   kÕ   to¸n   ®Çu   t  XDCB: c¸c QuyÕt  ®Þnh vÒ   ®Çu t, c¸c QuyÕt  ®Þnh duyÖt tæng  dù  to¸n, c¸c dù  to¸n chi tiÕt vµ  QuyÕt  ®Þnh duyÖt quyÕt  to¸n, c¸c hîp ®ång thi c«ng, c¸c biªn b¶n nghiÖm thu khèi   lîng c«ng tr×nh, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n, vËt t, vËt  liÖu, thiÕt bÞ, c¸c hãa ®¬n cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, c¸c  chøng   tõ   chi,   thanh   to¸n   tiÒn   vµ   c¸c   chøng   tõ   cã   liªn  quan kh¸c.
 5. 5 ­  TÊt c¶ c¸c chøng tõ  ph¶i  ®îc lËp  ®óng theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vµ  cña NHNN, ph¶i  ®¶m b¶o hîp  lÖ, hîp ph¸p theo ®óng quy ®Þnh. 3. Sæ s¸ch kÕ  to¸n: Ban QLDA cña  ®¬n vÞ  NHNN ph¶i më  ®Çy  ®ñ  sæ s¸ch kÕ  to¸n (tõ  sæ kÕ  to¸n chi tiÕt  ®Õn sæ kÕ   to¸n   tæng   hîp)   ®Ó   h¹ch   to¸n,   ph¶n   ¸nh   ®Çy   ®ñ   c¸c   ho¹t  ®éng liªn quan  ®Õn dù  ¸n  ®Çu t  XDCB theo  ®óng quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. Khi dù ¸n hoµn thµnh, toµn bé chøng tõ, sæ s¸ch vµ hå  s¬ kÕ to¸n cña Ban QLDA ph¶i ®îc bµn giao vÒ ®¬n vÞ cã dù  ¸n  ®Çu t  ®Ó  b¶o qu¶n vµ  theo dâi theo  ®óng quy  ®Þnh hiÖn   hµnh.  Ch¬ng II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ Môc I. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu A. H¹ch to¸n sè tiÒn ký quü ®Êu thÇu: §i Ò u   7.   Trêng   hîp   c¸c   c«ng   tr×nh   XDCB   khi   thùc  hiÖn   ph¶i   ®Êu   thÇu:   Khi   tæ   chøc   ®Êu   thÇu,   ®¬n   vÞ   NHNN  hoÆc   Ban   QLDA   ®∙   ®îc   thµnh   lËp   ph¶i   tæ   chøc   mêi   thÇu,  chÊm thÇu vµ  thùc hiÖn c«ng bè  tróng thÇu theo  ®óng qui  ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   ®Êu   thÇu   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh  88/1999/N§­CP   ngµy   1/9/1999   cña   ChÝnh   phñ   vµ   NghÞ   ®Þnh  14/2000/N§­CP   ngµy   5/5/2000   vµ   NghÞ   ®Þnh   66/2003/N§­CP  ngµy 12/6/2003  cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi bæ sung mét sè  ®iÒu cña Quy chÕ   ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  88/1999/N§­CP ngµy 1/9/1999. Trêng hîp ®¬n vÞ dù thÇu nép  tiÒn ký  quü   ®Êu thÇu b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn tiÒn vµo  tµi kho¶n tiÒn göi cña Ban QLDA t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i,  h¹ch to¸n nh sau: Nî TK thÝch hîp (1030 hoÆc 3232) Cã   TK   4669   "C¸c   kho¶n   ph¶i   tr¶   kh¸c"   (Më   tµi   kho¶n  chi tiÕt: TiÒn kü  quü   ®Êu thÇu theo tõng  ®¬n vÞ   ®¨ng ký  tham gia) Khi   ®∙ cã  kÕt  qu¶  ®Êu  thÇu,  Ban QLDA  ph¶i  hoµn  tr¶  toµn bé  sè  tiÒn ký  quü   ®Êu thÇu cho c¸c  ®¬n vÞ  tham gia  ®Êu thÇu, h¹ch to¸n: Nî TK 4669 "C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c" (TK chi tiÕt nãi   trªn) Cã TK thÝch hîp
 6. 6 B. H¹ch to¸n ®èi víi sè vèn XDCB ®îc  Ng©n s¸ch Nhµ níc phª duyÖt §i Ò u   8.  T¹i Ban QLDA cña c¸c  ®¬n vÞ  NHNN cã  dù  ¸n  ®Çu t: C¨n cø vµo kÕ  ho¹ch cña Nhµ  níc, trªn c¬  së  danh môc  c¸c c«ng tr×nh XDCB  ®îc Ng©n s¸ch Nhµ  níc duyÖt vµ  tæng  sè  nguån vèn  ®îc cÊp do Kho b¹c Nhµ  níc hoÆc Ng©n hµng  Nhµ  níc th«ng b¸o, Ban QLDA ph¶i më  sæ theo dâi sè  kinh  phÝ ®îc th«ng b¸o vµ sè kinh phÝ ®îc cÊp ph¸t. C¸c nghiÖp  vô cô thÓ ®îc h¹ch to¸n nh sau: 1. Trêng hîp ®∙ cã khèi lîng XDCB hoµn thµnh, ®îc Kho  b¹c Nhµ níc ®ång ý thanh to¸n cho bªn B: ­ Khi t¹m øng cho bªn B hoÆc  ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c:  tïy theo néi dung, tÝnh chÊt cña nghiÖp vô  kinh tÕ  ph¸t  sinh ®Ó h¹ch to¸n cho thÝch hîp nh sau: Nî TK 3233 "T¹m øng vèn XDCB cho bªn B" hoÆc Nî TK 3239 "C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c" (Më TK chi tiÕt  theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n nhËn t¹m øng) Cã TK 4661 "Vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho dù ¸n" hoÆc Cã TK 1030 "TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc" ­ Khi thanh to¸n t¹m øng, h¹ch to¸n: Nî TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" hoÆc Nî TK 3229 "Chi phÝ kh¸c" Cã TK 3233 "T¹m øng cho bªn B" hoÆc Cã TK 3239 "C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu" 2. Khi rót tiÒn mÆt vÒ Ban QLDA ®Ó chi ho¹t ®éng: Nî TK 1030 "TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc" Cã TK 4661 "Vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho dù ¸n" 3. Khi Ban QLDA trùc tiÕp mua vËt liÖu, thiÕt bÞ  vÒ  nhËp kho, h¹ch to¸n: Nî TK 3222 "VËt liÖu dïng cho XDCB" Cã TK 4661 "Vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho dù ¸n" hoÆc Cã TK 1030 "TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc" ­ Khi xuÊt vËt liÖu, thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng tr×nh,   h¹ch to¸n: Nî TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" Cã TK 3222 "VËt liÖu dïng cho XDCB"
 7. 7 4. Khi cã  ph¸t sinh chi tiªu hîp lý  cho c«ng tr×nh,  h¹ch to¸n: Nî   TK   3223   "Chi   phÝ   nh©n   c«ng   (Trêng   hîp   Ban   QLDA  trùc tiÕp tr¶ chi phÝ nh©n c«ng) hoÆc Nî TK 3229 "Chi phÝ kh¸c" Cã TK 4661 "Vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho dù ¸n" hoÆc Cã TK 1030 "TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc" 5.   Trêng   hîp   khèi   lîng   XDCB   hoµn   thµnh   ®îc   Kho   b¹c  Nhµ níc thanh to¸n th¼ng cho bªn B, h¹ch to¸n: Nî TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" Cã TK "Vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho dù ¸n" 6.   Khi   c«ng   tr×nh   hoµn   thµnh   vµ   bíc   vµo   giai   ®o¹n  quyÕt to¸n, Ban QLDA lµm thñ  tôc kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ  nh©n c«ng, chi phÝ  XDCB kh¸c vµo tµi kho¶n Chi phÝ  c«ng  tr×nh, h¹ch to¸n: Nî TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" Cã TK 3223 "Chi phÝ nh©n c«ng" Cã TK 3229 "Chi phÝ kh¸c" Khi ®îc NHNN phª duyÖt quyÕt to¸n, tÊt to¸n nguån vèn  do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho dù ¸n, h¹ch to¸n:  Nî TK 4661 "Vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho dù ¸n" Cã TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" C. H¹ch to¸n ®èi víi sè vèn XDCB cña Ng©n hµng Nhµ níc: §i Ò u  9.  H¹ch to¸n t¹i Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh 1. Khi t¹m øng vèn XDCB cho c¸c ®¬n vÞ  NHNN cã  dù  ¸n   ®Çu t XDCB ®îc NHNN phª duyÖt, h¹ch to¸n: Nî  TK 3231 "T¹m øng vèn XDCB cho c¸c dù  ¸n" (më  TK  chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ NHNN nhËn t¹m øng vèn) Cã TK 5111 "ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay hoÆc Cã TK 591 "Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ NHNN" 2. Khi nhËn  ®îc "B¶ng kª l∙i tiÒn göi vèn  ®Çu t XDCB  vµ c¸c kho¶n thu kh¸c" cña Ban QLDA t¹i ®¬n vÞ NHNN cã dù   ¸n ®Çu t göi vÒ, h¹ch to¸n: Nî TK 3231 "T¹m øng vèn XDCB cho c¸c dù ¸n" Cã TK 602 "Vèn ®Çu t XDCB vµ mua s¾m TSC§" 3. Khi nhËn  ®îc b¸o c¸o cña  ®¬n vÞ  NHNN vÒ  viÖc t¹m  ghi nhËp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh XDCB  ®a vµo sö 
 8. 8 dông   nhng   cha   ®îc   duyÖt   quyÕt   to¸n,   Vô   KÕ   to¸n   ­   tµi  chÝnh  cã  tr¸ch  nhiÖm theo  dâi,   ®«n  ®èc, chñ   ®Çu t  thùc  hiÖn quyÕt to¸n kÞp thêi, ®óng quy ®Þnh, tr¸nh ®Ó vèn tån   ®äng trong XDCB. 4. Khi cÊp vèn thanh to¸n c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh  sau khi duyÖt quyÕt to¸n: ­ Trêng hîp sè  vèn cÊp t¹m øng cho  ®¬n vÞ  cßn thiÕu  so víi sè ®îc duyÖt, NHNN (Vô KÕ to¸n ­ tµi chÝnh) sÏ cÊp   bæ sung sè cßn thiÕu, h¹ch to¸n: Nî TK 3231 "T¹m øng vèn XDCB cho c¸c dù ¸n" Cã   TK   5111   "ChuyÓn   tiÒn   ®i   n¨m   nay"  Sè vèn cßn thiÕu hoÆc Cã TK 591 "Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ NHNN" ­ Trêng hîp sè  vèn  ®∙ t¹m øng cho  ®¬n vÞ  thõa so víi   sè vèn ®îc duyÖt: Vô KÕ to¸n ­ tµi chÝnh ph¶i ®«n ®èc c¸c   ®¬n vÞ  NHNN chuyÓn nép sè  vèn cßn thõa, khi nhËn  ®îc b¸o  Cã cña ®¬n vÞ chuyÓn nép vÒ NHNN sÏ h¹ch to¸n: Nî TK 5112 "ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay" hoÆc   Nî   TK   591   "Thanh   to¸n   kh¸c   gi÷a   c¸c   ®¬n   vÞ   NHNN"  Sè tiÒn ®∙ t¹m øng thõa Cã TK 3231 "T¹m øng vèn XDCB cho c¸c dù ¸n" 5. Khi nhËn  ®îc giÊy b¸o cña c¸c  ®¬n vÞ  NHNN chuyÓn  vèn XDCB hoµn thµnh vÒ NHNN, h¹ch to¸n: Nî TK 5112 "ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay" hoÆc   Nî   TK   591   "Thanh   to¸n   kh¸c   gi÷a   c¸c   ®¬n   vÞ   NHNN"  Toµn bé gi¸ trÞ quyÕt to¸n Cã TK 3231 "T¹m øng vèn XDCB cho c¸c dù ¸n" §i Ò u   10.   H¹ch  to¸n  t¹i c¸c  ®¬n vÞ  NHNN  cã  dù  ¸n  ®Çu t (Phßng KÕ to¸n ­ thanh to¸n) 1. Khi nhËn  ®îc vèn XDCB do NHNN (Vô  KÕ  to¸n ­ tµi  chÝnh) t¹m øng chuyÓn vÒ, h¹ch to¸n: Nî TK 5112 "ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay" Cã   TK   453   "TiÒn   göi   b»ng   ®ång   ViÖt   Nam"   hoÆc   tµi   kho¶n thÝch hîp kh¸c  ®Ó  chuyÓn tiÒn vµo TK tiÒn göi cña  Ban QLDA t¹i Ng©n hµng n¬i më tµi kho¶n 2. Khi c«ng tr×nh hoÆc tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn  thµnh,   ®∙   ®îc   ®a   vµo   sö   dông,   trong   thêi   gian   cha   ®îc  duyÖt quyÕt to¸n, c¸c  ®¬n vÞ  NHNN ph¶i x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ 
 9. 9 t¹m tÝnh cña c«ng tr×nh ®Ó h¹ch to¸n nhËp tµi s¶n cè ®Þnh  theo nguyªn t¾c: + NÕu gi¸ dù  to¸n thÊp h¬n chi phÝ  thùc tÕ   ®Çu t  x©y  dùng c«ng tr×nh th× h¹ch to¸n theo gi¸ dù to¸n. + NÕu gi¸ dù  to¸n cao h¬n chi phÝ  thùc tÕ  th×  h¹ch  to¸n theo chi phÝ thùc tÕ. VÒ h¹ch to¸n, ghi: Nî   TK   301   "Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   h÷u   h×nh"   (TK   cÊp   III  thÝch hîp) Cã   TK   468   "C¸c   kho¶n   chê   thanh   to¸n   kh¸c"   (Më   tiÓu  kho¶n cho tõng c«ng tr×nh XDCB t¹m nhËp khi ch a ®îc duyÖt  quyÕt to¸n). Sau   khi   ghi   t¹m   nhËp   gi¸   trÞ   c«ng   tr×nh   XDCB   hoµn  thµnh, c¸c ®¬n vÞ NHNN ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n vÒ Vô KÕ   to¸n   ­   tµi   chÝnh   (ghi   râ   gi¸   trÞ   c«ng   tr×nh,   h¹ng   môc  c«ng tr×nh t¹m nhËp, nguån vèn h×nh thµnh) vµ  thùc hiÖn  trÝch khÊu hao theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi tµi s¶n cè  ®Þnh. 3. Khi quyÕt to¸n c«ng tr×nh XDCB ®îc NHNN phª duyÖt,  xö lý: ­ NÕu cã  chªnh lÖch gi÷a sè  vèn XDCB  ®∙  ®îc NHNN t¹m  øng vµ gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®îc duyÖt, xö lý: + Trêng hîp sè  vèn XDCB NHNN t¹m øng cho  ®¬n vÞ  nhá  h¬n   sè   ®îc   duyÖt   quyÕt   to¸n:   NHNN   bæ   sung   sè   vèn   cßn  thiÕu so víi gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®îc duyÖt quyÕt to¸n, khi  nhËn  ®îc LÖnh chuyÓn Cã  cña Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh th×  h¹ch to¸n: Nî  TK 5112 "ChuyÓn tiÒn  ®Õn n¨m nay" (Sè  tiÒn cÊp bæ  sung) hoÆc Nî TK 591 "Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ NHNN" Cã   TK   453   "TiÒn   göi   b»ng   ®ång   ViÖt   Nam"   hoÆc   tµi   kho¶n thÝch hîp kh¸c  ®Ó  chuyÓn tiÒn vµo TK tiÒn göi cña  Ban QLDA t¹i Ng©n hµng n¬i më tµi kho¶n + Trêng hîp sè  vèn XDCB NHNN t¹m cÊp cho dù  ¸n lín  h¬n sè   ®îc duyÖt quyÕt to¸n, Phßng KÕ  to¸n ­ thanh to¸n  ph¶i  ®«n  ®èc Ban QLDA hoµn tr¶ ngay sè  vèn XDCB t¹m cÊp  thõa   so   víi   sè   ®îc   duyÖt   vÒ   NHNN   (Vô   KÕ   to¸n   ­   Tµi  chÝnh), h¹ch to¸n: Nî   TK   453   "TiÒn   göi   b»ng   ®ång   ViÖt   Nam"   hoÆc   tµi   kho¶n thÝch hîp kh¸c Cã TK 5111 "ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay" (Sè tiÒn NHNN øng   thõa)  hoÆc Cã TK 591 "Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ NHNN"
 10. 10 ­  §iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ  c«ng tr×nh XDCB  ®∙ t¹m nhËp  tríc ®©y cho ®óng víi gi¸ quyÕt to¸n ®îc duyÖt: + NÕu gi¸ trÞ  quyÕt to¸n thÊp h¬n gi¸ t¹m tÝnh,  ®¬n  vÞ NHNN ®iÒu chØnh gi¶m gi¸ trÞ c«ng tr×nh XDCB, sè chªnh   lÖch ®îc h¹ch to¸n: Nî TK 468 "C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c" (TiÓu kho¶n   nªu trªn) Cã   TK   301   "Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   h÷u   h×nh"   (TK   cÊp   III  thÝch hîp) + NÕu gi¸ trÞ quyÕt to¸n cao h¬n gi¸ t¹m tÝnh, ®¬n vÞ  NHNN   ®iÒu  chØnh   t¨ng   gi¸   trÞ   c«ng  tr×nh   XDCB,  sè   chªnh   lÖch ®îc h¹ch to¸n: Nî   TK   301   "Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   h÷u   h×nh"   (TK   cÊp   III  thÝch hîp) Cã TK 468 "C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c" (TiÓu kho¶n   nªu trªn) ­ Sau  ®ã, thanh to¸n vèn XDCB víi NHNN (Vô  KÕ  to¸n ­  Tµi chÝnh): Nî TK 468 "C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c" (TiÓu kho¶n   nªu trªn) Cã TK 5111 "ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay"  hoÆc Cã TK 591 "Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ NHNN" §ång   thêi,   ®«n   ®èc   Ban   QLDA   h¹ch   to¸n   tÊt   to¸n   chi  phÝ XDCB kÞp thêi. Lu  ý: Tµi kho¶n 591 "Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c  ®¬n vÞ   Ng©n hµng Nhµ  níc" chØ sö  dông cho c¸c  ®¬n vÞ  Ng©n hµng  Nhµ níc kh«ng tham gia thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö. §i Ò u  11.  H¹ch to¸n t¹i Ban QLDA (Bé phËn kÕ to¸n) 1. Khi nhËn ®îc giÊy b¸o cña Ng©n hµng th¬ng m¹i (n¬i  Ban QLDA më  tµi kho¶n tiÒn göi) th«ng b¸o vÒ  sè  vèn  ®Çu  t  XDCB   do   NHNN   t¹m   cÊp   chuyÓn   vµo   tµi   kho¶n   cña   m×nh,  h¹ch to¸n: Nî   TK 3232  "Vèn  ®Çu  t  XDCB  göi t¹i  Ng©n  hµng th¬ng  m¹i" Cã TK 4662.1 "Vèn ®Çu t XDCB NHNN t¹m cÊp cho dù ¸n" 2. Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ cho c«ng tr×nh XDCB dïng   nguån vèn do NHNN t¹m cÊp ®Ó trang tr¶i: ­ Trêng hîp ®¬n vÞ t¹m øng tríc cho bªn B hoÆc ®¬n vÞ  c¸ nh©n kh¸c, h¹ch to¸n: Nî TK 3233 "T¹m øng vèn XDCB cho bªn B"
 11. 11 hoÆc Nî TK 3239 "C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c" Cã   TK 3232  "Vèn  ®Çu  t  XDCB  göi t¹i  Ng©n  hµng th¬ng  m¹i" hoÆc cã TK 1030 "TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc" ­   Khi   cã   khèi   lîng   hoµn   thµnh,   thanh   to¸n   t¹m   øng,  h¹ch to¸n: Nî TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" Nî   TK   3223   "Chi   phÝ   nh©n   c«ng"   (Trêng   hîp   Ban   QLDA  trùc tiÕp tr¶ phÝ nh©n c«ng) Nî TK 3229 "Chi phÝ kh¸c" Cã TK 3233 "T¹m øng vèn XDCB cho bªn B" hoÆc Cã TK 3239 "C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c" ­   Khi   rót   tiÒn   mÆt   phôc   vô   cho   ho¹t   ®éng   cña   Ban  QLDA, h¹ch to¸n: Nî TK 1030 "TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc" Cã   TK 3232  "Vèn  ®Çu  t  XDCB  göi t¹i  Ng©n  hµng th¬ng  m¹i" ­ Khi Ban QLDA trùc tiÕp mua vËt liÖu, thiÕt bÞ  nhËp  kho, h¹ch to¸n: Nî TK 3222 "VËt liÖu dïng cho XDCB" Cã   TK 3232  "Vèn  ®Çu  t  XDCB  göi t¹i  Ng©n  hµng th¬ng  m¹i" hoÆc Cã TK 1030 "TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc" ­   Khi   xuÊt   vËt   liÖu   phôc   vô   cho   c«ng   tr×nh,   h¹ch   to¸n: Nî TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" Cã TK 3222 "VËt liÖu dïng cho XDCB" ­ Khi  cã  ph¸t  sinh  chi tiªu  hîp lý   cho c«ng  tr×nh,  h¹ch to¸n: Nî   TK   3223   "Chi   phÝ   nh©n   c«ng"   (Trêng   hîp   Ban   QLDA  trùc tiÕp tr¶ chi phÝ nh©n c«ng) hoÆc Nî TK 3229 “Chi phÝ kh¸c” Cã TK 1030 "TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ phô thuéc" hoÆc Cã  TK 3232 "Vèn  ®Çu t  XDCB göi t¹i Ng©n hµng th¬ng  m¹i" 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t XDCB, nÕu cã  c¸c nguån thu kh¸c ph¸t sinh (l∙i tiÒn göi Ng©n hµng, c¸c   nguån thu kh¸c....), h¹ch to¸n: Nî TK "Vèn ®Çu t XDCB göi t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i"
 12. 12 hoÆc Nî TK 1030 "TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ phô thuéc" Cã   TK   4662.2   “L∙i   tiÒn   göi   vèn   ®Çu   t  XDCB   vµ   c¸c  kho¶n thu kh¸c vÒ XDCB” Cuèi n¨m, lËp B¶ng kª l∙i tiÒn göi vèn  ®Çu t XDCB vµ  c¸c   kho¶n   thu   kh¸c   vÒ   XDCB"   (Phô   lôc   sè   04)   göi   Vô   KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh vµ  c¨n cø B¶ng kª  ®Ó  lËp phiÕu chuyÓn  kho¶n h¹ch to¸n kÕt chuyÓn toµn bé c¸c kho¶n thu nµy sang   TK 4662.1 "Vèn ®Çu t XDCB NHNN t¹m cÊp cho dù ¸n": Nî   TK   4662.2   “L∙i   tiÒn   göi   vèn   ®Çu   t  XDCB   vµ   c¸c  kho¶n thu kh¸c vÒ XDCB” Cã TK 4662.1 "Vèn ®Çu t XDCB NHNN t¹m cÊp cho dù ¸n" 4.   Khi   c«ng   tr×nh   XDCB   hoµn   thµnh,   Ban   QLDA   kÕt   chuyÓn c¸c chi phÝ  XDCB vµo tµi kho¶n chi phÝ  c«ng tr×nh  ®Ó  x¸c  ®Þnh toµn bé  gi¸ trÞ  c«ng tr×nh,  ®Ò  nghÞ  NHNN phª  duyÖt quyÕt to¸n, h¹ch to¸n: Nî TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" Cã TK 3223 "Chi phÝ nh©n c«ng"  Cã TK 3229 "Chi phÝ kh¸c" 5.  KiÓm tra  quyÕt  to¸n  cña bªn  B, x¸c  ®Þnh  gi¸  trÞ  cña   c«ng   tr×nh   ®Ó  tr×nh   NHNN   phª   duyÖt   quyÕt   to¸n:   NÕu   gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®îc Ban QLDA x¸c ®Þnh vµ ®Ò  nghÞ NHNN phª duyÖt lín h¬n sè ®∙ thanh to¸n hoÆc t¹m øng  cho bªn B th× sè chÖnh lÖch ®ã h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" Cã   TK   4669   "C¸c   kho¶n   kh¸c   ph¶i   tr¶"   (TK   chi   tiÕt:  Thanh to¸n víi bªn B vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c) 6. Sau khi quyÕt to¸n ®îc NHNN phª duyÖt, xö lý: ­   NÕu   gi¸   trÞ   quyÕt   to¸n   c«ng   tr×nh   ® îc   NHNN   phª  duyÖt nhá  h¬n sè  Ban QLDA tr×nh duyÖt th×  sè  chÖnh lÖch  ®ã ®îc h¹ch to¸n nh sau: Nî TK thÝch hîp (TK 4669...) Cã TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh" ­   NÕu   gi¸   trÞ   quyÕt   to¸n   c«ng   tr×nh   ® îc   NHNN   phª  duyÖt nhá  h¬n sè  vèn NHNN t¹m cÊp cho dù  ¸n th×  Ban QLDA   ph¶i chuyÓn tr¶ ngay sè  vèn cÊp thõa vÒ  NHNN (Vô  KÕ  to¸n  ­ Tµi chÝnh), h¹ch to¸n: Nî TK 4662.1 "Vèn ®Çu t XDCB NHNN t¹m cÊp cho dù ¸n" Cã   TK 3232  "Vèn  ®Çu  t  XDCB  göi t¹i  Ng©n  hµng th¬ng  m¹i" ­ H¹ch to¸n tÊt to¸n tµi kho¶n chi phÝ  XDCB vµ  nguån  vèn Ng©n hµng Nhµ níc ®∙ cÊp cho c«ng tr×nh:
 13. 13 Nî  TK 4662.1 "Vèn  ®Çu t  XDCB NHNN         Theo gi¸ trÞ  quyÕt to¸n ®îc                                                    t¹m   cÊp   cho   dù   ¸n"   duyÖt trõ  ®i sè vèn do NSNN cÊp   Cã TK 3221 "Chi phÝ c«ng tr×nh"  ­ §ång thêi, thanh to¸n nèt cho bªn B sè tiÒn cha ®îc  thanh   to¸n   nÕu   gi¸   trÞ   quyÕt   to¸n   cña   c«ng   tr×nh   ® îc  duyÖt lín h¬n sè ®∙ thanh to¸n t¹m øng cho bªn B hoÆc c¸c   ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c vµ gi÷ l¹i tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh,  h¹ch to¸n: Nî   TK   4669   "C¸c   kho¶n   kh¸c   ph¶i   tr¶"   (TK   chi   tiÕt:  Thanh to¸n víi bªn B vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c) Cã   TK 3232  "Vèn  ®Çu  t  XDCB  göi t¹i  Ng©n  hµng th¬ng  m¹i" hoÆc Cã TK 1030 "TiÒn mÆt ë ®¬n vÞ phô thuéc" Cã TK 4663 "TiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh XDCB, tµi s¶n cè   ®Þnh gi÷ l¹i cha ®Õn h¹n tr¶" ViÖc   h¹ch   to¸n   tµi   kho¶n   4663   "TiÒn   b¶o   hµnh   c«ng   tr×nh XDCB, tµi s¶n cè   ®Þnh gi÷  l¹i cha  ®Õn h¹n tr¶" chØ  thùc hiÖn khi c«ng tr×nh  ®∙  ®îc duyÖt quyÕt to¸n vµ  cßn  trong thêi h¹n b¶o hµnh (trêng hîp thêi gian b¶o hµnh b¾t  ®Çu khi c«ng tr×nh cha  ®îc duyÖt quyÕt to¸n,  ®¬n vÞ  theo   dâi sè  tiÒn b¶o hµnh trªn TK 4669). Khi hÕt thêi h¹n b¶o  hµnh mµ  kh«ng x¶y ra h  háng c«ng tr×nh do lçi cña bªn B  th×   ®¬n vÞ  hoµn tr¶ toµn bé  sè  tiÒn b¶o hµnh vµ  sè  tiÒn  l∙i ph¸t sinh trong thêi gian b¶o hµnh cho bªn B. Môc II. ChÕ ®é b¸o c¸o, quyÕt to¸n vµ kiÓm tra §i Ò u  12.  LËp vµ göi b¸o c¸o ®Çu t XDCB 1. §èi víi Ban QLDA: ­ Hµng th¸ng, n¨m Ban QLDA lËp B¶ng C©n ®èi tµi kho¶n   kÕ  to¸n (Chi tiÕt  ®Õn TK cÊp III ­ theo mÉu biÓu sè  01)  vµ  b¸o c¸o chi tiÕt c«ng nî  (MÉu biÓu sè  02) göi  ®¬n vÞ  NHNN   (n¬i   cã   dù   ¸n   ®îc   duyÖt)   ®Ó   ®¬n   vÞ   NHNN   nhËp   vµo  B¶ng   C©n   ®èi   tµi   kho¶n   kÕ   to¸n   chung   cña   ®¬n   vÞ   NHNN.  §ång thêi göi 1 bé  vÒ  Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh  ®Ó  theo dâi   vµ   ®èi chiÕu víi B¶ng C©n  ®èi tµi kho¶n kÕ  to¸n cña  ®¬n  vÞ NHNN cã dù ¸n ®Çu t XDCB. ­ Hµng quý, lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t quý  (MÉu biÓu sè  03) göi Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh (Phßng Qu¶n  lý ®Çu t XDCB) ®Ó theo dâi. Thêi   h¹n   göi:   tríc   ngµy   5   cña   th¸ng,   quý,   n¨m   kÕ  tiÕp.
 14. 14 ­ Khi dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh, Ban QLDA cã tr¸ch nhiÖm  lËp  ®Çy  ®ñ  c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  theo c¸c mÉu  biÓu kÌm theo quy  ®Þnh nµy (tõ  mÉu biÓu 05  ®Õn mÉu biÓu  sè  15) vÒ   ®¬n vÞ  NHNN (n¬i cã  dù  ¸n  ®Çu t  XDCB) vµ   ®ång  thêi göi 1 bé  c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n vÒ  NHNN (Vô  KÕ  to¸n   ­ Tµi chÝnh) ®Ó b¸o c¸o vµ tr×nh duyÖt quyÕt to¸n. 2. §èi víi c¸c ®¬n vÞ NHNN (n¬i cã dù ¸n ®Çu t XDCB): Khi nhËn  ®îc B¶ng C©n  ®èi tµi kho¶n kÕ  to¸n cña Ban  QLDA ph¶i  kiÓm  tra  ®èi chiÕu sè  liÖu vµ  tiÕn hµnh  tæng  hîp vµo B¶ng C©n  ®èi tµi kho¶n kÕ  to¸n cña  ®¬n vÞ   ®Ó  göi   NHNN   (Vô   KÕ   to¸n   ­   Tµi   chÝnh)   theo   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   quy  ®Þnh. Ch¬ng III. §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  13.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh 1. §èi víi Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh: ­ Hµng quý vµ kÕt thóc n¨m, Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh cã   tr¸ch nhiÖm tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®Çu t ,  nhËn vèn, thanh to¸n vèn cña c¸c dù  ¸n cña hÖ  thèng NHNN  ®Ó tr×nh thèng ®èc. ­ §«n  ®èc c¸c  ®¬n vÞ  NHNN cã  dù  ¸n  ®Çu t göi b¸o c¸o  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi theo   ®óng  Quy  ®Þnh nµy; H¹ch  to¸n  c¸c  nghiÖp  vô  t¹m  øng,  thanh to¸n  vèn   ®Çu  t  XDCB kÞp thêi,  ®Çy   ®ñ,   theo   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh;   KiÓm   tra   sè  liÖu h¹ch to¸n nghiÖp vô   ®Çu t  XDCB cña c¸c  ®¬n vÞ  NHNN  (gåm c¶ sè  liÖu kÕ  to¸n cña Ban Qu¶n lý  dù  ¸n), nÕu cã  sai sãt th×  yªu cÇu  ®¬n vÞ  NHNN chØnh söa l¹i sè  liÖu kÕ   to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Tïy t×nh h×nh thùc tÕ, Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh  ®Þnh  kú   hoÆc   ®ét   xuÊt   ph¶i   tiÕn   hµnh   kiÓm   tra   t×nh   h×nh   sö  dông vèn, t¹m øng vèn, viÖc thanh, quyÕt to¸n khèi lîng  hoµn thµnh ®èi víi tõng c«ng tr×nh ®Çu t XDCB. 2. Vô  Tæng kiÓm so¸t chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, kiÓm  to¸n néi bé  vÒ   ®Çu t  XDCB c¸c dù  ¸n  ®Çu t  XDCB cña NHNN  theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 3. §èi víi c¸c ®¬n vÞ NHNN cã dù ¸n ®Çu t XDCB: ­ Thñ trëng ®¬n vÞ NHNN chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc   hiÖn Quy ®Þnh nµy t¹i ®¬n vÞ m×nh. ­ Trëng phßng KÕ  to¸n ­ Thanh to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm  kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc h¹ch to¸n nghiÖp vô   ®Çu t  XDCB  t¹i   Ban   QLDA,   tæng   hîp   ®Çy   ®ñ   sè   liÖu   kÕ   to¸n   cña   Ban  QLDA vµo B¶ng C©n ®èi tµi kho¶n cña ®¬n vÞ NHNN.
 15. 15 ­ Phô tr¸ch kÕ to¸n Ban QLDA chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o   bé  phËn kÕ  to¸n Ban QLDA h¹ch to¸n  ®óng,  ®ñ  kÞp thêi c¸c  nghiÖp vô   ®Çu t  XDCB ph¸t sinh t¹i  ®¬n vÞ, lËp b¸o c¸o  göi NHNN trung ¬ng theo ®óng quy ®Þnh. §i Ò u  14.  Tæ chøc thùc hiÖn KÓ  tõ  ngµy Quy  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc, tÊt c¶ c¸c c«ng  tr×nh XDCB t¹i c¸c ®¬n vÞ NHNN cã dù ¸n ®Çu t XDCB (kÓ c¶  c«ng   tr×nh   dë  dang   cha  quyÕt   to¸n   xong)   ph¶i   thùc   hiÖn  chuyÓn ®æi sang h¹ch to¸n theo Quy ®Þnh nµy. Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h íng  dÉn viÖc chuyÓn  ®æi cô  thÓ  vÒ  h¹ch to¸n  ®Çu t  XDCB b¶o  ®¶m theo ®óng Quy ®Þnh nµy. §i Ò u   15.   Mäi   söa   ®æi,   bæ   sung   Quy   ®Þnh   nµy   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.                                     
 16. 16 MÉu sè 01/XDCB Ng©n hµng nhµ níc     T Ø n h ,  T P ..................   Ban Qu¶n lý dù ¸n     ................... ............ B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n kÕ to¸n vÒ ®Çu t XDCB Th¸ng.......... n¨m.......... Tªn tµi  Sè hiÖu Sè d ®Çu  Doanh sè trong  Sè d cuèi  kho¶n tµi  th¸ng th¸ng th¸ng kho¶n Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng céng ....... ngµy....  th¸ng..... n¨m... LËp b¶ng KÕ to¸n Ban QLDA Trëng Ban QLDA (Ký, ghi râ hä  (Ký, ghi râ hä  (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ  tªn) tªn) hä tªn)
 17. 17 MÉu sè 02/XDCB Ng©n hµng nhµ níc     T Ø n h ,  T P ..................   Ban Qu¶n lý dù ¸n     ................... ............ B¸o c¸o chi tiÕt c«ng nî Th¸ng.......... n¨m.......... Sè hiÖu tiÓu Tªn chñ nî Ngµy  Néi dung  Thµnh  Ghi chó kho¶n hoÆc kh¸ch  ph¸t  kho¶n nî tiÒn nî sinh nî 1 2 3 4 5 6 I. PhÇn ph¶i  thu II. PhÇn  ph¶i tr¶ KiÕn   nghÞ   xö  lý....................................................... ..................... ....... ngµy....  th¸ng..... n¨m... Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n Ban QLDA Trëng Ban QLDA (Ký, ghi râ  (Ký, ghi râ hä  (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ  hä tªn) tªn) hä tªn)
 18. 18
 19. 19 MÉu sè 03/XDCB Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc C h i  n h ¸ n h  ..................                           Sè: Ngµy......... th¸ng......   n¨m..... B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t quý.... n¨m.... Dù ¸n:................ §¬n vÞ  tÝnh: TriÖu  ®ång Dù to¸n ®∙ phª Vèn ®∙ cÊp  §¬n vÞ ®∙ thùc  Tæng møc duyÖt cho ®¬n vÞ hiÖn  ®Çu t  Tæng dù  Dù  Ng©n  Ng©n  §∙  Tæng gi¸  Tªn dù  ®îc  to¸n  to¸n  hµng s¸ch thanh  trÞ ®∙  ¸n thèng  theo  chi  to¸n,  nghiÖm  ®èc  QuyÕt  tiÕt t¹m øng thu duyÖt ®Þnh B¸o   c¸o   b»ng   lêi:   DiÔn   gi¶i   c¸c   chi   tiÕt   c¸c   cét   trong b¶ng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ  hä tªn) N¬i nhËn: ­ Vô KTTC ­ Côc (chi côc) ®Çu t
 20. 20 MÉu sè 04/XDCB Ng©n hµng nhµ níc     T Ø n h ,  T P ..................   Ban Qu¶n lý dù ¸n     ................... ............ B¶ng kª l∙i tiÒn göi vèn ®Çu t XDCB  vµ c¸c kho¶n thu kh¸c vÒ XDCB (Th¸ng.......... n¨m..........) §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT Ngµy, th¸ng ph¸t  Néi dung thu Sè tiÒn Ghi chó sinh 1 2 3 4 5 Tæng céng ....... ngµy....  th¸ng..... n¨m... LËp b¶ng KÕ to¸n Ban QLDA Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ  (Ký, ghi râ hä  (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ  hä tªn) tªn) hä tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2