Quyết định 154/1998/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 154/1998/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 154/1998/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 154/1998/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è  154/1998/Q§­N H N N 1 4  n g µ y  29 th¸ng 4 n¨ m  1998 v Ò   Ö c vi  b a n  h µ n h   u y  c h Õ  ® å n g  t µi î ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g Q  tr  c Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    cø  l Ng h Nh n     v Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,  îp    tÝn  ông  µ   H t¸c x∙  d v C«ng   tµi chÝnh  ty    c«ng  è   b theo  Önh  sè  L 37/LCT­ H§NN8   µ  Önh  è  vL s 38/LCT­H§NN8   µy  ng 24/05/1990  ña  ñ   Þch  c Ch t Héi ®ång  µ   ícN ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   Nh n     ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é   µ  ¬  l  n  B v c quan  ngang  é; B ­ C¨n  vµo    Ó  Ö  Ýn  ông  µ    cø  c¸c th l t d v quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o    Ön  µnh   l∙nhhi h cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông  ©n  µng  µ   íc;   ®Ò ngh c V tr VT d Ng h Nh n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ng  µitrî ch ®å t   cña    chøc  Ýn  ông. c¸ctæ  td §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý;m äi  k  quy  nh    íi éidung  ®Þ tr¸v     in Quy  Õ   µy  u   îcb∙i á. ch n ®Ò ®     b §i Ò u    3.­Ch¸nh  phßng  èng  c,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Thñ  ­ V¨n  Th ®è   tr Vt d   tr ëng  n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng,  ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬ Gi¸m  c,  ®è Chi  nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Tæng   h Nh n     ph   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  ®è tæ  tÝn  ông  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q u y  ch Õ ® å n g   µi î ñ a  t  tr  c c¸c t æ   h øc   Ý n  ô n g c t d (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 154/1998/Q§­NHNN14 ngµy  th¸ng04  29    n¨m  1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q
  2. 2 §i Ò u    Öc  ng  µitrî ña      1.­Vi ®å t     c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  td (TCTD)  (trong  quy  Õ   µy  äi t¾t lµ ®ång  µitrî  µ qu¸  ×nh  ch n g       t  )  l tr cho vay    ­ b¶o    ña  ét  l∙nhc m nhã m   TCTD   õ2  ëlªn)cho  ét  ù    m ét  (t   tr     m d ¸n,do  TCTD   µm  u   èi  èihîp l ®Ç m ph     c¸c bªn  µitrî   ùc hiÖn,nh»m   ©ng    t   ®Ó th     n cao  n¨ng  ùcvµ  Öu  l   hi qu¶  trong ho¹t    ®éng  s¶n  Êt­kinh doanh  ña  xu      c doanh  nghiÖp  µ  ña  v c TCTD.  §i Ò u 2.­C¸c  tham    ng  µitrîph¶ithèng  Êt  ¬ng    bªn  gia ®å t     nh ph thøc  thÈm  nh  ù    ã  Ó  µnh  Ëp Héi ®ång  Èm  nh  ®Þ d ¸n,c th th l    th ®Þ chung hoÆc   kh«ng  thµnh  Ëp  éi  ng  Èm   nh  l H ®å th ®Þ chung  ng  Én  ¶m   nh v ® b¶o  ùc  Ön  Öc  th hi vi cho vay (b¶o l∙nh)® îc chÆt  Ï,thuËn  î ®ång  êiph¶i qu¶n  ý® îc dù       ch   l i th     l     ¸n sau    ∙  khi® cho  vay (b¶o  l∙nh)nh»m   Óm  êng    ki th xuyªn vµ  nh  ú  i víi     ®Þ k ®è     bªn nhËn  µi î   ö  ýnh÷ng  Ên      t     x l  tr ®Ó v ®Ò ph¸tsinh. ViÖc  èng  Êt  ¬ng  th nh ph thøc  Èm   nh   µ  th ®Þ v qu¶n  ý dù   ph¶i quy  l   ¸n    ®Þnh  â  r tr¸ch nhiÖ m   ña  çi    c m TCTD   trong  õng  êng  îp:cïng  Èm   nh   t tr h  th ®Þ qua  éi  ng  Èm   nh   H ®å th ®Þ chung hoÆc   Èm   nh   n   ¬ng  êng  îp th ®Þ ®¬ ph (tr h  kh«ng  ã  éi  ng  Èm   nh  c H ®å th ®Þ chung) ®Ó   ïng    c qu¶n  ý hoÆc   n  ¬ng  l  ®¬ ph qu¶n  ýdù  l   ¸n. §i Ò u    h×nh  3.­C¸c  thøc ®ång  µi î   t   tr trong quy  Õ   µy  îchiÓu  µ:   ch n ®   l 1.Cho    vay  îp vèn; h  2.B¶o    l∙nh,    i t¸ b¶o  l∙nh; 3.K Õt  îp c¸ch×nh    h   thøc trªn.   §i Ò u    Öc  ng  µitrî îc¸p dông  4.­Vi ®å t         ® trong nh÷ng  êng  îp:   tr h 1.Nhu  Çu    c vay  èn  v hoÆc   b¶o      ùc hiÖn  ù    îtgií h¹n tèi a   l∙nh®Ó th   d ¸n v         i ® cho  Ðp  ph cho  vay hoÆc   îcphÐp  ®  b¶o    ña  ét  l∙nhc m TCTD; 2.Nhu  Çu  ©n    ñiro cña      c ph t¸nr     c¸cTCTD; 3. Kh¶    n¨ng  ån  èn  ña  ét  ngu v c m TCTD   kh«ng  ¸p  ® øng  îcnhu  Çu  èn  ®  cv cña  ù  d ¸n. §ång  Òn dïng  ti   trong ®ång  µitrî ã  Ó  µVN§    t     th l   c hay  ¹itÖ,phï hîp víi ngo           nhu  Çu  ña  ù    µ  c c d ¸n v quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicã  ªnquan. l      li     §i Ò u    TCTD   îctham    5.­C¸c  ®  gia hoÆc   chøc  îp ®ång  µitrî   tæ  h  t   bao gå m: ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i;   h Th m ­Ng ©n  µng  Çu   µ    iÓn;   h § tv ph¸ttr ­Ng ©n  µng  ªndoanh;   h li   ­Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi;    Ng h n  ­ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  µ  ¬ v C«ng    µichÝnh  îctham    tyt   ®  gia ®ång  µitrî ng  t   nh kh«ng  îc® øng    chøc  ng  µitrî ®  ra tæ  ®å t   .
  3. 3 §i Ò u    ¹m    ng  µitrî 6.­Ph vi®å t   : ViÖc  ng  µitrî îcthùc hiÖn  i víi ®å t      ®   ®è    nhu  Çu  c vay  èn  v hay  b¶o      l∙nh®Ó ®Ç u    tcho    ù    c¸cd ¸n theo c¸cthêih¹n ng ¾n,       trung vµ  µih¹n;   d  §i Ò u    bªn  7.­C¸c  trongquan  Ö   ng  µitrî   h ®å t   : 1. Bªn  ng  µitrî Bªn  ng  µitrî   ®å t    : ®å t   bao  å m   õ 2  µnh    ëlªn,m çi  g t   th viªntr     thµnh    µ m ét  viªnl   TCTD  hoÆc     Chi nh¸nh  ña  ét  c m TCTD   îcTæng  ®  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ña  ®è c TCTD   û  Òn  u quy (quy  nh     Òu    ®Þ ë §i 5).C¸c  µnh    µy  th viªn n tham    ãp  èn,cho  gia g v   vay  ùctiÕp,hoÆc   tr     b¶o      ng  µitrî l∙nh®Ó ®å t   cho  ét  m dù  víic¸c møc   Òn  Êt  nh   c¸c TCTD   µy  ¸n      ti nh ®Þ do    n tho¶  Ën  thu th«ng    qua viÖc  ý  Õt  îp ®ång  µitrî kk h  t  . C¸c  µnh    µitrî ù chän    th viªnt       t ra TCTD   u   èi.TCTD   u   èi  ã  Ó  ®Ç m   ®Ç m c th lµ TCTD     hoÆc     Chi nh¸nh  ña  c TCTD   µ   m doanh  nghiÖp  ã  c nhu  Çu  c vay  èn  v hoÆc     xin b¶o    ë   µikho¶n  Òn  öithanh  l∙nhm t   ti g   to¸n.M äi    quan  Ö   Ýn  ông, htd   b¶o    ÷a bªn  ng  µitrî íibªn  Ën  µitrî u   l∙nhgi   ®å t     v nh t   ®Ò th«ng  qua TCTD   u   ®Ç m èi. 2.Bªn  Ën  µitrîlµm ét    nh t       : ph¸p nh©n    hoÆc     ©n  ã  c¸nh c nhu  Çu  c vay  èn  v hoÆc     xin b¶o l∙nh,® îc bªn  ng  µitrî    ®å t   cho vay  èn  v hoÆc  b¶o    l∙nhtheo    c¸c quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy    ùc hiÖn  ù  ®Þ t i ch n ®Ó th   d ¸n. §i Ò u    ån  èn  ng  µitrî 8.­Ngu v ®å t   : C¸c  µnh    µitrî ö  ông  ån  èn  ùcã,nguån  èn  th viªnt     d s ngu v t     v huy  ng, vèn  ®é   vay    ®Ó tham    ng  µitrî gia®å t   . §i Ò u  9.­  Møc   èn  v tham gia  ng  µitrîcña  çi  µnh  ®å t    m th viªn (tÝnh    chung  cho  c¶  vay  µ  v b¶o  l∙nh)do      c¸c bªn  ng  µitrî ®å t   tho¶  Ën  ng  thu nh kh«ng  ® îc vîtgií h¹n    i   cho vay, b¶o    i  íim ét    l∙nh ®è v   kh¸ch  µng  ña  h c TCTD     ®ã theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 10.­Nguyªn  ¾c  µ  iÒu  Ön      t v® ki ®Ó xem   Ðt  ng  µitrî viÖc  x ®å t    , x¸c ®Þnh  i îng  ng  µitrî thêih¹n  ng  µitrîvµ    Êt cho    ®è t ®å t      , ®å t     l∙ su   i vay    hay phÝ  b¶o l∙nh,c¸c ®iÒu  Ön  Ò   Õ  Êp, cÇ m   è, b¶o    îc thùc  Ön     ki v th ch   c  l∙nh ®   hi theo    Ó  Ö  µ  c¸c th l v quy  nh   Ön  µnh  Ò   Ýn  ông  µ  Ò   ®Þ hi h vtd v v b¶o    ña  l∙nh c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvµ  ®è Ng h Nh n   quy  Õ   µy. ch n §i Ò u  11.­  TCTD   u   èi  îc hëng  Ý   ®Ç m ®   ph thu  Õp     ¬  ë  x trªn c s tho¶  thuËn  ÷a c¸cthµnh    ng  µitrîMøc  Ý  îctÝnh      ¬  ë  gi     viªn®å t     . ph ®   to¸ntrªnc s tham  kh¶o th«ng  Ö  èc  Õ  l qu t hoÆc   theo tûlÖ  Çn        Êttµitrî ù      ph tr¨m trªnl∙su       ¸n. i d
  4. 4 II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q §i Ò u 12.­§Ò   Êt®ång  µitrî m ét  ù    xu   t   cho  d ¸n: Khi m ét    ph¸p  ©n  nh hoÆc     ©n  ã  c¸ nh c nhu  Çu  c vay  Òn  ti hoÆc   b¶o    l∙nh th× göihå  ¬    Þ  í TCTD   µ       s ®Ò ngh t   i m ph¸p  ©n  nh hoÆc     ©n  ang  ã  c¸ nh ® c quan  h Ö   Ýn  ông, TCTD   Èm   nh  ¬  é, n Õu   Êy  ù  cã  Ýnh  td   th ®Þ sb  th d ¸n  t kh¶    µ  thiv cÇn  ã  ù  ng  µitrî c s ®å t   cho  ù    ×  ù  Õn    d ¸n th d ki c¸c TCTD   ã c kh¶  n¨ng  ng  µi ®å t  trî µ  êi  ïng  ng  µitrî ®ång  êigöikÕt   mc v ®å t    , th     qu¶  Èm  nh  ¬  é  th ®Þ s b cho    c¸c tæ  chøc  Ýn  ông  µy. Khi m êi  ng  µitrî Çn  td n   ®å t   c nªu  â    ù  Õn  Ò   ×nh  r c¸c d ki v h thøc,thêih¹n  µitrî l∙ suÊt,phÝ   µ  è  Òn    Þ     t     ,i   v s ti ®Ò ngh tham    µitrî gia t    cho  ù  d ¸n. §i Ò u 13.­Phèihîp thùchiÖn  ng  µitrî        ®å t   : Trong  kho¶ng  êigian  TCTD   êi  ng  µitrî®Ò   th   do  m ®å t    nghÞ, sau    khi nghiªncøu  å  ¬      h s xin vay  ña  c doanh  nghiÖp  TCTD   ph¶itr¶lêib»ng  b¶n      v¨n  nªu  â    Õn  ng    r ý ki ®å ý (hay kh«ng  ng  ) tham    ng  µitrî N Õ u   èn   ®å ý  gia ®å t    . mu tham  gia  ng  µitrî TCTD   îc m êi  ®å t  ,   ®  ph¶i tr¶ lêic¸c        ®Ò nghÞ   ô  Ó  ña  c th c TCTD   êi  ng  µitrîN Õ u   m ®å t     . cßn  Õu c¸cthµnh    thi     viªntham    × TCTD   êi  gia,th   m ®ång  µitrî ã  Ó  êi  Õp c¸cTCTD   t     th m ti     c kh¸c tham      gia.Sau  tm êi  ng  µitrî ®î   ®å t     (kh«ng      t)n Õu: qu¸ hai®î   ­ §∙ thèng  Êt  îc viÖc  ùc hiÖn  ng  µitrî ×       nh ®   th   ®å t   th c¸c TCTD  tham    gia ®ång  µitrî Õn hµnh  Èm  nh  µiliÖu,hå  ¬    t   ti   th ®Þ t    s xinvay  bªn  do  vay  öi®Õ n   g  ®Ó   Õt ®Þnh  quy   cho  vay. ­  Õ u   Én  N v kh«ng  èng  Êt  îc th×  th nh ®   TCTD   Ën  å   ¬  ña  nh h s c doanh  nghiÖp  ö  ýnh  x l   sau: + Xem   Ðt  ¹ kh¶  x li   n¨ng  µitrn  ¬ng  Õu  t   ph n nhu  Çu  c vay  èn  v hoÆc   b¶o    l∙nhkh«ng  îtc¸cgií h¹n  µ   v       m ph¸p luËtcho  Ðp  µ  ã    ån  èn    i    ph v c ®ñ ngu v ®Ó tµitrî × tµitrî        . th +  Õ u   N TCTD   Ën  å  ¬  nh h s kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  µitrî n  ¬ng  × th«ng  t   ®¬ ph th   b¸o cho    doanh nghiÖp  Ò   Öc  v vi kh«ng  Ó  th cho vay,b¶o    Ó   b»ng  ×nh    l∙nhk c¶  h thøc ®ång  µitrî   t  . Trong  êigian m êi  ng  µi  ®Ò   Þ  ng  µitrî ã  Ó    Þ  th     ®å t , bªn  ngh ®å t     th ®Ò ngh c TCTD  kh¸c cho    vay (b¶o l∙nh)nhng    ph¶i tho¶  Ën  µ  îc chÊp  Ën  ña    thu v ®   nh c TCTD   ∙  Ën  å  ¬. ® nh h s §i Ò u 14.­Hîp  ng  ng  µitrî   ®å ®å t   1. Hîp  ng  ng  µitrî µ cam   Õt    ®å ®å t    l k b»ng  b¶n  ÷a c¸c TCTD   v¨n  gi     tham   gia ®ång  µitrî Ò   Öc  ùc hiÖn  Òn  µ  Üa  ô  ña  çi    t     vi th   v quy v ngh v c m TCTD  trong   toµn  é  b qu¸  ×nh  tr cho vay    ­ b¶o    ®ång  µitrî    ùc hiÖn  ét  ù    l∙nh( t  ) ®Ó th   m d ¸n, néi dung  ña  îp  ng  ng  µitrî   c H ®å ®å t   ph¶iphï hîp  íiquy  nh  ña      v  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   îp ®ång  h  kinh tÕ,c¸c quy  nh  ña      ®Þ c Quy  Õ   µy  µ    ch n v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c  cña Ph¸p  Ët. lu
  5. 5 C¸c  TCTD   tham    ng  µitrî gia®å t     ph¶ithèng  Êt víi   nh     nhau    éidung  ô  c¸cn   c thÓ  ña  Öc  Õ  Êp, cÇ m   è  µis¶n,b¶o    c vi th ch   c t    l∙nhcho    c¸c kho¶n  èn  ng  µi v ®å t  trî  cho  nhËn  µitrî bªn  t  . 2. M äi    tho¶  Ën, cam   Õt,biÖn  thu   k  ph¸p    Õt  gi¶iquy tranh  Êp  ÷a    ch gi c¸c thµnh    viªntham    ng  µitrî gia®å t     (bªn®ång  µitrî ® îcthÓ  Ön    t     ) hi trong hîp ®ång     ®ång  µitrî t  . 3. C¸c  µnh  th viªn tham    gia  ng  µitrîph¶i cïng  ®å t      nhau  ©y  ùng  îp x d h  ®ång  µy  µ  ã  n v c tr¸chnhiÖm  ùc hiÖn  ng    iÒu    th   ®ó c¸c® kho¶n  ña  îp ®ång. c h  TCTD   u   èi  ã  ®Ç m c tr¸chnhiÖ m   ù    d th¶o  îp  ng  Ýn  ông  H ®å td (hoÆc  îp  H ®ång b¶o l∙nh), Êy ý  Õn  èng  Êt cña    µnh    µitrîthay m Æt         ki th l nh   c¸cth viªnt    ;   bªn ®ång  µitrî t   th¶o luËn  íi   v   nhËn  µi î bªn  t  . tr 4.ViÖc    ¹m  îp ®ång  Ï® îcxö  ýtheo quy  nh  ña    viph h   s     l    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 15.­ Hîp  ng  Ýn  ông    ®å td (hoÆc  îp  ng  H ®å b¶o l∙nh)gi÷a      bªn ®ång  µitrî íi t       nhËn  µi î v bªn  t  : tr 1.Néi dung  îp  ng  Ýn  ông     H ®å t d (hoÆc  îp  ng  H ®å b¶o  l∙nh): µic¸cnéi   ngo       dung    îp  ng  Ýn  ông  nh H ®å td (hoÆc  îp  ng  H ®å B¶o  l∙nh)song  ¬ng  µ       ph m c¸c TCTD   Én  ý  íi v k v   vay  èn,cã  Ó    bªn  v   th ghithªm      µnh    µitrîsè  Òn tªnc¸cth viªnt     ti   , lµtû träng tµitrîph¬ng         , thøc tµitrî ña  õng  µnh    µ  ã      ct th viªnv c thªm  ÷  ý  ña  ch k c c¸cthµnh    µitrî   viªnt     (ngoµiTCTD   u   èi).   ®Ç m 2. Trong  êng  îp    tr h vay  èn, kÌm  v  theo  îp  ng  Ýn  ông, TCTD   u   H ®å td   ®Ç m èi  ph¶iký  Õ   ccho    kh í   vay  íi v   nhËn  µitrî i víi õng lÇn    ©n. bªn  t       ®è t   gi¶i ng 3. TCTD   u   èi  ®Ç m theo  tho¶  Ën  ña  thu c c¸c  bªn  µitrîthùc  Ön  äi  t    hi m nghÜa  ô  µ  Òn  î cña  v v quy l i bªn  ng  µitrî íibªn  Ën  µitrî îcquy  nh   ®å t     v nh t    ® ®Þ trongHîp  ng  Ýn  ông    ®å t d (hoÆc  îp  ng  H ®å b¶o  l∙nh). §i Ò u 16.­Thu  åivèn  èc  µ  itµitrî åm  tr ng  îp c¸cTCTD     h  (g v l∙       ) (g c¶  ê h     ph¶icho    vay  ¾t  éc    ùc hiÖn  Üa  ô  b bu khith   ngh v b¶o    l∙nhcho  doanh  nghiÖp): 1. Bªn  Ën  µitrî   nh t   ph¶ichñ  ng    î (gèc  µ  icho    ®é tr¶n   v l∙   ) TCTD   u   èi  ®Ç m theo  ú  ¹n  ∙  k h ® tho¶  Ën,hoÆc     î cho  thu   tr¶n   bªn thø  m µ   ét  3  m hoÆc   ét  è  ms TCTD  trong sè    TCTD   tham    ng  µitrî ∙  gia®å t     b¶o  ® l∙nh. 2. § Õn  ú  ¹n    î (gèc vµ  inÕu  nhËn  µitrî   k h tr¶n     l∙  ) bªn  t   kh«ng  ñ  ng    ch ®é tr¶ nî th× TCTD   u   èi     ®Ç m ph¶i®«n  c    ®è bªn  Ën  µitrî   î.N Õ u   nh t     n   tr¶ bªn  Ën  µi nh t   trî  kh«ng    î(vµ kh«ng  ã  tr¶n     c tho¶ thuËn  µo    n kh¸c)th× theo sù       tho¶ thuËn  ña    c c¸cTCTD   ng  µitrîTCTD   u   èi  îcthùc hiÖn    Òn  µ     ®å t     , ®Ç m ®     c¸c quy m ph¸p  Ët lu   cho  Ðp      åinî. ph ®Ó thu h   3. Bªn  Ën  µitrîcã  Ó    î tr c h¹n  ng  nh t     th tr¶ n   í   nh ph¶i th«ng    b¸o  íc cho  tr   TCTD   u   èi  µ  îcTCTD   u   èi  Êp  Ën  õkhitrong hîp ®ång  ã  ®Ç m v ®   ®Ç m ch nh tr        c quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u 17.­Gia  ¹n  î,gi¶m  igi¶m  Ý  ng  µitrî   h n  l∙ , ph ®å t   : TCTD   u   èi  èng  Êt  íic¸c thµnh    µitrî     Õt  Öc  ®Ç m th nh v     viªnt    ®Ó gi¶iquy vi chÊp  Ën    Þ     î tr c h¹n  ña  nh ®Ò ngh tr¶n   í   c bªn  Ën  µitrî gia h¹n  î,gi¶m  i nh t      , n  l∙  ,
  6. 6 gi¶m  Ý  i víi   ph ®è     kho¶n  î ®ång  µitrî c¸c n  t   theo    c¸c quy  nh  ña  ©n  µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u 18.­Tr¸ch  Öm     nhi cung  Êp  äi  c m th«ng    Çn  Õtli   tinc thi   ªnquan  ®Õ n     ×nh ®ång  µitrî ña    trongquan  Ö   ng  µitrî qu¸ tr   t   c c¸cbªn    h ®å t   : 1. Bªn  Ën  µitrî ã    nh t     tr¸chnhiÖ m   c   b¸o    y    ×nh  ×nh  µichÝnh  c¸o ®Ç ®ñ t h t  vµ  ¹t®éng  ña  ×nh   ho   cm cho TCTD   u   èi    ùc  Ön  Öc  ®Ç m ®Ó th hi vi theo  âi, d  kiÓm    trasau    Õn hµnh  Öc  ng  µitrî khiti   vi ®å t   ; 2. TCTD   u   èi    ®Ç m ph¶ith«ng  kÞp  êi  y    Õt    b¸o  th , ®Ç ®ñ k qu¶  Óm    ö  ki tras dông  èn  µ    v v c¸c th«ng    ªnquan  tinli   cho      c¸c bªn,nh»m   µn  ¹c vµ  èng  Êt  b b   th nh thùc hiÖn    Ön    c¸cbi ph¸p xö  ýkhicÇn;   l    3. TCTD   u   èi    ®Ç m ph¶igöib¶n     sao  îp  ng  ng  µitrî µ  H ®å ®å t     th«ng    v b¸o t×nh  ×nh  ã  ªnquan  h c li   cho  ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n   µng) ®Ó   Ng h Nh n   traNg h   gi¸m    µ  ç  î   Çn  Õt. s¸tv h tr  c thi khi III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u 19.­C¸c    TCTD   ãi ë  Òu    µiviÖc  n   §i 5, ngo   tham    ng  µitrî gia ®å t   víinhau    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy, cßn  îc tham    ng  µitrî ch n   ®  gia ®å t   víi     TCTD   c¸c kh¸ctrong hoÆc   µiníccho    ù        ngo     c¸cd ¸n trong níctrªnc¬  ë          s b¶o ®¶m   toµn  è  Òn tham    ng  µitrî an  s ti   gia®å t   . §i Ò u 20.­C¨n  vµo    cø  Quy  Õ   ng  µitrî ña    ch ®å t   c c¸c TCTD   cho  ét  m dù    ¸n,Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) TCTD   chøc  iÓnkhaithùc hiÖn  µ    ®è   tæ  tr       v ban hµnh  v¨n b¶n  íng  Én  ô  Ó  ï hîp  íi® Æc   iÓ m   ¹t®éng  h d c th ph   v  ® ho   riªng cña    tõng TCTD.   Thñ  ëng  n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c    tr ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è    vµo  Ng h Nh n     ph c¨n cø  chøc n¨ng,nhiÖ m   ô    v ® îcgiao cã      tr¸chnhiÖ m    chØ  o  µ  ®¹ v gi¸m    Öc  ùc hiÖn  s¸tvi th   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u  21.­ Öc söa  æi, bæ  sung   Vi ® Quy   Õ   µy  Thèng  c  ch n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản