Quyết định 154/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
85
lượt xem
2
download

Quyết định 154/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 154/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 154/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 154/2000/Q§-BTC ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2000 vÒ viÖc söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2710 trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i QuyÕt ®Þnh sè 111/2000/Q§-TTg ngµy 20/9/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®iÒu hµnh kinh doanh x¨ng dÇu; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ u ®·i cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2710 quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 130/2000/Q§-BTC ngµy 24/8/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i míi nh sau: M· sè M« t¶ nhãm, mÆt hµng ThuÕ suÊt (%) Nhã Ph©n m nhãm 1 2 3 4 5 2710 DÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bi-tum, trõ d¹ng th«; c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c cã tû träng dÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bi-tum chiÕm tõ 70% trë lªn, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh
  2. 2 phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã - X¨ng c¸c lo¹i: 2710 00 11 -- X¨ng m¸y bay 15 2710 00 12 -- X¨ng dung m«i 10 2710 00 19 -- X¨ng lo¹i kh¸c 0 2710 00 20 - Diesel 0 2710 00 30 - Ma-dót 0 2710 00 40 - Nhiªn liÖu dïng cho m¸y bay (TC1, ZA1...) 25 2710 00 50 - DÇu ho¶ th«ng dông 0 2710 00 60 - Naptha, Reformate vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c 0 ®Ó pha chÕ x¨ng 2710 00 70 - Condensate vµ c¸c chÕ phÈm t¬ng tù 0 2710 00 90 - Lo¹i kh¸c 10 §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 21/9/2000. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản