Quyết định 154/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 154/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 154/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 154/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 154/2000/Q§-TTg ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ viÖc giao nhiÖm vô x©y dùng §Ò ¸n c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ n íc Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30/9/1992; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé tr ëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh. QuyÕt ®Þnh § iÒu 1. Giao nhiÖm vô x©y dùng §Ò ¸n c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l- ¬ng Nhµ níc cho c¸c Bé, Ban, ngµnh lµ thµnh viªn Ban chØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 79/1998/Q§-TTg ngµy 09 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Ban ChØ ®¹o tiÒn l ¬ng Nhµ níc, theo B¶ng ph©n c«ng kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2. Trëng Ban ChØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc chØ ®¹o c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng phèi hîp nghiªn cøu §Ò ¸n c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc theo B¶ng ph©n c«ng ®óng tiÕn ®é quy ®Þnh. C¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng t¹i QuyÕt ®Þnh sè 01/1998/Q§- BC§TL ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 1998 cña Trëng Ban ChØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ lµm viÖc cña Ban ChØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc. §iÒu 3. Bé trëng Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ kinh phÝ nghiªn cøu, x©y dùng §Ò ¸n c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban ChØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 ChÝnh phñ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc B¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô x©y dùng ®Ò ¸n c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 154/2000/Q§-TTg ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Néi dung c«ng viÖc Thêi gian C¬ quan C¬ quan hoµn thµnh chñ tr× phèi hîp 1 2 3 4 5 I Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn tiÒn l- Quý I/2001 ¬ng vµ trî cÊp tõ n¨m 1993 ®Õn nay theo ChØ thÞ sè 28/1999/CT-TTg ngµy 24/9/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ 1 Tæng kÕt chÕ ®é tiÒn l¬ng Quý I/2001 Bé Lao C¸c Bé, Ban, trong c¸c doanh nghiÖp trong vµ ®éng - Th- ngµnh vµ c¸c ngoµi quèc doanh ¬ng binh vµ ®Þa ph¬ng X· héi 2 Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi " " " 3 Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ®èi tîng ngêi cã " " " c«ng 4 Tæng kÕt chÕ ®é tiÒn l¬ng Quý I/2001 Ban Tæ C¸c Bé, Ban, d©n cö, bÇu cö trong c¬ quan chøc - C¸n ngµnh vµ c¸c Nhµ níc bé ChÝnh ®Þa ph¬ng phñ 5 Tæng kÕt chÕ ®é tiÒn l¬ng c«ng chøc HCSN " " " 6 Tæng kÕt tiÒn l¬ng bÇu cö c¬ Quý I/2001 Ban Tæ quan §¶ng, ®oµn thÓ chøc Trung " ¬ng 7 Tæng hîp vÒ quü tiÒn l¬ng vµ Quý I/2001 Bé Tµi trî cÊp chi tõ ng©n s¸ch nhµ níc chÝnh " qua c¸c n¨m tõ 1993 ®Õn 2000 8 Tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng vÒ Quý I/2001 Ban Tæ tæng kÕt tiÒn l¬ng vµ trî cÊp x· chøc - C¸n " héi tõ n¨m 1993 ®Õn nay bé ChÝnh phñ II Ph©n c«ng nghiªn cøu x©y Quý II/2001 dùng c¸c néi dung §Ò ¸n 1 §Ò ¸n tiÒn l¬ng tèi thiÓu chung, Bé Lao C¸c Bé, ngµnh vïng, ngµnh Quý II/2001 ®éng - Th- liªn quan, c¸c ¬ng binh vµ ViÖn Khoa X· héi häc, c¸c trêng ®¹i häc, c¸c nhµ qu¶n lý
  3. 3 2 §Ò ¸n vÒ quan hÖ tiÒn l¬ng Quý II/2001 chung, quan hÖ tiÒn l¬ng gi÷a " " c¸c khu vùc (HCSN, LLVT. SXKD, bÇu cö) 3 §Ò ¸n c¶i c¸ch tiÒn l¬ng khu vùc Quý II/2001 " " s¶n xuÊt kinh doanh 4 §Ò ¸n c¶i c¸ch chÕ ®é b¶o hiÓm Quý II/2001 " " x· héi, chÕ ®é trî cÊp ngêi cã c«ng 5 §Ò ¸n c¶i c¸ch tiÒn l¬ng chøc vô Quý II/2001 Ban Tæ C¸c Bé, ngµnh, d©n cö trong c¬ quan Nhµ níc chøc - C¸n ®Þa ph¬ng, bé ChÝnh c¸c nhµ khoa phñ häc 6 §Ò ¸n c¶i c¸ch tiÒn l¬ng ®èi víi Quý II/2001 c«ng chøc HCSN " " 7 §Ò ¸n c¶i c¸ch tiÒn l¬ng ®èi víi Quý II/2001 Ban Tæ C¸c c¬ quan chøc vô bÇu cö cña §¶ng, ®oµn chøc Trung cã liªn quan thÓ ¬ng vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam 8 §Ò ¸n c¶i c¸ch tiÒn l¬ng ®èi víi Quý II/2001 Bé Quèc C¸c c¬ quan c¸c lùc lîng vò trang (Qu©n ®éi phßng, Bé cã liªn quan vµ c«ng an) C«ng an 9 §Ò ¸n t¹o nguån c¶i c¸ch tiÒn l- Quý II/2001 Bé Tµi C¸c c¬ quan ¬ng chÝnh, liªn quan Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t III Tæng hîp, héi th¶o, hoµn chØnh Th¸ng §Ò ¸n vµ ban hµnh v¨n b¶n thùc 12/2001 hiÖn. 1 Tæng hîp c¸c §Ò ¸n chi tiÕt vµ Th¸ng 8/2001 Ban Tæ C¸c Bé, ngµnh Héi th¶o khoa häc chøc - C¸n lµ thµnh viªn bé ChÝnh Ban ChØ ®¹o phñ TLNN 2 Hoµn chØnh §Ò ¸n tæng thÓ Th¸ng tr×nh ChÝnh phñ vµ theo dâi khi 10/2001 " " ChÝnh phñ tr×nh Bé ChÝnh trÞ vµ Quèc héi 3 So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n (c¸c NghÞ Th¸ng C¸c ®¬n vÞ C¸c c¬ quan quyÕt, NghÞ ®Þnh, QuyÕt 12/2001 chñ tr× §Ò cã liªn quan ®Þnh, Th«ng t ...) ¸n chi tiÕt
Đồng bộ tài khoản