Quyết định 1548/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 1548/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1548/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành bản quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát Hải quan tại các cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1548/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1548/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C H I QUAN S 1548/2001/Q -TCHQ NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH B N QUY NNH (T M TH I) TH T C H I QUAN I V I TÀU BI N XU T C NH, NH P C NH, QUÁ C NH, CHUY N C NG VÀ KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN T I CÁC C NG BI N T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29/6/2001 Xét ngh c a ông C c trư ng C c Giám sát Qu n lý v H i quan. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh (t m th i) th t c h i quan i v i tàu bi n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c ng và công tác ki m soát, giám sát h i quan t i các c ng bi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Bãi b Quy t nh 274/1998/Q -TCHQ ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành Quy trình nghi p v h i quan t i các c ng bi n Vi t Nam và các văn b n khác ban hành trư c ây v v n này. i u 3. Th trư ng các ơn v tr c thu c T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng trư ng Cao ng H i quan, các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Kiên ( ã ký) QUY NNH T M TH I TH T C H I QUAN I V I TÀU BI N XU T C NH, NH P C NH, QUÁ C NH, CHUY N C NG VÀ CÔNG TÁC KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN T I CÁC C NG BI N (Ban hành theo Quy t nh s 1548/2001/Q -TCHQ ngày 26 tháng 12 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan)
  2. A. QUY NNH CHUNG 1. Ch m nh t là 01(m t) gi k t khi n v trí neo u x p, d hàng hoá theo ch nh c a c ng v , thuy n trư ng ho c ngư i i di n h p pháp (dư i ây g i chung là thuy n trư ng) ph i làm th t c h i quan cho tàu bi n nh p c nh. Th i i m xác nh tàu, hàng hoá n c ng là th i i m H i quan c ng ti p nh n, óng d u lên h sơ h i quan do thuy n trư ng n p. Ch m nh t 01 (m t) gi trư c khi tàu r i c ng, thuy n trư ng ph i làm th t c h i quan cho tàu bi n xu t c nh. Trư ng h p có lý do chính áng thì th i h n trên có th ng n hơn, nhưng thuy n trư ng ph i thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu bi t trư c khi h t h n. 2. Nơi n p h sơ: Thuy n trư ng ph i n p h sơ h i quan t i tr s Chi c c H i quan c a khNu c ng. 3. Th t c h i quan cho tàu bi n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c ng: 3.1. Trách nhi m c a thuy n trư ng: a. Khai, n p và xu t trình h sơ h i quan theo quy nh t i Quy t nh này. b. Cung c p các thông tin liên quan n hàng hoá, v t d ng trên tàu. c. Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a cơ quan H i quan, công ch c H i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i tàu, hàng hoá. d. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Pháp lu t. 3.2. Trách nhi m c a cơ quan H i quan: a. Ti p nh n, ki m tra và óng d u lên h sơ h i quan ( i v i b n lư c khai hàng hoá thì ph i óng d u lên t ng trang). b. Khi có căn c nh n nh trên t u có c t gi u hàng hoá trái phép, có d u hi u vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng thì Chi c c trư ng H i quan c a khNu quy t nh khám xét tàu theo úng quy nh t i kho n 3, i u 51 Lu t H i quan. 4. Trư ng h p có hàng hoá chuy n t i, sang m n thì hãng tàu ph i thông báo b ng văn b n v i Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a khNu. 5. Trách nhi m c a doanh nghi p c ng: 5.1. Qu n lý, b o m nguyên tr ng hàng hoá xu t nh p khNu lưu gi t i kho, bãi c ng. 5.2. Ch ư c cho hàng hoá xu t nh p khNu qua các c ng c ng có giám sát h i quan.
  3. 5.3. Ph i thông báo b ng văn b n v i Chi c c trư ng Chi c c H i quan c ng các s li u, tình hình: a. Hàng hoá nh p khNu d xu ng kho, bãi c ng. b. Hàng hoá xu t khNu x p lên tàu. c. Hàng v (kèm biên b n). d. Hàng hoá nh p khNu quá th i h n quy nh chưa làm th t c h i quan. . Hàng hóa không có ngư i nh n ang lưu gi t i c ng. 6. C ng v có trách nhi m thông báo trư c v i Chi c c trư ng H i quan c a khNu v th i gian n và i, a i m neo u, th i gian x p, d hàng hoá lên ho c xu ng tàu bi n. 7. Nơi có i u ki n thì C ng v , Doanh nghi p c ng và Thuy n trư ng n i m ng máy vi tính v i Chi c c H i quan c a khNu thông báo trư c tình hình, s li u, g i văn b n sau. B. TH T C H I QUAN I V I TÀU BI N XU T C NH, NH P C NH, QUÁ C NH, CHUY N C NG I. TÀU NH P C NH: 1. Trách nhi m c a thuy n trư ng: 1.1. Khi làm th t c nh p c nh, thuy n trư ng ph i n p cho cơ quan H i quan các ch ng t sau: a. Lư c khai hàng hoá chuyên ch trên tàu: 02 b n chính. b. T khai tàu n: 01 b n chính. c. B n khai nguyên nhiên v t li u, lương th c, th c phNm, rư u, thu c lá d tr trên tàu: 01 b n chính. d. B n khai ch t n , ch t cháy, thu c c, thu c mê, vũ khí trang b trên tàu: 01 b n chính. . Danh sách thuy n viên: 01 b n chính. e. Danh sách hành khách (n u có hành khách): 01 b n chính. 1.2. Trong trư ng h p H i quan yêu c u, thuy n trư ng ph i xu t trình cho cơ quan H i quan các ch ng t sau: a. Nh t ký hành trình tàu.
  4. b. Sơ hàng x p trên tàu. 1.3. Th c hi n các trách nhi m khác quy nh t i i m 3.1, ph n A trên ây. 2. Nhi m v c a cơ quan H i quan: a. Th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 3.2, ph n A trên ây. b. Niêm phong kho rư u, thu c lá, thu c c, thu c mê. c. Nh p các d li u vào máy vi tính ho c vào s . II. TÀU XU T C NH: 1. Trách nhi m c a Thuy n trư ng: 1.1. Khi làm th t c xu t c nh, thuy n trư ng ph i n p cho cơ quan H i quan 01 b n chính lư c khai hàng hoá xu t khNu. 1.2. Trong trư ng h p H i quan yêu c u, thuy n trư ng ph i xu t trình cho cơ quan H i quan các ch ng t sau: a. T khai H i quan v hàng hoá cung ng cho tàu bi n. b. Hoá ơn mua hàng hoá mi n thu theo ơn t hàng (n u có mua hàng t i c a hàng mi n thu c ng). 1.3. Th c hi n các trách nhi m khác quy nh t i i m 3.1 ph n A trên ây. 2. Nhi m v c a cơ quan H i quan: a. Th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 3.2 ph n A trên ây. b. Nh p các d li u vào máy vi tính ho c vào s . III. TÀU QUÁ C NH: Tàu quá c nh là tàu ch i qua c ng và lãnh th Vi t Nam t i nư c khác, không d hàng hoá nh p khNu và không x p hàng hoá xu t khNu. Tàu quá c nh làm th t c nh p c nh t i c a khNu nh p u tiên và làm th t c xu t c nh t i c a khNu xu t cu i cùng. 1. Th t c t i c a khNu nh p c nh: 1.1. Trách nhi m c a thuy n trư ng: Khi làm th t c cho tàu nh p c nh thuy n trư ng ph i: - N p cho cơ quan H i quan 02 b n lư c khai hàng hoá quá c nh.
  5. - Th c hi n các trách nhi m khác quy nh t i i m 3.1 ph n A trên ây. 1.2. Nhi m v c a cơ quan H i quan: a. Th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 3.2 ph n A trên ây. b. Niêm phong, giao cho thuy n trư ng b h sơ g m 01 b n lư c khai hàng hoá và 01 b n phi u chuy n h sơ, lưu 01 b n lư c khai. c. Niêm phong kho rư u, thu c lá, thu c c, thu c mê và kho hàng (n u có i u ki n và khi c n thi t). d. Th c hi n nhi m v giám sát quy nh t i ph n C dư i ây. 2. Th t c h i quan t i c a khNu xu t c nh: 2.1. Trách nhi m c a thuy n trư ng: Khi làm th t c xu t c nh thuy n trư ng ph i n p cho H i quan c a khNu xu t c nh h sơ do H i quan c a khNu nh p c nh chuy n n. 2.2. Nhi m v c a H i quan c a khNu xu t c nh: a. Th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 3.2 ph n A trên ây. b. i chi u h sơ v i tình tr ng bên ngoài hàng hoá. c. Thông báo tình hình cho H i quan c ng nh p u tiên trong trư ng h p tàu có vi ph m Pháp lu t H i quan. 3. Trên ư ng quá c nh, thuy n trư ng ph i ch u trách nhi m gi nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan i v i hàng hoá và h sơ h i quan t c a khNu nh p c nh n c a khNu xu t c nh. IV. TÀU CHUY N C NG 1. Trách nhi m c a Thuy n trư ng: a. Thông báo v i Chi c c trư ng Chi c c H i quan c ng v m c ích, th i gian chuy n c ng. b. Ph i n p cho H i quan lư c khai hàng hoá nh p khNu chuy n c ng, lư c khai hàng hoá xu t khNu ã ư c x p lên tàu, lư c khai hàng hoá quá c nh (n u có): M i lo i 01 b n. c. B o m nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan trên ư ng chuy n c ng. d. Chuy n h sơ ã niêm phong h i quan cho H i quan c a khNu c ng n. . Th c hi n các trách nhi m khác quy nh t i i m 3.1, ph n A trên ây.
  6. 2.Trách nhi m c a cơ quan H i quan c a khNu c ng i: a. Làm th t c cho tàu chuy n c ng. b. L p phi u chuy n h sơ và niêm phong h sơ giao thuy n trư ng chuy n cho H i quan c a khNu c ng n. c. Th c hi n các trách nhi m khác quy nh t i i m 3.2, ph n A trên ây. 3. Trách nhi m c a cơ quan H i quan c a khNu c ng n: a. Th c hi n các nhi m v như quy nh t i i m 3.2 ph n A trên ây. b. Thông báo tình hình cho H i quan c ng nh p u tiên trong trư ng h p tàu có vi ph m ho c có hi n tư ng không bình thư ng. C. KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN T I C NG BI N 1. i tư ng ki m soát, giám sát h i quan, g m: a. Tàu xu t nh p c nh. b. Hàng hoá x p lên, d xu ng tàu. c. Hàng hoá xu t nh p khNu lưu gi t i kho, bãi c ng. d. Hàng hoá chuy n t i, sang m n, quá c nh. . Hàng hoá xu t nh p khNu ra, vào c ng. e. Hàng hoá bán t i c a hàng mi n thu . g. Hàng hoá cung ng cho tàu. h. Hàng hoá, hành lý c a thuy n viên. 2. Bi n pháp giám sát c a H i quan: a. Tu n tra, ki m soát cơ ng và áp d ng các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a Pháp lu t phát hi n các hành vi buôn l u, v n chuy n hàng hoá trái phép qua biên gi i. b. Giám sát b ng niêm phong H i quan. c. Giám sát tr c ti p. d. Giám sát b ng phương ti n k thu t. Trong i u ki n bình thư ng thì H i quan th c hi n giám sát b ng các bi n pháp a, b, d. Trong trư ng h p xét th y c n thi t thì Chi c c trư ng H i quan c a khNu quy t
  7. nh giám sát b ng bi n pháp c. Riêng giám sát c ng c ng ph i th c hi n b ng bi n pháp c. 3. Nhi m v c a công tác ki m soát, giám sát kho, bãi, tàu: a. Làm th t c cho tàu xu t c nh, nh p c nh, chuy n c ng, quá c nh. b. Làm th t c hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu. c. Niêm phong h i quan i v i hàng hoá xu t khNu x p chung vào công-ten-nơ t i c ng và hàng hoá ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu quy t nh mi n ki m tra th c t nhưng chưa niêm phong. d. Giám sát hàng hoá xu t nh p khNu x p d và lưu gi t i kho, bãi c ng. . Th c hi n qu n lý h i quan i v i c a hàng mi n thu , hàng cung ng cho tàu và hành lý, hàng hoá c a thuy n viên. e. Tu n tra, ki m soát cơ ng trong khu v c c ng. g. Ti p nh n, x lý các báo cáo c a doanh nghi p c ng v tình hình, s li u hàng hoá xu t nh p khNu quy nh t i i m 5.3, ph n A trên ây. 4. Nhi m v c a công tác giám sát c ng c ng: 4.1. i v i hàng hoá ưa vào c ng xu t khNu. 4.1.1. Trư ng h p hàng hoá ã ư c làm xong th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu: a. Ch hàng ho c ngư i i di n ph i xu t trình: - T khai h i quan ( ã làm th t c h i quan ngoài c a khNu): B n ch hàng. - Biên b n bàn giao c a Chi c c H i quan nơi làm th t c h i quan ngoài c a khNu. b. Nhi m v c a công ch c H i quan: - Ti p nh n t khai h i quan, biên b n bàn giao. - Ki m tra s , ký hi u công-ten-nơ/ki n, tình tr ng bên ngoài, niêm phong h i quan. - Ký, óng d u (m u d u s 2), xác nh n vào ô 27 t khai h i quan và tr ngay ch hàng. - Thu biên b n bàn giao và chuy n cho b ph n giám sát kho, bãi, tàu. - Nh p máy vi tính ho c vào s theo dõi.
  8. 4.1.2. Trư ng h p hàng hoá làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu ư c Lãnh o Chi c c H i quan ngoài c a khNu quy t nh mi n ki m tra nhưng hàng hoá chưa ư c niêm phong và trư ng h p Chi c c H i quan ngoài c a khNu quy t nh ki m tra th c t hàng hoá nhưng hàng hoá chưa ư c ki m tra: a. Ch hàng ph i xu t trình: - T khai h i quan ã ăng ký. - Biên b n bàn giao. b. Trách nhi m c a H i quan giám sát c ng c ng: Ki m tra các ch ng t trên và giám sát ưa hàng vào c ng H i quan giám sát kho, bãi, tàu niêm phong hàng ( i v i trư ng h p hàng ư c mi n ki m tra), ho c ki m hóa viên ki m tra và niêm phong hàng ( i v i trư ng h p hàng hoá ph i ki m tra). 4.2. i v i hàng hoá nh p khNu ra kh i c ng: a. Ch hàng ho c ngư i i di n ph i xu t trình: - Biên b n bàn giao ( i v i hàng hoá chuy n c a khNu, hàng hoá ki m tra ngoài c a khNu). - T khai h i quan ã có d u " ã làm th t c h i quan" t i t khai nh p khNu ( i v i hàng hoá ã làm th t c h i quan). b. Nhi m v c a cơ quan H i quan: - Ki m tra T khai h i quan, biên b n bàn giao. - Ki m tra s , kí hi u công-ten-nơ/ki n, tình tr ng bên ngoài, niêm phong h i quan.
Đồng bộ tài khoản