Quyết định 155/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
310
lượt xem
36
download

Quyết định 155/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 155/2003/QĐ-TTg về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 155/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 155/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 155/2003/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY NNH S A I, B SUNG M T S CH PH C P C THÙ I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang; Theo ngh c a B trư ng B Y t , B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Quy nh s a i, b sung m t s ch ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngành Y t như sau: 1. Ch ph c p thư ng tr c 24/24 gi : a) i tư ng ư c hư ng ph c p là công ch c, viên ch c dân y và l c lư ng vũ trang th c hi n nhi m v thư ng tr c chuyên môn 24 gi liên t c t i các cơ s khám b nh, ch a b nh và tr m y t xã, phư ng, th tr n (g i chung là tr m y t xã). b) M c ph c p thư ng tr c t i khu v c thông thư ng tính theo m c bình quân ngư i/phiên tr c, ngày thư ng g m các m c sau: - M c 45.000 ng/ngư i/phiên tr c: áp d ng i v i b nh vi n h ng I; - M c 35.000 ng/ngư i/phiên tr c: áp d ng i v i b nh vi n h ng II và b nh vi n Y h c c truy n h ng I; - M c 25.000 ng/ngư i/phiên tr c: áp d ng i v i tr c b nh vi n h ng III, b nh vi n Y h c c truy n h ng II và Trung tâm y t huy n; - M c 10.000 ng/ngư i/phiên tr c: áp d ng i v i tr c t i tr m y t xã. c) M c ph c p thư ng tr c t i khu v c h i s c c p c u và chăm sóc c bi t b ng 1,5 l n ph c p thư ng tr c t i khu v c thông thư ng c a b nh vi n cùng h ng nói trên.
  2. d) M c ph c p thư ng tr c vào ngày ngh tiêu chuNn hàng tu n b ng 1,3 l n ph c p thư ng tr c ngày thư ng; n u thư ng tr c vào ngày l , ngày T t thì m c ph c p b ng 1,8 l n ph c p tr c ngày thư ng. ) nh m c nhân l c trong phiên tr c 24/24 gi t i các cơ s khám, ch a b nh và tr m y t xã ư c quy nh như sau: - i v i b nh vi n h ng I: 14 ngư i/phiên tr c/100 giư ng b nh; - i v i b nh vi n h ng II, h ng III, b nh vi n Y h c c truy n h ng I, và trung tâm y t huy n: 12 ngư i/phiên tr c/100 giư ng b nh; - i v i tr m y t xã: 01 ngư i/phiên tr c/tr m y t i v i xã ng b ng t 8.000 dân và xã mi n núi, biên gi i, h i o t 3.000 dân tr xu ng; 02 ngư i/phiên tr c/tr m y t i v i xã ng b ng trên 8.000 dân và xã mi n núi, biên gi i, h i o trên 3.000 dân. e) Ch ngh bù sau phiên tr c: công ch c, viên ch c th c hi n nhi m v thư ng tr c chuyên môn y t 24/24 gi vào ngày thư ng hay ngày ngh hàng tu n ư c ngh bù 01 ngày; n u thư ng tr c vào các ngày l , T t ư c ngh bù 02 ngày và u ư c hư ng nguyên lương. 2. Ch ph c p ch ng d ch: a) Công ch c, viên ch c y t tr c ti p tham gia d p các d ch ư c hư ng ph c p ch ng d ch, m c ph c p ư c tính theo ngày th c t tham gia như sau: - M c 60.000 ng/ngày/ngư i áp d ng i v i các lo i d ch t i nguy hi m; - M c 30.000 ng/ngày/ngư i áp d ng i v i các lo i d ch khác. b) Công ch c, viên ch c y t tham gia thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi t i các cơ s y t thu c Nhà nư c qu n lý trong vùng có d ch cũng ư c hư ng ph c p thư ng tr c theo m c th ng nh t là 40.000 ng/ngư i/phiên tr c. 3. Ch ph c p ph u thu t, th thu t: Áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t tr c ti p th c hi n ph u thu t, th thu t. a) M c ph c p cho m i lo i ph u thu t quy nh như sau: i tư ng M c ph c p ( ng/ph u thu t) Lo i c Lo i I Lo i II Lo i III bi t Ngư i m chính, gây mê, châm tê chính 70.000 35.000 25.000 20.000 Ngư i ph m và ngư i ph gây mê, 50.000 25.000 20.000 12.000 châm tê
  3. Ngư i giúp vi c ph u thu t 30.000 20.000 12.000 6.000 b) Nh ng trư ng h p trư c ây ph i làm ph u thu t, nay chuy n sang hình th c th thu t thì ư c hư ng ph c p b ng 1/3 m c ph c p ph u thu t cùng lo i. i u 2. Ngu n kinh phí th c hi n các ch ph c p c thù c a công ch c, viên ch c y t ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm giao cho các B , cơ quan trung ương, a phương và ngu n thu s nghi p c a ơn v . Riêng năm 2003: - Các B , cơ quan trung ương b trí trong d toán ư c giao th c hi n các ch ph c p c thù. - Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí kinh phí trong d toán ư c giao th c hi n ch ph c p ch ng d ch và ph c p ph u thu t, th thu t. i v i ph c p thư ng tr c 24/24 gi : B Tài chính cân i b sung t ngu n d phòng ngân sách trung ương năm 2003 cho các a phương th c hi n theo nguyên t c: + T cân i th c hi n ch i v i các t nh có t l i u ti t v ngân sách trung ương. + Ngân sách Trung ương h tr : 100% các t nh mi n núi có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, các t nh Tây Nguyên và các xã thu c Chương trình 135; 80% i v i t nh, huy n, xã mi n núi và 60% i v i vùng còn l i ph n chênh l ch gi a t ng m c kinh phí th c hi n ch quy nh t i quy t nh này so v i ngu n ã b trí trong ngân sách a phương. i u 3. B trư ng B Y t ch u trách nhi m quy nh danh m c các lo i d ch t i nguy hi m; danh m c các lo i ph u thu t, th thu t ư c hư ng ph c p. i u 4. Quy t nh này ư c th c hi n t ngày 01 tháng 7 năm 2003, thay th Quy t nh s 794/TTg ngày 05 tháng 12 năm 1995 và thay th i u 1 c a Quy t nh s 97/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy nh m t s ch ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngành Y t . i u 5. B Y t ch trì, ph i h p v i các B : N i v , Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản