intTypePromotion=1

Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  è  1555/1999/Q§­B T M   B tr m S n g µ y 30 th¸ng 12 n¨ m   1999 V Ò  viÖc  a n  h µ n h   b q u y  c h Õ  x Ðt thë n g  x u Êt k h È u B é  tr ëng B é  Th ¬ng  ¹i  m ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy  4/12/1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 27/9/1999 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc    dông  qu¶n    vÒ  lËp,sö  vµ  lýQuü  trî hç   xuÊtkhÈu;   Sau    khithèng  nhÊt ý    kiÕn    TµichÝnh,  víiBé      Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1. Ban hµnh Quy chÕ  xÐt  ëng  th xuÊt khÈu kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu 2. C¸c  quan  c¬  chøc n¨ng cña  Th¬ng    cña      Bé  m¹i vµ  c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan  c¸c  vµ  doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng xuÊt  khÈu  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu    3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh cho viÖc khen  ëng  th thµnh  tÝch  trongho¹t®éng      xuÊtkhÈu      tõn¨m 1999.
  2. 2 Q uy   Õ ch X Ðt thën g  xu Êt kh È u (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1555/1999/Q§­ sè  BTM   ngµy  30/12/1999 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu 1. ViÖc xÐt  ëng  th xuÊt khÈu  îc thùc hiÖn    ®     theo QuyÕt ®Þnh  sè  195/1999/Q§­TTg  ngµy  27/9/1999 cña    ChÝnh  phñ. §iÒu    2. Hµng  n¨m  Tµi chÝnh    ëng  Bé    chith xuÊt khÈu      (tõQuü  trî hç    xuÊt khÈu) cho    c¸c doanh nghiÖp        ®¹t c¸c tiªuchuÈn  quy ®Þnh  trong Quy  chÕ nµy theo quyÕt ®Þnh      cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu    3. Nh÷ng  Æt   m hµng xuÊt khÈu      ®Ò nghÞ    ëng  xÐt th xuÊt khÈu    lµnh÷ng  Æt     m hµng  Nhµ    níckhuyÕn khÝch xuÊt khÈu    theo  híng dÉn    cña  Bé  Th¬ng      Æt   m¹i,trõm hµng g¹o,dÇu    sè îng    th«,vµ  l hµng  xuÊt khÈu    theo h¹n  ng¹ch hoÆc  chØ    îc giao.Kim  tiªu®     ng¹ch xuÊt khÈu  îc tÝnh  phÇn    ®   c¶  xuÊt  khÈu chÝnh  ng¹ch  xuÊt  vµ  khÈu tiÓu ng¹ch (kh«ng tÝnh trÞ    gi¸ hµng  t¹m  nhËp,t¸ xuÊt,chuyÓn     i   khÈu). C h ¬ n g  II § èi tîng, tiªu h u È n  x Ðt k h e n  thë n g    c v µ m ø c  thë n g §iÒu 4.  Doanh  nghiÖp  thuéc    c¸c thµnh phÇn  kinh tÕ  îc thµnh      ®   lËp theo quy ®Þnh  cña  ph¸p luËtcã    thµnh  tÝch    trùc tiÕp xuÊt khÈu    xuÊt s¾c,     hiÖu qu¶ cao      ®¹t tiªuchuÈn  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  díi®©y   5    ®Òu   îc xÐt  ®   khen  thëng theo quy    chÕ  nµy. §iÒu      5. TiªuchuÈn    xÐt khen  ëng: th Doanh  nghiÖp  thuéc diÖn    quy ®Þnh  it¹ §iÒu  xuÊt khÈu  4    hµng      ho¸ ®¹t mét  trong c¸c tiªuchuÈn        quy  ®Þnh    díi®©y   ®Òu   îc xÐt  ®   khen  ëng. Trong  th   tr êng  hîp doanh  nghiÖp    îc nhiÒu    ®¹t ®   tiªuchuÈn  cïng mét    lóc th× mçi    tiªu chuÈn  îcxÐt khen  ëng  ®     th riªng,nhng    tæng  møc  khen  ëng    kh«ng    th tèi®a  vît qu¸ 300  iÖu®ång:   tr   5.1.XuÊt    khÈu  m Æt     hµng  (hoÆc  mét chñng  i lo¹ cña  Æt   m hµng) s¶n    xuÊt t¹    i ViÖt Nam       mµ lÇn  ®Çu         îcë  tiªntiªuthô ®   thÞ  êng    tr nícngoµi,® îcbæ       sung  vµo danh môc  hµng  xuÊt khÈu    cña ViÖt Nam     (kh«ng ph¶i m Æt     hµng  hoÆc   mét chñng  icña  Æt   lo¹  m hµng    mµ doanh  nghiÖp lÇn  ®Çu     tiªnxuÊt  khÈu  níc ngoµi)vµ/hoÆc  ra      lÇn ®Çu       ® îc ë  tiªntiªuthô    thÞ  êng  tr xuÊt khÈu   
  3. 3 míicã    hiÖu qu¶    víikim  ng¹ch ®¹ttõ100.000        USD/n¨m      trëlªn.Riªng ®èi víi         c¸c tØnh miÒn      nói, ®¶o  h¶i kim  ng¹ch ®¹ttõ50.000        USD/n¨m    trëlªn. TiªuchuÈn    nµy  îctÝnh  ®   chung cho  haitr c¶    êng   hîp (mÆt  hµng   míi,thÞ  tr êng  míi).NÕu     mét trong    êng  hai tr hîp    ®¹t møc  100.000 USD/n¨m  (hoÆc  50.000 USD/n¨m)  hoÆc  thµnh tÝch cña  haitr c¶    êng  gép      hîp  l¹ ®¹t møc   i nªu  trªnth× doanh      nghiÖp  îc®Ò   ®   nghÞ    ëng. xÐt th HiÖu  qu¶ xuÊt khÈu  tÝnh to¸n trªn c¬  tõng  Æt       së  m hµng  thÓ    cô  ®Ò nghÞ    ëng.Nh÷ng    xÐt th   tiªuthøc chñ    yÕu      ®Ó x¸c®Þnh hiÖu qu¶    lµviÖc  xuÊt   khÈu  Æt   m hµng  thu ® îc®ñ  ®ã      vèn,cã  i   l∙ . 5.2.Më     réng  tr thÞ  êng  xuÊt khÈu  cã    ®∙  hoÆc     më thªm  tr thÞ  êng    míi,cã  hiÖu qu¶    víimøc    ëng  t¨ng tr kim ng¹ch  xuÊt khÈu    n¨m sau  víin¨m  íc,tr   so    tr   íc m ¾t    ¸p dông  møc    ëng    t¨ngtr lµ20%, riªngc¸ctØnh      miÒn      nói, ®¶o    h¶i lµ15%;  víimøc     t¨ng kim    ng¹ch  200.000  tõ  USD  ®Õn  500.000 USD   tuú theo tõng  ngµnh  hµng  tõng vïng. vµ    5.3.C¸c  Æt     m hµng xuÊt khÈu  chÊt l cao  îc huy    cã   îng  ®   ch¬ng  i iÓn t¹ tr   l∙m        ­ héichîquèc  tæ  tÕ  chøc  nícngoµihoÆc   îcc¸c tæ  ë      ®     chøc  quèc  vÒ  tÕ  chÊtl    îng hµng    ho¸ cÊp chøng chØ hoÆc     x¸cnhËn  b»ng    v¨n b¶n. 5.4.XuÊt    khÈu  Æt   m hµng  îc gia  ®   c«ng  chÕ   ­  biÕn b»ng nguyªn   vËt liÖu trong    níc chiÕm  60%           trÞ gi¸trë lªn hoÆc   Æt   m hµng s¶n xuÊt thu      hót nhiÒu    lao ®éng  trong    níc theo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Nhµ      níc nh: hµng  thñ c«ng      mü nghÖ,  hµng n«ng,l©m,    thuû    h¶is¶n  chÕ biÕn,hµng    may  Æc,  m giµy,dÐp...víi       , møc  kim ng¹ch xuÊtkhÈu      cña ®¬n  vÒ  vÞ  nh÷ng  i lo¹ hµng    nµy  ®¹t tõ 10  iÖu USD/n¨m          tr   trëlªn,riªng®èi      víihµng  c«ng    thñ  mü nghÖ       lµ tõ 3  tr   iÖuUSD/n¨m   trëlªn. 5.5.XuÊt    khÈu    Æt   c¸c m hµng ngoµih¹n    ng¹ch hoÆc     ngoµichØ    îc   tiªu®   ph©n giao ®¹tkim      ng¹ch tõ50  iÖuUSD/n¨m        tr   trëlªn. §èivíi     doanh  nghiÖp  ëng  th theo    tiªuchuÈn    5.5 tõ lÇn  2    5.4 vµ      thø  trë®i  ph¶i®¶m     b¶o møc    ëng  quy  t¨ngtr nh  ®Þnh  cña    tiªuchuÈn    5.2. §iÒu   H×nh  6.   thøc khen  ëng  møc    th vµ  khen  ëng: th Ngoµi  b»ng khen  Bé   do  Th¬ng  m¹i cÊp  êng  (tr hîp doanh nghiÖp cã  thµnh tÝch  Æc   ® biÖtxuÊt s¾c    tr     th× Bé  ëng  Th¬ng      Bé  m¹i®Ò nghÞ Thñ íng t   ChÝnh  phñ  khen),doanh    nghiÖp      ®¹ttiªuchuÈn quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  cßn  îc 5  ®   thëng tiÒn tõQuü  trî     hç   xuÊtkhÈu    theo møc    quy ®Þnh sau: 6.1.Doanh    nghiÖp      ®¹t tiªuchuÈn  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  5.1 (§iÒu  ® îc 5)    thëng    1% kim  ng¹ch  xuÊt khÈu    tÝnh b»ng  tiÒn ViÖt Nam     theo      trÞ gi¸FOB,  theo      tû gi¸giao dÞch    b×nh  qu©n    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ      LiªnNg©n   hµng  gi÷a  ®ång  ViÖt Nam   ®ång    vµ  USD   Ng©n   do  hµng Nhµ    nícc«ng  t¹    bè  i thêi®iÓm   xÐt  ëng, nhng      th   tèi®a kh«ng  qu¸ 150  iÖu ®ång  tr   ViÖt Nam     cho  mét  êng  tr hîp. 6.2.    C¸c doanh nghiÖp      ®¹t tiªuchuÈn  quy ®Þnh  i   t¹  ®iÓm       c¸c 5.2,5.4, 5.5 (§iÒu    îcxÐt xÕp    5) ®     h¹ng theo tõng tiªuchuÈn  cø            vµ  mçi tiªuchuÈn  chän  10 doanh  nghiÖp ®øng  ®Çu     ëng    ®Ó th víimøc     ®Õn   tõ 50  100  iÖu ®ång  tr   cho  mçi doanh  nghiÖp    vÒ mét   tiªuchuÈn; Nh÷ng    doanh nghiÖp  cßn  i îc l¹ ®     thëng  khuyÕn khÝch    víimøc  thÊp  h¬n,nhng    møc  ëng  th kh«ng    qu¸ 50%  møc  thÊp  nhÊt cña  doanh    10  nghiÖp  ®øng  ®Çu.
  4. 4 6.3.Doanh    nghiÖp      ®¹ttiªuchuÈn    5.3 (§iÒu    îcth 5) ®   ëng  tr   40  iÖu ®ång  cho mçi  êng  tr hîp nhËn  îc huy  ®   ch¬ng hoÆc  v¨n b»ng    x¸c nhËn chÊt îng l   hµng ho¸. §iÒu 7.   Doanh  nghiÖp  ® îc th     ëng  ph¶i chuyÓn  tiÒn  îc th   sè  ®   ëng  vµo  quü  khen  ëng  th cña  ®¬n  vµ  quyÒn  dông  vÞ  cã  sö  tiÒn  ëng      th ®Ó ph¸t tr   iÓn kinh doanh    vµ/hoÆc  ph©n  chia tiÒn  ëng    th cña m×nh  cho    c¸c tËp thÓ,  c¸nh©n    trong vµ    ngoµi®¬n  (kÓ  tËp    vÞ  c¶  thÓ,c¸nh©n      trong c¸cc¬      quan    ®¹i diÖn  th vµ  ¬ng  cña  vô  ViÖt Nam   nícngoµi,c¸c ®¬n  uû      ë        vÞ  th¸cxuÊt khÈu...     cã c«ng  søc ®ãng  gãp  vµo  thµnh tÝch chung.Trêng    thÓ,c¸nh©n    hîp tËp      nªu  trªncã    thµnh  tÝch  Æc   ® biÖt xuÊt s¾c,      doanh  nghiÖp  thÓ    cã  ®Ò nghÞ  Bé  Th¬ng      ëng    m¹ixÐt th bæ sung. C h ¬ n g  III T h ñ  tôc x Ðt k h e n  thë n g §iÒu  8.  C¨n  tiªuchuÈn  cø    quy ®Þnh  theo Quy  chÕ  nµy, doanh    nghiÖp    ®Ò nghÞ xÐt khen  ëng    th göi ®Õn   Th¬ng    s¬  Bé  m¹i hå  gåm   nh÷ng  v¨n b¶n    sau: 1. B¸o c¸o thµnh  tÝch xuÊt khÈu cña  doanh  nghiÖp (ghirâ      tªn,®Þa   chØ,  ®iÖn  sè  tho¹i fax,sè        tµikho¶n  , tiÒn ViÖt Nam   tªnNg©n      vµ    hµng      më tµi kho¶n)theo tõng tiªuchuÈn,cã              x¸cnhËn  cña  quan  c¬  qu¶n      lýtrùctiÕp. 2. Tuú    theo  cÇu      yªu  ®èi víitõng    tiªuchuÈn  (theo mÉu     híng dÉn    cña  Bé  Th¬ng  m¹i),  doanh nghiÖp ph¶igöithªm          c¸c v¨n b¶n,thèng    thµnh    kª vÒ  tÝch  ®¹t® îc;Cô      thÓ:§èivíi         chuÈn  tiªu 5.1: ­ CÇn       gi¶itr×nh cô    thÓ  quy  vÒ  tr×nh c«ng    nghÖ   thuËt®Ó   kü    s¶n xuÊt  m Æt   hµng xuÊtkhÈu        míi(cã ¶nh  s¶n  phÈm   kÌm  theo), ­ Hîp ®ång xuÊt khÈu  c¸c  vµ  b¶n sao  khai H¶i  tê    quan chøng minh  chÝnh    x¸c,®Çy  trÞgi¸l«hµng    ®ñ        ®Ò nghÞ    ëng. xÐt th 3.B¶n    tÝnh  hiÖu  qu¶  cho      mçi tiªuchuÈn. §iÒu 9. §Ó  gióp cho  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i xem  xÐt quyÕt ®Þnh  viÖc  khen  ëng  Héi ®ång    ëng  th cã    xÐt th gåm: ­Thø  ëng  Th¬ng        tr Bé  m¹ilµChñ  tÞch    Héi ®ång. ­ Mét    cÊp    XuÊt    c¸n bé  Vô, Vô  nhËp  khÈu  Th¬ng      viªnth Bé  m¹ilµUû    ëng  trùc. ­§¹idiÖn  TµichÝnh      Bé    (cÊp  Vô),Uû    viªn. ­Mét    cÊp    KÕ     c¸n bé  Vô, Vô  ho¹ch thèng    Th¬ng      viªn.   kª Bé  m¹ilµUû  ­Mét    cÊp    TµichÝnh       Th¬ng      viªn   c¸n bé  Vô, Vô    ­KÕ to¸nBé  m¹ilµUû  Mçi  cö    vô  tõ mét ®Õn     haichuyªn viªngióp viÖc        cho    l∙nh®¹o  ®Ó   vô  tËp  hîp,thô lýhå  tr×nh héi®ång    ëng        s¬      xÐt th xem   xÐt.
  5. 5 §iÒu    10. C¨n  b¸o      cø  c¸o ®Ò nghÞ    ëng  xÐt th cña  doanh nghiÖp  (Hå  s¬    ëng  îclËp thµnh    göivÒ  Th¬ng    xÐt th ®     haibé    Bé  m¹i,mét  göiVô  bé    KHTK,  mét  göiVô  bé    XNK)    Héi ®ång xÐt  ëng  tr¸chnhiÖm   th cã    kiÓm     tra®èi chiÕu  víisè    liÖu thèng      kª cña    H¶i quan, Tæng     côc Thèng      kª ®Ó xem  xÐt  kiÕn  vµ  nghÞ  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹iquyÕt ®Þnh    khen  ëng  th cho  tõng doanh    nghiÖp  ®¹ttiªuchuÈn      quy  ®Þnh. H¹n    nép  s¬  ícngµy  th¸ng3  hå  tr   31    hµng  n¨m. §iÒu    11. ViÖc  th xÐt  ëng  îc tiÕn  ®   hµnh trong Quý  /hµng n¨m.      II   Tríc khi c«ng  quyÕt    bè  ®Þnh  khen  ëng  th doanh  nghiÖp      ®¹t tiªuchuÈn      5.1,Héi ®ång  xÐt  ëng  th th«ng b¸o  lÊy  kiÕn    ý  trªn mét  ph¬ng  sè  tiÖn th«ng      tin®¹i chóng      ®Ó x¸c ®Þnh  tÝnh  chÝnh    x¸c cña thµnh  tÝch xÐt  ëng. Riªng  th   viÖc  xÐt th   ëng  thµnh tÝch  chÊt l   vÒ   îng hµng xuÊt khÈu    quy ®Þnh  theo ®iÓm     5.3 (§iÒu  ® îc tiÕn  5)    hµnh  trong vßng  ngµy  45  ngay sau    khi nhËn  îc b¸o    ®   c¸o ®Ò  nghÞ    ëng  xÐt th cña doanh  nghiÖp. §iÒu 12. C¸c    QuyÕt ®Þnh khen  ëng  th cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i ® îcc«ng  c«ng    bè  khaitrªnb¸p Th¬ng        m¹i. §iÒu 13.  Hµng n¨m Héi  ®ång  xÐt  ëng  th xuÊt khÈu  dù  cã  to¸n chi     cho    ho¹t®éng    ëng  xÐt th cña    Héi ®ång  sö  (nh  dông  vµo c«ng    t¸cthÈm ®Þnh  hå  xÐt  ëng, in Ên    s¬  th     tµiliÖu,b»ng    khen  ®¨ng  a        ® tintrªnc¸c ph¬ng  tiÖn  th«ng      tin ®¹i chóng, tæ    chøc  c¸c cuéc  häp xÐt  ëng  tæng  th vµ  kÕt hµng  n¨m... ®Ó   TµichÝnh    Bé    ) tæng    a  hîp ® vµo  to¸nchung. dù    C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu    14. Quy  chÕ  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ban hµnh  ¸p  vµ  dông cho viÖc khen  ëng  th thµnh tÝch trong ho¹t®éng      xuÊt  khÈu    tõn¨m 1999. ViÖc söa  æi,    ® bæ sung Quy chÕ   Bé   ëng    do  tr Bé Th¬ng m¹i quyÕt  ®Þnh sau      æi  kiÕn    TµichÝnh. khitrao® ý  víiBé   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2