Quyết định 156/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 156/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 156/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 156/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 156/2002/Q§-BTC ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2002 VÒ viÖc bæ sung, söa ®æi hÖ thèng Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc Bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc; - C¨n cø NghÞ quyÕt sè 02/2002/QH11 ngµy 05/8/2002 cña Quèc héi khãa XI quy ®Þnh danh s¸ch c¸c Bé vµ c¬ quan ngang Bé cña ChÝnh phñ; LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25/12/2001; NghÞ ®Þnh sè 12/2001/N§-CP ngµy 27/3/2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tæ chøc l¹i mét sè c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vµ UBND quËn, huyÖn, thÞ x· trùc thuéc tØnh, thµnh phè; QuyÕt ®Þnh sè 71/2001/Q§-TTg ngµy 04/5/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia giai ®o¹n 2001- 2005; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc. QuyÕt §Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy danh môc m· sè bæ sung, söa ®æi cña c¸c Ch¬ng (Avµ B)-Kho¶n-Môc- TiÓu môc ®· ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 280 TC/Q§-BTC ngµy 15/4/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; c¸c Th«ng t h- íng dÉn, bæ sung vµ söa ®æi hÖ thèng Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc sè 156/1998/TT-BTC ngµy 12/12/1998, sè 60/1999/TT-BTC ngµy 1/6/1999, sè 67/2000/TT-BTC ngµy 13/7/2000, sè 67/2001/TT-BTC ngµy 22/8/2001 cña Bé Tµi chÝnh ®Ó sö dông cho c«ng t¸c lËp dù to¸n, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc
  2. 2 - C¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND quËn, huyÖn, thÞ x· vµ thµnh phè thuéc tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung - ¬ng ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND x·, phêng, thÞ trÊn; Bé Tµi chÝnh ñy quyÒn cho Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ quy ®Þnh m· sè Ch¬ng C vµ Ch¬ng D theo nguyªn t¾c lÊy m· sè Ch¬ng A, B t¬ng øng, nÕu Ch¬ng (A vµ B) kh«ng cã, lÊy m· sè Ch¬ng cao nhÊt cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n ®îc s¸p nhËp ®Ó quy ®Þnh cho c¬ quan chuyªn m«n míi thµnh lËp. - Hñy bá QuyÕt ®Þnh sè 209/2000/Q§-BTC ngµy 25/12/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc ¸p dông cho ng©n s¸ch cÊp x·. - C¨n cø vµo hÖ thèng Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 280 TC/Q§-BTC ngµy 15/4/1997, QuyÕt ®Þnh sè 148/2002/Q§-BTC ngµy 06/12/2002, c¸c Th«ng t híng dÉn, söa ®æi vµ bæ sung Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh vµ nh÷ng néi dung bæ sung, söa ®æi ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh ñy quyÒn cho Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ híng dÉn ng©n s¸ch x· h¹ch to¸n phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2003. C¸c QuyÕt ®Þnh vµ Th«ng t híng dÉn tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 3: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, c¸c c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ thuéc Trung ¬ng vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, triÓn khai vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4: Vô trëng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc, Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm, híng dÉn vµ tæ chøc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Danh môc m· sè bæ sung vµ söa ®æi c¸c ch¬ng - kho¶n - môc vµ tiÓu môc cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 156/2002/Q§-BTC ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. Danh môc m· sè Ch¬ng (A vµ B) cña Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc ®îc huû bá, bæ sung vµ ®æi tªn nh sau: 1/ Bá Ch¬ng 043A "Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia" vµ Ch¬ng 043B "Trêng Hµnh chÝnh". 2/ Bá Ch¬ng 058A "Tæng côc H¶i quan". 3/ Bá Ch¬ng 059A "Tæng côc §Þa chÝnh" vµ Ch¬ng 059B "Së §Þa chÝnh". 4/ Bá Ch¬ng 060A "Tæng côc KhÝ tîng thuû v¨n". 5/ Bá Ch¬ng 062A "Tæng côc Bu ®iÖn". 6/ Bá Ch¬ng 085A "UB Quèc gia d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh" vµ Ch¬ng 085B "UB Quèc gia d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ". 7/ Bá Ch¬ng 102A "Ban vËt gi¸ ChÝnh phñ". 8/ Bá Ch¬ng 159 (A,B vµ C) "Nhµ thÇu vµ nhµ thÇu phô níc ngoµi" 9/ Bæ sung Ch¬ng 026A "Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng" vµ Ch¬ng 026B "Së Tµi nguyªn vµ m«i trêng". 10/ Bæ sung Ch¬ng 027A " Bé Bu chÝnh viÔn th«ng". 11/ Bæ sung Ch¬ng 161 (A,B,C) "Nhµ thÇu" 12/ Bæ sung Ch¬ng 162 (A,B,C) "Nhµ thÇu phô" 13/ Bæ sung Ch¬ng 165A "Tæng c«ng ty §iÖn tö vµ tin häc". 14/ Bæ sung Ch¬ng 166A "Tæng c«ng ty Rîu bia níc gi¶i kh¸t". 15/ Bæ sung Ch¬ng 167A "Tæng c«ng ty Da giÇy ViÖt Nam".
  4. 4 16/ Bæ sung Ch¬ng 168A "Tæng c«ng ty Nhùa ViÖt Nam". 17/ Bæ sung Ch¬ng 169A "Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam". 18/ Bæ sung Ch¬ng 170A "Tæng c«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ". 19/ Bæ sung Ch¬ng 171A "Tæng c«ng ty MÝa ®êng I". 20/ Bæ sung Ch¬ng 172A "Tæng c«ng ty MÝa ®êng II". 21/ Bæ sung Ch¬ng 173A "Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam". 22/ §æi tªn Ch¬ng 017A "Bé Khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng" thµnh "Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ" vµ Ch¬ng 017B "Së Khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng" thµnh "Së Khoa häc vµ c«ng nghÖ". 23/ §æi tªn Ch¬ng 035A "Ban Tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ" thµnh "Bé Néi vô" vµ Ch¬ng 035B "Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn" thµnh "Së Néi vô". 24/ §æi tªn Ch¬ng 083A "Uû ban D©n téc vµ miÒn nói" thµnh "Uû ban D©n téc" vµ Ch¬ng 083B "Ban D©n téc miÒn nói" thµnh "Ban D©n téc". 25/ §æi tªn Ch¬ng 086A "Uû b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em ViÖt Nam" thµnh "Uû ban d©n sè gia ®×nh vµ trÎ em". 26/ §æi tªn Ch¬ng 143A"Ng©n hµng ngêi nghÌo" thµnh "Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi" II. Danh môc m· sè kho¶n cña Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc huû bá, bæ sung vµ ®æi tªn nh sau: 1/ Lo¹i 01 "N«ng nghiÖp - l©m nghiÖp - thuû lîi" - Bá Kho¶n 12 "Ch¬ng tr×nh khai th¸c sö dông ®Êt hoang ho¸, b·i båi ven biÓn, ven s«ng (773)" 2/ Lo¹i 04 "C«ng nghiÖp chÕ biÕn" - Bæ sung Kho¶n 55 "Gia c«ng s¶n phÈm c¸c lo¹i" 3/ Lo¹i 11 "Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr- êng" - Kho¶n 04 "C«ng nghÖ th«ng tin" bá néi dung híng dÉn cò thay b»ng néi dung híng dÉn: ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi cho ch¬ng tr×nh c«ng nghÖ th«ng tin, ®Ò ¸n tin häc... 4/ Lo¹i 13 "Qu¶n lý nhµ níc vµ an ninh-quèc phßng, ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc"
  5. 5 - §æi tªn Kho¶n 10: "Ch¬ng tr×nh biÓn §«ng, h¶i ®¶o" thµnh "Ch¬ng tr×nh biÓn §«ng, h¶i ®¶o, c¶nh s¸t biÓn" 5/ Lo¹i 14 "Gi¸o dôc vµ §µo t¹o" - Bá c¸c Kho¶n 18 "Chi cho kh«ng s¸ch, b¸o thiÕu nhi vïng n«ng th«n miÒn nói T©y nguyªn, vïng xa, h¶i ®¶o" - Bæ sung Kho¶n 23 "T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt c¸c trung t©m kü thuËt tæng hîp- híng nghiÖp" - Bæ sung Kho¶n 24 "Dù ¸n T¨ng cêng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ " - Bæ sung Kho¶n 25 "Dù ¸n §æi míi ch¬ng tr×nh, néi dung s¸ch gi¸o khoa" - Bæ sung Kho¶n 26 "Dù ¸n §µo t¹o c¸n bé tin häc vµ ®a tin häc vµo nhµ trêng" - §æi tªn Kho¶n 14 "Môc tiªu phæ cËp gi¸o dôc vµ xo¸ mï ch÷" thµnh "Dù ¸n Cñng cè vµ ph¸t huy kÕt qu¶ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ xo¸ mï ch÷, thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së" - §æi tªn Kho¶n 15 " Môc tiªu t¨ng cêng gi¸o dôc miÒn nói vµ vïng d©n téc" thµnh "Dù ¸n Hç trî gi¸o dôc miÒn nói, vïng d©n téc Ýt ngêi vµ vïng cã nhiÒu khã kh¨n" - §æi tªn Kho¶n 16 "Môc tiªu båi dìng gi¸o viªn, t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt c¸c trêng s ph¹m" thµnh "Dù ¸n §µo t¹o vµ båi dìng gi¸o viªn, t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt c¸c trêng s ph¹m" 6/ Lo¹i 15 "Y tÕ vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi" - Bá Kho¶n 21 "Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ viÖc lµm ®Õn n¨m 2000" - Bá Kho¶n 23 "Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. - Bá Kho¶n 28 "Môc tiªu ch¨m sãc trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n" - Bá Kho¶n 29 "Môc tiªu b¶o vÖ trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n vµ x©y dùng m« h×nh" - Bá Kho¶n 30 "Môc tiªu truyÒn th«ng phèi hîp gi¸m s¸t kiÓm tra sù nghiÖp ch¨m sãc b¶o vÖ trÎ em " - Bá Kho¶n 37 "Dù ¸n kinh tÕ míi" - Bá Kho¶n 42 "KÕ ho¹ch hµnh ®éng dinh dìng Quèc gia" - Bæ sung Kho¶n 07 "Sù nghiÖp b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em" - Bæ sung Kho¶n 10 "Sù nghiÖp gia ®×nh" - Bæ sung Kho¶n 43 "Dù ¸n x©y dùng m« h×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë c¸c vïng ®Æc biÖt"
  6. 6 - Bæ sung Kho¶n 44 "Dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ë c¸c x· nghÌo n»m ngoµi CT 135" - Bæ sung Kho¶n 45 "Dù ¸n quy ho¹ch bè trÝ l¹i d©n c (CT 135)" - Bæ sung Kho¶n 46 "Dù ¸n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp g¾n víi chÕ biÕn tiªu thô s¶n phÈm (CT 135)" - Bæ sung Kho¶n 47 "Dù ¸n ®¹o t¹o c¸n bé x·, b¶n, lµng, phum sãc (CT 135)" - Bæ sung Kho¶n 48 "Dù ¸n Tæ chøc cho vay vèn theo c¸c dù ¸n gi¶i quyÕt viÖc lµm" - Bæ sung Kho¶n 49 "Dù ¸n N©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm" - Bæ sung Kho¶n 50 "Dù ¸n §iÒu tra, thèng kª thÞ tr- êng lao ®éng vµ x©y dùng hÖ thèng th«ng tin thÞ trêng lao ®éng" - Bæ sung Kho¶n 51 "Dù ¸n §µo t¹o, båi dìng c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm" - §æi tªn Kho¶n 32 "Dù ¸n TÝn dông ®èi víi ng êi nghÌo" thµnh "Dù ¸n TÝn dông cho hé nghÌo vay vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh" - §æi tªn Kho¶n 33 "Dù ¸n Hç trî s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ" thµnh "Dù ¸n Hç trî s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ ë c¸c x· nghÌo" - §æi tªn Kho¶n 36 "Dù ¸n §Þnh canh ®Þnh c" thµnh "Dù ¸n §Þnh canh ®Þnh c ë c¸c x· nghÌo" - §æi tªn Kho¶n 38 "Dù ¸n s¾p xÕp, æn ®Þnh di c tù do" thµnh "Dù ¸n æn ®Þnh d©n di c vµ x©y dùng vïng kinh tÕ míi ë c¸c x· nghÌo" - Thay tõ "môc tiªu" b»ng tõ "dù ¸n" ®èi víi c¸c Kho¶n 11 ®Õn Kho¶n 17, Kho¶n 24 ®Õn 26, Kho¶n 41 - Thay tõ "Ch¬ng tr×nh" b»ng tõ "dù ¸n" ®èi víi Kho¶n 18, Kho¶n 40 7/Lo¹i 16 "Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao" - Bá Kho¶n 14 "Môc tiªu ph¸t triÓn ®iÖn ¶nh" - Bá Kho¶n 15 "Môc tiªu ®a v¨n ho¸ th«ng tin vÒ c¬ së" - Bá Kho¶n 16 "Ch¬ng tr×nh phñ sãng ph¸t thanh vÒ c¬ së" - Bá Kho¶n 17 "Ch¬ng tr×nh phñ sãng truyÒn h×nh vòng lâm thuéc vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o"
  7. 7 - Bá Kho¶n 19 "Ch¬ng tr×nh ®a truyÒn h×nh vÒ vïng nói, vïng cao, biªn giíi h¶i ®¶o" - Bá Kho¶n 20 "Môc tiªu ®µo t¹o huÊn luyÖn vËn ®éng viªn thµnh tÝch cao, vËn ®éng viªn n¨ng khiÕu, vËn ®éng viªn trÎ" - Bá Kho¶n 21 "Môc tiªu x©y dùng c¸c trung t©m thÓ dôc, thÓ thao träng ®iÓm" - Bæ sung Kho¶n 24 "Dù ¸n Nghiªn cøu, ®iÒu tra, b¶o tån mét sè lµng, b¶n, bu«n tiªu biÓu vµ lÔ héi truyÒn thèng ®Æc s¾c cña d©n téc Ýt ngêi" - Bæ sung Kho¶n 25 "Dù ¸n X©y dùng c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸ th«ng tin c¬ së; x©y dùng c¸c m« h×nh ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin ë lµng x·" - Bæ sung Kho¶n 26 "Dù ¸n X©y dùng lµng, b¶n, Êp, x·, phêng v¨n ho¸" - Bæ sung Kho¶n 27 "Dù ¸n Cung cÊp c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ th«ng tin cho c¬ së" - Bæ sung Kho¶n 28 "Dù ¸n T¨ng cêng ho¹t ®éng v¨n ho¸ - th«ng tin tuyÕn biªn giíi vµ h¶i ®¶o" - Bæ sung Kho¶n 29 "Dù ¸n Trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i cho s¶n xuÊt vµ lu tr÷ phim" - Bæ sung Kho¶n 30 "Dù ¸n Trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i cho phæ biÕn phim" - Bæ sung Kho¶n 31 "Dù ¸n §µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong s¶n xuÊt, lu tr÷ vµ phæ biÕn phim" - §æi tªn Kho¶n 13 "Môc tiªu trïng tu di tÝch lÞch sö" thµnh "Dù ¸n Chèng xuèng cÊp vµ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö, c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn" - §æi tªn Kho¶n 22 "Môc tiªu ®iÒu tra su tÇm ph¸t triÓn vèn v¨n ho¸ phi vËt thÓ" thµnh "Dù ¸n Su tÇm vµ b¶o tån c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ phi vËt thÓ tiªu biÓu; x©y dùng ng©n hµng d÷ liÖu vÒ v¨n ho¸ phi vËt thÓ" III. Danh môc m· sè Môc - TiÓu môc cña Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc: §îc huû bá, bæ sung vµ söa ®æi nh sau: 1/ §æi tªn Môc 003 "ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn" thµnh "ThuÕ chuyÓn thu nhËp" vµ ®æi tªn c¸c tiÓu môc sau:
  8. 8 - §æi tªn TiÓu môc 01 "ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn cña c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi ë ViÖt Nam vÒ níc" thµnh "ThuÕ chuyÓn thu nhËp cña c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi ë ViÖt Nam vÒ níc" - §æi tªn TiÓu môc 03 "ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn cña c¸c chñ ®Çu t ViÖt Nam ë níc ngoµi vÒ níc" thµnh "ThuÕ chuyÓn thu nhËp cña c¸c chñ ®Çu t ViÖt Nam ë níc ngoµi vÒ níc" - §æi tªn TiÓu môc 99 "ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn kh¸c" thµnh "ThuÕ chuyÓn thu nhËp kh¸c" 2/ Môc 108 "C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n" bæ sung c¸c tiÓu môc sau: - Bæ sung TiÓu môc 02 "Chi kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé, c«ng chøc ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi" - Bæ sung TiÓu môc 03 "Chi chªnh lÖch thu nhËp thùc tÕ so víi l¬ng ng¹ch bËc, chøc vô " 3/ Môc 111 "Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c" bæ sung thªm c¸c tiÓu môc sau: - Bæ sung TiÓu môc 13 "Thuª bao ®êng ®iÖn tho¹i" - Bæ sung TiÓu môc 14 "Thuª bao c¸p truyÒn h×nh" 4/ Môc 122 "Chi vÒ c«ng t¸c ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng vµ x· héi" bæ sung thªm tiÓu môc sau: - Bæ sung TiÓu môc 16 "Chi cho Quü kh¸m ch÷a bÖnh cho ngêi nghÌo". 5/ Môc 134 "Chi kh¸c" bæ sung thªm c¸c tiÓu môc sau: - Bæ sung TiÓu môc 16 "Chi lËp quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp cña ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n chi vµ sù nghiÖp cã thu" - Bæ sung TiÓu môc 17 "Chi lËp quü phóc lîi cña ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu" - Bæ sung TiÓu môc 18 "Chi lËp quü khen thëng cña ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu" - Bæ sung TiÓu môc 19 "Chi lËp quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp cña ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu". 6/ Môc 141 "Hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc" bæ sung thªm c¸c tiÓu môc sau: - Bæ sung TiÓu môc 06 "CÊp vèn ®iÒu lÖ" - Bæ sung TiÓu môc 07 "CÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt" 7/ Môc 145 "Mua s¾m söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n" bá vµ bæ sung thªm c¸c tiÓu môc sau: - Bá TiÓu môc 07 "M¸y tÝnh, m¸y photo, m¸y fax" - Bæ sung TiÓu môc 12 "ThiÕt bÞ tin häc" - Bæ sung TiÓu môc 13 "M¸y photocopy"
  9. 9 - Bæ sung TiÓu môc 14 "M¸y fax" - Bæ sung TiÓu môc 15 "M¸y ph¸t ®iÖn" - Bæ sung TiÓu môc 16 "M¸y b¬m níc" 8/ Môc 153 "Hç trî c¸c quü" bá vµ ®æi tªn c¸c tiÓu môc sau: - Bá TiÓu môc 02 "Hç trî Quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm" - Bá TiÓu môc 08 "Hç trî kh¸c Quü hç trî ph¸t triÓn" - §æi tªn TiÓu môc 03 "CÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt Quü hç trî ph¸t triÓn" thµnh "CÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt" - §æi tªn TiÓu môc 04 "CÊp hç trî l·i suÊt sau ®Çu t Quü hç trî ph¸t triÓn" thµnh "CÊp hç trî l·i suÊt sau ®Çu t" - §æi tªn TiÓu môc 05 "CÊp bæ sung quü b¶o l·nh Quü hç trî ph¸t triÓn" thµnh "CÊp bæ sung quü b¶o l·nh" - §æi tªn TiÓu môc 06 "CÊp bæ sung quü rñi ro Quü hç trî ph¸t triÓn" thµnh "CÊp bæ sung quü rñi ro" - §æi tªn TiÓu môc 07 "CÊp hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng Quü hç trî ph¸t triÓn" thµnh "CÊp hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng"
Đồng bộ tài khoản