Quyết định 156/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
84
lượt xem
5
download

Quyết định 156/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 156/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 156/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 156/2003/Q§­BTC  ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ ®ît I ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh  giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc  Bé trëng  Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 5/4/1995 cña ChÝnh phñ   quy  ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tæ chøc bé  m¸y Kho b¹c   Nhµ níc trùc thuéc Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 01/2000/N§­CP ngµy 13/01/2000 cña   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   quy   chÕ   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   182/2003/Q§­TTg   ngµy   5/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ   ®Ó   ®Çu t mét sè  c«ng tr×nh giao th«ng, thuû  lîi quan   träng cña ®Êt níc; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ph¸t hµnh 3.000 tû   ®ång tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ ®ît I ®Ó ®Çu t x©y dùng mét sè c«ng tr×nh giao th«ng,   thuû lîi quan träng cña ®Êt níc.    §i Ò u   2.   Tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   ®îc   ph¸t   hµnh   vµ  thanh  to¸n   b»ng   ®ång   ViÖt  Nam,   díi   h×nh  thøc   chøng   chØ  hoÆc ghi sæ. Chøng  chØ  tr¸i  phiÕu  bao gåm   lo¹i  cã  ghi  tªn hoÆc  kh«ng ghi tªn; in tríc c¸c lo¹i mÖnh gi¸: 100.000  ®ång,  200.000   ®ång,   500.000   ®ång,   1.000.000   ®ång,   2.000.000  ®ång,   5.000.000   ®ång,   10.000.000   ®ång,   20.000.000   ®ång,  50.000.000 ®ång, 100.000.000 ®ång.
  2. 2 § i Ò u  3.  Ph¬ng thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ: 1. Ph¸t hµnh qua hÖ  thèng Kho b¹c Nhµ  n íc trong ph¹m  vi c¶ níc. 1.1­   §èi   tîng   mua   tr¸i   phiÕu   bao   gåm   c¸c   tæ   chøc,  c«ng d©n ViÖt Nam; ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi; mgêi  níc ngoµi lµm viÖc, c  tró   ë  ViÖt Nam; tæ chøc n íc ngoµi  ho¹t   ®éng   trªn   l∙nh   thæ   ViÖt   Nam.   Trõ   c¸c   ®èi   tîng   lµ  thµnh viªn thÞ  trêng  ®Êu thÇu, b¶o l∙nh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ.  C¸c tæ chøc cña ViÖt Nam kh«ng dîc sö  dông kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ®Ó mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. 1.2­ Kú h¹n tr¸i phiÕu: 5 n¨m. 1.3­ L∙i suÊt tr¸i phiÕu: 8,5 %/n¨m, cè   ®Þnh cho c¶  kú h¹n 5 n¨m vµ theo ph¬ng thøc tr¶ l∙i sau hµng n¨m. 1.4­ Thêi gian ph¸t hµnh: Tõ  ngµy 15/10/2003 vµ  kÕt  thóc tríc ngµy 31/12/2003. 2. §Êu thÇu qua Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n: 2.1­ §èi tîng  ®îc tham gia  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ lµ c¸c thµnh viªn thÞ trêng ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ  qua Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n. C¸c tæ chøc, c¸  nh©n nÕu cã nhu cÇu mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ qua ®Êu thÇu  th× ®¨ng  ký víi c¸c tæ chøc ®îc giao dÞch trªn thÞ trêng  chøng kho¸n. 2.2­ Kú h¹n tr¸i phiÕu: 5 n¨m vµ 10 n¨m. 2.3­ L∙i suÊt tr¸i phiÕu h×nh thµnh qua kÕt qu¶  ®Êu   thÇu. 2.4­ Thêi gian ph¸t hµnh : Tõ ngµy 10/10/2003.   3. B¶o l∙nh ph¸t hµnh: 3.1­   §èi   tîng   ®îc   tham   gia   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   lµ   c¸c   tæ   chøc   ®îc   phÐp   b¶o   l∙nh   ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.2­ Kú h¹n tr¸i phiÕu: 5 n¨m vµ 10 n¨m. 3.3­   L∙i   suÊt   tr¸i   phiÕu   h×nh   thµnh   qua   tháa   thuËn   gi÷a c¸c tæ chøc b¶o l∙nh vµ Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. 3.4. Thêi gian ph¸t hµnh : Tõ ngµy 10/10/2003. §i Ò u   4.   Nguyªn t¾c thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ: 4.1­ TiÒn gèc tr¸i phiÕu  ®îc thanh to¸n mét lÇn khi  ®Õn h¹n.
  3. 3 4.2­ TiÒn l∙i tr¸i phiÕu  ®îc thanh to¸n mçi n¨m mét  lÇn.  §Õn  h¹n thanh  to¸n  gèc  hoÆc l∙i  mµ  chñ   së  h÷u tr¸i  phiÕu cha  ®Õn thanh to¸n th×  sè  tiÒn gèc hoÆc l∙i  ®ã   ®îc  b¶o lu  ®Ó  hoµn tr¶ khi chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu cã  nhu cÇu  thanh   to¸n;   kh«ng   tÝnh   l∙i   nhËp   gèc   vµ   kh«ng   tÝnh   l∙i  trong thêi gian qu¸ h¹n thanh to¸n.   §i Ò u   5.   Chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  cã  quyÒn   vµ ®îc hëng c¸c u ®∙i sau: 5.1­ §îc chuyÓn nhîng, tÆng,  ®Ó  l¹i thõa kÕ  hoÆc sö  dông ®Ó cÇm cè trong c¸c quan hÖ tÝn dông. 5.2­ §îc mua b¸n, giao dÞch tr¸i phiÕu qua Trung t©m  Giao dÞch Chøng kho¸n ®èi víi c¸c tr¸i phiÕu niªm yÕt t¹i   Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n. 5.3­   Chñ   së   h÷u   lµ   tæ   chøc   tÝn   dông   ®îc   giao   dÞch  tr¸i phiÕu trªn thÞ  trêng tiÒn tÖ, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt  khÊu  tr¸i phiÕu theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 5.4­ Chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu lµ  c¸ nh©n  ®îc miÔn thuÕ  thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi kho¶n thu nhËp tõ l∙i tr¸i phiÕu  vµ ®îc lu ký tr¸i phiÕu miÔn phÝ t¹i hÖ thèng Kho b¹c Nhµ   níc.   §i Ò u   6.   Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc chÞu tr¸ch  nhiÖm: 6.1­   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh phñ  theo c¸c ph¬ng thøc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 QuyÕt  ®Þnh nµy. 6.2­ Chñ ®éng ®iÒu hµnh khèi lîng, kú h¹n vµ l∙i suÊt  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  theo c¸c ph¬ng thøc ph¸t  hµnh quy  ®Þnh  t¹i   ®iÓm  2,3 §iÒu 3 QuyÕt   ®Þnh nµy trong  ph¹m vi khèi lîng vµ  khung l∙i suÊt do Bé  trëng Bé  Tµi  chÝnh phª duyÖt. 6.3­   Thùc   hiÖn   b¸o   c¸o,   h¹ch   to¸n   kÕ   to¸n   vµ   quyÕt  to¸n   c¸c   kho¶n   thu   tr¸i   phiÕu  vµ   thanh   to¸n   tr¸i   phiÕu   ChÝnh phñ theo chÕ ®é quy ®Þnh. §i Ò u   7.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   kÓ   tõ   ngµy  QuyÕt  ®Þnh sè  182/2003/Q§­TTg ngµy 5/9/2003 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ cã hiÖu lùc.  Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc vµ  trùc thuéc Bé  Tµi chÝnh, Gi¸m  ®èc 
  4. 4 Kho b¹c Nhµ  níc c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản