Quyết định 156/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 156/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 156/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 156/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 156/2005/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2005 Phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ hÖ thèng b¶o tµngViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt Di s¶n v¨n ho¸ ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 92/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Di s¶n v¨n ho¸; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin t¹i tê tr×nh sè 162/TTr-BVHTT ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2004, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ hÖ thèng b¶o tµng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: 1. §èi tîng C¸c b¶o tµng quèc gia, b¶o tµng chuyªn ngµnh, b¶o tµng tØnh, thµnh phè vµ c¸c b¶o tµng kh¸c thuéc qu¶n lý cña Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ - x· héi vµ t nh©n trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam. 2. Môc tiªu a) Môc tiªu chung: KiÖn toµn vµ ph¸t triÓn hÖ thèng b¶o tµng, phôc vô nhu cÇu nghiªn cøu khoa häc, häc tËp, gi¶ng d¹y, phæ biÕn tri thøc vÒ lÞch sö, v¨n hãa, khoa häc vµ hëng thô v¨n hãa cña c«ng chóng, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. b) Môc tiªu cô thÓ: - Cñng cè vµ n©ng cao chÊt lîng, vai trß nßng cèt cña c¸c b¶o tµng quèc gia, b¶o tµng ®Çu hÖ; ph¸t triÓn c¸c b¶o tµng chuyªn ngµnh vÒ gi¸o dôc, khoa häc, kü thuËt vµ c¸c b¶o tµng ngµnh nghÒ truyÒn thèng. - S¾p xÕp vµ kiÖn toµn hÖ thèng b¶o tµng tØnh vµ thµnh phè, ®iÒu chØnh vµ ®Þnh híng néi dung trng bµy theo ®Æc trng lÞch sö, v¨n ho¸ cña ®Þa ph¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña b¶o tµng. - S¾p xÕp vµ kiÖn toµn hÖ thèng b¶o tµng thuéc lùc lîng vò trang. N©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, hßa nhËp vµo m¹ng líi ho¹t ®éng chung cña b¶o tµng c¶ níc. - Ph¸t triÓn c¸c b¶o tµng vµ phßng trng bµy su tËp t nh©n, thùc hiÖn x· héi ho¸ ho¹t ®éng b¶o tµng.
  2. 2 - §æi míi néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng b¶o tµng, øng dông thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ trong c¸c kh©u c«ng t¸c cña b¶o tµng; x©y dùng b¶o tµng thµnh trung t©m th«ng tin vÒ khoa häc, lÞch sö, v¨n ho¸, thu hót ®«ng ®¶o kh¸ch tham quan trong vµ ngoµi níc, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. 3. Néi dung cô thÓ cña quy ho¹ch a) Quy ho¹ch hÖ thèng b¶o tµng - B¶o tµng cÊp quèc gia: ChØnh lý néi dung trng bµy, hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c b¶o tµng cÊp quèc gia hiÖn t¹i gåm: B¶o tµng LÞch sö ViÖt Nam, B¶o tµng C¸ch m¹ng ViÖt Nam, B¶o tµng LÞch sö Qu©n sù ViÖt Nam, B¶o tµng Mü thuËt ViÖt Nam, B¶o tµng V¨n ho¸ c¸c d©n téc ViÖt Nam, B¶o tµng Hå ChÝ Minh, B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam, ®ã lµ nh÷ng b¶o tµng h¹t nh©n cña hÖ thèng b¶o tµng ViÖt Nam, cã quy m«, vÞ trÝ xøng ®¸ng trong khu vùc vµ quèc tÕ. Tõng bíc ph¸t triÓn, x©y dùng mét sè b¶o tµng míi cÊp quèc gia nh B¶o tµng Thiªn nhiªn ViÖt Nam, B¶o tµng LÞch sö quèc gia ViÖt Nam, B¶o tµng Sinh th¸i H¹ Long, ®¸p øng nhiÖm vô b¶o tån di s¶n v¨n ho¸, khoa häc vµ nghiªn cøu, gi¸o dôc khoa häc, phôc vô lîi Ých céng ®ång. Tõng bíc hoµn thiÖn, n©ng cao chÊt lîng vµ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cÊp quèc gia ®èi víi mét sè b¶o tµng chuyªn ngµnh cã c¸c bé s u tËp quý hiÕm, cã gi¸ trÞ nghiªn cøu khoa häc, trng bµy vµ giíi thiÖu, nh»m thu hót kh¸ch tham quan vµ ph¸t triÓn du lÞch (B¶o tµng LÞch sö thµnh phè Hå ChÝ Minh, B¶o tµng H¶i d¬ng häc, B¶o tµng §Þa chÊt ViÖt Nam vµ B¶o tµng §iªu kh¾c Ch¨m...). - B¶o tµng chuyªn ngµnh: ChØnh lý néi dung trng bµy, hoµn thiÖn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c b¶o tµng chuyªn ngµnh hiÖn cã nh B¶o tµng Phô n÷ ViÖt Nam, B¶o tµng C«ng an nh©n d©n; ph¸t triÓn c¸c b¶o tµng chuyªn ngµnh vÒ khoa häc kü thuËt trùc thuéc c¸c Bé, ngµnh hoÆc c¸c trêng ®¹i häc ®Ó t¨ng cêng, hç trî c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ gi¸o dôc khoa häc th«ng qua h×nh thøc ho¹t ®éng b¶o tµng. - B¶o tµng tØnh, thµnh phè: + T¨ng cêng c«ng t¸c su tÇm, x©y dùng c¸c bé su tËp hoµn chØnh vÒ ®Æc trng v¨n hãa ®Þa ph¬ng. Mçi b¶o tµng cÇn x¸c ®Þnh vµ giíi thiÖu c¸c chñ ®Ò trng bµy mang tÝnh ®Æc thï vµ tiªu biÓu nh»m ph¶n ¸nh bøc tranh ®a d¹ng vÒ v¨n hãa vËt thÓ vµ phi vËt thÓ cña céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam. B¶o tµng tØnh, thµnh phè ph¶i trë thµnh trung t©m sinh ho¹t v¨n hãa cña céng ®ång, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng. + Trong c¸c khu vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch träng ®iÓm, khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh lËp b¶o tµng theo quy ®Þnh cña LuËt Di s¶n v¨n ho¸, ngoµi b¶o tµng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng hiÖn cã, ®îc ph¸t triÓn thªm c¸c b¶o tµng chuyªn ®Ò vÒ ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, v¨n ho¸ nghÖ thuËt (thuéc c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau).
  3. 3 + C¸c b¶o tµng hiÖn cã t¹i c¸c tØnh, thµnh phè ®· cã s u tËp t¬ng ®èi ®Çy ®ñ vÒ thiªn nhiªn, kh¶o cæ häc, d©n téc häc, lÞch sö cËn hiÖn ®¹i, mü thuËt liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®Þa ph¬ng sÏ ®îc x©y dùng, chØnh lý n©ng cÊp vÒ néi dung vµ gi¶i ph¸p mü thuËt cho phï hîp víi lo¹i h×nh b¶o tµng tØnh, thµnh phè. C¸c b¶o tµng tØnh vµ thµnh phè kh¸c ®ang chuÈn bÞ x©y dùng sÏ ph¸t triÓn theo híng ®iÒu tra nghiªn cøu, tËp trung su tÇm di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ vµ phi vËt thÓ, lùa chän nh÷ng hiÖn vËt ®Ó x©y dùng c¸c bé su tËp hiÖn vËt gèc giíi thiÖu nh÷ng nÐt v¨n ho¸, lÞch sö tiªu biÓu cña ®Þa ph - ¬ng. - B¶o tµng ®Çu hÖ vµ b¶o tµng chi nh¸nh: + B¶o tµng Hå ChÝ Minh vµ c¸c chi nh¸nh: B¶o tµng Hå ChÝ Minh t¹i Hµ Néi lµ b¶o tµng ®Çu hÖ cña hÖ thèng c¸c b¶o tµng, di tÝch l u niÖm vÒ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. C¸c chi nh¸nh cña B¶o tµng Hå ChÝ Minh gåm cã: B¶o tµng Hå ChÝ Minh Thõa Thiªn HuÕ, thµnh phè HuÕ; B¶o tµng Hå ChÝ Minh Qu©n khu V, thµnh phè §µ N½ng; B¶o tµng Hå ChÝ Minh B×nh ThuËn, thÞ x· Phan ThiÕt; B¶o tµng Hå ChÝ Minh Gia Lai - Kon Tum, thÞ x· Pleicu; B¶o tµng Hå ChÝ Minh, thµnh phè Hå ChÝ Minh; B¶o tµng Hå ChÝ Minh Qu©n khu IX, thµnh phè CÇn Th¬. C¸c b¶o tµng nµy cÇn tËp trung ®iÒu chØnh bæ sung néi dung trng bµy vÒ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh g¾n liÒn víi di tÝch gèc vµ nh÷ng t liÖu cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®Þa ph¬ng. + B¶o tµng LÞch sö Qu©n sù ViÖt Nam vµ c¸c chi nh¸nh: B¶o tµng LÞch sö Qu©n sù ViÖt Nam lµ b¶o tµng ®Çu hÖ cña hÖ thèng c¸c b¶o tµng thuéc lùc lîng vò trang, cã nhiÖm vô phèi hîp chØ ®¹o, híng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸c b¶o tµng chi nh¸nh trong hÖ thèng b¶o tµng qu©n ®éi. Chi nh¸nh cña B¶o tµng LÞch sö Qu©n sù ViÖt Nam gåm cã: B¶o tµng Biªn phßng; 8 b¶o tµng thuéc c¸c qu©n khu I, II, III, IV, V, VII, IX vµ Qu©n khu Thñ ®«; 2 b¶o tµng thuéc c¸c qu©n chñng Phßng kh«ng - Kh«ng qu©n, H¶i qu©n; B¶o tµng Tæng côc HËu cÇn; B¶o tµng §êng Hå ChÝ Minh; B¶o tµng Vò khÝ, ®¹n; 4 b¶o tµng thuéc c¸c qu©n ®oµn I, II, III, IV; 6 b¶o tµng thuéc c¸c binh chñng Ph¸o binh, C«ng binh, Th«ng tin, T¨ng ThiÕt gi¸p, §Æc c«ng, Ho¸ häc. C¸c b¶o tµng thuéc lùc lîng vò trang ®îc chØnh lý, n©ng cÊp, ®æi míi néi dung vµ ph¬ng ph¸p trng bµy, më réng kh¶ n¨ng tiÕp cËn phôc vô nhu cÇu cña qu¶ng ®¹i c«ng chóng; mét sè b¶o tµng thuéc binh chñng kü thuËt sÏ chuyÓn ®æi néi dung trng bµy theo híng lo¹i h×nh b¶o tµng khoa häc kü thuËt khi cã ®ñ c¬ së khoa häc vµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt. + B¶o tµng LÞch sö quèc gia ViÖt Nam vµ c¸c chi nh¸nh: B¶o tµng LÞch sö quèc gia ViÖt Nam lµ b¶o tµng ®Çu hÖ cña c¸c b¶o tµng ®¸nh dÊu bíc chuyÓn biÕn ®Æc biÖt quan träng cña lÞch sö d©n téc, c¸c di tÝch l u niÖm g¾n víi anh hïng d©n téc vµ danh nh©n tiªu biÓu, cã ¶nh h ëng to lín ®èi víi tiÕn tr×nh lÞch sö d©n téc. + B¶o tµng Thiªn nhiªn ViÖt Nam vµ c¸c chi nh¸nh: B¶o tµng Thiªn nhiªn ViÖt Nam lµ b¶o tµng ®Çu hÖ cña nh÷ng b¶o tµng chuyªn ngµnh vÒ lÞch sö tù nhiªn vµ c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn. - §Þnh híng ph¸t triÓn b¶o tµng t nh©n: cho phÐp thµnh lËp mét sè b¶o tµng vµ phßng trng bµy cña t nh©n cã su tËp phong phó, gi¸ trÞ; cã c¬ së vËt chÊt ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó b¶o qu¶n, trng bµy, giíi thiÖu víi kh¸ch tham quan.
  4. 4 b) Tõng bíc ®Çu t x©y dùng mét sè trung t©m, phßng thÝ nghiÖm b¶o qu¶n di s¶n theo chÊt liÖu ë c¸c tØnh, thµnh phè lín vµ c¸c b¶o tµng quèc gia ®Çu hÖ. 4. Ph©n cÊp qu¶n lý vµ ®Çu t - B¶o tµng cÊp quèc gia do c¸c Bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý trùc tiÕp vµ ®Çu t. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chØ ®¹o híng dÉn nghiÖp vô. - B¶o tµng chuyªn ngµnh do c¸c Bé, ngµnh qu¶n lý trùc tiÕp vµ ®Çu t. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chØ ®¹o híng dÉn nghiÖp vô. - B¶o tµng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng do c¸c Së V¨n ho¸ - Th«ng tin c¸c tØnh, thµnh phè qu¶n lý trùc tiÕp, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chØ ®¹o híng dÉn nghiÖp vô vµ ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Çu t th«ng qua Së V¨n ho¸ - Th«ng tin. C¸c dù ¸n x©y dùng b¶o tµng chuyªn ®Ò vÒ v¨n ho¸ d©n gian, ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh lËp dù ¸n ®Çu t vµ hç trî th«ng qua c¬ chÕ, chÝnh s¸ch x· héi ho¸ ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ h íng dÉn nghiÖp vô. - B¶o tµng t nh©n do chñ së h÷u su tËp trùc tiÕp ®Çu t vµ qu¶n lý, Së V¨n ho¸ - Th«ng tin tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng híng dÉn nghiÖp vô. 5. Ph©n kú thùc hiÖn quy ho¹ch a) C¸c dù ¸n x©y dùng dµi h¹n tõ 2005 - 2020: - C¸c dù ¸n x©y dùng míi b¶o tµng cÊp quèc gia: B¶o tµng LÞch sö quèc gia ViÖt Nam, B¶o tµng LÞch sö Qu©n sù ViÖt Nam, B¶o tµng Thiªn nhiªn ViÖt Nam, B¶o tµng Sinh th¸i H¹ Long. - C¸c dù ¸n kh¸c: X©y dùng ng©n hµng d÷ liÖu vÒ hiÖn vËt b¶o tµng vµ di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, tin häc ho¸ ho¹t ®éng b¶o tµng, s u tÇm hiÖn vËt, trang thiÕt bÞ cho triÓn l·m lu ®éng vµ tuyªn truyÒn gi¸o dôc ngoµi b¶o tµng, x©y dùng c¸c trung t©m b¶o qu¶n hiÖn vËt. b) C¸c dù ¸n ng¾n h¹n: - Tõ 2005 - 2010: B¶o tµng V¨n häc ViÖt Nam, B¶o tµng Hµng kh«ng ViÖt Nam, B¶o tµng Y dîc häc ViÖt Nam, B¶o tµng Bu ®iÖn ViÖt Nam, B¶o tµng NghÖ thuËt biÓu diÔn truyÒn thèng ViÖt Nam vµ mét sè c¸c b¶o tµng thuéc khèi c¸c trêng §¹i häc. - Tõ 2010 - 2020: B¶o tµng DÇu khÝ, B¶o tµng DÖt may ViÖt Nam, B¶o tµng Gi¸o dôc ViÖt Nam, B¶o tµng Giao th«ng ViÖt Nam, B¶o tµng KiÕn tróc ViÖt Nam, B¶o tµng Mü thuËt øng dông, B¶o tµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam, B¶o tµng Sinh vËt häc ViÖt Nam, B¶o tµng Xi m¨ng ViÖt Nam, B¶o tµng Than ViÖt Nam, B¶o tµng Tem, B¶o tµng TiÒn ViÖt Nam vµ mét sè c¸c b¶o tµng thuéc khèi c¸c trêng ®¹i häc. - C¸c dù ¸n x©y dùng míi c¸c b¶o tµng tØnh, thµnh phè ch a cã b¶o tµng (theo quy ho¹ch ®îc duyÖt).
  5. 5 - C¸c dù ¸n x©y dùng mét sè b¶o tµng chuyªn ®Ò vÒ v¨n ho¸ d©n gian truyÒn thèng, ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng sÏ x©y míi thuéc cÊp tØnh. 6. Nguån vèn ®Çu t ph¸t triÓn b¶o tµng a) Nguån ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho ngµnh v¨n ho¸ - th«ng tin: x©y dùng c¬ b¶n, ho¹t ®éng sù nghiÖp vµ vèn dµnh cho Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸. b) Nguån ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho ®Þa ph¬ng, trong ®ã cã kho¶n ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng v¨n ho¸ - th«ng tin. c) Nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. d) Nguån vay nî cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc. ®) §ãng gãp cña nh©n d©n trong níc. e) §ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi (nguån tµi trî, viÖn trî, quµ tÆng). g) Nguån thu hîp ph¸p kh¸c (nÕu cã). h) KhuyÕn khÝch doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia x©y dùng b¶o tµng chuyªn ngµnh, c¸c c¸ nh©n ®Çu t x©y dùng b¶o tµng. 7. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch a) TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o tµng. b) KiÖn toµn tæ chøc, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña ngµnh b¶o tµng - §Èy m¹nh viÖc ph©n cÊp qu¶n lý vÒ ho¹t ®éng b¶o tµng gi÷a Bé V¨n hãa - Th«ng tin, c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè. H×nh thµnh bé m¸y tæ chøc thèng nhÊt cho hÖ thèng b¶o tµng toµn quèc vÒ c¬ cÊu tæ chøc b¶o tµng, ®Þnh biªn, c¬ chÕ qu¶n lý, chØ ®¹o vµ hîp t¸c. - §æi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc t¹i c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng - §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o båi d ìng, n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé ngµnh b¶o tµng. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé b¶o tµng cã chuyªn m«n s©u vµ kü n¨ng t¸c nghiÖp giái. Chuyªn m«n ho¸ trong ®µo t¹o. Ph¸t huy vai trß cña c¸c b¶o tµng ®Çu hÖ víi t c¸ch lµ c¬ së ®µo t¹o thùc hµnh. X©y dùng c¬ chÕ hîp t¸c gi÷a c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc ®· ®îc ®µo t¹o. c) Huy ®éng nguån vèn ®Çu t vµ x©y dùng c¬ chÕ tµi chÝnh phï hîp. - §Çu t cã hiÖu qu¶ vµ cã träng t©m, träng ®iÓm kinh phÝ cña nhµ n íc cho c¸c dù ¸n b¶o tµng. KhuyÕn khÝch doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia x©y dùng c¸c b¶o tµng chuyªn ngµnh vµ chuyªn ®Ò g¾n víi môc tiªu ph¸t triÓn nghiªn cøu khoa häc, v¨n ho¸ chuyªn ngµnh cña doanh nghiÖp. T¨ng c¸c nguån vèn kh¸c nh tµi trî, vèn ®ãng gãp cña c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n, vèn tõ ho¹t ®éng dÞch vô cña c¸c b¶o tµng.
  6. 6 - Cã chÝnh s¸ch miÔn, gi¶m thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc ®ãng gãp x©y dùng b¶o tµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cho phÐp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng dÞch vô v¨n hãa t¹i b¶o tµng vµ quy ®Þnh viÖc sö dông nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó c¶i t¹o, n©ng cÊp b¶o tµng theo chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. d) X· héi ho¸ ho¹t ®éng b¶o tµng - §Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ nh»m huy ®éng nguån lùc x· héi x©y dùng b¶o tµng. - Cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho céng ®ång vµ c¸ nh©n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña b¶o tµng nh su tÇm hiÖn vËt, trng bµy giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn gi¸o dôc. B¶o tµng tiÕn hµnh c«ng t¸c marketing, thu hót c«ng chóng tham gia c¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn cña b¶o tµng. - Nhµ níc cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vµ hç trî thµnh lËp c¸c b¶o tµng chuyªn ngµnh, chuyªn ®Ò nh»m ph¸t huy tèi ®a gi¸ trÞ di s¶n v¨n hãa cña d©n téc. ®) Më réng giao lu quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c b¶o tµng ViÖt Nam tham gia c¸c tæ chøc b¶o tµng quèc tÕ, chñ ®éng vµ tÝch cùc thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ song ph¬ng vµ ®a ph¬ng víi mäi quèc gia ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp b¶o tµng. §iÒu 2. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cã nhiÖm vô: a) Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu x©y dùng c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng b¶o tµng ë ViÖt Nam. b) Phæ biÕn, híng dÉn c¸c Bé, ngµnh, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan thùc hiÖn ®óng néi dung quy ho¹ch ®· ®îc phª duyÖt. c) X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé ngµnh b¶o tµng. 2. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, theo chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®· ®îc ph©n c«ng vµ ph©n cÊp, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, môc tiªu cña quy ho¹ch, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, ®ång bé víi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng m×nh. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  7. 7 § iÒu 4. Bé trëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  8. 8 Phô lôc KÕ ho¹ch thùc hiÖn Quy ho¹ch tæng thÓ hÖ thèng b¶o tµng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 156/2005/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Thñ tíng) I. Vèn ®Çu t ph¸t triÓn: Thêi gian thùc hiÖn ®Çu t TT Tªn dù ¸n 2005 - 2010 2010 - 2020 A X©y dùng míi 1. B¶o tµng LÞch sö quèc gia ViÖt Nam. 2005 - 2010 2010 - 2020 2. B¶o tµng LÞch sö Qu©n sù ViÖt Nam. 2005 - 2010 2010 - 2020 3. B¶o tµng Thiªn nhiªn ViÖt Nam. 2005 - 2010 2010 - 2020 4. B¶o tµng Sinh th¸i H¹ Long. 2005 - 2010 2010 - 2020 5. C¸c b¶o tµng chuyªn ngµnh, trong ®ã 2005 - 2010 chia ra: a) B¶o tµng Bu ®iÖn VN; B¶o tµng Hµng kh«ng VN; B¶o tµng NghÖ thuËt biÓu diÔn truyÒn thèng VN; B¶o tµng V¨n häc VN; B¶o tµng Y dîc häc VN vµ mét sè c¸c b¶o tµng thuéc khèi c¸c trêng ®¹i häc. b) B¶o tµng DÖt may VN; B¶o tµng Gi¸o 2010 - 2020 dôc VN; B¶o tµng KiÕn tróc VN; B¶o tµng Mü thuËt øng dông; B¶o tµng N«ng nghiÖp VN; B¶o tµng Sinh vËt häc VN; B¶o tµng Xi m¨ng VN; B¶o tµng than VN; B¶o tµng Tem; B¶o tµng TiÒn VN vµ mét sè c¸c b¶o tµng thuéc khèi c¸c trêng ®¹i häc. c) C¸c dù ¸n x©y dùng mét sè b¶o tµng 2010 - 2020 chuyªn ®Ò vÒ v¨n ho¸ d©n gian truyÒn thèng, ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng thuéc cÊp tØnh. 6. 35 b¶o tµng tØnh, thµnh phè cha cã b¶o tµng, trong ®ã: - Hµ Néi, Qu¶ng TrÞ, B×nh ThuËn, 2005 - 2010 2010 - 2020 Qu¶ng Nam, §¾k L¾k. - Yªn B¸i, Lµo Cai, Cao B»ng, B¾c K¹n, S¬n La, Lai Ch©u, Phó Thä, Tuyªn
  9. 9 Quang, Th¸i Nguyªn, B¾c Ninh, Hng Yªn, Hµ TÜnh, Thõa Thiªn HuÕ, §µ N½ng, Ninh ThuËn, B×nh §Þnh, Kon Tum, §¾k N«ng, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ, Bµ RÞa - Vòng Tµu, Long An, HËu Giang, Trµ Vinh, VÜnh Long, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu, Cµ Mau, Kiªn Giang, §iÖn Biªn. B C¶i t¹o, n©ng cÊp 1. C¸c b¶o tµng thuéc hÖ thèng lùc lîng vò 2005 - 2010 2010 - 2020 trang. 2. C¸c b¶o tµng: LÞch sö VN, C¸ch m¹ng 2005 - 2010 VN, Mü thuËt VN, B¶o tµng Hå ChÝ Minh, V¨n ho¸ c¸c d©n téc VN, D©n téc häc VN, §iªu kh¾c Ch¨m, H¶i d¬ng häc VN, §Þa chÊt VN. 3. B¶o tµng Phô n÷ VN, B¶o tµng Mü thuËt 2005 - 2010 Cung ®×nh HuÕ. 4. C¸c b¶o tµng ®Þa ph¬ng (c¶ trng bµy, 2005 - 2010 2010 - 2020 kho b¶o tµng). C X©y dùng ng©n hµng d÷ liÖu vÒ hiÖn 2005 - 2010 2010 - 2020 vËt b¶o tµng D Tin häc ho¸ ho¹t ®éng b¶o tµng 2005 - 2020 II. Vèn ng©n s¸ch sù nghiÖp: Thêi gian thùc hiÖn ®Çu t TT Tªn dù ¸n 2005 - 2010 2010 - 2020 1. Dù ¸n su tÇm hiÖn vËt 2005 - 2010 2. Dù ¸n trang thiÕt bÞ cho triÓn l·m lu ®éng 2005 - 2010 vµ tuyªn truyÒn gi¸o dôc ngoµi b¶o tµng 3. Dù ¸n x©y dùng trung t©m b¶o qu¶n hiÖn 2005 - 2010 vËt
Đồng bộ tài khoản