Quyết định 156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định 156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2025

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc ----------------------- Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 S : 156/Qð-TTg QUY T ð NH PHÊ DUY T NHI M V ðI U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH NAM ð NH, T NH NAM ð NH ð N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh ñ nh s 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Xét ñ ngh c a B Xây d ng t i t trình s 03/TTr-BXD ngày 07 tháng 01 năm 2009, .vn am ietn QUY T ð NH: atV .Lu ði u 1. Phê duy t Nhi m v ñi u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam ð nh, ww t nh Nam ð nh ñ n năm 2025 v i nh ng n i dung ch y u sau: w 1. Tính ch t Là trung tâm chính tr , kinh t , văn hoá, khoa h c và xã h i c a t nh Nam ð nh. - Là trung tâm kinh t , văn hoá, khoa h c và xã h i c a vùng Nam ñ ng b ng sông H ng. 2. M c tiêu và quan ñi m quy ho ch a) Quan ñi m: ði u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam ð nh trên cơ s phát huy ti m năng, l i th c a t nh Nam ð nh ñ phát tri n ñô th nh m ñáp ng các yêu c u sau: - C th hoá các ñ nh hư ng l n v phát tri n không gian ñô th , nông thôn và h th ng h t ng khung c a Quy ho ch xây d ng Vùng duyên h i B c B ñã ñư c Th tư ng Chính ph phê duy t; th ng nh t các quy ho ch phát tri n c a các ngành liên quan; - Quy ho ch xây d ng thành ph Nam ð nh ñ tr thành Thành ph giàu giá tr văn hóa, l ch s , nhân văn v i nh ng giá tr ñ c trưng c a vùng văn minh nông nghi p lúa nư c và các làng ngh truy n th ng g n v i c nh quan sinh thái nông nghi p ñ c trưng ñ phát tri n du l ch, d ch v ; - Phát tri n s n xu t công nghi p v i tr ng tâm là các ngành công nghi p nh , công nghi p ch bi n... nh m t n d ng l i th v cơ s h t ng và l c lư ng lao ñ ng ñ a phương; - Rà soát, ñánh giá vi c th c hi n ñ án ði u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam ð nh ñã ñư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t ñ nh s 31/2001/Qð-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2001; ñ xu t yêu c u, nhi m v c n ñi u ch nh, b sung quy ho ch cho phù h p v i yêu c u phát tri n ñô th ñ n năm 2025. b) M c tiêu:
  2. - Xây d ng thành ph Nam ð nh tr thành ñô th trung tâm vùng Nam ð ng b ng sông H ng - ñô th lo i I; - ð xu t các gi i pháp quy ho ch b o ñ m ñô th phát tri n b n v ng, có b n s c, có kh năng c nh tranh, ñáp ng linh ho t các nhu c u phát tri n trong n n kinh t th trư ng và h i nh p qu c t , làm cơ s cho vi c qu n lý ñ u tư phát tri n ñô th ; - B o ñ m an toàn xã h i, qu c phòng và an ninh. 3. Ph m vi, ranh gi i và quy mô nghiên c u a) Ph m vi, ranh gi i: ði u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam ð nh ñư c nghiên c u trong m i quan h liên vùng: - Gi a thành ph Nam ð nh v i các ñô th và ti u vùng phát tri n khác trong vùng phía Nam ñ ng b ng sông H ng và v i hành lang kinh t - ñô th d c theo vùng duyên h i B c B , v i c ng H i Phòng và ñ c bi t là v i c m kinh t Ninh Cơ t i khu v c Th nh Long - R ng ðông t i khu v c ven bi n t nh Nam ð nh; - Gi a thành ph Nam ð nh v i hành lang kinh t - giao thông qu c gia B c - Nam; Ph m vi nghiên c u tr c ti p bao g m: toàn b ñ a gi i hành chính thành ph Nam ð nh hi n nay; huy n M L c; 3 xã ð i An, Thành L i và Tân Thành c a huy n V B n; 5 xã Nam M , Nam Toàn, H ng Quang, ði n Xá và Nghĩa An c a huy n Nam Tr c. .vn b) Quy mô dân s : am ietn Quy mô dân s toàn thành ph ñ n năm 2015 kho ng 480.000 ngư i, trong ñó dân s n i atV thành là kho ng 290.000 ngư i; .Lu Quy mô dân s toàn thành ph ñ n năm 2025 kho ng 570.000 ngư i, trong ñó dân s n i ww thành kho ng 370.000 ngư i. w c) Quy mô ñ t ñai ñô th : ð n năm 2025 t ng di n tích thành ph kho ng 194.000 ha, trong ñó di n tích ñ t xây d ng ñô th t 3.000 ñ n 4.000 ha, ch tiêu ñ t xây d ng ñô th bình quân kho ng 90 m2/ngư i. 4. N i dung nghiên c u: a) N i dung nghiên c u quy ho ch: - Phân tích, ñánh giá các ñi u ki n t nhiên và hi n tr ng v kinh t - xã h i; dân s , lao ñ ng; s d ng ñ t ñai; hi n tr ng v xây d ng; cơ s h t ng xã h i, h t ng k thu t và v sinh môi trư ng ñô th cũng như vùng ph c n có liên quan tr c ti p. ðánh giá tình hình th c hi n quy ho ch theo ñ án ði u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam ð nh ñ n năm 2020 ñã ñư c Th tư ng Chính ph phê duy t năm 2001; - ðánh giá t ng h p và l a ch n ñ t xây d ng ñô th , b o ñ m ñáp ng t i ưu các m c tiêu phát tri n ñô th ; - Xác ñ nh ti m năng, ñ ng l c hình thành và phát tri n ñô th c a thành ph Nam ð nh trong vùng ñ ng b ng Nam sông H ng; -D báo quy mô dân s , lao ñ ng và quy mô ñ t ñai xây d ng ñô th theo giai ño n quy ho ch; - Xác ñ nh các chi n lư c phát tri n ñô th ñ n năm 2025 và t m nhìn phát tri n ñô th dài h n; - ð xu t ñư c c u trúc t ng th phát tri n không gian ñô th (bao g m n i th và ngo i th ) và các c u trúc ñ c trưng phù h p v i các chi n lư c phát tri n ñô th ;
  3. - ð xu t ñư c các ch tiêu v s d ng ñ t, ch tiêu cung c p h t ng phù h p v i m c tiêu phát tri n cho các giai ño n phát tri n ñô th và ñ t tiêu chu n ñô th lo i I; - ð xu t ñư c các gi i pháp quy ho ch s d ng ñ t v i kh năng s d ng ñ t h n h p m c ñ t i ña, ñ m b o tính linh ho t và năng ñ ng ñ th c hi n các chương trình, m c tiêu và d án ñ u tư, ñ m b o phát tri n ñô th b n v ng; - ð nh hư ng quy ho ch h th ng h t ng k thu t ñô th ph c v cho phát tri n ñô th : + Xác ñ nh c t xây d ng kh ng ch t i các khu v c c n thi t và các tr c giao thông chính ñô th ñ m b o ki m soát và kh p n i gi a các khu ch c năng trong ñô th ; + Xác ñ nh m ng lư i giao thông khung bao g m: giao thông ñ i ngo i, các tr c giao thông chính ñô th , các công trình ñ u m i giao thông (như: c ng sông, b n xe và các ñ u m i giao thông, th y l i...); t ch c giao thông công c ng cho ñô th ; xác ñ nh ch gi i ñư ng ñ các tr c giao thông chính ñô th ; + L a ch n ngu n, xác ñ nh quy mô, v trí, công su t c a các công trình ñ u m i; m ng lư i truy n t i và phân ph i chính c a các h th ng c p nư c, c p ñi n; m ng lư i ñư ng c ng thoát nư c chính; các công trình x lý nư c th i, ch t th i r n; nghĩa trang và các công trình h t ng k thu t chính khác c a ñô th ; + T ch c h th ng tuynen k thu t phù h p v i h th ng h t ng k thu t khung; + Xác ñ nh các d án chi n lư c và ngu n l c th c hi n. .vn - Thi t k ñô th : ñ xu t khung thi t k ñô th t ng th bao g m các không gian tr ng tâm, am tr ng ñi m và các không gian ñ c trưng trong ñô th ; ietn - ðánh giá môi trư ng chi n lư c ñô th và ñ xu t các bi n pháp ki m soát môi trư ng trên atV cơ s các gi i pháp quy ho ch xây d ng ñô th . .Lu b) Các yêu c u c th : ww ði u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam ð nh trên cơ s phát huy ti m năng w chính c a Nam ð nh ñ phát tri n ñô th trong giai ño n ñ n năm 2025 c n làm rõ m t s n i dung sau: - Xác ñ nh ti m l c kinh t chính c a thành ph Nam ð nh và ti m năng phát tri n ñ có th tr thành trung tâm vùng phía Nam ñ ng b ng sông H ng; - Phát huy và xây d ng b n s c c a thành ph trong tương lai; - Xác ñ nh nhu c u ñ t xây d ng ñô th ñ n năm 2025 m t cách phù h p, b o ñ m ñô th phát tri n hi u qu ; - Rà soát, ñi u ch nh m t s khu ch c năng trung tâm thành ph nh m s d ng ñ t hi u qu và h p lý v ki n trúc, c nh quan; - Nghiên c u không gian ñô th d c theo sông ðào nh m khai thác, s d ng hi u qu vì ñây là khu v c có ti m năng và giá tr c a Thành ph ; - Khai thác các th m nh v làng ngh và văn hoá truy n th ng c a thành ph Nam ð nh trong t ch c không gian ñô th , chú tr ng tôn t o c u trúc không gian sinh thái nông nghi p ñ các không gian này có th h tr và g n k t t t v i khu trung tâm ñô th ; - Quy ho ch h th ng trung tâm ñô th tương x ng v i quy mô và t m c c a ñô th trung tâm vùng Nam ñ ng b ng sông H ng; - ði u ch nh Quy ho ch h th ng giao thông theo phân c p, trên cơ s d báo nhu c u và ñánh giá tính kh thi; - ðánh giá vai trò, v trí c a c ng sông t i thành ph Nam ð nh hi n nay, ñ xu t l a ch n v trí quy ho ch c ng ñáp ng nhu c u giao thông ñư ng th y c a ñô th và t o ñi u ki n thu n l i ñ quy ho ch khai thác không gian ven sông cho các ho t ñ ng ñô th ;
  4. - Rà soát các d án phát tri n ñô th và công nghi p trên ñ a bàn, ñ xu t các gi i pháp x lý nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t ph c v phát tri n ñô th . 5. Thành ph n h sơ H sơ ñ án ði u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam ð nh th c hi n theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy ñ nh hi n hành. 6. T ch c th c hi n a) Cơ quan t ch c l p quy ho ch: y ban nhân dân t nh Nam ð nh; b) Cơ quan nghiên c u, ñ xu t quy ho ch: Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ðô th và Nông thôn - B Xây d ng; c) Cơ quan th m ñ nh và trình duy t: B Xây d ng; d) C p phê duy t: Th tư ng Chính ph ; ñ) Th i gian l p ñ án: không quá 18 tháng, k t ngày nhi m v quy ho ch ñư c phê duy t. ði u 2. y ban nhân dân t nh Nam ð nh có trách nhi m b trí ngu n v n, phê duy t t ng d toán chi phí l p ði u ch nh Quy ho ch chung xây d ng, ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan t ch c l p ði u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam ð nh, t nh Nam ð nh ñ n năm 2025. .vn ði u 3. Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. am ietn Ch t ch y ban nhân dân t nh Nam ð nh, B trư ng B Xây d ng và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này./. atV .Lu ww KT. TH TƯ NG Ni nh n: w PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và ð u tư, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài chính, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, Nông nghi p và Hoàng Trung H i Phát tri n nông thôn; - Thành y, HðND, UBND t nh Nam ð nh; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTðT, các V : KTTH, NC, ðP; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). XH
Đồng bộ tài khoản