intTypePromotion=1

Quyết định 157/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
111
lượt xem
5
download

Quyết định 157/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 157/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29/12/1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 157/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Tæng côc Trëng Tæng côc H¶i quan Sè 157/2000/Q§-TCHQ ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc Ban hµnh b¶ng gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 481/1999/Q§-TCHQ ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1999 Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan - C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 54/CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. - C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993, NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ; - C¨n cø Th«ng t sè 82/1997/TT-BTC ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 92/1999/TT-BTC ngµy 24 th¸ng 7 n¨m 1999 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh thÈm quyÒn Ên ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ cña Tæng côc H¶i quan; - C¨n cø §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 481/1999/Q§-TCHQ ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan; - XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Côc trëng Côc KiÓm tra thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy B¶ng gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 481/1999/Q§-TCHQ ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. §iÒu 2: Gi¸ tèi thiÓu söa ®æi, bæ sung ®èi víi c¸c mÆt hµng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ gi¸ tèi thiÓu c¸c mÆt hµng cïng lo¹i quy ®Þnh t¹i B¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 481/1999/Q§- TCHQ ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan vµ ¸p dông thèng nhÊt sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. - Kh«ng xem xÐt l¹i viÖc tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c mÆt hµng ®îc söa ®æi bæ sung møc gi¸ tèi thiÓu nªu trªn kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc trë vÒ tríc.
  2. 2 §iÒu 3: C¸c «ng Côc trëng Côc KiÓm tra - Thu thuÕ XNK, Côc trëng Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. B¶ng gi¸ tèi thiÓu söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 481/1999/Q§- TCHQ ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1999 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 157/2000/Q§- TCHQ ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2000 cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan) Tªn hµng §¬n vÞ Gi¸ tÝnh tÝnh thuÕ (USD) Ch¬ng 29 * L+G (nguyªn liÖu s¶n xuÊt mú ¨n liÒn dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm) kg 13,00 Ch¬ng 33 * Kh¨n giÊy cã mïi th¬m tÊn 1500,00 Ch¬ng 39 * Vá hép b¨ng (kÓ c¶ bao ngoµi): - Lo¹i dïng cho b¨ng cassette chiÕc 0,05 - Lo¹i dïng cho b¨ng vidÐo cassette chiÕc 0,10 Ch¬ng 48 * Kh¨n giÊy lo¹i kh«ng mïi th¬m: + Do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt tÊn 1300,00 + Do Trung Quèc s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% lo¹i do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt. Ch¬ng 51, 52,... * V¶i polyester khæ 1,6m: lo¹i v¶i méc, mµu mÐt 0,55 tr¾ng (v¶i cha giÆt, tÈy, nhuém, in hoa) Ch¬ng 68 * GiÊy nh¸m do Trung Quèc s¶n xuÊt kg 0,80 * TÊm lîp phi-bro xi-m¨ng khæ (1,5 × 1,7)m, tÊm 2,00 Trung Quèc s¶n xuÊt Ch¬ng 73 * Vá b×nh ®ùng ga (lo¹i rçng) - Lo¹i chøa 45kg ga b×nh 40,00 Ch¬ng 91 * §ång hå do Thuþ Sü s¶n xuÊt - §ång hå Longine (nam, n÷) chiÕc 260,00 - §ång hå Edox (nam, n÷) chiÕc 25,00 - §ång hå ®iÖn tö lo¹i vá nhùa, vá kim lo¹i chiÕc 30,00
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2