intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 157/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

50
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 157/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 157/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   T h ñ   t í n g   c h Ý n h   p h ñ   S è   1 5 8 / 2 0 0 5 / Q § ­ T T g n g µ y   2 7   t h ¸ n g     6     n ¨ m   2 0 0 5     V Ò   v i Ö c   p h ª   d u y Ö t   B ¶ n   g h i   n h í  söa ®æi vÒ thµnh lËp Quü ASEAN ________ Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh vÒ  ký  kÕt vµ  thùc hiÖn §iÒu íc Quèc   tÕ ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 1998; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé Ngo¹i giao t¹i c«ng v¨n sè 1589 Ttr/NG­ ASEAN ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2005, Quy Õ t  ®Þ nh  : §i Ò u   1 .  Phª duyÖt B¶n ghi nhí  söa  ®æi vÒ  thµnh lËp  Quü ASEAN. §i Ò u   2 . Bé Ngo¹i giao lµm thñ tôc ®èi ngo¹i vÒ viÖc  ViÖt Nam phª duyÖt B¶n ghi nhí  söa  ®æi nªu trªn vµ  th«ng  b¸o cho c¸c Bé, c¬  quan liªn quan cña ta biÕt vÒ  ngµy cã   hiÖu lùc cña B¶n ghi nhí nµy. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2