intTypePromotion=1

Quyết định 158/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
87
lượt xem
3
download

Quyết định 158/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 158/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 158/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 158/1998/Q§­T T g  n g µy  03 th¸ng  n¨ m  9  1998 v Ò  viÖc ¸p d ô n g   thÝ  Ó m   ét sè c h Ý n h   ®i m s¸ch t¹ik h u  v ùc cöa    kh È u  H µ  Tiªn tØ n h  Kiªn Gian g Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; XÐt    ®Ò nghÞ  cña Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh Kiªn Giang  i   t¹ v¨n  b¶n  26/TT­   sè  UB ngµy  th¸ng 5  25    n¨m 1998  ý  vµ  kiÕn cña    c¸c Bé, ngµnh  Trung  ¬ng  li   cã  ªnquan, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1.­Cho  phÐp    ¸p dông  ®iÓm   thÝ  mét  chÝnh  sè  s¸ch t¹ khu    i  vùc  cöa  khÈu    Hµ Tiªn (sau    ®©y       gäi lµ khu kinh tÕ    cöa  khÈu    Hµ Tiªn),bao    gåm   c¸c phêng  Ch©u,    T«  §«ng Hå, B×nh  San, Ph¸o    x∙Mü     §µivµ    §øc  thuéc thÞ      x∙ Hµ Tiªn,tØnh      KiªnGiang. Khu kinh tÕ    cöa  khÈu  Tiªn® îcu      iÓnth Hµ      tiªnph¸ttr   ¬ng    m¹i,xuÊt khÈu,     nhËp khÈu, dÞch  du    vô  lÞch  c«ng  vµ  nghiÖp theo ph¸p luËt cña      níc Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam   phïhîp víi     vµ        th«ng  quèc  c¸c lÖ  tÕ. ChÝnh  phñ    níc Céng  hoµ      x∙ héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   träng vµ    t«n    b¶o  vÖ quyÒn      lîhîp ph¸p cña    i   c¸c nhµ ®Çu    tViÖt Nam   nícngoµi®Çu    i   vµ      tt¹ khu    kinh  cöa  tÕ  khÈu    Hµ Tiªn phï hîp        víiph¸p  luËt,chÝnh    s¸ch  hiÖn  hµnh  cña  ViÖt Nam   c¸c §iÒu      vµ    íc quèc  mµ     tÕ  níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam   ký  ®∙  kÕt  hoÆc  tham  gia. §iÒu 2.­Ho¹t®éng  ¬ng    dÞch  th     th m¹i vµ  vô  ¬ng    i m¹i t¹ khu kinh tÕ    cöa  khÈu    Hµ Tiªn thùc    hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh bao  gåm   ho¹t®éng    xuÊt  nhËp  khÈu, t¹m    nhËp  ixuÊt,dÞch  qu¸  t¸    vô  c¶nh hµng  ho¸,kho    ngo¹i  quan, cöa    hµng  miÔn  thuÕ, héichîtr           iÓn l∙m,cöa  hµng    gií thiÖu  i s¶n phÈm,  c¸c c¬  s¶n    së  xuÊt,gia c«ng      hµng  xuÊt khÈu  c¸c chinh¸nh,®¹idiÖn      vµ          c¸c c«ng    tytrong nícvµ        nícngoµi,     cöa  chî khÈu. C¸c doanh  nghiÖp  thuéc c¸c thµnh  phÇn kinh  thµnh  tÕ  lËp theo quy  ®Þnh   cña ph¸p  luËt,cã    t¹    trô së  ikhu  kinh  cöa  tÕ  khÈu    Hµ Tiªn ® îc kinh       doanh  xuÊt­nhËp     khÈu    trùctiÕp c¸clo¹ hµng        Æt       i   ho¸ (trõc¸cm hµng Nhµ    níc cÊm   nhËp  khÈu,xuÊt khÈu).ViÖc        kinh doanh    Æt     c¸cm hµng Nhµ    nícqu¶n    lý b»ng  h¹n ng¹ch  c¸c m Æt   vµ    hµng kinh doanh  xuÊt nhËp    khÈu  chØ     cã  tiªu, ®iÒu kiÖn    th× thùc hiÖn    theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
  2. 2 §iÒu    nhµ  3.­C¸c  ®Çu    ttrong vµ    ngoµiníc® îckhuyÕn        khÝch  ®Çu    t ph¸ttr       iÓn c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt,kinh doanh,x©y        dùng  së    c¬  h¹ tÇng  i t¹ khu  kinh tÕ    cöa  khÈu    Hµ Tiªn phï hîp víiLuËt KhuyÕn            khÝch ®Çu     t trong nícvµ      LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖt Nam.    i     Ngoµi quyÒn  îchëng    ®∙itheo    ®   c¸c u    quy  chÕ hiÖn hµnh cßn  îchëng: ®   1. Chñ    ®Çu    t trong níc vµ      chñ  ®Çu      t níc ngoµi ®Çu      t vµo khu kinh tÕ    cöa khÈu    Hµ Tiªn ® îc gi¶m      50%  tiÒn thuª ®Êt, thuª m Æt         biÓn  víikhung  so    gi¸hiÖn    hµnh cña Nhµ    ¸p dông    níc®∙    t¹ khu  i cöa khÈu  Tiªn. Hµ  2.Chñ    ®Çu      tnícngoµikhichuyÓn        lînhuËn      i ra nícngoµi® îchëng      thuÕ  suÊtë    møc thÊp nhÊt trongkhung      thuÕ  theo luËt®Þnh.     Thñ  tôc ®¨ng  kinh  ký  doanh  ®èi    víic¸c doanh nghiÖp  trong    níc n»m   trong ®Þa     bµn khu  kinh tÕ    cöa  khÈu  Uû  do  ban  nh©n d©n  tØnh  Kiªn Giang    qu¶n            lývíi thñ tôc®¨ng  ®¬n  c¸c ký  gi¶n vµ    thùc hiÖn    chÕ  mét  ®é  cöa.Bé    Th­ ¬ng    m¹i híng dÉn  uû    vµ  quyÒn  cho  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh  Kiªn Giang    thùc  hiÖn  viÖc  cÊp  giÊy phÐp  cho doanh  nghiÖp    níc ngoµi thµnh    lËp    chi nh¸nh  hoÆc     v¨n phßng   ®¹idiÖn trong lÜnh    vùc    ho¹t®éng  ¬ng    lÞch t¹ khu  th m¹i,du    i  kinh tÕ    cöa  khÈu   Hµ Tiªn,cho    phÐp   c¸c doanh nghiÖp  îc tæ  ®   chøc     héi chî tr   hµng    iÓn l∙m  ho¸ quèc  trong khu  tÕ    kinh tÕ    cöa  khÈu theo  híng dÉn  sù    cña  Bé Th¬ng  m¹i. §iÒu 4.­  C¸c chñ ®Çu    t¹  t ikhu kinh  cöa  tÕ  khÈu    Hµ Tiªn ® îc huy      ®éng  nguån vèn trong vµ    ngoµinícb»ng        c¸c h×nh thøc thÝch          hîp phï hîp víi ph¸p    luËtcña ViÖt Nam       ®Ó x©y dùng  së  tÇng  c¸c c¬  s¶n  c¬  h¹  vµ    së  xuÊt,  dÞch  theo  vô  quy ho¹ch    iÓn kinh tÕ        ph¸ttr     ­ x∙ héi,b¶o  ®¶m  quèc  phßng  vµ  an ninh. ViÖc ®Çu    tx©y dùng    c¸c c«ng tr×nh c«ng    nghiÖp,d©n    dông, c¬  h¹   së    tÇng    t¹ khu  i kinh tÕ    cöa  khÈu  Tiªnph¶i® îcthùc hiÖn  Hµ          theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh  qu¶n    vÒ  lý®Çu    x©y  tvµ  dùng cña ViÖtNam.   §iÒu 5 1. Trong      thêigian tõ 1999      ®Õn   2002, mçi    n¨m Nhµ    níc®Çu   triªngqua    ng©n  s¸ch tØnh    cho khu vùc  kinh tÕ    cöa  khÈu  Tiªnkh«ng    Hµ    díi50%   thu sè    ng©n  s¸ch trong n¨m      trªn®Þa   bµn  khu  vùc  kinh tÕ    cöa  khÈu    Hµ Tiªn,møc     vèn ®Çu    danh  tvµ  môc    c¸c c«ng  tr×nh h¹ tÇng  îc ®Çu        ®   t riªngtõ vèn      ng©n  s¸ch do  ban    Uû  nh©n  d©n  tØnh Kiªn Giang      ®Ò nghÞ, Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu   t quyÕt ®Þnh    sau    ý  khicã  kiÕn  thèng nhÊt cña  TµichÝnh.   Bé    2. Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n  tØnh Kiªn Giang  îcký    ®   quyÕt  ®Þnh    phª duyÖt    ¸n x©y  c¸c dù    dùng  b¶n  c¬  nhãm   C   i B,  t¹ khu    vùc kinh tÕ    cöa khÈu  Hµ  Tiªntrªnc¬  tho¶ thuËn    KÕ       së    víiBé  ho¹ch vµ    §Çu . t §iÒu    6.­Qu¶n    lýxuÊtnhËp    c¶nh. 1. C«ng d©n C¨mpuchia c tró t¹      itØnh  biªn gií    i ®èi diÖn    víitØnh Kiªn  Giang,cã    giÊy chøng    minh    thhoÆc  giÊy th«ng    hµnh  xuÊtnhËp    c¶nh      biªngiíi do  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  cña C¨mpuchia cÊp, ® îcra        vµo  khu kinh tÕ    cöa  khÈu  Tiªn,thêigian l trókh«ng    ngµy. Hµ       u    qu¸ 07 
  3. 3 2. C«ng  d©n  C¨mpuchia c tró ngoµi khu        vùc    nãi trªn,mang   chiÕu    hé  phæ  th«ng,® îc ra      vµo  khu  kinh tÕ    cöa  khÈu    Hµ Tiªn vµ  îc miÔn    ®   thÞ thùc  xuÊt nhËp    c¶nh  nÕu    thêigian u    l trókh«ng    ngµy. Trêng  muèn  qu¸ 15    hîp  ®i  vµo    c¸c ®Þa  ph¬ng  kh¸c thuéc    tØnh  Kiªn Giang  c¸c tØnh    vµ    kh¸c th×  îc c¬    ®   quan  qu¶n    lý xuÊt nhËp  c¶nh  (Bé C«ng  an) xem  xÐt  cÊp  thÞ thùc  icöa  t¹  khÈu. 3. C«ng    d©n    nícngoµi(kh«ng    ph¶ilµc«ng      d©n  C¨mpuchia)nÕu  hé    cã  chiÕu  lÖ,th×  îc miÔn  hîp    ®   thÞ thùc nhËp    xuÊt c¶nh    ViÖt Nam   ® îc l l¹   vµ   u   i khu vùc  kinh tÕ    cöa  khÈu  Tiªnkh«ng    ngµy.Trêng    Hµ    qu¸ 15    hîp muèn  vµo  ®i  ®Þa  ph¬ng  kh¸c thuéc    tØnh  Kiªn Giang  c¸c tØnh    vµ    kh¸c th×  îc c¬    ®   quan  qu¶n    lý xuÊt  nhËp  c¶nh (Bé C«ng  an) xem  xÐt cÊp  thÞ thùc  nhËp  xuÊt ­    c¶nh    t¹ cöa  i khÈu  Tiªn,trõtr Hµ      êng    îcmiÔn  thùc song  hîp ®   thÞ    ph¬ng. 4. ThuyÒn    viªn,c¸c tµu,thuyÒn          nícngoµicã    giÊy tê hîp lÖ  îcvµo        ®   khu  kinh tÕ    cöa  khÈu    Hµ Tiªn ®Ó     giao,nhËn    hµng  ho¸ theo  ®ång  hîp  b»ng    sæ thuyÒn   viªnhoÆc   chiÕu  hé  thuyÒn    c¬  viªndo  quan  thÈm  cã  quyÒn  cña    níc ngoµi cÊp. NÕu   nhu      cã  cÇu  giao nhËn  hµng ho¸  i   t¹  bÕn  c¸c c¶ng kh¸c cña    tØnh    KiªnGiang   th× ph¶ithùc hiÖn      theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. §iÒu    ban  7.­Uû  nh©n  d©n  tØnh KiªnGiang    thµnh  Ban  lËp  chØ  ®¹o  thùc hiÖn    nh÷ng  chÝnh s¸ch nªu  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  nµy. Sau  n¨m    2  thùc hiÖn    Uû  ban  nh©n  d©n  tØnh Kiªn Giang  tr¸chnhiÖm     cã    chñ    tr×,phèi hîp        víic¸c Bé, ngµnh    Trung  ¬ng tiÕn hµnh    tæng kÕt viÖc   ¸p dông  thÝ ®iÓm     c¸c chÝnh  s¸ch    trªn®©y   i t¹ khu vùc kinh tÕ    cöa  khÈu    Hµ Tiªn vµ    kiÕn  nghÞ Thñ  íng t   ChÝnh  phñ nh÷ng  ®iÒu chØnh, bæ     sung  cÇn  thiÕt. §iÒu  8.­  QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    ngµy  th¸ng  n¨m  cã  lùc tõ  01  01  1999. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch    Uû ban nh©n  d©n  tØnh Kiªn Giang    theo chøc n¨ng,  nhiÖm   vµ  vô  quyÒn  h¹n cña m×nh  chñ  ®éng chuÈn  c¸c ®iÒu  bÞ    kiÖn  ªn li   quan  iÓnkhaithùc hiÖn  chÞu  tr       vµ  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2