Quyết định 1581/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
107
lượt xem
18
download

Quyết định 1581/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1581/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1581/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1581/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch xây d ng Vùng ng b ng sông C u Long n năm 2020 và t m nhìn n năm 2050 v i nh ng n i dung chính sau: 1. Ph m vi l p quy ho ch: Ph m vi l p quy ho ch Vùng ng b ng sông C u Long bao g m toàn b ranh gi i hành chính c a thành ph C n Thơ và 12 t nh: Long An, Ti n Giang, B n Tre, ng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, H u Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, B c Liêu và Cà Mau. Di n tích t nhiên kho ng 40.604,7km2, ư ng biên gi i v i Campuchia kho ng 330 km, ư ng b bi n dài trên 700 km và kho ng 360.000 km2 vùng bi n thu c ch quy n. Ph m vi nghiên c u bao g m c Vùng Kinh t tr ng i m phía Nam và các khu v c liên quan n không gian phát tri n kinh t xã h i c a vùng trong t m nhìn hư ng t i 2050. 2. M c tiêu phát tri n: - Phát huy vai trò, v th và ti m năng c a Vùng theo mô hình a c c t p trung k t h p các hành lang kinh t ô th , v i thành ph C n Thơ là ô th h t nhân và trung tâm c a vùng;
 2. - Phát tri n c u trúc không gian toàn Vùng v i hành lang kinh t sông Ti n, sông H u, qu c l 1A, ư ng H Chí Minh, c m các ô th trung tâm và các ô th nh ư c phân b u d a trên các vùng nông nghi p, công nghi p và du l ch; - Phát tri n các ô th m i có tính ch t, ch c năng d ch v phát tri n công nghi p, du l ch, thương m i g n v i c thù t ng vùng; - Xây d ng h th ng ô th trên toàn Vùng, liên k t, h tr gi a các vùng ô th trung tâm và các tr c hành lang kinh t ô th ; - Phát tri n các vùng nông nghi p công ngh cao, công nghi p t p trung chuyên môn hóa; hình thành các tr c hành lang kinh t công nghi p và d ch v , t o ng l c cho các t nh trong Vùng phát tri n nhanh và b n v ng; - Phát tri n các vùng du l ch, các trung tâm du l ch t m qu c t , qu c gia g n v i c trưng văn hóa, ô th và c nh quan t nhiên; - Phát tri n cân b ng, hài hòa gi a ô th và nông thôn; - Hình thành h th ng h t ng xã h i a d ng và linh ho t trên cơ s h th ng h t ng k thu t g n k t h th ng dân cư, ô th trên toàn vùng, ki m soát môi trư ng ch t ch , có các u m i x lý ch t th i, nghĩa trang, ngu n nư c s ch, năng lư ng, k t h p ki m soát lũ t i vùng v i các gi i pháp gi m thi u nh hư ng thay i b t thư ng c a thiên nhiên i v i các ô th ven bi n, ven sông. - Hình thành các chương trình, d án chi n lư c có s c lan t a và thúc Ny s phát tri n vùng; - Xây d ng khung th ch bao g m mô hình qu n lý và ki m soát phát tri n không gian, ki n trúc c nh quan vùng có hi u qu . 3. T m nhìn n 2050: Vùng ng b ng sông C u Long n năm 2050 s là vùng nông s n l n trong m ng lư i s n xu t toàn c u; là vùng kinh t phát tri n năng ng, b n v ng, có môi trư ng u tư thu n l i; có i u ki n và ch t lư ng s ng ô th và nông thôn cao; là trung tâm văn hóa – l ch s và du l ch, d ch v Nm th c l n v i các vùng nông – lâm và sinh thái c thù; có c nh quan và môi trư ng t t. 4. Các d báo phát tri n vùng: a) V dân s : - D ki n dân s trong vùng n năm 2020 kho ng 20 – 21 tri u ngư i; trong ó dân s ô th kho ng 7,0 – 7,5 tri u ngư i, v i t l ô th hóa kho ng 33 – 35%. - D ki n dân s trong vùng n năm 2050 v i kho ng 30 – 32 tri u ngư i, trong ó dân s ô th kho ng 25 – 27 tri u ngư i, v i t l ô th hóa kho ng 40 – 50%. b) V t xây d ng ô th và công nghi p:
 3. - D ki n quy mô t ai xây d ng ô th : kho ng 100.000 – 110.000 ha vào năm 2020, kho ng 320.000 – 350.000 ha vào năm 2050. - D ki n quy mô t ai công nghi p t p trung kho ng 20.000 – 30.000 ha vào năm 2020, kho ng 40.000 – 50.000 ha vào năm 2050. 5. Mô hình phát tri n vùng: Mô hình phát tri n Vùng ng b ng sông C u Long theo hình th c a c c – t p trung k t h p v i các hành lang kinh t . 6. nh hư ng phát tri n không gian: a) C u trúc không gian vùng g n bó ch t ch v i Vùng thành ph H Chí Minh, bi n ông, bi n Tây và biên gi i Cămpuchia thông qua các tr c qu c l , tuy n cao t c n i vùng trung tâm và các trung tâm ti u vùng, g m: - C u trúc không gian vùng ô th và công nghi p: + Vùng ô th trung tâm v i thành ph C n Thơ là ô th h t nhân, k t n i v i các thành ph : Cao Lãnh, Long Xuyên, Vĩnh Long và th xã Sa éc. + Vùng ô th ông B c v i thành ph M Tho là ô th h t nhân, k t n i v i các th xã: Gò Công, Tân An, Trà Vinh, thành ph B n Tre và ô th Tân Th nh. + Vùng ô th Tây Nam v i thành ph Cà Mau là ô th h t nhân k t n i v i thành ph R ch Giá, th xã Hà Tiên, th xã B c Liêu, thành ph Sóc Trăng, th xã V Thanh. K t n i theo các tr c hành lang kinh t ô th : + Tr c hành lang kinh t ô th theo ư ng th y: sông Ti n, sông H u và tuy n giao thông th y chính t thành ph H Chí Minh i C n Thơ, Cà Mau, t thành ph H Chí Minh i Cao Lãnh, R ch Giá và Hà Tiên. + Tr c hành lang kinh t ô th theo ư ng b : qu c l 1A, ư ng cao t c thành ph H Chí Minh – C n Thơ – Cà Mau, qu c l 50, tuy n ư ng H Chí Minh giai o n 2, tuy n N1 ven biên gi i v i Campuchia; tuy n ư ng ông Tây là các tuy n qu c l d c sông Ti n, sông H u (qu c l 62, qu c l 30, qu c l 54, qu c l 91, qu c l 61 …). - C u trúc không gian vùng c nh quan: g m h th ng sông Ti n, sông H u, vùng c nh quan ng p m n ven bi n Tây và bi n ông; vùng sinh thái ng Tháp Mư i, vùng r ng t nhiên và bi n o Phú Qu c, r ng U Minh Thư ng và U Minh H ... b) nh hư ng t ch c phát tri n không gian vùng: - Phân vùng ch c năng + Vùng phát tri n ô th :
 4. . Vùng ô th trung tâm g m ô th h t nhân thành ph C n Thơ và các ô th v tinh c l p (thành ph Long Xuyên, Cao Lãnh và Vĩnh Long). Các ô th này k t h p v i nhau thành m t vùng ô th trung tâm c a Vùng ng b ng sông C u Long là u m i giao thông có cơ s h t ng k thu t ô th và h t ng xã h i phát tri n. . Vùng ph c n xác nh trong ph m vi bán kính 30 – 50 km t vùng ô th trung tâm g m Ô Môn, Cái Răng, Bình Minh thu c thành ph C n Thơ; An Châu, Phú H i thu c thành ph Long Xuyên; An H u, Cái Tàu H thu c t nh Vĩnh Long; M Th và Thanh Bình thu c t nh ng Tháp, các ô th này tr thành ô th v tinh trong chùm ô th thành ph C n Thơ. . Vùng i tr ng: phía Tây Nam g m 4 t nh: Kiên Giang, Cà Mau, B c Liêu, H u Giang v i các ô th t nh l R ch Giá, Cà Mau, B c Liêu, V Thanh có kho ng cách trung bình 30 – 50 km t ô th trung tâm. Phía ông B c g m 4 t nh: Ti n Giang, Long An, B n Tre và ng Tháp v i các ô th t nh l có kho ng cách trung bình 30 – 50 km t ô th trung tâm là thành ph M Tho, th xã Tân An, th xã Gò Công, thành ph B n Tre và ô th Tân Th nh, là c a ngõ quan tr ng c a vùng ng b ng sông C u Long v i thành ph H Chí Minh. + Các tr c hành lang kinh t ô th . Tr c hành lang kinh t ô th : sông Ti n sông H u (tr c hành lang kinh t ông - Tây) và qu c l 91 (tuy n Nam sông H u) v i c c Tây là khu v c c a khNu t nh An Giang và ng Tháp, c c ông là vùng ô th - c ng ven bi n (c ng vùng) và h th ng c ng Sóc Trăng (c ng Tr n - i Ngãi). ây là tr c k t n i v i các nư c ASEAN và qu c t . . Tr c hành lang kinh t ô th qu c l 1A – ư ng H Chí Minh (hư ng B c Nam): v i thành ph C n Thơ là trung tâm vùng, c c B c là thành ph M Tho giao thoa vùng thành ph H Chí Minh và vùng ng b ng sông C u Long và c c Nam là thành ph Cà Mau, k t n i c c tăng trư ng m i v i Trung tâm phát tri n năng lư ng khí – i n – m t i Cà Mau và nhi t i n Kiên Lương t i Kiên Giang. . Các tr c hành lang kinh t ô th khác k t n i các ô th còn l i trong các ho t ng ph c v s n xu t nông nghi p và các d ch v cho nông thôn, g m: hành lang ông Nam t Gò en (Long An) t i M Tho (Ti n Giang) ti p giáp và là c a ngõ c a thành ph H Chí Minh, ng th i là khu v c ngo i vi tr c ti p c a thành ph H Chí Minh; hành lang Tây Nam là c a ngõ c a ng b ng sông C u Long hư ng v bi n Tây; hành lang ven bi n, hành lang biên gi i … Phân b m ng lư i ô th theo tính ch t và ch c năng . Ch c năng ô th t ng h p và trung tâm Vùng: thành ph C n Thơ. . Ch c năng ô th t nh l : th xã Tân An, thành ph M Tho, thành ph B n Tre, thành ph Cao Lãnh, thành ph Vĩnh Long, th xã Trà Vinh, thành ph Long Xuyên, thành ph Sóc Trăng, th xã B c Liêu, th xã V Thanh, thành ph Cà Mau và thành ph R ch Giá.
 5. . Ch c năng ô th chuyên ngành công nghi p, d ch v du l ch, d ch v c ng c a t nh là các th xã: Gò Công (Ti n Giang), B n L c, c Hòa (Long An), Sa éc ( ng Tháp), Châu c (An Giang), Kiên Lương và Hà Tiên (Kiên Giang), Gành Hào (B c Liêu), Năm Căn (Cà Mau). . Các ô th chuyên ngành l n: ô th ào t o C n Thơ, Vĩnh Long, ô th du l ch R ch Giá, ô th d ch v - công nghi p Tân An, Cà Mau, ô th d ch v - du l ch Hà Tiên, ô th ánh b t h i s n như Sông c, Năm Căn, Châu c, Tri Tôn có quy mô và hình thái phát tri n theo ch c năng phân vùng. . Các ô th trung tâm huy n l : có 198 th tr n huy n l g n v i ho t ng hành chính và d ch v nông – ngư nghi p c a các vùng huy n. . ô th o Phú Qu c (Kiên Giang): phát tri n kinh t , thương m i – du l ch, d ch v . Phân lo i ô th theo vùng b ng p lũ M c ng p lũ sâu trên 3m: có th xã Châu c và 8 th tr n huy n l n m trong vùng ng p sâu; m c ng p lũ v a t 2 - 3m: có 1 thành ph Long Xuyên và 6 th tr n huy n l ; m c ng p lũ t 1 - 2 m: có 2 thành ph Cao Lãnh và Sa éc và 15 th tr n huy n l ; m c ng p lũ nông – dư i 1m: có 4 thành ph là: C n Thơ, M Tho, Vĩnh Long, B n Tre và R ch Giá; có th xã Tân An và 23 i m ô th trong ó có 17 th tr n huy n l . - Vùng phát tri n công nghi p + Vùng công nghi p trung tâm t i ng b ng sông C u Long b trí các ngành công nghi p – ch xu t, k thu t cao, công nghi p s ch và công nghi p ph tr . + Vùng công nghi p phía ông B c t i t nh Long An, Ti n Giang giáp v i thành ph H Chí Minh b trí công nghi p ch bi n nông lâm th y s n, cơ khí ph c v s n xu t nông nghi p, s n xu t hàng tiêu dùng; óng s a tàu thuy n. + Vùng công nghi p phía Tây Nam t i các t nh, Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng, B c Liêu, V Thanh, Cà Mau và Kiên Giang b trí các ngành công nghi p khí – i n – m, ch bi n th y s n, v t li u xây d ng, cơ khí ch t o, i n t … và công nghi p ph tr . - Vùng sinh thái, du l ch ngh dư ng + Các vùng du l ch qu c gia, qu c t : hình thành 4 vùng du l ch chính: c m du l ch thành ph C n Thơ và vùng ph c n, c m du l ch M Tho và vùng ph c n, c m du l ch B y Núi – R ch Giá – Kiên Lương – Phú Qu c và vùng ph c n, c m du l ch Năm Căn – t Mũi và vùng ph c n. Không gian du l ch Vùng k t h p xây d ng phát tri n các vành ai sinh thái b o v , v cơ b n t ch c du l ch theo ti u vùng a lý và các tuy n n i liên vùng. + Ti u vùng ng Tháp Mư i, ti u vùng gi a sông Ti n sông H u, ti u vùng T giác Long Xuyên, ti u vùng Tây sông H u, ti u vùng Cà Mau, ti u vùng ven bi n Tây.
 6. + Vùng du l ch Phú Qu c - Hà Tiên – Kiên Lương, phát tri n du l ch bi n o, du l ch sinh thái v i các sân chim Hi p Thành (B c Liêu), Tân Dân (Cà Mau), Ba Tri (B n Tre), Tràm Chim ( ng Tháp), du l ch tín ngư ng v i các n chùa n i ti ng (Dinh Bà và các chùa phân b t i các t nh, t p trung nh t t i Trà Vinh và Sóc Trăng). + Các tuy n du l ch n i vùng: t thành ph H Chí Minh i Ti n Giang, ng Tháp Mư i, C n Thơ, Cà Mau. + Các tuy n du l ch qu c t - qu c gia: thành ph H Chí Minh – thành ph C n Thơ thông qua c ng bi n, c ng hàng không k t n i v i các vùng trên th gi i. Thành ph C n Thơ thông qua tr c ư ng Nam Xuyên Á t o nên tuy n du l ch v i Campuchia – Thái Lan thu c Ti u vùng sông MêKông. Thành ph C n Thơ k t n i v i các vùng du l ch Cà Mau, B c Liêu, Hà Tiên, Phú Qu c. Tuy n du l ch caravan b ng ư ng th y d c sông MêKông (c sông Ti n, sông H u) n bi n h Campuchia (dài 250km); các di s n văn hóa l ch s : l a Tân Châu (vùng biên gi i), Cù Lao ông H , các vư n cây trái n i ti ng, nhà n i nuôi cá bè, tr i r n ng Tâm, các chùa Khơmer Nam B Trà Vinh … - Vùng nông nghi p, vùng b o t n thiên nhiên: + Vùng nông nghi p ư c b o v và phát tri n v i công ngh sinh h c tiên ti n: ch y u thu c các t nh: Long An, Ti n Giang và An Giang. + Vùng b o t n thiên nhiên g m: khu r ng U Minh Thư ng, U Minh H , vùng sinh thái ng Tháp Mư i … vùng du l ch bi n là Phú Qu c, Hà Tiên, Hòn Chông và các i m khác trên b bi n ông c a các t nh Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng … - Không gian xây d ng ô th : . Vùng trung tâm bán kính 30 km: không gian xây d ng ô th t p trung cao t i vùng trung tâm h t nhân trên các tr c không gian – hành lang chính là sông ti n, sông H u, qu c l 1A. Bao g m các thành ph C n Thơ, Long Xuyên, Cao Lãnh và Vĩnh Long, g n k t ch t ch v i không gian vùng thành ph H Chí Minh. . Không gian xây d ng ô th Tây Nam t qu c l 91 n Cà Mau: t p trung cao trung tâm các ô th , m r ng các không gian linh ho t xung quanh các ô th trong vùng là: thành ph R ch Giá, thành ph Cà Mau, th xã B c Liêu, th xã V Thanh. ây là vùng ô th i tr ng phía Tây Nam – h th ng ô th v tinh cho vùng ô th trung tâm v i h t nhân là thành ph C n Thơ, g n k t v i nhau thông qua k t n i ư ng qu c l 1A (thành ph C n Thơ) n Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, qu c l 91 qua thành ph Long Xuyên, th xã Châu c n các c a khNu qu c t c a t nh An Giang sang Campuchia; d c qu c l 61 giao thông t qu c l 1A qua V Thanh n Gò Quao, thành ph R ch Giá và n i v i ư ng H Chí Minh v i t nh Cà Mau. . Không gian xây d ng ô th vùng ph c n bán kính t 30 – 50 km: là vùng các ô th g n k t v i các ô th trung tâm v i các khu v c xung quanh là các ph n h tr phát tri n các ô th trung tâm và các tr c hành lang kinh t ô th c a vùng. Không gian xây d ng phi t p trung g n v i vùng sinh thái c nh quan, vùng nông nghi p, lâm nghi p.
 7. . Không gian xây d ng vùng các ô th i tr ng: t p trung cao các ô th h t nhân vùng và các khu công nghi p t p trung. - Không gian công nghi p – thương m i d ch v : . Không gian công nghi p ph n l n t p trung t i các t nh ti p giáp thành ph H Chí Minh. Sau khi c u R ch Mi u, c u C n Thơ, c u Hàm Luông hoàn thành (sau năm 2010), các tuy n N1, N2 và các tuy n cao t c H Chí Minh – C n Thơ, C n Thơ – Phnompênh, C n Thơ – Cà Mau s ư c xây d ng hoàn ch nh, m r ng thêm các khu công nghi p, c m công nghi p. . Không gian công nghi p – thương m i d ch v các vùng i tr ng g n v i các ô th h t nhân ti u vùng như công nghi p ch bi n th y s n, h i s n nông s n và th c phNm t i các th xã, thành ph t nh l , như: Cà Mau, R ch Giá, C n Thơ, M Tho, Long Xuyên, Vĩnh Long … công nghi p xay xát g o b trí t i các thành ph t nh l c a các t nh như: An Giang, C n Thơ, Sóc Trăng, ng Tháp, Ti n Giang … các không gian này phát tri n linh ho t, nhưng có s ki m soát. - Không gian c nh quan môi trư ng . H th ng sông Ti n, sông H u, sông Vàm C ông, Vàm C Tây và các sông r ch khác hình thành vành ai xanh c nh quan là nh ng công viên r ng d c các sông, k t h p vành ai cây xanh cách ly gi a ô th và công nghi p, cây xanh cách ly ư ng cao t c, là không gian c nh quan chính c a vùng. K t h p cùng không gian các con sông l n gi i quy t vi khí h u theo khung thiên nhiên ưa sâu vào trong các ô th . . Khu r ng Qu c gia U Minh Thư ng, U Minh H , vùng bi n Tây, bi n ông, ch n i Cái Răng (C n Thơ), ch n i Ngã B y (Ph ng Hi p – C n Thơ), ch Ngã Năm (Sóc Trăng), ch Th i Bình (Cà Mau). Vùng sinh thái ng Tháp Mư i, Tràm Chim ( ng Tháp). K t h p h th ng sông trong vùng và không gian lâm nghi p, không gian nông nghi p, t o nên không gian m c nh quan t nhiên và môi trư ng sinh thái trong toàn vùng. c) nh hư ng phát tri n h t ng xã h i vùng - Phân b h th ng ào t o vùng T p trung các cơ s ào t o trong vùng t i các thành ph : M Tho, Vĩnh Long, C n Thơ, Cà Mau và th xã B c Liêu v i thành ph C n Thơ làm trung tâm phát tri n; hình thành các v tinh và trung tâm ào t o t i các thành ph : Cao Lãnh, Long Xuyên và R ch Giá, t p trung các ngành mũi nh n có tính c thù ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. - Phân b h th ng y t vùng . Nâng cao công su t và ch t lư ng b nh vi n a khoa Trung ương C n Thơ m nh n chuyên môn k thu t cao nh t cho vùng. C ng c và tăng cư ng u tư trang thi t b , k thu t cho các khoa ngo i ch n thương t i các b nh vi n a khoa các t nh: Ti n Giang, ng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau. Xây d ng b nh vi n ch n thương ch nh hình Ti n Giang.
 8. . u tư phát tri n Trung tâm y t d phòng C n Thơ m nhi m ch c năng c a c Vùng ng b ng sông C u Long k t h p thành l p các trung tâm ki m d ch biên gi i t i t nh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. Nâng c p các Trung tâm y t d phòng t nh, thành ph b o m trình , năng l c gi i quy t các v n y t d phòng c a t nh. - Phân b h th ng nhà . Vùng ô th trung tâm d c sông Ti n, sông H u: phát tri n nhà thương m i t p trung m t cao. . Vùng ô th i tr ng Tây Nam – ông B c: phát tri n theo các ô th m r ng và trung tâm ô th g n v i các khu công nghi p vùng nông nghi p và vùng sinh thái. . Các vùng ô th g n v i các khu công nghi p t p trung: phát tri n t p trung cao các ô th trong vùng và phát tri n m r ng t i các vùng xung quanh, theo cơ ch chính sách linh ho t, u tư xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p g n li n v i m r ng t ai - Phân b h th ng d ch v thương m i: Hình thành trung tâm thương m i, d ch v l n t i Vùng ng b ng sông C u Long t i C n Thơ, Long Xuyên, R ch Giá, Cà Mau và t i các khu kinh t c a khNu và khu v c c a khNu chính và qu c t v i các m t hàng xu t khNu ch l c là g o, s n phNm ông l nh th y s n, các lo i trái cây ăn qu nhi t i, các m t hàng d t may, giày dép, i n t … 7. nh hư ng phát tri n h t ng k thu t vùng: a) ChuNn b k thu t t xây d ng - Quy ho ch th y l i – tiêu thoát lũ: + Vùng t sông Ti n: g m 3 ti u vùng, B c và Nam kênh Nguy n Văn Ti p có nhi m v chính ki m soát lũ, tiêu chua, Ny m n; ti u vùng gi a 2 sông Vàm C có nhi m v ki m soát xâm nh p m n, ph i h p v i toàn vùng trong thoát lũ và c i t o môi trư ng. Hư ng thoát lũ ch y u ra sông Ti n và sông Vàm C . + Vùng gi a sông Ti n và sông H u: g m 4 ti u vùng, B c kênh Vĩnh An; B c sông Măng Thít; Nam sông Măng Thít và B n Tre. Ti u vùng B c kênh Vĩnh An và B c sông Măng Thít ch y u là ki m soát lũ cho n nh dân cư và phát tri n nông nghi p. Ti u vùng Nam sông Măng Thít và ti u vùng B n Tre ch y u là ki m soát m n, c p ng t tiêu úng ph c v n nh dân cư và phát tri n nông nghi p. Ngu n nư c c p chính là sông Ti n và sông H u. Hư ng thoát ch y u là sông H u và m t ph n ra sông Ti n. + Vùng bán o Cà Mau: g m 6 ti u vùng là Tây sông H u, U Minh Thư ng, U Minh H , Qu n L - Ph ng Hi p, Nam Cà Mau và ven bi n B c Liêu – Vĩnh Châu. Ngu n nư c c p chính là t sông H u qua các kênh tr c và t nư c mưa. Hư ng tiêu chính c a vùng là các h th ng sông Cái L n, Cái Bé, Ông c, Gành Hào, M Thanh … và tr c ti p ra bi n. Ti u vùng Tây sông H u có nhi m v ki m soát lũ (t T giác
 9. Long Xuyên sang), tiêu úng và ki m soát m n vùng ti p giáp sông Cái L n – Cái Bé, các ti u vùng khác ch y u là ngăn m n, gi ng t b o v s n xu t, n nh dân cư. + Vùng T giác Long Xuyên: nhi m v ch y u là ki m soát lũ, tăng kh năng c p nư c ng t t sông H u, tiêu úng, tiêu chua và ki m soát m n ven bi n ph c v n nh dân cư, phát tri n nông nghi p, th y s n. - Các gi i pháp cơ b n chuNn b k thu t: + Vùng ch u ng p sâu, u ngu n lũ c n h n ch xây d ng, c bi t là các công trình làm nh hư ng t i dòng ch y c a lũ. Khu v c ô th , dân cư ven sông c n có bi n pháp phòng ch ng s t l (xây kè, ch nh dòng, kho ng cách an toàn b o v b sông …). + Hoàn ch nh h th ng th y l i chính c a vùng, h th ng th y l i n i ng, các khu dân cư nông thôn, k t h p ư ng giao thông nông thôn và ê bao ch ng ng p lũ. + Hoàn thi n h th ng ê bi n, theo d án c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (t Qu ng Ngãi n Kiên Giang) có tính n tác ng bi n i khí h u, nư c bi n dâng. + B o v và khôi ph c h th ng r ng phòng h ven bi n, h n ch và ki m soát xây d ng t i các khu v c này. - Quy ho ch chi u cao: + Cao (c t) xây d ng c a các ô th , khu dân cư, khu công nghi p ư c xác nh trên cơ s m c nư c cao nh t ( ng v i t n su t 1% - h cao qu c gia) theo quy ph m hi n hành. + N n t xây d ng s d ng m t ho c k t h p các gi i pháp như: san p toàn b di n tích xây d ng (khu v c xây d ng m i), p ê bao vư t lũ (khu v c xây d ng c i t o, m t xây d ng cao), gi i pháp k t h p bao ê t i cao vư t lũ – tôn n n t m t cao trình nh t nh. + i v i khu dân cư s ng phân tán c n s d ng gi i pháp tôn n n … k t h p vư n ao, chăn nuôi. - Phòng ch ng nh hư ng thiên tai: + N o vét lu ng l ch, khai thác cát sông m t cách khoa h c, k t h p i u ti t dòng ch y xem xét nh hư ng i v i v n s t l kè, b … + Nghiên c u, c nh báo và xu t gi i pháp phòng ch ng thiên tai (như kè b sông, di d i dân cư, tr ng cây b o v b …) t i nh ng khu v c có nguy cơ s t l cao d c các tuy n sông, kênh, r ch. + Phân lu ng i v i các tuy n v n t i l n và tuy n tàu cao t c; chú tr ng các tuy n ã ư c c nh báo v s t l .
 10. - nh hư ng thoát nư c mưa ô th : + Giai o n t i năm 2015: c i t o h th ng thoát nư c chung khu v c hi n h u, xây d ng h th ng thoát nư c riêng và c l p cho các khu ô th m i. Hoàn thành các d án thoát nư c và c i thi n môi trư ng ô th ã có ngu n v n PDA. i v i các ô th chưa ư c b trí ngu n v n xây d ng hoàn ch nh, c n c i t o tăng cư ng năng l c thoát nư c h th ng hi n h u, ch ng ng p úng và nâng cao i u ki n s ng cho ngư i dân trong ô th . + Giai o n 2015 – 2020: xây d ng h th ng thoát nư c riêng (nư c mưa ch y riêng, nư c th i ch y riêng). Nư c mưa ư c thi t k theo h th ng riêng thoát ra sông, kênh, r ch và không ph i x lý. i v i khu v c ô th hi n h u, c i t o h th ng thoát nư c chung ã có v i gi i pháp c ng bao có h tách dòng thu gom nư c th i d n t i tr m x lý nư c th i t p trung c a ô th . + i v i ô th khu v c n n t th p, nh hư ng th y tri u (vùng bán o Cà Mau) khi l p quy ho ch xây d ng c n d phòng qu t xây d ng h i u hòa (10 – 15% t xây d ng ô th ) b) Giao thông: - ư ng b : + H th ng tr c d c qu c gia: . Nâng c p qu c l 1A o n thành ph H Chí Minh t i C n Thơ quy mô 4 làn xe; nâng c p tr c ven bi n qu c l 50 và qu c l 60 (sau năm 2020 tuy n này s là ư ng cao t c). . Xây d ng ti p và xây d ng m i: tr c N1 d c biên gi i n i qu c l 14C t Tây Ninh t i Hà Tiên; ư ng H Chí Minh: ti p n i qu c l 14 t ranh gi i Long An – t Mũi (Cà Mau). D ki n sau 2020 o n t phía B c t i thành ph Cà Mau s là ư ng cao t c; xây d ng ư ng cao t c phía ông: t thành ph H Chí Minh i thành ph C n Thơ – Cà Mau (theo ư ng Qu n L - Ph ng Hi p); ư ng cao t c liên vùng phía Nam n i ng b ng sông C u Long v i mi n ông Nam B , i m u t i Long An. + Tr c d c n i vùng: nâng c p qu c l 61 (V Thanh – C n Thơ), o n qu c l 80 t c u M Thu n t i ư ng N2 quy mô cao t c. - H th ng tr c ngang (t biên gi i v phía bi n ông): . Nâng c p tuy n ven bi n phía Nam t c a khNu Hà Tiên n Cà Mau; xây d ng ti p ư ng Nam sông H u t i B c Liêu; c i t o m r ng qu c l 62 t Tân An i c a khNu Bình Hi p; nâng c p o n qu c l 30 t qu c l 1A t i ư ng N2 (Cao Lãnh) quy mô là cao t c; c i t o m r ng qu c l 30 t N2 i c a khNu Dinh Bà; duy tu b o dư ng qu c l 91 t C n Thơ i Châu c; xây d ng cao t c C n Thơ – Châu c – Phnompênh; xây d ng cao t c Hà Tiên – R ch Giá – B c Liêu; c i t o m r ng, n n tuy n qu c l 53 qua Vĩnh Long, Trà Vinh, qu c l 54 qua Vĩnh Long, Trà Vinh, ng Tháp i Khu kinh t nh An và c ng nư c sâu Vùng ng b ng sông C u Long (k t h p làm ê bao); c i t o m r ng qu c l 57 i qua t nh B n Tre;
 11. . Nâng c p m t s ư ng t nh lên qu c l như t nh l 886 n i Ti n Giang – Long An, t nh l 865, t nh l 846 n i Long An – ng Tháp, t nh l 941 n i An Giang – Kiên Giang, ư ng d c kênh Nguy n Văn Ti p, ư ng d c kênh Tháp 10 s 2, t nh l 956 An Giang; ư ng gi a 2 sông Vàm C ( ư ng kinh BoBo). Xây d ng m i: 2 ư ng d c kênh Ch G o m i; xây d ng ư ng B c Liêu – Búng Tàu; xây d ng ư ng n i An Giang – B c Liêu trên cơ s t nh l 943 kéo dài; m qu c l 30B t c a khNu Dinh Bà n m gi a ng Tháp – Long An n i Ti n Giang. Xây d ng ư ng bao ven bi n, tu n tra d c biên gi i k t h p giao thông, ph c v kinh t và an ninh qu c phòng. + H th ng ư ng trên o Phú Qu c: c i t o và xây m i 3 tuy n ư ng tr c: Dương ông - C a C n, Su i Cái - Gành D u, Bãi Thơm - Gành D u. + Giao thông nông thôn: phát tri n ư ng giao thông nông thôn cho xe cơ gi i t i t t c trung tâm các xã và liên k t v i m ng giao thông huy n t nh b o m thông su t, ư ng r ng 2 làn xe có tính t i lưu lư ng xe 2 bánh; không k t n i ư ng giao thông n i th tr c ti p v i qu c l . + Giao thông ô th : . Xây d ng m ng lư i ư ng ô th theo quy ho ch ô th ư c duy t. Phát tri n giao thông công c ng trong ô th , các tuy n giao thông công c ng n i vùng trong t ng t nh, các tuy n xe buýt t trung tâm t nh t i các huy n, khu công nghi p, c ng, sân bay, ga ư ng s t, nông lâm trư ng, i các c a khNu. . Các tuy n giao thông công c ng liên vùng: t C n Thơ và trung tâm các t nh i vùng thành ph H Chí Minh. Chú tr ng phát tri n d ch v ti p v n và phân ph i hàng hóa hành khách m b o k t n i liên thông gi a các lo i phương ti n. . Xây d ng các b n xe t i các ô th trung tâm t nh, huy n và xã. B n xe khách ph i b o m quy chuNn, tiêu chuNn và liên k t v i ch , b n tàu, sân bay. B n xe hàng hóa cũ v trí g n các kho hàng hóa, khu công nghi p, ư ng b , ư ng s t, c ng ư ng th y, sân bay. + Công trình c u phà vư t sông: C u M Thu n và c u C n Thơ tr c qu c l 1A; c u Cao Lãnh và c u Vàm C ng, c u Hàm Luông ( ư ng H Chí Minh); c u i Ngãi và c u C Chiên (qu c l 60) n i vùng Nam Măng Thít v i Bán o Cà Mau (nâng c p phà hi n h u); c u H ng ng và c u Tân Châu tuy n N1 (giai o n 1 dùng phà); c u M L i trên qu c l 50 n i thành ph H Chí Minh v i ng b ng sông C u Long trên sông Vàm C L n. - Giao thông ư ng th y: + Lu ng ư ng bi n: n o vét các lu ng: lu ng sông H u qua c a nh An, lu ng sông Ti n qua c a Ti u và Hàm Luông, lu ng sông C a L n qua C a B , lu ng vào c ng Hòn Chông, Bình Tr ; lu ng tàu bi n qua kênh Quan Chánh B . + Lu ng ư ng sông:
 12. . C p I: C a Ti u – Campuchia, c a nh An – Tân Châu. . C p III: thành ph H Chí Minh – Cà Mau (qua kênh Xà No), thành ph H Chí Minh – Kiên Lương (qua kênh L p Vò), thành ph H Chí Minh – Cà Mau (tuy n ven bi n), thành ph H Chí Minh – Kiên Lương (kênh Tháp Mư i), thành ph H Chí Minh – M c Hóa (sông Vàm C Tây), kênh Phư c Xuyên – kênh 28, R ch Giá – Cà Mau, Vũng Tàu – Th V i – ng b ng sông C u Long. . C p IV: M c Hóa – Hà Tiên. M tuy n ven bi n i các c ng l n vùng thành ph H Chí Minh phá th c o c a Kênh Ch G o. Kéo dài tuy n tàu cao t c ven bi n B c Nam t i các c ng d c bi n ông và Tây vùng ng b ng sông C u Long. u tư m r ng kênh Ch G o có kè 2 bên ch ng xói l , sau này s ào tuy n kênh Ch G o m i cách kênh Ch G o cũ 3 km v phía ông. Nâng c p kênh Nguy n Văn Ti p, ào kênh d c biên gi i n i ti p kênh Vĩnh T , kênh S H nh m phát tri n giao thông và an ninh qu c phòng. - H th ng c ng bi n khu v c ng b ng sông C u Long (Nhóm 6): . C m c ng u m i trung tâm t i C n Thơ: bao g m các khu c ng Hoàng Di u, Trà Nóc, Ô Môn, Bình Th y và Cái Cui. . Các c ng t ng h p và chuyên dùng t i các a phương trong khu v c: + H th ng sông H u: Trà Cú – Trà Vinh; i Ngãi – Sóc Trăng; Bình Minh – Vĩnh Long; Năm Cái Cui – H u Giang cho tàu 1 ÷ 2 v n DWT; M Th i – An Giang; L p Vò – ng Tháp cho tàu 5 ngàn ÷ 1 v n DWT. Lu ng tàu ra vào chính qua kênh Quan Chánh B - Sông H u. + H th ng sông Ti n: Cao Lãnh, Sa éc – ng Tháp; M Tho – Ti n Giang; Vĩnh Thái – Vĩnh Long. Lu ng tàu ra vào chính qua c a Ti u. + Trên sông Cái L n là Năm Căn – Cà Mau cho tàu 3 ÷ 5 ngàn DWT, lu ng vào qua c aB . + Ven bi n Tây là Hòn Chông, Kiên Lương – Kiên Giang, cho tàu t ng h p 3 – 5 ngàn DWT, tàu hàng chuyên dùng 5 ngàn ÷ 1 v n DWT; Bãi Nò – Hà Tiên, c a sông Ông c – Cà Mau cho tàu hàng 1 ÷ 3 ngàn DWT. + C ng cho tàu bi n l n khu v c ngoài c a sông H u: Ti p t c nghiên c u kh năng xây d ng m t c ng cho tàu bi n tr ng t i l n (vư t ngoài kh năng nâng c p c i t o lòng c a sông) làm hàng xu t nh p khNu tr c ti p cho khu v c ng b ng sông C u Long h n ch ti p chuy n qua các c ng thu c nhóm 5, v trí d ki n ngoài khơi vùng bi n Sóc Trăng thu n ti n cho vi c rút hàng c a các a phương vùng bán o Cà Mau. - H th ng c ng bi n khu v c bi n o Tây Nam (Nhóm 7): + o Phú Qu c: xây d ng c ng hàng hóa và hành khách An Th i, V nh m cho tàu 2 ÷ 3 ngàn DWT; c ng hành khách Dương ông, Mũi t cho tàu khách du l ch
 13. qu c t 9 v n GRT. Xây d ng các b n u tàu du l ch, thuy n bu m t i các v trí có t ch c du l ch, tham quan và khu dân cư. + Qu n o Nam Du: xây d ng c ng u m i cho tàu có tr ng t i l n nh p than ph c v các nhà máy nhi t i n. - H th ng c ng sông: + Các c ng u m i khu v c g m: c m c ng Cao Lãnh, Long Xuyên, Vĩnh Long và Cà Mau. + C ng hàng hóa: Tân An (xây d ng m i), Long c, Giao Long, An Phư c, Long Hưng, Ngã Nam, Cái Côn, V Thanh (xây d ng m i), Tân Châu (xây d ng m i), Bình Long, T c C u, H Phòng (xây d ng m i), B c Liêu, Ông c (xây d ng m i). + C ng hành khách: M Tho, Cao Lãnh, Trà Vinh, Vĩnh Long, B n Tre, Long Xuyên, Châu c, R ch Giá, Hà Tiên, Sóc Trăng, Cà Mau, Năm Căn, Ông c. - Giao thông ư ng s t: xây d ng m i tuy n ư ng s t Sài Gòn – M Tho. Trong tương lai xây d ng tuy n: M Tho – C n Thơ – Cà Mau; C n Thơ – Châu c và tuy n Châu c – Phnompênh. - Giao thông hàng không: + Nâng c p C ng hàng không C n Thơ thành sân bay qu c t c a vùng. Xây d ng c ng hàng không Phú Qu c t i Dương Tơ thành sân bay qu c t . + C ng hàng không Cà Mau, R ch Giá là sân bay n i a. + Các sân bay quân s hi n h u c n gi l i (khi có i u ki n khôi ph c thành sân bay ph c v c u h , qu c phòng): Kiên Lương, Trà Vinh, Năm Căn, Sóc Trăng, Long Xuyên, Châu c, Cao Lãnh … Xây d ng sân bay Long Toàn t i duyên h i Trà Vinh ph c v khu v c duyên h i và c ng L n vùng ng b ng sông C u Long. - Quy ho ch h th ng v n t i và h u c n a phương ti n (logistics): t i các t nh: Ti n Giang, C n Thơ, An Giang, Cà Mau, Trà Vinh xây d ng trung tâm d ch v ti p v n và phân ph i hàng hóa, hành khách b o m k t n i liên thông các lo i phương ti n ư ng b , ư ng s t, ư ng th y, hàng không (h u c n a phương ti n). c) nh hư ng c p nư c: - Ngu n nư c: + Ngu n c p nư c chính là nư c m t trên sông H u và sông Ti n, t khu v c phía thư ng ngu n các sông cách bi n trên 50 km. + Ngu n nư c ng m h n ch t i a khai thác t p trung quy mô l n, ch s d ng khi không có các ngu n khác. - D báo nhu c u dùng nư c:
 14. + Khu v c ô th : tiêu chuNn c p nư c 120 lít/ngư i/ngày êm. T l c p nư c s ch t 100% n năm 2020. + Khu v c nông thôn: tiêu chuNn c p nư c 80-100 lít/ngư i/ngày êm. T l c p nư c s ch t 100% n năm 2020. + Khu công nghi p: t tiêu chuNn c p nư c 40m3/ngày/ha v i 80% quy mô khu công nghi p. + T ng nhu c u dùng nư c sinh ho t d ki n n năm 2020 là 2,5 – 3 tri u m3/ngày. Nhu c u c p nư c công nghi p kho ng 600.000 – 1 tri u m3/ngày. - Gi i pháp c p nư c: Giai o n n năm 2015: + i v i các d án xây d ng nhà máy nư c, tr m c p nư c ang th c hi n, ti p t c xây d ng hoàn ch nh ph c v nhu c u phát tri n. + T p trung ngu n v n hoàn ch nh và nâng c p m ng lư i c p nư c. Tăng hi u qu h th ng c p nư c hi n có, gi m t i a th t thoát nư c. Giai o n t 2015 – 2020 (xây d ng công trình c p nư c vùng): + Xây d ng nhà máy nư c m t sông H u (nhà máy nư c sông H u I); khu v c Tân Thành – C n Thơ có công su t t u Q1 = 500.000 m3/ngày, khi có nhu c u s nâng công su t lên Q2 = 1.000.000 m3/ngày. Ph c v cho khu v c vùng hành lang Tây sông H u, hành lang ven Bi n ông. + Xây d ng nhà máy nư c m t sông H u (nhà máy nư c sông H u II), khu v c Long Xuyên – An Giang có công su t t u Q1 = 1.000.000 m3/ngày, khi có nhu c u nâng công su t lên Q2 = 2.000.000 m3/ngày ph c v cho khu v c vùng Bán o Cà Mau, hành lang bi n Tây (Kiên Giang, An Giang). Tăng công su t tr m bơm 1 ph c v cho nhà máy nư c sông H u I khi nư c m n xâm nh p vư t qua c u C n Thơ. + Xây d ng nhà máy nư c m t sông H u (nhà máy nư c sông H u III) khu v c Châu c – An Giang có công su t t u Q1 = 200.000 m3/ngày và khi có nhu c u nâng công su t lên Q2 = 500.000 m3/ngày ph c v cho khu v c cùng Tây B c hành lang Tây sông H u, hành lang biên gi i. + Xây d ng nhà máy nư c m t Sông Ti n khu v c Cái Bè – Ti n Giang có công su t t u Q1 = 200.000 m3/ngày (hi n có d án công su t q = 170.000 m3/ngày) và Q2 = 800.000 – 1 tri u m3/ngày ph c v cho khu v c phía B c sông Ti n, hành lang ven bi n ông và m t ph n Tây Nam vùng thành ph H Chí Minh (kho ng 500.000 m3/ngày). d) nh hư ng c p i n: - Ngu n i n:
 15. + Hi n có các nhà máy i n: Trà Nóc (193,5 MW), Khí – i n – m Cà Mau (công su t t máy 1 và 2 là 1.500 MW). D ki n s xây d ng các nhà máy i n: nhà máy nhi t i n Ô Môn, công su t 1.200 MW, n m huy n Ô Môn, t nh C n Thơ: nhà máy nhi t i n than Kiên Lương (t nh Kiên Giang), công su t 4.400MW; nhà máy nhi t i n than H u Giang, công su t 5.200 MW; nhà máy nhi t i n than Trà Vinh (huy n Duyên H i), công su t 4.400 MW; nhà máy nhi t i n than Sóc Trăng, công su t 4.400 MW huy n Long Phú – Sóc Trăng; nhà máy nhi t i n than Long An, công su t 1.200 MW huy n C n ư c, t nh Long An. + T ng công su t c a các nhà máy i n hi n có và d ki n là 22.500 MW, kh năng cung ng i n cho Vùng. - ư ng dây truy n t i i n: xây d ng m i và nâng c p lư i i n cao th 500 KV, 220 KV, 110 KV; - S d ng các ngu n năng lư ng khác: nghiên c u, xây d ng các tr m phong i n t i Phú Qu c và các o Kiên Giang, Cà Mau; nghiên c u, phát tri n năng lư ng m t tr i, gió, biogas và các d ng năng lư ng khác, vùng sâu, ven bi n, h i o … ) nh hư ng thoát nư c th i, thu gom, qu n lý ch t th i r n và nghĩa trang: - Thoát nư c th i: + H th ng thoát nư c ph i ư c xây d ng ng b cho t ng lưu v c, bao g m h th ng thoát nư c th i và nhà máy x lý. Nư c th i ư c x lý t tiêu chuNn theo quy nh trư c khi x ra sông, r ch. + Các nhà máy s n xu t công nghi p, các cơ s d ch v có ngu n nư c th i c h i ph i có tr m x lý nư c th i c c b trư c khi x vào h th ng c ng chung c a ô th . + Các làng ngh , c m dân cư t p trung ph i ư c u tư xây d ng h th ng thoát nư c và tr m x lý nư c th i d ng t p trung ho c phân tán. + Tái s d ng nư c th i t 20 – 30% cho nhu c u nư c tư i cây, r a ư ng và các nhu c u khác t i các ô th , khu công nghi p. - nh hư ng quy ho ch thu gom x lý ch t th i r n (CTR): + Ngăn ng a, gi m thi u CTR ngay t ngu n phát sinh, thu h i tái ch , tái s d ng các nguyên v t li u h u ích. + Phân lo i rác t i h gia ình trong các ô th . Thu gom và x lý m b o tiêu chuNn v sinh môi trư ng. + Khu v c bãi chôn l p rác, khu liên h p x lý rác c n xây d ng tr m x lý nư c r rác t tiêu chuNn theo quy nh trư c khi x ra sông r ch. + T ch c thu gom và x lý nư c th i r n trong các ô th - khu công nghi p t 90% giai o n t i năm 2015 và 100% giai o n 2020.
 16. + Xây d ng khu x lý rác ch c năng vùng t nh quy mô 40 – 50 ha, kho ng cách t i ô th là 30 – 40 km. Vùng huy n, quy mô 10 – 20 ha c ly v n chuy n kho ng 10 km, cho các th tr n, th t . + S d ng công ngh x lý t ng h p (chôn l p h p v sinh + tái ch + ch bi n + t) và thu gom, x lý nư c r rác. B trí ô chôn l p ch t th i r n c h i, có khu v c riêng theo Quy nh qu n lý ch t th i nguy h i. - nh hư ng quy ho ch nghĩa trang: xây d ng nghĩa trang nhân dân, công viên nghĩa trang, … c ly ph c v 40 – 50 km, quy mô 100 – 200 ha. C p huy n, liên huy n b trí nghĩa trang k t h p h a táng và a táng, quy mô 30 – 50 ha, thu n ti n giao thông th y b . e) nh hư ng chi n lư c b o v môi trư ng: - Qu n lý chi n lư c: + Khai thác, s d ng t và các ngu n l c t nhiên: h p lý, úng ch t và quy mô, tuân th ch t ch tiêu chí, ch tiêu kinh t k thu t trong các quy ho ch chuyên ngành và chi n lư c b o v môi trư ng (công nghi p; nông, lâm nghi p; nuôi tr ng th y h i s n, …). + Khoanh vùng và ưa vào quy ho ch s d ng t lâu dài và tái t o các khu v c r ng phòng h , r ng ng p m n ven bi n, r ng qu c gia, các khu v c sinh thái c thù, danh lam th ng c nh … (U Minh, Chàm Chin, bi n o Phú Qu c, Hà Tiên, ng Tháp Mư i …). + Khoanh vùng các lưu v c qu n lý ch t th i nh hư ng t i ngu n nư c sông Ti n, sông H u. L p b n ánh giá tr lư ng nư c ng m dư i t, qu n lý ph i h p toàn vùng, phương pháp khai thác s d ng … + Qu n lý các tác nhân gây ô nhi m ch t th i l ng (nư c th i sinh ho t, nư c th i s n xu t công nghi p và nông nghi p); ch t th i r n (thu gom, v n chuy n và x lý rác sinh ho t, y t và ph th i s n xu t ,…); ngu n phát sinh ti ng n và ô nhi m không khí (s n xu t, giao thông, xây d ng …); xây d ng nghĩa trang. + Ki m soát và c nh báo các y u t nh hư ng t i môi trư ng trong vùng s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng th y s n. - Chú tr ng tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c v môi trư ng trong c ng ng m i ngư i dân nh n th c y và t nguy n tham gia b o v môi trư ng. - Các gi i pháp c th : + G n k t, l ng ghép phát tri n kinh t , quy ho ch xây d ng, các quy ho ch ngành và quy ho ch môi trư ng, th c hi n qu n lý ch t th i t ng h p, xây d ng các u m i x lý ch t th i vùng t nh, các ô th , vùng s n xu t. + Xây d ng h th ng i m quan tr c toàn vùng t i nh ng khu v c nh y c m, các lưu v c sông (sông Ti n, sông H u, ng Tháp Mư i, h th ng kênh, r ch chính, khu v c
 17. sinh thái, nuôi tr ng th y s n … ) g n k t m ng lư i qu c gia. nh kỳ quan tr c phân tích ánh giá k t qu t ng h p, l p b n môi trư ng toàn vùng. Qu n lý, giám sát, c nh báo và xây d ng chương trình b o v môi trư ng. + L p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, qu n lý môi trư ng các d án và c bi t v i khu v c nh y c m nh m gi m thi u ho c không xây d ng các d án nh hư ng t i vùng sinh thái c thù, vùng b o t n thiên thiên (r ng phòng h ven bi n, h i o, r ng ng p m n, vùng b o v ngu n nư c …). 8. Chương trình và d án ưu tiên u tư: a) Các chương trình k t c u h t ng t o i u ki n phát tri n toàn vùng. - Phát tri n các tuy n giao thông qu c gia tr c d c ư ng qu c l 1A, ư ng H Chí Minh (N2), cao t c thành ph H Chí Minh – C n Thơ – Cà Mau, qu c l 50 – qu c l 60, tuy n biên gi i N1. Xây d ng các c p công trình c u vư t sông Ti n, sông H u trên tuy n. - Phát tri n (nâng c p, xây d ng ti p) các tuy n ngang qu c l 62, qu c l 30, qu c l 53, qu c l 54, qu c l 57 và các tuy n d c sông H u qu c l 91, cao t c C n Thơ – An Giang – Phnompênh, B c Liêu – Kiên Giang. - Phát tri n các tuy n ư ng cao t c liên k t vùng. - Phát tri n h th ng ư ng s t thành ph H Chí Minh – M Tho – C n Thơ. - Phát tri n các tuy n ư ng t nh, ư ng ô th liên k t v i khung giao thông vùng. - Phát tri n giao thông công c ng n i t nh và liên t nh. - Nâng c p h th ng giao thông th y n i vùng, liên vùng, các tuy n ven bi n. - Nâng c p h th ng c ng bi n, c ng sông. - Phát tri n hoàn thành h th ng sân bay. - Phát tri n cung c p năng lư ng di n r ng và các trung tâm c p vùng. - Phát tri n h th ng c p nư c và nhà máy nư c c p vùng. b) Các chương trình nâng cao ch t lư ng s ng b o v môi trư ng - Phát tri n không gian ô th vùng trung tâm v i thành ph C n Thơ là ô th h t nhân trung tâm vùng. - Phát tri n không gian ô th các vùng ô th ông B c và Tây Nam. - Phát tri n các công trình d ch v công c ng c p qu c t , qu c gia và vùng. - Các chương trình t ng th nâng c p ô th .
 18. - Các chương trình ki m soát b o v c nh quan môi trư ng, b o v ngu n nư c. - Các chương trình phát tri n các vùng du l ch, các tuy n du l ch c nh quan, sinh thái trong nư c và qu c t . - Chương trình phát tri n nhà cho vùng ng p lũ, ngư i thu nh p th p và các khu công nghi p t p trung. i u 2. - Giao B Xây d ng t ch c công b Quy ho ch xây d ng vùng ng b ng sông C u Long n năm 2020 và t m nhìn n năm 2050 và t ch c vi c th c hi n quy ho ch ô th theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. - y ban nhân dân các t nh trong vùng ti n hành rà soát, i u ch nh ho c tri n khai quy ho ch ô th theo các n i dung c a Quy ho ch xây d ng Vùng ng b ng sông C u Long. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. B trư ng B Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : C n Thơ, Long An, Ti n Giang, Vĩnh Long, ng Tháp, An Giang, H u Giang, Trà Vinh, B n Tre, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Ch o Tây Nam B ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - T nh y, H ND, UBND các t nh, thành ph : C n Thơ, Long An, Ti n Giang, Vĩnh Long, ng Tháp, An Giang, H u Hoàng Trung H i Giang, Trà Vinh, B n Tre, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau và Kiên Giang; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản