intTypePromotion=1

Quyết định 159/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định 159/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 159/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 159/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè159/2005/Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi mét sè c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh H¶i D¬ng Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh H¶i D¬ng, quy Õ t  ®Þ nh : §i Ò u   1 . Phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi mét sè  c«ng ty nhµ  níc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh H¶i D¬ng nh  sau: 1.   ChuyÓn   sang   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   1   thµnh  viªn:   ­  C«ng ty CÊp níc H¶i D¬ng.  2. Thùc hiÖn cæ phÇn hãa, trong ®ã:  ­ Nhµ  níc gi÷  trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ: C«ng ty Xi m¨ng  H¶i D¬ng. ­ Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  ë  møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷  cæ  phÇn: XÝ nghiÖp In H¶i D¬ng. §i Ò u  2 . Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh H¶i D¬ng: 1.   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh   nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tØnh ®∙ ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh sè 268/Q§­TTg ngµy 12 th¸ng 3 n¨m  2003 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh nµy.  2. S¾p xÕp N«ng trêng ChÝ Linh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè 170/2004/N§­CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2004 cña ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   n«ng   trêng   quèc  doanh. 
  2. 2 § i Ò u   3 . QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh H¶i D¬ng vµ  Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2