intTypePromotion=1

Quyết định 159/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
91
lượt xem
5
download

Quyết định 159/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 159/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 159/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Ế T Đ Ị NH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 159/2006/QĐ-TTG N G ÀY 0 3 T H Á N G 7 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C P H Ê D UY Ệ T Đ Ề ÁN S Ắ P X Ế P, Đ Ổ I M Ớ I N Ô N G , L Â M T R Ư Ờ N G Q U Ố C D O A N H T H U Ộ C Ủ Y B A N N H Â N D ÂN T Ỉ N H Đ Ắ K L Ắ K T H Ủ T Ư Ớ N G C HÍ N H P H Ủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk như phụ lục kèm theo. Đi ề u 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như Điều 1 của Quyết định này. 2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường, công ty lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng nông, lâm trường như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1449/BNN-ĐMDN ngày 15 tháng 6 năm 2006. 3. Chỉ đạo Công ty Cao su Đắk Lắk thực hiện cổ phần hoá các đơn vị thành viên, hình thành cơ cấu công ty mẹ - công ty con, khi đủ điều kiện, quyết định áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty Cao su Đắk Lắk theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đi ề u 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện Đề án này. Đi ề u 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
  3. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA Phụ lục Đ Ề ÁN S Ắ P X Ế P , Đ Ổ I M Ớ I V À P H Á T T R I Ể N N Ô N G, L Â M T R Ư Ờ N G Q U Ố C D OA N H T H U Ộ C Ủ Y B A N N H Â N D ÂN T Ỉ N H Đ Ắ K L Ắ K (Ban hành kèm theo Quyết định số 159/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) A. Sắp xếp đổi mới các nông trường quốc doanh: 1. Chuyển thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên các công ty sau: - Công ty Cà phê Ea Pốk; - Công ty Cà phê Thắng Lợi; - Công ty Cà phê Krông Ana; - Công ty Cà phê Tháng 10; - Công ty Cà phê Phước An; - Công ty Cà phê Đray Hlinh; - Công ty Cà phê Buôn Ma Thuột; - Nông trường Cà phê Cư Pul. Thực hiện cổ phần hoá các cơ sở chế biến của các công ty nêu trên. 2. Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Công ty Cao su Đắk Lắk. 3. Thực hiện giải thể: Công ty Cà phê Phước Sơn. B. Sắp xếp các lâm trường quốc doanh: 1. Chuyển các lâm trường quốc doanh sau thành công ty lâm nghiệp: - Lâm trường Krông Bông; - Lâm trường M’Đrắk; - Lâm trường Ea Kar; - Lâm trường Lắk; - Lâm trường Ea H’Mơ; - Lâm trường Chư Ma Lanh; - Lâm trường Rừng Xanh; - Lâm trường Ya Lốp; - Lâm trường Chư Phả; - Lâm trường Ea Wy; - Lâm trường Ea H’Leo; - Lâm trường Thuần Mẫn; - Lâm trường Krông Pắc; - Lâm trường Buôn Wing;
  4. 4 - Công ty Đầu tư phát triển Buôn Ya Wằm. 2. Chuyển đổi thành Ban Quản lý rừng phòng hộ: Lâm trường Ea Tul. 3. Thực hiện giải thể: - Lâm trường Krông Ana, - Công ty Sản xuất kinh doanh Cư Né.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2