Quyết định 1590/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
54
lượt xem
7
download

Quyết định 1590/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1590/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1590/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 1590/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NNH HƯ NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N TH Y L I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i s 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH i u 1. Phê duy t nh hư ng Chi n lư c Phát tri n th y l i Vi t Nam v i các n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M 1. Phát tri n th y l i áp ng các m c tiêu phát tri n kinh t , xã h i và môi trư ng n năm 2020, t m nhìn n 2050, làm cơ s phát tri n nông nghi p b n v ng, theo hư ng hi n i hóa, thâm canh cao, góp ph n phát tri n kinh t , c i thi n i s ng nhân dân, m b o an ninh lương th c và xu t khNu, l i ích qu c gia và hài hòa l i ích gi a các vùng, các ngành. Khai thác s d ng nư c h p lý, ph c v a m c tiêu, th ng nh t theo lưu v c sông và h th ng công trình th y l i, không chia c t theo a gi i hành chính. Khai thác s d ng i ôi v i b o v , ch ng suy thoái, c n ki t ngu n nư c, tái t o ngu n nư c b ng bi n pháp công trình và phi công trình. Chú ý n b o v môi trư ng nư c, c bi t môi trư ng nư c trong h th ng công trình th y l i. 2. Nâng cao m c b o m an toàn phòng ch ng thiên tai: bão, l t, lũ, lũ quét, h n hán, úng ng p, xâm nh p m n, s t l t … Có k ho ch và bi n pháp thích h p cho t ng vùng, ch ng phòng ch ng, né tránh ho c thích nghi gi m thi u thi t h i. 3. Qu n lý, khai thác s d ng và phát tri n ngu n nư c m b o các yêu c u trư c m t và không mâu thu n v i nhu c u phát tri n trong tương lai, thích ng và gi m thi u các tác ng tiêu c c c a bi n i khí h u và nư c bi n dâng. 4. Chú tr ng phát tri n th y l i cho mi n núi, vùng sâu vùng xa, biên gi i, h i o, nh t là nh ng vùng c bi t khó khăn v ngu n nư c, g n v i các chính sách xã h i
 2. t ng bư c gi i quy t nư c sinh ho t cho nhân dân và ph c v phát tri n kinh t xã h i, góp ph n th c hi n thành công chương trình xóa ói gi m nghèo, nh canh nh cư và b o m an ninh, qu c phòng. 5. Qu n lý, s d ng và phát tri n ngu n nư c ph i luôn g n v i c i m v ngu n nư c c a Vi t Nam là ngày càng c n ki t và suy thoái v ch t lư ng, nhu c u s d ng nư c ngày càng tăng, tác ng c a bi n i khí h u n ngu n nư c ngày càng m nh m . II. NGUYÊN T C CH O 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác th y l i trên ph m vi c nư c. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan thư ng tr c, ph i h p v i các cơ quan liên quan có trách nhi m giúp Chính ph trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c i v i lĩnh v c th y l i. 2. m b o th c hi n úng ch trương c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. T ng bư c hoàn thi n h th ng lu t, văn b n dư i lu t, cơ ch chính sách, h th ng t ch c qu n lý t trung ương n cơ s . Tăng cư ng hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c và nâng cao trách nhi m c a m i t ch c, cá nhân i v i công tác th y l i. 3. nh hư ng Chi n lư c Phát tri n th y l i Vi t Nam n năm 2020 và t m nhìn n năm 2050 ph i ư c th c hi n ng b , theo giai o n và có tr ng i m, v a có tính c p bách v a có tính lâu dài m b o phát tri n b n v ng, phù h p v i tình hình bi n i khí h u và nư c bi n dâng. 4. u tư cho công tác phát tri n th y l i mang l i hi u qu kinh t xã h i c trư c m t và lâu dài. Th c hi n theo phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm. Nhà nư c m b o các ngu n l c c n thi t, ng th i huy ng s óng góp c a c ng ng, c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. Phát huy vai trò, trách nhi m c a c ng ng trong qu n lý, v n hành và b o v công trình. Vi c u tư xây d ng các công trình th y l i ph i m b o tiêu chuNn k thu t và m quan, th c hi n l i d ng t ng h p, m b o hài hòa v i thiên nhiên và b o v môi trư ng. 5. m b o th c hi n các cam k t qu c t v lĩnh v c th y l i. III. M C TIÊU 1. M c tiêu chung - Phát tri n th y l i theo nh hư ng hi n i hóa, tăng d n m c m b o ph c v c p nư c cho sinh ho t, công nghi p, nông nghi p, du l ch, d ch v …, m b o an ninh lương th c và ph c v s n xu t nông nghi p hàng hóa nh m tăng cư ng kh năng c nh tranh, góp ph n phát tri n kinh t xã h i b n v ng, xóa ói gi m nghèo. - Ch ng phòng, ch ng và gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra, nâng cao m c b o m tiêu thoát nư c, ch ng úng ng p, b o v môi trư ng sinh thái, t ng bư c thích ng v i i u ki n bi n i khí h u và nư c bi n dâng.
 3. 2. M c tiêu c th n 2020. M c tiêu 1: c p nư c. - T l c p nư c i v i các ô th lo i IV tr lên t 90%, tiêu chuNn c p nư c là 120 lít/ngư i/ngày êm; các ô th lo i V t 70% ư c c p nư c t h th ng c p nư c t p trung v i tiêu chuNn c p nư c 80 lít/ngư i/ngày êm. - áp ng ngu n nư c ph c v phát tri n công nghi p v i m c c p t 50 - 100m3/ngày/ha xây d ng, c bi t quan tâm n nh ng vùng khan hi m ngu n nư c: các t nh mi n Trung, Ninh Thu n, Bình Thu n, Nha Trang, Vũng Tàu… -C p ngu n nư c khai thác 4,5 tri u ha t canh tác hàng năm (riêng t lúa 3,83 tri u ha), ti n t i b o m tư i ch ng cho 100% di n tích lúa 2 v (3,32 tri u ha), nâng t n su t m b o tư i lên 85%. - m b o tư i, tiêu nư c ch ng ph c v phát tri n vùng cây ăn qu , nuôi tr ng th y s n và s n xu t mu i t p trung. M c tiêu 2: tiêu thoát nư c và b o v môi trư ng nư c. - Ch ng và nâng cao t n su t m b o tiêu nư c cho các ô th l n như thành ph Hà N i, H i Phòng, thành ph H Chí Minh, C n Thơ, Cà Mau… có tính n tác ng c a bi n i khí h u và nư c bi n dâng. - Tăng cư ng kh năng tiêu thoát ra các sông chính, tăng di n tích tiêu b ng ng l c, m b o tiêu thoát nư c nh ng vùng ng b ng, vùng th p trũng ph c v phát tri n dân sinh, nông nghi p và các ngành kinh t khác v i t n su t m b o 5 ÷ 10%, thích ng v i i u ki n bi n i khí h u và nư c bi n dâng: + Vùng ng b ng B c B : m b o tiêu cho các khu dân cư, vùng s n xu t nông nghi p. + Vùng ven bi n mi n Trung: tăng cư ng kh năng thoát lũ cho các vùng dân cư, tiêu cho s n xu t nông nghi p v Hè Thu và u v ông Xuân. + Vùng ng b ng sông C u Long: vùng ng p nông m b o tiêu c năm, vùng ng p sâu tiêu cho v Hè Thu và u v ông Xuân. - m b o môi trư ng nư c trong các h th ng th y l i t tiêu chuNn nư c tư i. M c tiêu 3: ch ng phòng, ch ng và gi m nh thiên tai. - Nâng cao m c b o m an toàn phòng ch ng thiên tai, bão lũ, l t, ch ng phòng ch ng, né tránh ho c thích nghi gi m thi u t n th t, b o v an toàn cho dân cư. - Có gi i pháp công trình phòng, ch ng l t, bão m b o an toàn cho dân cư, b o v 3,83 tri u ha lúa, m b o n nh và phát tri n s n xu t trong i u ki n bi n i khí h u và nư c bi n dâng.
 4. - T ng bư c nâng cao kh năng ch ng lũ c a các h th ng ê sông t i các lưu v c sông l n B c b và B c Trung b v i t n su t b o m: H th ng sông chính Năm 2010 Năm 2020 Ghi chú Sông H ng, Thái Bình p = 0.4% p = 0.2% t i Hà N i Sông Mã p = 1% p < 1% t i Giàng Sông C p = 1% p < 1% t i B n Th y Sông Hương p = 5% p < 5% t i Kim Long - Ch ng phòng, tránh lũ và thích nghi b o v dân cư các lưu v c sông khác thu c Trung b , duyên h i Nam Trung b , Tây Nguyên, ông Nam b ; m b o s n xu t v Hè Thu, ông Xuân v i t n su t m b o 5 ÷ 10%. - Ki m soát lũ tri t vùng ng p nông ng b ng sông C u Long, m b o các i u ki n thích nghi và an toàn cho dân sinh, s n xu t vùng ng p sâu. n năm 2015 ki m soát ư c lũ l n tương ương lũ năm 1961 trên dòng chính và lũ năm 2000 trong n i ng. T sau năm 2015 ti p t c c ng c các công trình, h th ng b bao ki m soát lũ m c cao hơn. - H th ng ê bi n, ê c a sông m b o m c t i thi u ch ng ư c bão c p 9 và th y tri u ng v i t n su t 5%, phù h p v i t ng giai o n và t m quan tr ng c a khu v c b ov . - m b o an toàn công trình h ch a, ê, kè, c ng, n nh b sông, b bi n. M c tiêu 4: nâng cao hi u qu qu n lý, khai thác các công trình th y l i, mb o phát huy trên 90% năng l c thi t k . M c tiêu 5: ưa trình khoa h c công ngh th y l i t m c trung bình c a châu Á vào năm 2020, n năm 2050 t trình trung bình tiên ti n trên th gi i. IV. NHI M V VÀ GI I PHÁP 1. Nhi m v và gi i pháp chung a) Tăng cư ng công tác t ch c và qu n lý, hoàn thi n cơ ch chính sách: - B sung, hoàn ch nh quy ho ch phát tri n th y l i các vùng, các lưu v c sông ph c v a m c tiêu, áp ng nhu c u nư c cho sinh ho t, công nghi p, nông nghi p, ch ng úng ng p, phòng ch ng và gi m nh thiên tai, thích ng v i bi n i khí h u và nư c bi n dâng. Tăng cư ng i u tra cơ b n ph c v công tác qu n lý. - Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t: xây d ng Lu t và Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t v xây d ng, khai thác và b o v công trình th y l i, các quy t nh c a Th tư ng Chính ph v xã h i hóa công tác c p nư c, v sinh môi trư ng nông thôn; hoàn thi n h th ng các tiêu chuNn, quy chuNn, các cơ ch , chính sách v u tư xây d ng, kinh t th y l i, huy ng v n, giá nư c c p cho công
 5. nghi p, sinh ho t, d ch v … chính sách h tr nông dân tham gia qu n lý công trình th y l i nh . - Ki n toàn h th ng t ch c qu n lý th y l i: + Ki n toàn h th ng t ch c qu n lý nhà nư c v th y l i t trung ương n cơ s . + C ng c và tăng cư ng năng l c Ban Qu n lý quy ho ch Th y l i các lưu v c sông: H ng – Thái Bình, ng Nai, C u Long, C , Srepok, Vu Gia - Thu B n và thành l p các Ban Qu n lý quy ho ch Th y l i: sông Mã, sông Hương, sông Kone – Hà Thanh, sông Trà Khúc, sông Ba ... + Tăng cư ng năng l c các công ty qu n lý, khai thác công trình th y l i; hoàn thi n cơ c u t ch c c a các công ty theo Lu t Doanh nghi p, c i ti n công tác qu n lý và cơ ch ho t ng. + Ti p t c thành l p và xây d ng phương th c ho t ng c a các t ch c h p tác dùng nư c. b) Phát tri n khoa h c công ngh : - Nghiên c u ng d ng công ngh , thi t b , v t li u tiên ti n trong kh o sát, thi t k , thi công các công trình th y l i, thích ng và gi m thi u các tác ng c a bi n i khí h u và nư c bi n dâng. - Nghiên c u ng d ng các gi i pháp k thu t tiên ti n, phù h p khai thác hi u qu ngu n nư c vùng núi cao, vùng ven bi n, c i t o chua phèn. Nghiên c u ng d ng công ngh tư i ti t ki m nư c cho cây tr ng. - Nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh và các ph n m m tính toán ánh giá ngu n nư c, cân b ng nư c, i u ti t dòng ch y, ch nh tr sông, nh n d ng và i u ti t lũ, l p quy trình v n hành các h ch a l n l i d ng t ng h p; nghiên c u di n bi n b i xói lòng sông, b sông; nghiên c u các gi i pháp thích h p ki m soát lũ, gi m nh thiên tai mi n Trung, ng phó v i bi n i khí h u và nư c bi n dâng; c p nh t và b sung h th ng b n nguy cơ ng p l t; d báo, c nh báo các vùng có nguy cơ x y ra lũ quét. - Nghiên c u ch t o, l p t các lo i bơm, tu c bin và thi t b th y i n nh ; ng d ng các thi t b tiên ti n, hi n i n o vét kênh mương; l p t các h th ng o nư c, v n hành t ng các h th ng th y nông. c) Tăng cư ng ào t o ngu n nhân l c: - Phát tri n các ngành ào t o m i, c i ti n n i dung chương trình ào t o. - ào t o cân i, h p lý v cơ c u gi a cán b k thu t, cán b nghiên c u, cán b qu n lý và công nhân lành ngh .
 6. - ào t o theo nhi u hình th c: ào t o l i, ào t o trên i h c, sau i h c, chú tr ng i ngũ cán b qu n lý và cán b l p quy ho ch và qu n lý công trình các a phương… - ào t o, nâng cao năng l c qu n lý, nh n th c c ng ng trong tham gia qu n lý, khai thác công trình th y l i, qu n lý và gi m nh thiên tai d a vào c ng ng. d) T p trung u tư xây d ng, hoàn ch nh các công trình th y l i; - Xây d ng k ho ch u tư: xây d ng k ho ch u tư có tr ng tâm, tr ng i m, c bi t là l ng ghép các chương trình phát tri n nông, lâm, ngư nghi p, phát tri n nông thôn ph i h p h tr , tránh u tư trùng l p, nh m phát huy hi u qu và mb o th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a c nư c và t ng vùng, t ng th i kỳ. - T p trung u tư nâng c p các h th ng th y l i hi n có: u tư d t i m cho t ng h th ng, nâng c p, hi n i hóa công trình u m i, kênh mương, thi t b i u khi n v n hành phát huy năng l c thi t k và nâng cao năng l c ph c v . - Ti p t c u tư xây d ng các công trình th y l i nh các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o c p nư c tư i và ph c v sinh ho t. - Phát tri n th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n, công nghi p, sinh ho t và c i t o môi trư ng vùng ven bi n. - u tư xây d ng các công trình l n i u ti t lũ, ki m soát tri u, ngăn m n, gi ng t, tiêu úng, h n ch các tác ng c a bi n i khí h u, nư c bi n dâng. - T ng bư c nghiên c u, th c hi n các bi n pháp ch nh tr , n nh lòng sông, c a sông, b bi n, ch ng b i l ng c a sông. - Khai thác ti m năng c a các công trình th y l i ph c v du l ch, d ch v c p nư c sinh ho t, c p nư c công nghi p… t o ngu n thu cho duy tu, b o dư ng công trình và qu n lý v n hành. - Tăng cư ng qu n lý, ki m tra, giám sát các ngu n nư c th i t các khu công nghi p, ô th gây ô nhi m các h th ng th y l i. Xây d ng h th ng ki m soát ch t lư ng nư c trong các h th ng công trình th y l i. - Tri n khai th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020, Chương trình an toàn h ch a, Quy ho ch phòng ch ng lũ h th ng sông H ng – Thái Bình, Quy ho ch th y l i ng b ng sông C u Long, Chương trình nâng c p ê bi n và các chương trình, án liên quan ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. + Th c hi n các chương trình c ng hóa m t ê, tr ng tre ch n sóng và c ch ng xói, c i t o nâng c p và xây d ng m i c ng dư i ê, x lý n n ê y u, ch nh tr sông, khai thông dòng ch y thoát lũ … áp ng giai o n trư c m t, ng th i nh hư ng nâng c p phù h p v i i u ki n bi n i khí h u và nư c bi n dâng.
 7. + C nh báo, có gi i pháp thích h p b o v dân cư và s n xu t các vùng có nguy cơ x y ra lũ quét cao. + Xây d ng tràn s c cho các h ch a, l p phương án phòng ch ng lũ m b o an toàn công trình trong mùa mưa bão. + Xây d ng b n nguy cơ ng p l t các lưu v c sông. + Ti p t c u tư xây d ng các khu neo u tránh trú bão cho tàu, thuy n theo quy ho ch. + B o v và phát tri n r ng, cây ch n sóng b o v ê bi n. + Tăng cư ng năng l c Ban ch huy phòng ch ng l t bão, nâng cao ch t lư ng c nh báo lũ. Hoàn thi n quy trình v n hành liên h ch a lưu v c sông H ng - Thái Bình và xây d ng quy trình v n hành liên h ch a cho các lưu v c sông l n khác. ) Tăng cư ng h p tác qu c t - Tăng cư ng h p tác trong khai thác ngu n nư c sông qu c t (Mê Kông, sông H ng …) theo quan i m h p tác, bình ng, phát tri n b n v ng, tôn tr ng l i ích c a các bên. - Ti p t c m r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c th ch , qu n lý ngu n nư c và công trình th y l i. - Tranh th s h p tác, h tr , chuy n giao công ngh , tài chính c a các t ch c qu c t cho phát tri n th y l i và b o v ngu n nư c. e) Huy ng v n và tăng cư ng s tham gia c a c ng ng. - Xây d ng cơ ch huy ng v n phù h p v i xu hư ng phát tri n nh m huy ng m i ngu n v n: ngân sách nhà nư c, v n vay nư c ngoài, v n t các t ch c, cá nhân và c a ngư i dân vùng hư ng l i theo phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm, phát huy n i l c và s c m nh c a toàn xã h i. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c, nâng cao ý th c c ng ng tham gia qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i, qu n lý và gi m nh thiên tai d a vào c ng ng. 2. Nhi m v và gi i pháp phát tri n th y l i cho t ng vùng Nhi m v và gi i pháp phát tri n th y l i cho t ng vùng ư c quy nh chi ti t t i Ph l c. 3. Thích ng v i bi n i khí h u và nư c bi n dâng Các gi i pháp phát tri n th y l i chính nh m thích ng v i tác ng c a bi n i khí h u và nư c bi n dâng:
 8. - Nghiên c u ánh giá tác ng c a bi n i khí h u và nư c bi n dâng n h th ng công trình th y l i, c bi t là t i nh ng vùng ch u tác ng l n nh t c a bi n i khí h u và nư c bi n dâng là ng b ng sông H ng, vùng ven bi n Trung b và ng b ng sông C u Long. - Nghiên c u, áp d ng các ch tiêu thi t k m i nh m nâng cao m c m b o c p nư c, tiêu thoát nư c, ch ng lũ thích ng v i i u ki n bi n i khí h u, nư c bi n dâng. - Rà soát, b sung quy ho ch, t ng bư c xây d ng các công trình ngăn c a sông l n làm nhi m v ngăn m n, gi ng t, tiêu úng thích ng v i i u ki n bi n i khí h u, nư c bi n dâng, c bi t là t i vùng ch u tác ng l n nh t c a bi n i khí h u và nư c bi n dâng là ng b ng sông H ng, vùng ven bi n Trung b và ng b ng sông C u Long. - u tư xây d ng, nâng c p các h th ng ê bi n, ê sông, ê c a sông b o m an toàn cho dân sinh và s n xu t. - Xây d ng các chương trình nâng c p các h th ng th y l i ph c v c p nư c, tiêu thoát nư c, m b o an toàn công trình. - Nghiên c u, ng d ng các gi i pháp, công ngh tiên ti n v c p nư c, tiêu thoát nư c, quy trình qu n lý, v n hành h th ng công trình th y l i nh m h n ch tác ng b t l i do bi n i khí h u, nư c bi n dâng gây ra. V. K HO CH HÀNH NG T nay n năm 2020 t p trung ch o th c hi n các chương trình sau: 1. Chương trình tăng cư ng công tác qu n lý Tăng cư ng công tác quy ho ch, qu n lý, hoàn thi n cơ ch chính sách, t ch c m b o khai thác, s d ng h p lý, ti t ki m, ph c v có hi u qu các ngành kinh t - xã h i trong giai o n trư c m t và không mâu thu n v i nhu c u phát tri n lâu dài, bao g m: - Xây d ng Lu t Th y l i, rà soát, s a i, b sung các văn b n pháp lu t liên quan. - Xây d ng, hoàn thi n h th ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t. - Xây d ng hoàn thi n cơ ch , chính sách trong u tư xây d ng, qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i. - Ki n toàn h th ng t ch c qu n lý nhà nư c v th y l i. - C ng c và tăng cư ng năng l c Ban Qu n lý quy ho ch th y l i. - Hoàn thi n cơ c u t ch c qu n lý, khai thác công trình.
 9. - Quy ho ch t ng th th y l i các vùng kinh t xã h i thích ng v i i u ki n bi n i khí h u, nư c bi n dâng. - Quy ho ch th y l i ph c v tiêu nư c, ch ng ng p úng cho các ô th , khu dân cư t p trung. - Rà soát, b sung, i u ch nh quy ho ch th y l i các lưu v c sông, vùng lãnh th . - Rà soát, b sung, i u ch nh quy ho ch các h th ng th y l i. - i u tra cơ b n th y l i. 2. Chương trình phát tri n khoa h c công ngh . ưa trình khoa h c công ngh th y l i t m c trung bình châu Á vào năm 2020, c th là: nghiên c u khoa h c công ngh ph c v c p nư c, tiêu thoát nư c, ch ng phòng ch ng, gi m nh thiên tai, thích ng v i bi n i khí h u, nư c bi n dâng; ng d ng các công ngh m i, v t li u m i, xây d ng h th ng cơ s d li u khoa h c công ngh tiên ti n ph c v công tác quy ho ch, thi t k , xây d ng, qu n lý và v n hành các h th ng th y l i theo hư ng hi n i hóa, phát tri n b n v ng và thích ng v i bi n i khí h u, nư c bi n dâng, bao g m: - Nghiên c u, ng d ng công ngh , thi t b , v t li u tiên ti n trong kh o sát, thi t k , thi công công trình. - Nghiên c u, ng d ng và phát tri n công ngh , ph n m m tính toán, d báo. - Nghiên c u, ng d ng các trang thi t b tiên ti n, hi n i ph c v qu n lý, v n hành. - Nghiên c u, ng d ng các gi i pháp, công ngh th y l i tiên ti n ph c v các vùng núi cao, vùng ven bi n, h i o. - Nghiên c u ng d ng công ngh tư i ti t ki m nư c cho cây tr ng. 3. Chương trình phát tri n ngu n nhân l c Phát tri n ngu n nhân l c c v s lư ng và ch t lư ng, có năng l c ti p c n và ng d ng các ti n b khoa h c công ngh tiên ti n trong lĩnh v c phát tri n và b o v ngu n nư c, phân b h p lý theo nhu c u c a các a phương, bao g m: - C i ti n n i dung chương trình ào t o. - ào t o, nâng cao năng l c cho i ngũ cán b nghiên c u, thi t k , xây d ng và qu n lý. - ào t o, nâng cao năng l c c ng ng trong tham gia qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i. - T ch c thông tin, tuyên truy n thông qua h th ng thông tin i chúng.
 10. 4. Chương trình nâng c p, hi n i hóa các h th ng th y l i. Nâng cao n nh, gi m t n th t, ti t ki m nư c, nâng cao hi u qu c p nư c c a các h th ng công trình hi n có, bao g m: - u tư hoàn ch nh các h th ng th y l i, c i t o, nâng c p công trình u m i, kênh chính. - Hoàn ch nh h th ng kênh mương n i ng. - Hi n i hóa trang thi t b qu n lý, v n hành. 5. Chương trình nâng c p và phát tri n h ch a l n l i d ng t ng h p Nâng c p các h ch a ã có m b o an toàn công trình, xây d ng m i các h ch a l n l i d ng t ng h p b o m c p nư c, ch ng lũ, phát i n, duy trì môi trư ng sinh thái h du nh m áp ng nhu c u nư c ngày càng tăng do phát tri n dân sinh, kinh t và thích nghi v i bi n i khí h u. 6. Chương trình phát tri n th y l i ph c v chuy n i cơ c u kinh t nông – lâm – ngư nghi p – nông thôn Rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch, phát tri n cơ s h t ng th y l i ph c v chuy n i cơ c u kinh t nông – lâm – ngư nghi p – nông thôn, bao g m: - Ph c v nuôi tr ng th y s n, s n xu t mu i. - Ph c v vùng cây ăn qu t p trung. - Ph c v c p nư c cho cây tr ng c n, vùng cây công nghi p t p trung. 7. Chương trình phát tri n th y l i, th y i n nh mi n núi, h i o. Ph c v sinh ho t và s n xu t c a nhân dân vùng mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o, góp ph n th c hi n m c tiêu xóa ói gi m nghèo, n nh dân cư, m b o an ninh, qu c phòng, bao g m: - C p nư c sinh ho t cho ng bào vùng cao, biên gi i, h i o. - Công trình th y l i nh c p nư c ph c v s n xu t, sinh ho t. - Th y l i g n v i th y i n nh . 8. Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn C p nư c ph c v sinh ho t, c i thi n i u ki n s ng, tăng cư ng s c kh e cho dân cư, góp ph n gi m thi u tình tr ng ô nhi m môi trư ng nông thôn. Th c hi n theo Chi n lư c qu c gia v c p nư c s ch và v sinh nông thôn ã ư c phê duy t.
 11. 9. Chương trình phòng ch ng gi m nh thiên tai, thích ng v i bi n i khí h u. Nghiên c u, áp d ng các gi i pháp nh m nâng cao m c b o m c p nư c, tiêu thoát nư c, ch ng lũ c a các h th ng công trình th y l i, ch ng phòng ch ng ho c thích nghi, né tránh gi m nh thi t h i do thiên tai, b o v dân cư và ph c v phát tri n kinh t xã h i, thích ng v i i u ki n bi n i khí h u, nư c bi n dâng. L ng ghép v i vi c th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai ã ư c phê duy t, tri n khai th c hi n các chương trình: - C ng c , nâng cao m c m b o ch ng lũ c a các h th ng th y l i. - C ng c , nâng cao m c m b o c p nư c, tiêu thoát nư c, ch ng ng p úng c a các h th ng th y l i. - Xây d ng m i, nâng c p h th ng th y l i ph c v tiêu nư c, ch ng ng p úng cho các ô th , khu dân cư t p trung. - Xây d ng công trình ngăn các c a sông l n ki m soát tri u, ngăn m n, gi ng t. i u 2. T ch c th c hi n 1. Căn c vào m c tiêu, nhi m v và gi i pháp, k ho ch hành ng nêu trên, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì tri n khai th c hi n nh ng nhi m v c th sau: - Hư ng d n, ki m tra, ôn c các a phương th c hi n nh hư ng Chi n lư c; làm u m i qu c gia liên h v i các t ch c qu c t v lĩnh v c này. - Xây d ng k ho ch hành ng c th , xác nh rõ nh ng n i dung c n ưu tiên, phân nh nhi m v cho các ngành và a phương th c hi n. - T ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n nh hư ng Chi n lư c; nh kỳ 5 năm sơ k t, ánh giá rút kinh nghi m và xu t ki n ngh , trình Th tư ng Chính ph vi c i u ch nh n i dung, gi i pháp trong nh hư ng Chi n lư c cho phù h p. 2. Các B , ngành, a phương theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m th c hi n có hi u qu các n i dung, m c tiêu, nhi m v , gi i pháp c a nh hư ng Chi n lư c liên quan n B , ngành, a phương mình. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành liên quan cân i k ho ch, b trí v n u tư hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các ngu n v n tài tr khác th c hi n có hi u qu các n i dung c a nh hư ng Chi n lư c. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy n h n và trách nhi m ư c giao ch o các c p, các ngành th c hi n các n i dung c a nh hư ng Chi n lư c; l ng ghép các n i dung trên vào quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a a phương; nh kỳ hàng năm báo cáo k t qu th c hi n v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 12. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Sinh Hùng - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). PH L C NHI M V VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N TH Y L I CHO T NG VÙNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1590/Q -TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Vùng Trung du và mi n núi B c B : a) C p nư c và tiêu nư c: - Ph i h p các B , ngành và a phương Ny nhanh vi c xây d ng các công trình th y l i l n l i d ng t ng h p trên sông à, sông Lô, sông C u, sông L c Nam. - Nghiên c u, th c hi n các gi i pháp c p nư c sinh ho t cho ng bào vùng cao biên gi i, nh t là các t nh: Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai, Lai Châu… - Gi i quy t v n tiêu thoát nư c cho vùng Phú Th , b o v các xã ngoài ê thu c B c Giang … và các vùng thư ng b ng p úng khác. b) Phòng, ch ng và gi m nh thiên tai: - C nh báo các vùng có nguy cơ x y ra lũ quét cao, có gi i pháp thích h p b o v dân cư và s n xu t trên a bàn các t nh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên. - C ng c các tuy n ê thu c h th ng sông H ng trên a bàn các t nh: Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Th m b o ch ng ư c lũ tương ng v i m c nư c sông H ng t i tr m Long Biên là +13,10m; các tuy n ê thu c h th ng sông Thái Bình
 13. trên a bàn các t nh: Thái Nguyên, B c Giang m b o ch ng ư c lũ tương ng v i m c nư c sông Thái Bình t i tr m Ph L i là +7,20m. - Trư c m t c ng c tuy n ê bi n Qu ng Ninh ch ng m c nư c tri u t n su t 5% k t h p v i bão c p 9, m t s o n ê bi n b o v vùng dân cư, vùng kinh t tr ng i m m b o ch ng bão c p 10, có nh hư ng nâng c p phù h p v i tình hình bi n i khí h u và nư c bi n dâng. - C ng c , b o v n nh lòng, b sông biên gi i. c) Qu n lý và b o v ngu n nư c: - Tăng cư ng qu n lý quy ho ch, khai thác ngu n nư c, ki m tra, giám sát các ngu n nư c th i t các khu công nghi p, ô th , nh t là khu v c Thái Nguyên (vào sông C u), B c Giang (vào sông Thương), Vi t Trì (vào sông H ng), Hòn Gai – CNm Ph (ra bi n). - Ki n toàn và phát huy vai trò các Ban Qu n lý quy ho ch th y l i lưu v c sông H ng – Thái Bình, ti u lưu v c sông C u. - Xây d ng, c ng c các tr m o ch t lư ng nư c thư ng xuyên nh t là các tr m g n biên gi i. d) Các công trình d ki n theo quy ho ch: - C p nư c: s a ch a, nâng c p 7.394 công trình (hi n ang ph c v tư i 189.485 ha) ph c v tư i cho 242.475 ha. Xây m i 5.308 công trình ph c v tư i cho 129.552 ha. - Tiêu nư c: s a ch a, nâng c p 103 công trình tiêu (hi n ang ph c v tiêu cho 31.760 ha) ph c v tiêu cho 41.468 ha. Xây m i 84 công trình tiêu cho 16.894 ha. 2. Vùng ng b ng B c b : a) C p nư c và tiêu nư c: - C i t o, nâng c p, hi n i hóa các h th ng th y l i: B c Hưng H i, sông Nhu , B c Nam Hà … tư i, tiêu n nh cho 860.000 ha v i t n su t m b o 85%, tăng cư ng l y phù sa c i t o t, m r ng di n tích v ông t o th chuy n i cơ c u cây tr ng (m r ng di n tích tư i các vùng bãi sông H ng kho ng 4 v n ha). - Ch ng, m b o tiêu nư c cho Th ô Hà N i. - B sung công trình c p nư c cho các vùng: B c Hưng H i, sông Tích, Sông áy, An Kim H i, B c u ng… - B sung ngu n nư c cho các khu tam giác công nghi p Hà N i, Qu ng Ninh, H i Phòng và các khu công nghi p, ô th khác.
 14. - Hoàn thi n các công trình khai thông dòng ch y sông áy, t ng bư c c i t o sông áy t o dòng ch y thư ng xuyên phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t , xã h i và b o v môi trư ng. - Gi i quy t v n tiêu thoát nư c cho vùng sông Nhu , B c Hưng H i, Ngũ Huy n Khê, … và các vùng thư ng b ng p úng khác theo hư ng tăng cư ng tiêu nư c b ng các h th ng bơm tr c ti p ra sông chính, áp ng yêu c u tiêu trong i u ki n tác ng c a bi n i khí h u, nư c bi n dâng. b) Phòng, ch ng và gi m nh thiên tai: - C ng c các tuy n ê thu c h th ng sông H ng và sông Thái Bình m b o ch ng ư c lũ tương ng v i m c nư c sông H ng t i tr m Long Biên là +13,10m, m c nư c sông Thái Bình t i tr m Ph L i là +7,20m. T i Hà N i m b o ch ng ư c lũ tương ng v i m c nư c sông H ng t i tr m Long Biên là +13,40m và thoát ư c lưu lư ng t i thi u 20.000m3/s - B các khu ch m lũ Lương Phú, Qu ng Oai, Tam Thanh và L p Th ch, hoàn thi n ê h u áy, nâng c p ê t áy, c ng p áy. Làm s ng l i dòng sông áy. - Hoàn thi n quy trình v n hành liên h ch a l i d ng t ng h p cho lưu v c sông H ng và sông Thái Bình. c) Qu n lý và b o v ngu n nư c: Tăng cư ng qu n lý quy ho ch, khai thác ngu n nư c, ki m tra, giám sát các ngu n nư c th i t các khu công nghi p, ô th , các khu làng ngh gây ô nhi m các h th ng th y l i: sông Nhu , B c Hưng H i, B c u ng, B c Nam Hà, An Kim H i… d) Các công trình d ki n theo quy ho ch: - C p nư c: s a ch a, nâng c p 201 công trình tư i cho 86.171 ha, xây d ng m i 81 công trình tư i cho 36.376 ha. M t s công trình chính: Các công trình trên phân lưu sông H ng và sông Thái Bình: u tư xây d ng c ng Sông ào trên sông ào Nam nh. Nghiên c u kh năng xây d ng c ng ò Hàn trên sông Thái Bình, c ng Sông Hóa trên sông Hóa. Các công trình b sung ngu n: Hoàn thành xây d ng c ng T c Giang, c ng Hát Môn - CNm ình. Ti p t c xây d ng c ng Lương Phú và c ng Liên M c b sung ngu n nư c cho khu H u sông H ng, c ng Xuân Quan 2 (Liên Nghĩa) c p nư c cho khu B c Hưng H i, c ng Tân , Phú L c c p nư c vùng Thái Bình, c ng Sông M i c p nư c cho khu Tiên Lãng. Xây m i l i các c ng B ng Lai, Qu ng t c p ngu n cho khu An Kim H i. - Tiêu nư c: s a ch a, nâng c p 618 công trình tiêu cho 344.684 ha, xây d ng m i 161 công trình tiêu cho 145.504 ha. M t s công trình chính:
 15. Khu v c sông Phan, Cà L : xây d ng tr m bơm tiêu Nguy t c 100 m3/s, Ngũ Kiên 3 100m /s tiêu tr c ti p ra sông H ng, xây d ng các c ng i u ti t ngã ba sông C u Tôn và ngã ba sông Cà L , n o vét sông tr c tiêu cho 41.530 ha. Khu v c sông Nhu : sau khi hoàn thành tr m bơm tiêu Yên S 2, ti p t c xây d ng tr m bơm tiêu Yên S 3 v i Q tiêu = 55m3/s. Xây m i l i tr m bơm ông M 35m3/s. Xây m i tr m bơm Nam Thăng Long 9m3/s, tr m bơm Liên M c Q tiêu = 170m3/s tiêu ra sông H ng, tr m bơm Yên Nghĩa 120m3, tr m bơm Yên Thái – ào Nguyên 54m3/s tiêu ra sông áy. Xây m i tr m bơm Ngo i I, II tiêu ch ng cho 9.220 ha, tr m bơm L c Tràng III tiêu cho 2.044 ha và tư i cho 792 ha. Khu v c 6 tr m bơm Nam Hà: xây m i tr m bơm tiêu Kinh Thanh II, Sông Chanh II, Vĩnh Tr III, C am II. Khu B c Hưng H i: xây m i tr m bơm tiêu T ình (Long Biên) tiêu cho 3.500 ha thu c qu n Long Biên, tr m bơm M S tiêu cho 3.756 ha khu Văn Giang, tr m bơm tư i tiêu k t h p Nghi Xuyên tiêu cho 13.280 ha, tr m bơm Nam K S t tiêu cho 27.057 ha vùng Ân Thi, m t ph n ti u khu Tây Nam C u An và ông Nam C u An. 3. Vùng B c Trung B . a) C p nư c và tiêu nư c: - T p trung nâng c p các công trình u m i, kiên c hóa, t ng bư c hi n i hóa các h th ng hi n có, hoàn ch nh các c ng p ngăn m n, tiêu úng, gi ng t vùng c a sông như ò i m, p Sông Lèn… - Hoàn thành công trình C a t, T Tr ch, Bình i n, … xây d ng các h B n M ng, Ngàn Trươi, Thác Mu i, Chúc A… và các h ch a v a và nh ch ng i u ti t nư c, phát i n, gi m lũ cho h du. - Chú tr ng phát tri n th y l i vùng hành lang ư ng H Chí Minh, vùng ven biên gi i Vi t – Lào. Nghiên c u gi i pháp th y l i góp ph n ch ng sa m c hóa các vùng cát. - Phòng, ch ng ng p úng cho các thành ph , ô th , khu dân cư t p trung như L Th y, H i Lăng, Phong i n – Qu ng i n… b) Phòng, ch ng và gi m nh thiên tai: - C ng c ê sông Mã, sông Chu ch ng ư c lũ t n su t 1% t i Lý Nhân, Giàng trên sông Mã, lũ t n su t 0,6% t i Xuân Khánh trên sông Chu. Hoàn thành công trình C a t sau năm 2020 ch ng ư c lũ t n su t 1%. - C ng c ê sông C , sông La ch ng ư c lũ t n su t 1% t i tr m th y văn Nam àn. Hoàn thành công trình B n V , xây d ng các h Ngàn Trươi, Thác Mu i, B n Mòng, Chúc A…. ph c v c p nư c, phát i n, ch ng lũ cho h du sau năm 2020 ch ng ư c lũ t n su t 1%.
 16. - C ng c các tuy n ê c a dòng nhánh sông C và ê các sông t Hà Tĩnh n Th a Thiên Hu ch ng lũ Hè Thu và lũ mu n. Ch ng phòng tránh và thích nghi v i lũ chính v . - C ng c h th ng ê bi n ch ng ư c m c nư c tri u t n su t 5% g p bão c p 10 các t nh Ngh An và Hà Tĩnh, g p bão c p 9 và lũ 10% các t nh Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu . Thanh Hóa ch ng v i bão c p 9, c p 10, c p 12 tùy theo t ng o n ê (theo Quy t nh s 58/2006/Q -TTg). c) Qu n lý và b o v ngu n nư c: - T ch c và phát huy vai trò Ban Qu n lý quy ho ch th y l i sông Mã, sông C , sông Hương. - Xây d ng quy trình v n hành liên h ch a cho các lưu v c sông Mã, sông C , sông Hương. d) Các công trình d ki n theo quy ho ch: - C p nư c: s a ch a, nâng c p 1.865 công trình tư i cho 292.504 ha, xây d ng m i 1.139 công trình tư i cho 223.286 ha. M t s công trình chính: H C a t b sung ngu n nư c cho p Bái Thư ng tư i và t o ngu n cho g n 50.000 ha canh tác và nuôi tr ng th y s n; tư i thay th cho di n tích tư i c a h Sông M c và Yên M , dùng h Sông M c và h Yên M c c p nư c cho khu công nghi p Nghi Sơn. Xây d ng h th ng d n nư c t h C a t qua D c Cáy tư i và t o ngu n cho 29.196 ha, trong ó tư i thay th di n tích 10.942 ha thu c khu tư i tr m bơm Nam sông Mã. Xây d ng p ngăn m n sông Lèn t o ngu n nư c cho vùng Hà Trung, Nga Sơn và vùng bi n H u L c. Xây d ng h B n M ng tư i 18.870 ha, h Thác Mu i tư i 10.500 ha, h Chúc A tư i 6.000 ha, h á Gân tư i 6.500 ha. Nâng c p c ng M Trung ngăn tri u tiêu úng cho vùng ng b ng Ki n Giang. Xây d ng h Thác Chu i b sung ngu n nư c cho p á Mài, tư i tr c ti p 1.055 ha và t o ngu n ph c v nuôi tr ng th y s n trên 300 ha. - Tiêu nư c: s a ch a, nâng c p 225 công trình tiêu cho 278.728 ha, xây d ng m i 89 công trình tiêu cho 62.082 ha. Ưu tiên n o vét các sông tr c, xây c ng và các tr m bơm tiêu úng cho kho ng 50.433 ha, t p trung Thanh Hóa 21.250 ha, Ngh An 4.800 ha, Hà Tĩnh 8.050 ha, Qu ng Bình 7.500 ha, Qu ng Tr 2.300 ha, Th a Thiên Hu 6.433 ha. 4. Vùng Nam Trung b a) C p nư c và tiêu nư c:
 17. - Nâng c p, hoàn ch nh, kiên c hóa các h th ng công trình: h th ng Th ch Nham, Tân An – p á, L i Giang, h th ng công trình s d ng nư c sau th y i n sông Hinh… - Xây d ng m i và hoàn thi n các công trình l n l i d ng t ng h p: sông Tranh 2, A Vương 1, ăc rinh, ng Mít, nh Bình, Sông Trò 1, sông Ba H , Ea Krông Ru … ph c v phát i n, tư i, c p nư c sinh ho t, công nghi p, du l ch và gi m lũ, c i t o môi trư ng sinh thái vùng h du. - Gi i quy t tiêu thoát nư c cho các vùng trũng th p h lưu sông Thoa, sông Tam Kỳ … và các ô th ven bi n. b) Phòng, ch ng và gi m nh thiên tai: - Ch ng phòng tránh và thích nghi v i lũ chính v , xây d ng các h ch a các h th ng công trình ngăn lũ s m và tiêu thoát lũ cu i v m b o s n xu t hai v ông Xuân và Hè Thu v i m c m b o t 10÷5%. - Nghiên c u, th c hi n các bi n pháp n nh lòng d n, ch nh tr sông, ch ng b i l ng c a sông Thu B n, sông Ba, sông L i Giang, Trà Khúc, Trà Câu, Bàn Th ch, sông Cái Nha Trang và b bi n. - C ng c ê bi n thu c thành ph à N ng và t nh Qu ng Nam ch ng ư c m c nư c tri u v i t n su t 5% và gió bão c p 9 và c p 10 tùy theo v trí t ng o n ê (theo Quy t nh s 58/2006/Q -TTg). c) Các công trình d ki n theo quy ho ch: - C p nư c: s a ch a, nâng c p 130 công trình ph c v tư i 91.968 ha, trong ó tư i tăng thêm 37.113 ha. Xây d ng m i 126 công trình ph c v tư i 83.319 ha. M t s công trình chính: H th ng Văn Phong c p nư c cho 7.263 ha phía b c sông Kon. Xây d ng kênh Thư ng Sơn ti p nư c t h An Khê – Ka N c tư i cho 3.500 ha mía vùng cao phía Nam sông Kone. Xây d ng h ng Mít tư i 250 ha, phát i n Nlm = 13,84 MW, b sung 124x106m3 nư c cho p L i Giang và k t h p ch ng lũ cho h du sông L i Giang v i Wpl = 40x106m3. Xây d ng h sông Chò 1 tư i 2.560 ha, c p nư c sinh ho t 50.000m3/ngày êm, phát i n v i Nlm = 7MW, c p b sung 4,2 m3/s trong 8 tháng mùa ki t c i thi n dòng ch y môi trư ng h du sông Cái Nha Trang. Xây d ng h ng i n c p nư c tư i cho 1.700 ha, k t h p c p nư c công nghi p, sinh ho t cho khu kinh t Vân Phong 135.000m3/ngày êm. - Tiêu nư c, ch ng lũ: nâng c p 52 công trình, xây d ng m i 125 công trình, v n u tư 10.857 t ng.
 18. 5. Vùng Tây Nguyên a) C p nư c và tiêu nư c: - Ny nhanh vi c xây d ng các công trình l n l i d ng t ng h p trên các dòng chính sông Sê San, Srepok, sông Ba, sông ng Nai ph c v c p nư c, ch ng lũ, phát i n…. - T p trung u tư xây d ng m i và hoàn ch nh các công trình th y l i l n, óng vai trò ch o c p nư c ph c v s n xu t như Krông Búc h , Krông Pách thư ng, Krông Năng, EaMơ, Ea-Thul, Ea-Mlá… - Ti p t c xây d ng m i các công trình v a và nh c p nư c sinh ho t và s n xu t, chú tr ng ph c v di dân tái nh cư, vùng sâu, vùng xa, vùng ven ư ng H Chí Minh …. m b o s n xu t v mùa, tăng d n di n tích gieo tr ng trong mùa khô. - Nghiên c u khai thác h p lý nư c ng m ph c v dân sinh và tư i cây tr ng c n. b) Phòng, ch ng và gi m nh thiên tai: - u tư hoàn ch nh, c ng c các tuy n ê b o v s n xu t v Hè Thu và ông Xuân cho các vùng Lăk – Buôn Tr p, Cát tiên – ahoai - at . - Chuy n i cơ c u cây tr ng, mùa v thích h p nh ng vùng thư ng b ng p úng n ng v mùa. c) Các công trình d ki n theo quy ho ch: - C p nư c: s a ch a, nâng c p 364 công trình ph c v tư i 79.145 ha. Xây d ng m i 1.644 công trình ph c v tư i 407.776 ha. - Tiêu úng và ch ng lũ: xây d ng 35 công trình, v n u tư 7.183 t ng. 6. Mi n ông Nam b a) C p nư c và tiêu nư c: - Xây d ng và hoàn thi n các công trình l n l i d ng t ng h p: Tân M , Tà Pao, Sông Lũy, Phư c Hòa, Sông Ray, Võ t … ph c v nông nghi p, dân sinh, công nghi p ( c bi t là c p nư c cho khu tam giác công nghi p thành ph H Chí Minh – Bà R a – Vũng Tàu – ng Nai), phát i n, th y s n, gi m lũ, c i t o môi trư ng. - Xây d ng các công trình quy mô v a ph c v nông nghi p, sinh ho t: h sông Dinh, T m Bó, Su i C , Phư c Thái, tr m bơm Thi n Tân, c m h ông Phú, công trình Tân Hưng, h th ng tr m bơm khu h u Tây Ninh, tr m bơm B n Than … và các công trình nh khác. - C p nư c cho các h kinh t ven bi n nh t là các khu công nghi p, du l ch, nuôi tr ng th y s n và ch ng sa m c hóa.
 19. - Tiêu thoát, ch ng ng p úng cho thành ph H Chí Minh. - Nghiên c u và th c hi n gi i pháp v n hành liên thông h ch a. - Ny nhanh vi c xây d ng các công trình l n l i d ng t ng h p trên các dòng chính: ng Nai 3, ng Nai 4, La Ngà 3… - Khai thác h p lý ngu n nư c ng m ph c v công nghi p, dân sinh, tư i cây tr ng c n. b) Phòng, ch ng và gi m nh thiên tai: Xây d ng hoàn ch nh tuy n ê, kè b o v các thành ph , th xã, khu dân cư t p trung. c) Qu n lý và b o v ngu n nư c: - Ki n toàn và phát huy vai trò c a Ban qu n lý quy ho ch th y l i sông ng Nai. d) Các công trình d ki n theo quy ho ch: - C p nư c: s a ch a, nâng c p 259 công trình, xây d ng m i 802 công trình trên các sông su i nh ph c v tư i cho 342.082 ha, c p nư c 919.600m3/ngày êm, phát i n 451MW. - Tiêu úng và ch ng lũ: u tư xây d ng 138 công trình ph c v tiêu, ngăn m n cho 153.128 ha. Nâng c p, xây d ng m i 203,32km ê, 54 công trình kè ven bi n. 7. Vùng ng b ng sông C u Long. a) C p nư c và tiêu nư c: Vùng không b ng p lũ: Ti p t c th c hi n chương trình ng t hóa k t h p v i phát tri n th y s n, g n v i giao thông th y b và phát tri n nông thôn: - Hoàn ch nh h th ng phân vùng, phân ranh m n ng t trên cơ s phương hư ng s d ng t và chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi. - Xây d ng, n o vét các kênh tr c t o ngu n d n nư c ng t t sông Ti n, sông H u, ng th i xây d ng các c ng, ê bi n ngăn m n, t ng bư c ưa nư c ng t v các vùng chưa ư c ng t hóa như các huy n ven bi n B c Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, B n Tre, Cà Mau. - Nghiên c u xây d ng h th ng c ng ngăn m n gi ng t trên sông Cái L n, Cái Bé, Vàm C . Nghiên c u phương án c p ng t ch ng cho vùng bán o Cà Mau áp ng nhu c u nư c ngày càng cao c a các ngành kinh t xã h i. - Hoàn thi n h th ng ng t hóa cho các vùng Gò Công, Ba Lai, nam Măng Thít, Qu n L - Ph ng Hi p m r ng, Ô Môn – Xà No (sau khi t ng k t Quy t nh s 99/TTg);
 20. - C i t o và phát tri n h th ng tiêu thoát, ch ng ng p úng cho thành ph C n Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và các thành ph khác trong ng b ng. - Nghiên c u, b trí các h th ng th y l i phù h p v i c thù c a các vùng có i u ki n chuy n i cơ c u s n xu t, nh t là phát tri n lúa – tôm lúa. Vùng ng p lũ: - Vùng ng p sâu: phát tri n h th ng công trình ph c v tư i, tiêu, c p nư c sinh ho t, b o v môi trư ng cho các khu dân cư, trư ng h c, b nh xá, khu th xã, th tr n, th t và nh ng khu ông dân tùy i u ki n t ng vùng m b o an toàn, v sinh, c bi t là trong mùa lũ. - Vùng ng p nông: phát tri n h th ng công trình ch ng ki m soát tư i, tiêu ph c v s n xu t c năm. b) Phòng, ch ng và gi m nh thiên tai: nh hư ng chung cho toàn vùng: - C ng c và phát tri n h th ng thoát lũ vùng t giác Long Xuyên ra bi n Tây, h th ng công trình ch ng lũ vùng gi a sông Ti n và sông H u. Hoàn ch nh h th ng ki m soát lũ t Campuchia vào Vi t Nam, tăng cư ng h th ng thoát lũ vùng ng Tháp Mư i ra sông Ti n và sông Vàm C Tây nh m ngăn lũ s m, m b o an toàn thu ho ch lúa hè thu, ng th i thoát lũ nhanh k p xu ng gi ng v ông Xuân. Hoàn ch nh quy ho ch b trí xây d ng các c m dân cư vư t lũ n nh dân sinh các vùng ng p lũ. Vùng ng p sâu: - Ti p t c c ng c và xây d ng các tuy n b kênh, các c m tuy n dân cư b o v an toàn tính m ng ngư i dân trong mùa lũ. - Phát tri n h th ng ki m soát lũ i ôi v i h th ng ki m soát tư i, tiêu, c p nư c sinh ho t, b o v môi trư ng, phát tri n th y s n vùng ng p lũ: xây d ng, hoàn ch nh h th ng ki m soát lũ vùng t giác Long Xuyên, vùng ng Tháp Mư i. C ng c h th ng b bao, c ng vùng ng p sâu m b o k p th i thu ho ch lúa hè thu và di n tích lúa 3 v . - Xây d ng, hoàn ch nh h th ng th y l i m b o ch ng ngu n nư c khi thi u nư c và tiêu nư c khi lũ mu n, kéo dài. - C i t o lu ng l ch, tăng cư ng kh năng thoát lũ, t o các vùng h sinh thái. Vùng ng p nông: - Xây d ng h th ng b bao ki m soát lũ tri t nh m b o v an toàn vùng s n xu t lúa, vùng cây ăn qu và cây công nghi p ng n ngày. - Xây d ng h th ng th y l i g n v i giao thông th y b và phát tri n nông thôn.
Đồng bộ tài khoản