intTypePromotion=1

Quyết định 16/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 16/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  16/2000/Q§/BT C   ën n g µy  18 th¸ng 2 n¨ m  2000 V Ò   viÖc söa ® æ i  m ø c  thu Õ  su Êt thu Õ  n h Ë p  kh È u  m ét sè  Æ t   µ n g  thuéc n h ã m  2711  m h trong Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu  theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸X;   C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chittiÕtthihµnh LuËt söa    ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Tham   kh¶o  kiÕn  ý  cña    Bé Th¬ng    iC«ng  m¹i t¹  v¨n  0697/TM­XNK   sè  ngµy 15/2/2000  cña  vµ  Ban  VËt    gi¸ChÝnh phñ  i t¹ C«ng  sè  v¨n  113/BVGCP   ngµy  15/2/2000; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt   hµng  thuéc nhãm     2711  quy  ®Þnh  i t¹  QuyÕt  ®Þnh  100/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  28/8/1999 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh,thµnh  Bé      møc thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau:   M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt  (%) Nhãm  Ph©n    nhãm 1 2 3 4 5 2711 KhÝ  ®èt  tõ dÇu  má  vµ  c¸c lo¹  khÝ  i hydrocacbon kh¸c ­Ho¸    láng: 2711 11 00 ­   ­KhÝ    tùnhiªn 0 2711 12 00 ­   ­Propane 0 2711 13 00 ­   ­Butanes 0
  2. 2 2711 14 00 ­     Ethylene,  propylene,  butylene   vµ  ­ 0 butadienne 2711 19 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 0 ­   D¹ng khÝ: 2711 21 00 ­   ­KhÝ    tùnhiªn 1 2711 29 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 1 §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng nhËp  khÈu ®∙ nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu  tõ ngµy  20/2/2000.Nh÷ng    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy ®Þnh  nµy ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2