intTypePromotion=1

Quyết định 16/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định 16/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® C ñ a  T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  16/2003/Q§­T T g   n g µ y  22 th¸ng 01 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t  Ò u  l Ö   V §i v Ò   æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a N g © n  h µ n g   h Ý n h  s¸ch x∙ h é i t C Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n    Ët Tæ   cø Lu   chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  th¸ng 10  CP ng 04    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  i víi êinghÌo vµ    i t ng chÝnh  ph v t d ®è     ng     c¸c®è  î   s¸ch kh¸c;   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 131/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 10  ng 04    n¨m  2002  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp Ng ©n  µng  Ýnh  Th t   ph v vi th l  h Ch s¸ch x∙héi;    X Ðt    Þ  ña  èng  c  ©n hµng  µ   íc­Chñ  Þch  éi ®ång   ®Ò ngh c Th ®è Ng   Nh n    t H  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héit¹  ê tr×nh sè      i  t   142/NHCSXH­TT  µy  ng 16  th¸ng01    n¨m  2003, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Phª  Öt  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n   µng  duy §i l v tæ  v ho   c Ng h ChÝnh s¸ch x∙héikÌm       theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  3. C¸c  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ  µ  tr v Tæng   Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héichÞu       tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 §i Ò u  l Ö v Ò   æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a N g © n  h µ n g   h Ý n h  s¸ch x∙ h é i t C (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 16/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng  n¨m  22  01  2003  ña  ñ  íng  Ý nh  ñ) c Th t Ch ph C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  x∙ h   l v ho   theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 131/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 10  ng 04    n¨m  2002  ña  ñ  íng c Th t   ChÝnh  ñ. Ng ©n   µng  Ýnh  ph   h Ch s¸ch x∙héiho¹t®éng         kh«ng  ×  ôc  ch  î vm ®Ý l i nhuËn,thùc hiÖn  Ýnh      ch s¸ch tÝn  ông  ®∙i®èi víi êinghÌo vµ    i t ng  d u        ng     c¸c®è  î   chÝnh s¸ch kh¸c.     §i Ò u 2.  1.Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héilµm ét        ph¸p nh©n.   2.Tªn  Õng ViÖt:Ng ©n  µng  Ýnh    ti     h Ch s¸ch x∙héi.    ViÕtt¾tlµ:NHCSXH.      3.Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Vietnam    qu t   bank    forSocial  Policies. ViÕtt¾tlµ:VBSP.      4.Héi së  Ýnh  Æt  ¹ Thñ  «  µ   éi.     ch ® t  i ®HN 5.Vèn  iÒu  Ö  µ5.000.000.000.000 ®ång    ® l l    (n¨m  ×n  û®ång). ngh t   6.Cã     con  Êu; cã  µikho¶n  ë   ¹ Ng ©n  µng  µ   íc,Kho  ¹c Nhµ   íc d   t  m ti   h Nh n   b  n  vµ    ©n  µng  c¸cng h trong nícvµ  µiníc.     ngo   7.Cã     b¶ng  ©n  i tµichÝnh,c¸cquü  c ®è        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    êih¹n  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh  3. Th   ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héilµ99        n¨m. C h ¬ n g  II p h ¹ m  vi v µ  N é i d u n g  h o ¹t ® é n g   M ô c  1 ­ N g u å n  v è n §i Ò u    4. 1.Nguån  èn  õng©n    v t  s¸ch nhµ  íc:   n a) Vèn  iÒu  Ö;   ® l b)  èn  V cho vay    i  xo¸ ®ã gi¶m  Ìo,t¹o viÖc  µm  µ  ùc  Ön  Ýnh  ngh     l v th hi ch
 3. 3 s¸ch x∙héikh¸c;      c) Vèn  Ých  ét  Çn  õ nguån    tr m ph t  t¨ng thu,tiÕtkiÖm     ©n      ching s¸ch    c¸c cÊp      ån  èn  ®Ó t¨ngngu v cho  vay    a  µn; trªn®Þ b d) Vèn    ODA   îcCh Ýnh  ñ  ®  ph giao. 2.Vèn    huy  ng: ®é a) TiÒn  öicã      ña    chøc,c¸nh©n    g   tr¶l∙c c¸ctæ  i    trong vµ  µiníc;   ngo   b) TiÒn  öicña    chøc  Ýn  ông  µ   ícb»ng    è    ån  èn    g  c¸c tæ  td Nh n   2% s d ngu v huy  ng  ®é b»ng  ng  ÖtNam   ã      ®å Vi   c tr¶l∙theo tho¶ thuËn; i     c) TiÒn  öi tù nguyÖn    g    kh«ng  Êy l∙ cña    chøc, c¸ nh©n  l    i c¸c tæ     trong vµ    ngoµiníc;   d) Ph¸thµnh    Õu  îcCh Ýnh  ñ      tr¸ phi ®   i ph b¶o l∙nh,chøng    chØ  Òn göivµ  ti     c¸cgiÊy têcã          gi¸kh¸c; ®)  Òn  ÕtkiÖm  ña  êinghÌo. Ti ti   c ng   3.Vèn  i    ® vay: a) Vay    chøc  µi Ýnh,tÝn  ông    c¸ctæ  t  ch  d trong vµ  µiníc;   ngo   b) Vay  ÕtkiÖm  u  iÖn,B¶o  Ó m     éiViÖtNam;   Ti   B®   hi X∙ h     c)Vay  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n 4.  èn  ng  ãp  ù  V ®ã g t nguyÖn kh«ng  µn    ña    nh©n,      ho tr¶ c c¸c c¸  c¸c tæ chøc kinh tÕ,tæ      chøc  µichÝnh,tÝn  ông  µ    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi, t    d v c¸c tæ  ch tr         c¸chiÖp  éi,   éi,   chøc    Ýnh  ñ    h   h   tæ  c¸c c¸c phiCh ph trong vµ  µiníc.   ngo   5. Vèn  Ën  y      nh ñ th¸ccho vay  ®∙icña  Ýnh  Òn  a  ¬ng,c¸ctæ  u    ch quy ®Þ ph    chøc kinh tÕ, tæ      chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,c¸c hiÖp  éi,c¸c héi,c¸c tæ  ch tr           h         chøc  phiCh Ýnh  ñ,c¸cc¸nh©n    ph       trongvµ  µiníc.   ngo   6.C¸c  èn    v kh¸c. M ô c  2 ­ C h o  vay §i Ò u    ¹m    vay 5. Ph vicho  1.Hé   Ìo.   ngh 2.  äc  H sinh,sinh    ã  µn    viªn c ho c¶nh  ã  kh kh¨n  ang  äc  i häc, cao  ® h ®¹     ®¼ ng, trung häc    chuyªn nghiÖp  µ  äc  Ò.   v h ngh 3. C¸c  i îng  Çn    ®è t c vay  èn      Õt  Öc  µm  v ®Ó gi¶iquy vi l theo  NghÞ   Õt  quy sè 120/H§BT  µy  th¸ng  n¨m   ng 11  4  1992  ña  éi  ng   é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ l  ChÝnh  ñ). ph 4.C¸c  i t ng chÝnh    ®è  î   s¸ch ®i    ng  ã  êih¹n ë  ícngoµi.   lao®é c th     n   5. C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  µ  é    v h s¶n  Êt,kinh doanh  éc h¶i®¶o; thuéc  xu     thu       khu  ùc  , I Òn  óivµ  éc Ch ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ      éic¸c x∙ v II   II mi n   thu   tr     i     ­ x∙h       ® Æc   Ötkhã  bi   kh¨n miÒn  ói,vïng s©u, vïng xa    n        (sau  y  äilµCh ¬ng  ×nh ®© g     tr   135). 6.C¸c  i t ng kh¸ckhicã  Õt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   ®è  î       quy   c Th t   ph
 4. 4 C¸c  i t ng cho  ®è  î   vay  quy  nh  ¹ §iÒu  µy  äichung  µNg êivay. ®Þ t  i n g  l    §i Ò u    èn  vay  îcsö  ông  µo    Öc  6. V cho  ®   d v c¸cvi sau: 1.§èivíi é  Ìo;hé        ngh   s¶n  Êtkinh doanh  éc h¶i®¶o, thuéc khu  ùc  h xu     thu         v II  I Òn  óivµ      éc Ch ¬ng  ×nh 135,sö  ông  èn  ,  II mi n   c¸cx∙thu   tr    d v vay  :®Ó a) Mua   ¾ m   Ët t  ÕtbÞ,  èng  ©y  ång,vËt nu«i,thanh  s v  , thi   gi c tr      to¸n c¸c    dÞch  ô  ôc  ô  v ph v s¶n  Êt,kinhdoanh; xu     b)   ãp  èn  ùc hiÖn    ù    îp t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  îccÊp  ã   G v th   c¸c d ¸n h     xu     ®  c thÈm  Òn    Öt; quy phª duy c) Gi¶iquyÕt  ét  Çn     m ph nhu  Çu  ÕtyÕu  Ò:  µ  , ®iÖn  ¾p  c thi   v nh ë   th s¸ng,   nícs¹ch,häc  Ëp.     t 2. §èi víic¸c tæ          chøc  kinh tÕ  éc    ¶o,  éc    thu h¶i® thu khu  ùc  , I Òn  v II    II mi nói vµ      éc  ¬ng  ×nh    c¸c x∙ thu Ch tr 135, sö  ông  èn   d v vay      Ý   ®Ó chiph cho    s¶n xuÊt,kinhdoanh      theo ch¬ng  ×nh,dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   tr   ¸n ®   c th quy phª duy 3.§èivíi äc       h sinh,sinhviªncã  µn        ho c¶nh  ã  kh kh¨n,sö  ông  èn   d v vay    ®Ó mua   ¾ m   ¬ng  Ön häc  Ëp  µ      Ý  s ph ti   t v c¸c chiph kh¸c phôc  ô    v cho  Öc  äc  Ëp  vi h t t¹ tr ng.  ê i 4. Ng êi vay  µ ®èi îng chÝnh      l  t  s¸ch ®i    ng  ã  êih¹n    íc ngoµi,   lao ®é c th   ën     sö  ông  èn  d v vay      Ý   o  ¹o,phÝ   Þch  ô, tiÒn  Æt   äc, vÐ     ®Ó tr¶ ph ®µ t   d v  ® c   m¸y bay. 5.Ng êivay  µc¸c®èi t ng kh¸cthùc hiÖn      l      î       theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng     c Th t   ChÝnh  ñ. ph 6.Vèn  Ën  y      nh ñ th¸ccho  vay  ®∙i® îcsö  ông  u      d theo hîp ®ång  y     ñ th¸c. §i Ò u    ¹icho  7. Lo   vay 1.Cho    vay  ¾n  ¹n lµc¸ckho¶n  ng h      vay  ã  êih¹n cho  c th     vay  n   th¸ng. ®Õ 12    2. Cho vay trung  ¹n  µ c¸c kho¶n  h l    vay  ã  êih¹n  c th   cho vay  õ      t trªn 12 th¸ng®Õ n   th¸ng.   60  3.Cho    vay  µih¹n lµc¸ckho¶n  d        vay  ã  êih¹n cho  c th     vay  õtrªn60  t     th¸ng. §i Ò u    Òu  Ön    îcvay  èn 8. §i ki ®Ó ®   v 1. Ng êivay  µhé  Ìo ph¶icã  a      l   ngh     ®Þ chØ    óhîp ph¸p  µ  c tr     v ph¶icã    trong   danh  s¸ch  é  Ìo  îc Uû   h ngh ®   ban  ©n  ©n  Êp    Õt  nh  nh d c x∙ quy ®Þ theo  Èn  chu nghÌo do  é     B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héic«ng  è, ® îcTæ   ÕtkiÖm   µ    X∙    b    ti   v vay  èn  ×nh  Ðt,lËp  µnh  vb x  th danh s¸ch  ã    Ën  ña  y  c x¸c nh c ñ ban  ©n  ©n   nh d cÊp x∙. 2.Ng êivay  µc¸c®èi t ng chÝnh      l      î   s¸ch kh¸cthùc hiÖn        theo    c¸cquy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc vµ    h c Nh n   c¸c quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ    ®Þ c Ch ph vÒ   Ýn  ông  i víi êinghÌo vµ    i t ng chÝnh  td ®è     ng     c¸c®è  î   s¸ch kh¸c.  
 5. 5 §i Ò u    9. Nguyªn  ¾c  Ýn  ông ttd 1.Ng êivay      ph¶isö  ông  èn   d v vay  ng  ôc  ch    ®ó m ®Ý xinvay. 2.Ng êivay      ph¶itr¶nî®óng  ¹n c¶  èc  µ  i      h   g v l∙ . §i Ò u    10. 1.Uû       th¸ccho  vay  a) Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn         cho  vay  n   êivay  ®Õ Ng   th«ng  qua    chøc  Ën  y  c¸c tæ  nh ñ th¸c.Bªn  Ën  y    µ ngêi gi¶ing©n  µ  nî   nh ñ th¸cl      v thu    trùctiÕp ®Õ n   êivay  µ  îchëng  Ý  y      Ng   v®  ph ñ th¸c; b) Bªn  Ën  y    µtæ    nh ñ th¸cl   chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   y    µ  Ën  y    v ñ th¸cv nh ñ th¸ccho  vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông; v c tæ  td c) Bªn  Ën  y    µtæ    nh ñ th¸cl   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héicÇn  ã    iÒu  Ön  ch tr         c c¸c ® ki sau: ­Cã   i ngò    é    Óu    ®é   c¸n b am hi nghiÖp  ô  v cho  vay; ­Cã   ¹ng íi ¹t®éng  n   ïng nghÌo,hé  Ìo;  m l    ho ®Õ v     ngh ­ Cã   tÝn    uy  trong nh©n  ©n,  ã  Ýn  Öm   íiNg ©n   µng  Ýnh    d c t nhi v  h Ch s¸ch  x∙héi;   ­Cã   iÒu  Ön  chøc  Õ    ® ki tæ  k to¸n, èng         th kª,b¸o c¸o theo c¸cquy  nh  ô     ®Þ c thÓ  ña  ©n  µng  Ýnh  c Ng h Ch s¸ch x∙héi;    d) Néi dung,ph¹m         vi,møc  ,  Ý  y  ®é ph ñ th¸c,   Òn  µ  Üa  ô  ña    quy v ngh v c bªn ñy th¸c,   nhËn  y    îcthÓ  Ön  bªn  ñ th¸c®   hi trong hîp ®ång  y    haibªn     ñ th¸cdo    tho¶  thuËn;  ®)  Tæng Gi¸m  c  ©n   µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch x∙héivµ  ñ  ëng  n  Þ        Th tr ®¬ v bªn  Ën  y    µ®¹idiÖn  nh ñ th¸cl     ph¸p  ©n  nh trong viÖc  ý  îp ®ång  y    kh  ñ th¸c.N Õ u     bªn  Ën  y    µph¸p nh©n    Êp  nh ñ th¸cl     ë c tØnh,huyÖn, x∙th× Gi¸m  c           ®è Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi cÊp  x∙ h   tØnh, cÊp  Ön,    huy Phßng giao  Þch  îc d ®  Tæng  Gi¸m  c  y  Òn  ý  îp ®ång  y  ®è ñ quy k h   ñ th¸c. 2. ë  ÷ng  ¬icã      nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙ héi® Æt  ôsë,      tr     ® îcthùc hiÖn      cho vay  ùctiÕp ®Õ n   êivay. tr     Ng   3. Quy  Õ   Ò   y      ch v ñ th¸ccho  vay, Quy  Õ   ¹t®éng  µ    ïlao cho    ch ho   v tr¶th     Tæ   ÕtkiÖm   µ  ti   v vay  èn  ùc  Ön  v th hi theo  quy  nh  ña  éi  ng  ®Þ c H ®å qu¶n  Þ tr   trong ph¹m      vimøc  Ý  ph qu¶n  ýcña  ©n   µng  Ýnh  l  Ng h Ch s¸ch x∙héi® îcThñ ­        t íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   ph quy     §i Ò u      Êtcho  11. L∙isu   vay 1. L∙isuÊt cho       vay  ®∙ido  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u    Th t Ch ph quy ®Þ cho  õng t  thêikú    theo    Þ  ña  éi ®ång  ®Ò ngh c H   qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héi,      thèng  Êt m ét  nh   møc trong ph¹m    níc,trõc¸ctæ    vic¶        chøc  kinh tÕ  éc ®èi t   thu    ­ îng  îc quy  nh  ¹  ®  ®Þ ti kho¶n    3, kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  Ò   Ýn  ông  i  5  2  ®Þ vtd ®è víingêi nghÌo vµ    i îng  Ýnh        c¸c ®è t ch s¸ch kh¸c do  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ quyÕt  tr   ®Þnh  ã  ©n  Ötl∙suÊtgi÷a khu  ùc    µ  c ph bi    i     v II khu  ùc  I v v II . 2.L∙i Êtnîqu¸ h¹n ® îctÝnh     su           b»ng  130%     Êtkhicho  l∙su     i vay.
 6. 6 §i Ò u    ñi ro tÝn  ông  µ  ö  ýrñiro 12. R     d v x l    1. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héi® îctrÝch lËp  ü  ù           qu d phßng  ñiro tÝn  r   dông  µo    Ý  v chiph nghiÖp  ô    ï ®¾ p   ÷ng  v ®Ó b   nh kho¶n  ñiro do  r     nguyªn nh©n     kh¸ch quan  éc  Ön  n  Î côc  é. Møc   Ých  îc tÝnh  thu di ®¬ l ,   b  tr ®  b»ng 0,02%     trªn sè    î b×nh  ©n  dn  qu n¨m.  êng  îp  ü  ù  Tr h qu d phßng  ñiro  Ýn  ông  r  t d kh«ng  ö  s dông  Õt  h trong n¨m, ® îcchuyÓn       sang n¨m  sau.Trêng  îp quü  ù    h  d phßng  ñi r  ro kh«ng    ï ®¾ p   è  ñiro  ®ñ b   s r   trong n¨m,  ñ   Þch  éi ®ång    Ch t H  qu¶n  Þ tr×nh  tr   Bé  ëng  é  µichÝnh    Õt. tr BT  gi¶iquy 2.  êi vay  Ng   kh«ng    îc nî  nguyªn  ©n  tr¶ ®   do  nh kh¸ch  quan  ©y  nh: g ra    thiªntai   , ho¶  ¹n,dÞch  Önh, chÝnh  ho   b   s¸ch Nhµ   ícthay ® æi, biÕn  ng      n      ®é gi¸ c¶  Þ  êng  îcgi¶i th tr ®     Õt nh  quy   sau: a) Trêng  îp x¶y      Ön  éng,thùc hiÖn    h  ra trªndi r     theo  Õt  nh  ña  ñ  quy ®Þ c Th t ng ChÝnh  ñ; í  ph b) Trêng  îp x¶y      Ön  n  Î côc  é  îccho    ¹n  î hoÆc   ö  ý   h  ra ë di ®¬ l  , b®  gia h n   x l  tõ quü  ù    d phßng  ñiro cña  ©n   µng  Ýnh  r   Ng h Ch s¸ch x∙héido  éi ®ång       H   qu¶n  trÞquyÕt ®Þnh.     3. Nh÷ng  Öth¹ido    thi     nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña  êivay,cña  chøc  c Ng     tæ  nhËn  y  ñ th¸c, ña    é,viªnchøc  ©n  µng  Ýnh   c c¸n b     Ng h Ch s¸ch x∙héig©y    ×       ra th c¸c®èi t ng nµy     î   ph¶ibåihoµn  µ  Þ  ö  ýtheo quy  nh  ña     v b x l    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    13. Møc  vay cho  Møc cho  vay  i víi ét  Çn  ®è    m l vay  ïhîp víi õng lo¹ ®èi t ng ® îcvay  èn  ph       t      î     i v tÝn  ông  ®∙ido  éi  ng  d u    H ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch    éi quyÕt x∙ h     ®Þnh  µ  v c«ng  è    ¬  ë  b trªnc s nhu  Çu  c vay  èn  µ  v v kh¶  n¨ng  ån  èn  ã  Ó  ngu v c th huy  ng  îctrong tõng thêikú. ®é ®         §i Ò u    êih¹n  vay,giah¹n  î,chuyÓn  îqu¸ h¹n 14. Th   cho      n   n    1. Thêi h¹n      cho vay  îc quy  nh  ®  ®Þ c¨n  vµo  ôc  ch  ö  ông  èn  cø  m ®Ý sd v vay  ña  êivay  µ  êih¹n    åivèn  ña  ¬ng  ×nh,dù    ã  Ýnh  n   c Ng   v th   thu h   c ch tr   ¸n c t ®Õ kh¶ n¨ng    îcña  êivay. tr¶n   Ng   2. Trêng  îp Ng êivay  a    îcnî®óng  ú  ¹n  ∙    h    ch tr¶®     k h ® cam   Õt  cha    k do  thu ho¹ch,bÞ   Ðo  µiso  íidù  Õn   k d   v   ki hoÆc   a    ô ® îcs¶n  È m,  ch tiªuth     ph Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  ¬icho    Ng h n  vay  xem  Ðt cho    ¹n nî.ViÖc  x  giah     cho    ¹n nî giah     cña    chøc  Ën  y    c¸c tæ  nh ñ th¸ccho  vay  ú thuéc  µo  ù  tu   v s tho¶  Ën  ÷a bªn  thu gi   ñy    µ  nhËn  y      th¸cv bªn  ñ th¸cghitrong hîp ®ång.    3. Trêng  îp    h cho vay u  ô: thêih¹n  lv     cho vay  µ thêih¹n  ña  l    c chu  ú    k s¶n xuÊttiÕp theo.     4. Trêng  îp Ng êivay  ö  ông  èn    h    sd v vay    ôc  ch; Ng êivay  ã    saim ®Ý     c kh¶ n¨ng    tr¶kho¶n  î ®Õ n   ¹n  ng  ©y    n  h nh ch ú kh«ng    × chuyÓn  î qu¸ h¹n.Tæ   tr¶th   n      chøc cho  vay  Õt  îp  íichÝnh  Òn  ë  ¹     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi k h v  quy s t ic¸c tæ  , ch tr         cã  Ön  bi ph¸p thu håinî.     5. Thêi h¹n      cho vay,gia h¹n  î,chuyÓn     n  cho vay u  ô, chuyÓn  lv   sang  î n  chê  ö  ý, x l  chuyÓn  îqu¸ h¹n thùc hiÖn  n        theo quy  nh  ña  éi ®ång    ®Þ c H  qu¶n  Þ tr  
 7. 7 Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héi.    M ô c  3 ­ D Þ c h  v ô  T h a n h  to¸n  µ  n g © n   u ü v q §i Ò u    15. 1.  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi ® îc m ë   µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   x∙ h     t  ti g   iNg hµng  µ   íc,Kho  ¹c  µ   íc vµ    ©n   µng  Nh n   b Nh n   c¸c Ng h kh¸c trong  íc n¬i gÇn    n    nhÊt theo  a   í hµnh  Ýnh    Ën  Ön  ®Þ gi i   ch ®Ó thu ti cho  Öc    ©n  µ  vi gi¶ing v thanh  to¸n. 2. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi ® îc m ë   µikho¶n  Òn  öi cho  x∙ h     t  ti g   kh¸ch  hµng  trongvµ  µiníctheo quy  nh  ña    ngo       ®Þ c ph¸p luËt.   3. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héi® îcm ë   µikho¶n  ¹itÖ  ¹  ícngoµi        t  ngo   t i   n   theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ôc  ô  ¹t®éng  ña  ©n  ®Þ c Ng h Nh n   ph v ho   c ng hµng. §i Ò u    16. 1. Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héicã  Ö   èng        h th thanh    éibé  µ  to¸nn   v tham   giah Ö   èng    th thanh    ªnng©n  µng  to¸nli   h trong níc.   2. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn    Þch  ô  ©n  µng  Ò          c¸c d v ng h v thanh    µ  ©n  ü: to¸nv ng qu a) Cung    øng    ¬ng  Ön thanh  c¸cph ti   to¸n; b) Thùc  Ön    Þch  ô    hi c¸cd v thanh    to¸ntrong níc;   c) Thùc  Ön    Þch  ô    é, chihé    hi c¸c d v thu h     b»ng  Òn m Æt   µ  ti   v kh«ng b»ng  tiÒn m Æt;   d) C¸c  Þch  ô    d v kh¸c theo    quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ­ ®Þ c Th ®è Ng h Nh n íc. 3. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héi® îc thùc hiÖn             c¸c nghiÖp  ô  Ò   ¹i v v ngo   hèivµ    kinh doanh  ¹ihèi.   ngo   4.   ©n   µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch    éi ® îc nhËn  y    x∙ h     ñ th¸ccho  vay  ®∙icña  u    chÝnh  Òn  a   ¬ng, c¸c tæ  quy ®Þ ph     chøc  kinh tÕ, tæ      chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi, ch tr         c¸chiÖp  éi,   chøc    Ýnh  ñ,c¸cc¸nh©n    h   tæ  c¸c phiCh ph       trong vµ  µiníc.   ngo   C¸c  Þch  ô    îcthùc hiÖn  õng  ícphï hîp víi®iÒu  Ön,kh¶  d v trªn®     t b       ki   n¨ng  vµ    Çu  ùc tÕ. yªu c th   C h ¬ n g  III C ¬  c Ê u  t æ  c h ø c, q u ¶ n  tr Þ, ® i Ò u  h µ n h, ki Ó m  s o¸t   M ô c  1 ­ C ¬   Ê u  t æ  c h ø c c
 8. 8 §i Ò u  17. Ö   èng  chøc  ña  ©n   µng  Ýnh   H th tæ  c Ng h Ch s¸ch    éi, x∙ h   gå m: 1.Héi së  Ýnh  Æt  ¹ Thñ  «  µ   éi;     ch ® t  i ®HN 2.Së    Giao  Þch,Trung  ©m  o  ¹o,   d   t ®µ t   nh¸nh  ©n  µng  Ýnh  Chi Ng h Ch s¸ch  x∙héicÊp     tØnh; 3. Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi cÊp  x∙ h   huyÖn, Phßng giao  dÞch  éc Chi nh¸nh  ©n  µng  Ýnh  thu     Ng h Ch s¸ch x∙héicÊp       tØnh.   NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  éi  ë  Ýnh, Së   v  h vcc tæ  c H s ch   Giao  dÞch,Trung  ©m  o  ¹o,Chi nh¸nh  µ    t ®µ t     v Phßng  giao dÞch  ùc hiÖn    th   theo    quy ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr §i Ò u    ¬   Êu  chøc  é  18. C c tæ  b m¸y  qu¶n  Þvµ  iÒu  µnh  ña  éi së  tr   ® h c H  chÝnh: 1.Héi ®ång     qu¶n  Þvµ  é  tr   b m¸y  óp viÖc; gi   2.Ban  Ó m     Ki so¸t; 3.Tæng    Gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   4.H Ö   èng  Óm    Óm    éibé.   th ki tra,ki to¸nn   §i Ò u      19. Tæ chøc  é  b m¸y  iÒu  µnh  ña  ë  ® h c S Giao  Þch,Trung  ©m   d   t ®µo  ¹ovµ      t   c¸cChi nh¸nh  bao  å m: g 1.Gi¸m  c, c¸cPhã    ®è     gi¸m  c; ®è 2.C¸c    phßng  chuyªn m«n    nghiÖp  ô; v 3.Phßng  Ó m     Óm    éibé.   Ki tra,ki to¸nn   §i Ò u  20. Phßng giao  Þch  Æt   ¹  d ® t ic¸c huyÖn,  Ën,  µnh  è  qu th ph thuéc Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi cÊp  x∙ h   tØnh  ¬i kh«ng  ã    n  c Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi.Phßng  x∙ h   giao  Þch  ã  d c con  Êu.  Òu  d §i hµnh Phßng  giao dÞch  µGi¸m  c.   l  ®è M ô c  2 ­ H é i ® å n g  q u ¶ n  tr Þ, a n   Ó m  s o¸t  B ki §i Ò u    21. 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ cã  thµnh  tr   12  viªn,gå m   thµnh      09  viªnkiªm  Ö m   nhi vµ  thµnh  03  viªn chuyªn    tr¸ch.09  µnh    th viªn kiªm  Öm   å m   èng  c    nhi g Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc lµ Chñ   Þch  éi ®ång  h Nh n     t H  qu¶n  Þ,08  µnh    tr   th viªncßn  ¹ lµ l    i Thø  ëng  tr hoÆc   Êp ¬ng  ¬ng  ct ® Thø  ëng  ña  é   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch tr c BT    K ho   vµ  Çu ,Bé  § t  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé    X∙    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón  i   n«ng  th«n,ñy    ban  © n   éc,V¨n  D t  phßng  Ýnh  ñ, Phã  ñ   Þch  éi N«ng  Ch ph   Ch t H  d©n  Öt Nam   µ  ã   ñ   Þch  éi  ªnhiÖp  ô   ÷  Öt Nam;  thµnh  Vi   v Ph Ch t H li   Ph n Vi   03  viªn chuyªn    tr¸chgå m:  ñy    ÷ chøc  ã   ñ   Þch  êng  ùc,01  y    01  viªn gi   Ph Ch t th tr   ñ viªngi÷chøc     Tæng  Gi¸m  c,01  y    ÷chøc  ëng  ®è   ñ viªngi   Tr Ban  Ó m   Ki so¸t.
 9. 9 2. NhiÖ m   ú  ña  µnh    éi ®ång    k c th viªnH   qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch  x∙héilµ5        n¨m  µ  ã  Ó  îcbæ   Ö m  ¹ . v c th ®   nhi li 3.  ñ   íng  Ýnh  ñ    Öm,  Ôn  Öm   ñ   Þch, Phã   ñ   Th t Ch ph bæ nhi mi nhi Ch t   Ch tÞch, c¸c ñy    éi  ng      viªn H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  µ  ëng  ®è v Tr Ban  Ó m   Ki so¸t. 4. Phã  ñ   Þch  êng  ùcHéi ®ång    Ch t th tr     qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  µ  ­ ®è v Tr ëng Ban  Ó m     µm  Ö m   ô  êng  ùc ®Ó   ö  ý c¸c c«ng  Öc    Ki so¸tl nhi v Th tr   x l    vi ph¸t sinhhµng  µy  ÷a haikú  äp  ña  éi ®ång    ng gi     h c H   qu¶n  Þ. tr   5. T¹ic¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc        ph tr   Trung  ng; quËn, huyÖn,  Þ    ¬    th x∙, thµnh  è  éc tØnh  îcthµnh  Ëp  ph thu   ®  l Ban  idiÖn  éi ®ång  ®¹   H  qu¶n  Þdo  ñ   tr   Ch tÞch  hoÆc   ã  ñ   Þch  y  Ph Ch t ñ ban  ©n  ©n  ïng cÊp  µm  ëng  nh d c  l Tr ban. Thµnh    phÇn  µ  è îng Ban  idiÖn  éi ®ång  vsl   ®¹   H  qu¶n  Þ nh  tr   kho¶n  §iÒu  µy  ng  1  n nh kh«ng  ã  ¬  Êu  ã  c c c Ph Ban  êng  ùcvµ    µnh    th tr   c¸cth viªnchuyªn tr¸ch. ú  ×nh     Tu t h×nh  ùc  Õ    õng  a   ¬ng  Chñ   Þch  y  th t ë t ®Þ ph do  t ñ ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c quyÕt  nh  ¬  Êu  µnh  Çn, nh©n  ù  µ  Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ c c th ph   s v quy ®Þ th l Ban  i®¹   diÖn  éi ®ång  H  qu¶n  Þ. tr 6. Gióp  Öc  éi  ng    vi H ®å qu¶n  Þ cã  tr   Ban  chuyªn     Ên  å m   gia t v g chuyªn  viªncña    µnh  µ thµnh    éi ®ång    c¸c ng l  viªnH   qu¶n  Þ do    µnh  ö  µ  ét  tr   c¸c ng cvm sè chuyªn    Chñ   Þch  éi  ng  gia do  t H ®å qu¶n  Þ ra  Õt  nh  Êp  Ën. tr   quy ®Þ ch thu   Gióp  Öc  vi Ban  idiÖn  éi  ng  ®¹   H ®å qu¶n  Þ c¸c cÊp  Gi¸m  c  tr     do  ®è Chi  nh¸nh  Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi cïng  Êp, Gi¸m  c  x∙ h   c  ®è Phßng  giao  Þch  ¶m   d ® nhiÖ m. 7. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Ban  idiÖn  éi  ng  tr   ®¹   H ®å qu¶n  Þ c¸c cÊp  îc sö  tr     ®  dông  é  b m¸y  µ  v con  Êu  ña  ©n   µng  Ýnh  d c Ng h Ch s¸ch    éi ®Ó   ùc  Ön  x∙ h   th hi nhiÖ m  ô  ña  ×nh. vc m   §i Ò u 22. Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªnkh¸c trong Héi  ng      ®å qu¶n  Þ tr   kh«ng  îcñy  Òn  ®   quy cho  ÷ng  êikh«ng  nh ng   ph¶ilµthµnh    éi ®ång     viªnH   qu¶n  trÞthùc hiÖn  Ö m  ô,quyÒn  ¹n cña  ×nh.     nhi v  h  m §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång  23. Nhi v v quy h c H   qu¶n  Þ tr 1.Tr×nh  ñ íng ChÝnh  ñ:   Th t   ph a) Quy Õt  nh  ÷ng    ®Þ nh thay ® æi    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt c¸c 1  31     Tæ   chøc  Ýn  ông  i víi ©n  µng  Ýnh  td ®è    Ng h Ch s¸ch x∙héi;    b) Phª  Öt  Òu  Ö; söa  æi, bæ   duy §i l   ®   sung  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t §i l v tæ  v ho   ®éng  ña  ©n  µng  Ýnh  c Ng h Ch s¸ch x∙héi;    c) C¸c  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch  Ýn  ông  i  íitæ  td ®è v   chøc  µ    ©n  éc  v c¸ nh thu diÖn  îcvay  èn  ®∙itõNg ©n  µng  Ýnh  ®  v u      h Ch s¸ch x∙héi;    d) Møc    Êtcho    l∙su   i vay  ®∙i; u  ®)    Ö m,  Ôn  Ö m   ñ   Þch,Phã  ñ   Þch  êng  ùc,Tæng   Bæ nhi mi nhi Ch t   Ch t th tr   gi¸m  c, Trëng  ®è   Ban  Ó m     µ    y    Ki so¸tv c¸c ñ viªn kh¸c cña  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ tr   Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héi.    2. Xem   Ðt  ×nh    ¬    x tr c¸c c quan qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   Òn  ÷ng  l  n   th quy nh c«ng  Öc  Tæng  vi do  Gi¸m  c  ×nh: ®è tr
 10. 10 a) K Õ   ¹ch tÝn  ông  µ  Õ   ¹ch tµichÝnh  µng    ho   d v k ho     h n¨m; b) Xö  ýc¸crñiro trongqu¸ tr×nh ho¹t®éng;   l                c)Quy Õt    µis¶n  µ  µichÝnh    to¸nt   v t  n¨m; d)  Õ     Òn ¬ng; quy  Õ   Ch ®é ti l   ch qu¶n  ý tµichÝnh; chÕ         Ý   l      ®é chi tr¶ ph dÞch  ô  y  v ñ th¸c, ïlao,hoa  ång.      th h   3.Héi ®ång     qu¶n  ÞtrùctiÕp ra quyÕt ®Þnh: tr          a) Ban  µnh    b¶n  h c¸c v¨n  quy  nh  Ò:  ¹t®éng  ña  éi  ng  ®Þ v ho   c H ®å qu¶n  trÞ,Ban  Ó m     Ki so¸t,  Tæng  Gi¸m  c; ®è b) Phª  Öt b¸o c¸o hµng    duy       n¨m  ña  ëng  c Tr Ban  Ó m   Ki so¸t; c) Xem   Ðt  Öc  ëi kiÖn  x vi kh   hoÆc   Þ   Ön  ªnquan  n   ©n   µng  b ki li   ®Õ Ng h ChÝnh s¸ch x∙héi;    d) Quy Õt  nh    Õ;  ¬  Êu  chøc  é    ®Þ biªnch c c tæ  b m¸y qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h t¹  ôsë  Ýnh; c¬  Êu  chøc  é  i   ch tr   c tæ  b m¸y  iÒu  µnh  ña    ® h c chinh¸nh  µ      v c¸c tæ chøc  kh¸c trong h Ö   èng  ©n   µng  Ýnh      th Ng h Ch s¸ch x∙héi;Quy  Õ   µm  Öc,      ch l vi   Quy  Õ    ¬ng; Quy  Õ   ch tr¶ l   ch khen  ëng, kû  Ët ¸p  ông  th   lu   d trong  ©n   µng  Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héi;      ®) Ban  µnh  h Quy  Õ   Ò   chøc  µ  ¹t®éng  Óm    Óm    éi ch v tæ  v ho   ki tra,ki to¸nn   bé  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e) Th«ng    qua  Õ   ¹ch  ö  ông    ng  µng  k ho sd lao ®é h n¨m, b¸o    ¹t®éng     c¸o ho   hµng  ý, 6  qu   th¸ng vµ  µng   h n¨m; b¸o c¸o  µichÝnh  t  tæng  îp  µ  h v quyÕt  to¸n  hµng  n¨m  ña  ©n  µng  Ýnh  c Ng h Ch s¸ch x∙héi;    g)  Êp   µnh  Õ     Ch h ch ®é b¸o c¸o  nh   ú  µ  t  Êt      ¬  ®Þ k v ®é xu lªn c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íctheo quy  nh; l  n    ®Þ h) KiÓ m       ¹t®éng  ña    trac¸cho   c Ban  idiÖn  éi ®ång  ®¹   H  qu¶n  Þc¸ccÊp; tr     i)Quy Õt  nh   Ò   ©n  ù    ®Þ v nh s Ban  Ó m   Ki so¸t;m ë,    s¸p  Ëp,  Ê m     nh ch døt ho¹t®éng  ë     S giao  Þch, Trung  ©m   o  ¹o,c¸c Chi  d   t ®µ t     nh¸nh  µ  v Phßng  giao  dÞch. 4.Thùc  Ön    Ö m  ô    hi c¸cnhi v kh¸c® îcgiao.    §i Ò u    Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång  24. Ch ®é l vi c H   qu¶n  Þ tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ 3  tr   th¸ng häp  ét  Çn,do  ñ   Þch  éi ®ång    m l   Ch t H  qu¶n  trÞ (hoÆc  êi ® îcñy  Òn)  iÖu tËp  µ  ñ  ×.Phiªn häp  ña  éi ®ång    ng     quy tr   v ch tr     c H  qu¶n  Þph¶icã  t  Êt 1/2 sè  µnh    éi ®ång  tr     Ý nh     th viªnH   qu¶n  Þ.Trong  êng  îp tr   tr h  cÇn  Õt, éi ®ång  thi     H qu¶n  Þ cã  Ó  äp  tr   th h phiªnbÊt th ng      ê theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ hoÆc   ëng  tr   Tr Ban  Ó m     Ki so¸thoÆc  Tæng  Gi¸m  ®èc  hoÆc     trªn50%   è  µnh    éi ®ång  s th viªnH   qu¶n  Þ. tr 2. C¸c  phiªn häp  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ cã  éi dung  ªnquan  n   tr   n   li   ®Õ chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc cña    é,  µnh  l  n  c¸c B ng kh«ng  ã  µnh    c th viªn tham    éi gia H   ®ång  qu¶n  Þ, chÝnh  tr   quyÒn   a   ¬ng,  ®Þ ph c¸c  chøc  tæ  kinh  Õ, tæ  t   chøc  chÝnh  Þ ­ x∙ héi,c¸c héi,c¸c hiÖp  éi,c¸c tæ  tr               h     chøc    Ýnh  ñ  ×  êi  phiCh ph th m ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    ¬    c th quy c c¸cc quan  chøc    tæ  ®ã tham  ù  d phiªnhäp.   C¸c  phiªnhäp  ã  éidung    cn  c«ng  Öc  ªnquan  n   Òn  îvµ  Üa  vi li   ®Õ quy l   ngh i vô  ña  êi lao ®éng  c ng     trong Ng ©n   µng  ×  êi  idiÖn    h th m ®¹   C«ng  oµn  µnh  ® ng
 11. 11 ® Õ n   ù. d §¹idiÖn    ¬    c¸c c quan, tæ    chøc  îc m êi  ù  äp  ãi trªncã  Òn    ®  d h n     quy ph¸t biÓu  ng  nh kh«ng  îctham    Óu  Õt. ®  giabi quy 3. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ lµm  Öc  tr   vi theo  Õ     Ëp  Ó, biÓu  Õt  ch ®é t th   quy theo  ®a  è.M äi  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  s  quy   c H  qu¶n  Þph¶i® îcqu¸ b¸n sè  µnh    tr           th viªn cña  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ t¸nthµnh,nh÷ng  µnh    ¾ng  Æt   ¹  tr       th viªnv m tiphiªn häp    ph¶i tham    gia  Óu  bi quyÕt  b»ng  v¨n b¶n. Trêng  îp  è    Õn  Óu    h s ý ki bi quyÕt  ngang  nhau, th×  Õt  nh  èi cïng  éc  Ò     Õn  ña  ñ   Þch  éi   quy ®Þ cu   thu v ý ki c Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ.Thµnh    éi ®ång  tr   viªnH   qu¶n  Þ cã    Õn  tr   ý ki kh¸c víi     Þ  Õt, ngh quy   quyÕt  nh  ña  éi ®ång  ®Þ c H  qu¶n  Þcã  Òn  tr   quy b¶o u    Õn  ña  ×nh,  l ý ki c m trong   thêigian cha  ã  Õt  Ën  ña  Êp  ã  Èm  Òn  Én      c k lu c c c th quy v ph¶ichÊp  µnh  Þ     h ngh quyÕt,quyÕt  nh  ña  éi ®ång    ®Þ c H  qu¶n  Þ.ý  Õn  tr   ki b¶o u  îc lËp  µnh    l ®   th v¨n b¶n,cã  ÷  ý  ña  êib¶o u  µ  îcl kÌm  Þ  Õt,quyÕt  nh  ã  ªn   ch k c ng   l v ®  u  ngh quy   ®Þ c li   quan. 4. NghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi ®ång    quy   ®Þ c H  qu¶n  Þ cã  Ýnh  ¾t  éc  tr   t b bu thi µnh   h trong toµn  Ö   èng  ©n  µng  Ýnh    h th Ng h Ch s¸ch x∙héi.      §i Ò u    êng  ùcHéi ®ång  25. Th tr     qu¶n  Þ lµm ét  ¬ng  tr     ph thøc lµm  Öc    vi trong ®iÒu  Ön  éi ®ång    ki H   qu¶n  ÞphÇn  ínlµthµnh    tr   l   viªnkiªm  Öm.  êng  nhi Th trùc Héi  ng    ®å qu¶n  Þ kh«ng  tr   ph¶i lµ m ét  Êp     c qu¶n  Þ ®iÒu  µnh. Thêng  tr   h   trùcHéi ®ång     qu¶n  Þthùc hiÖn  ÷ng  Ö m  ô  tr     nh nhi v sau  y: ®© 1. §Þnh  ú  µng    kh th¸ng häp  ¸nh    Õt    ® gi¸k qu¶  ¹t®éng  ho   trong kú  µ  ù    vd ¸n,kÕ   ¹ch ho¹t®éng  ú    ho     k sau  ña  c Tæng  Gi¸m  c; ®è   2. Xem   Ðt  x c¸c  c«ng  Öc  Êp  Õt do  vi c thi   Tæng  Gi¸m  c,  ëng  ®è Tr Ban  KiÓ m   so¸t,   ý  éi ®ång    kH   Th qu¶n  ÞkiÕn  Þ; tr   ngh 3. Gióp  éi ®ång    H  qu¶n  Þ,Chñ   Þch  éi ®ång  tr   t H  qu¶n  Þ x©y  ùng    tr   d c¸c v¨n b¶n, chØ   Þ    iÓn    th ®Ó tr khai c¸c  Ö m   ô  éc  Èm     nhi v thu th quyÒn  ña  éi c H  ®ång  qu¶n  Þvµ  tr   (hoÆc)  ña  ñ  Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þ; tr 4.ChuÈn  Þ  éidung  ú  äp  éi ®ång    bn  kh H  qu¶n  ÞliÒn kÒ; tr     5. Thêng  ùcHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ häp  Êt  êng  Õu  Êy  Çn  Õtvµ  tr   b th n th c thi   cã  Òn  iÖu tËp    µnh    éi  ng  quy tr   c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ cã  ªnquan      tr   li   ®Ó gi¶i quyÕt c«ng  Öc  t  Êt.   vi ®é xu §i Ò u    Ö m   ô  ña  ñ  Þch  éi ®ång  26. Nhi v c Ch t H  qu¶n  Þ tr 1. ChØ   o  µ  Þu    ®¹ v ch tr¸chnhiÖm   Ò     ¹t®éng  ña  éi ®ång    v c¸c ho   c H  qu¶n  trÞ. 2. Thay  Æt   éi ®ång    m H  qu¶n  Þ cïng  tr   Tæng  Gi¸m  c  ý  Ën  èn  µ  ®è k nh vv c¸cnguån  ùckh¸cdo  µ   ícgiao.   l    Nh n   3.Ký        c¸cv¨n b¶n  éc thÈm  Òn  ña  éi ®ång  thu   quy c H  qu¶n  Þtr×nh c¸cc¬  tr      quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn. l  n   th quy 4. Ký    Þ  Õt,quyÕt  nh  µ        c¸c ngh quy   ®Þ v c¸c v¨n b¶n hoÆc  th«ng qua    c¸c v¨n b¶n  éc thÈm  Òn  ña  éi ®ång    thu   quy c H   qu¶n  Þ. tr
 12. 12 5.Chñ  ×c¸cphiªnhäp  éi ®ång    tr       H  qu¶n  Þ. tr 6. Ph ©n    c«ng  Ö m   ô  µ  «n  c  Öc  ùc hiÖn  Öm   ô  ña    nhi vv® ®è vi th   nhi v c c¸c thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ. tr 7. Bæ   Öm,  Ôn  Öm,  iÒu  ng    ã    nhi mi nhi ® ®é c¸c Ph Tæng Gi¸m  c, Gi¸m  ®è   ®èc      c¸c chinh¸nh  Êp  c tØnh,Së     giao dÞch,Trung  ©m  o  ¹o.Quy Õt  nh       t ®µ t   ®Þ chÊp  Ën  µnh    thu th viªnBan chuyªn giatvÊn  c¸cc¬       do    quan  ÷u  h quan    ö. ®Ò c 8. Quy Õt  nh  Öc  ùc hiÖn  Óm     ®Þ vi th   ki to¸n ®éc  Ëp  nh  ú    l ®Þ k hoÆc   t  ®é xuÊtho¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh     c Ng h Ch s¸ch x∙héi.    §i Ò u   NhiÖ m   ô  ña  ã  ñ  Þch  êng  ùcHéi ®ång  27.   v c Ph Ch t th tr     qu¶n  Þ tr 1. Gi¶iquyÕt       c¸c c«ng  Öc    vi ph¸tsinh hµng  µy  ÷a 2  ú  äp  ña  éi    ng gi   k h c H ®ång qu¶n  Þvµ  êng  ùcHéi ®ång  tr   Th tr     qu¶n  Þ. tr 2.§iÒu  µnh  ¹t®éng  ña    h ho   c Ban chuyªn giatvÊn.      3.Thùc  Ön    Ö m  ô  îcChñ  Þch  éi ®ång    hi c¸cnhi v®  t H  qu¶n  Þñy  Òn. tr   quy 4. Thêng    xuyªn b¸o c¸o  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ vÒ   Õt  tr   k qu¶  ùc th   hiÖn c¸c  Öm   ô  îc giao  µ  Þu  nhi v®  v ch tr¸ch nhiÖ m   íc Chñ   Þch  éi  ng    tr   t H ®å qu¶n  ÞvÒ     Õt ®Þnh  ña  × nh. tr   c¸cquy   cm §i Ò u 28. Gióp  Öc  éi  ng    vi H ®å qu¶n  Þ,Thêng  ùc Héi  ng  tr   tr   ®å qu¶n  trÞcã    ý  éi ®ång    Th k H   qu¶n  Þ tr   Th  ý  éi ®ång  kH   qu¶n  Þdo  tr   V¨n  phßng  Tæng  Gi¸m  c  ¶m   Ö m,  ã  ®è ® nhi c nhiÖ m  ô: v 1. ChuÈn  Þ  éidung  µ    iÒu  Ön,ph¬ng  Ön lµm  Öc  Çn  Õt   bn  v c¸c ® ki   ti   vi c thi   cho    c¸cphiªnhäp  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þvµ  êng  ùcHéi ®ång  tr   Th tr     qu¶n  Þ. tr 2. Ghi  Ðp      ch biªn b¶n    c¸c phiªnhäp  éi ®ång    H  qu¶n  Þ,Thêng  ùcHéi tr   tr     ®ång qu¶n  Þ. tr 3.So¹n    th¶o c¸cnghÞ  Õt,quyÕt ®Þnh, th«ng  cña       quy       b¸o  c¸cphiªnhäp.   4.Qu¶n  ý,u  ÷hå  ¬,tµiliÖu cña  éi ®ång    l   gi   s       l H  qu¶n  Þ. tr 5.Dù       to¸nkinh phÝ      c¸cphiªnhäp.   §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  29. Nhi v  h c Ban  idiÖn  éi ®ång  ®¹   H  qu¶n  Þ tr   c¸ccÊp   1. Tæ     chøc  ùc hiÖn    Þ  Õt,quyÕt  nh  ña  éi ®ång  th   c¸c ngh quy   ®Þ c H  qu¶n  trÞvµ    Ban  idiÖn  éi ®ång  ®¹   H  qu¶n  ÞcÊp  tr   trªn. 2. Duy Öt  Õ   ¹ch    k ho huy  ng  èn  µ  ®é v v cho  vay    a   µn    ×nh trªn®Þ b ®Ó tr   cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt.Ban  idiÖn  éi ®ång  duy   ®¹   H  qu¶n  Þ ® îc quyÒn  tr     tæ chøc  khaith¸c,tËp      trung c¸c nguån  èn         v ®Ó bæ sung  èn  v cho  vay  ¹  a   ti ®Þ ph¬ng.  3. Tæ     chøc chØ  o  µ  «n  c  Öc  ùc hiÖn  µn  µnh  Õ   ¹ch ®¹ v ® ®è vi th   ho th k ho   tÝn  ông    a  µn. d trªn®Þ b
 13. 13 4. ChØ   o  Óm       ®¹ ki tra,gi¸m      s¸tc¸c bªn  Ën  y    nh ñ th¸ccho vay  ùc hiÖn  th   ®óng  Ýnh  ch s¸ch vµ  Õ       ch ®é nghiÖp  ô  v theo quy  nh.   ®Þ 5. Phèihîp víi   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héichØ  o  µnh  Ëp              tæ  c¸c ch tr         ®¹ th l c¸c Tæ tiÕtkiÖm  µ    v vay  èn. v 6. Nghiªn cøu, tæng  îp,®Ò   Êt víiHéi  ng        h  xu     ®å qu¶n  Þ tr×nh  Ýnh  tr   Ch phñ    bæ sung,söa  æi, ban  µnh  Ýnh    ®   h ch s¸ch tÝn  ông  i víingêinghÌo vµ    d ®è         c¸c®èi t ng chÝnh     î   s¸ch kh¸c.   7. ChÊp  µnh  Õ       h ch ®é thØnh  Þ, b¸o  th   c¸o    Êp    µ    ¬  lªn c trªnv c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íctheo quy  nh. l  n    ®Þ §i Ò u    Õ     µm  Öc  ña  30. Ch ®é l vi c Ban chuyªn giatvÊn      C¸c  µnh    th viªnBan chuyªn gia t vÊn  µm  Öc       l vi theo  Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   do  éi ®ång  H  qu¶n  Þ quy  nh;  ã  Ö m   ô  tr   ®Þ c nhi v tham  u  óp  Öc  ùc tiÕp m gi vi tr     cho  µnh  th viªn Héi  ng     ®å qu¶n  Þ  éc  é,  µnh  ×nh,  ng   êi cã  tr thu B ng m ®å th   nhiÖ m   ô   Ên  v tv cho  éi ®ång  H  qu¶n  Þ vÒ   ÷ng  ñ  ¬ng, chÝnh  tr   nh ch tr   s¸ch,c¬    chÕ   ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh  ho   c Ng h Ch s¸ch    éi,c¸c v¨n  x∙ h     b¶n  éc  Èm   thu th quyÒn  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr §i Ò u    31. Ban  Ó m   Ki so¸t 1. Ban  Ó m     ã  èithiÓu  thµnh    Ki so¸tc t   5  viªn,trong ®ã   ã  t  Êt 3  µnh      c Ý nh   th viªnchuyªn tr¸ch, thµnh         2  viªnkiªm  Ö m   ña  é   µi chÝnh  µ  ©n   µng  nhi c BT  v Ng h Nhµ   ícdo    ¬  n   haic quan  µy    ö. n ®Ò c   2. Trëng    Ban  Ó m     µ thµnh    éi  ng  Ki so¸tl   viªn H ®å qu¶n  Þ do  ñ   íng tr   Th t   ChÝnh  ñ    Ö m.  ph bæ nhi C¸c  µnh    th viªnkh¸c do  ñ   Þch  éi ®ång    Ch t H  qu¶n  Þ tr   bæ   Öm,  Ôn  Öm. nhi mi nhi 3.NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n cña    v  h  Ban  Ó m   Ki so¸t: a) KiÓ m     ¹t®éng  µichÝnh, gi¸m    Öc  Êp  µnh  Õ     ¹ch    traho   t    s¸tvi ch h ch ®é h to¸n,ho¹t®éng  ña  Ö   èng  Óm     Óm       c h th ki tra,ki to¸n néi bé  ña  ©n   µng      c Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héi;    b)  Ó m     Öc  Êp  µnh  ñ  ¬ng, chÝnh  Ki travi ch h ch tr   s¸ch,ph¸p  Ëtvµ  Þ    lu   ngh quyÕt cña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ; tr c)  È m   nh   Th ®Þ b¸o c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m    ®Ó b¸o c¸o  íiHéi  ng  v  ®å qu¶n  Þ; tr d)  îc sö  ông  Ö   èng  Óm     Óm   §  d h th ki tra,ki to¸n néi bé    ùc hiÖn        ®Ó th   c¸c nhiÖ m  ô  ña  ×nh; vc m ®) Th«ng qua  Ö m   ô  Óm  nhi v ki so¸t, Õn  Þ  íi éi ®ång   ki ngh v     H qu¶n  Þc¸c tr     biÖn ph¸p    bæ sung, söa  æi, c¶itiÕn  ¹t®éng  ña  ©n   µng    ®    ho   c Ng h theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   e) C¸c  Ö m  ô    nhi v kh¸c® îcgiao.    4.Trëng    Ban  Ó m     ã  Ö m  ô,quyÒn  ¹n: Ki so¸tc nhi v  h a) Tæ     chøc  ùc hiÖn  Öm  ô  th   nhi v quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i 3  n b) B¸o  kÕt  c¸o  qu¶  ¹t®éng  Óm     nh  ú  ho   ki so¸t®Þ k trong c¸c kú  äp  éi   h H 
 14. 14 ®ång  qu¶n  Þvµ  tr   ph¶ib¶o  ¶m   Ýnh  Ýnh      ® t ch x¸c,trung thùc,hîp ph¸p  ña         c c¸c b¸o c¸o ®ã.    §i Ò u 32. Chi  Ý   ¹t®éng  ña  éi  ng    ph ho   c H ®å qu¶n  Þ,Ban  i diÖn  tr   ®¹   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ c¸c cÊp, Ban  tr       chuyªn     Ên, Ban  Ó m     îc h¹ch gia t v   Ki so¸t®     to¸nvµo    Ý    chiph qu¶n  ýcña  ©n  µng  Ýnh  l  Ng h Ch s¸ch x∙héi.    C¸c  µnh    th viªnkiªm  Ö m   éi  ng  nhi H ®å qu¶n  Þ,Ban  idiÖn  éi  ng  tr   ®¹   H ®å qu¶n  Þ c¸c cÊp, Ban  tr       chuyªn      Ên, Ban  Ó m     îc hëng  ïlao vµ  gia t v   Ki so¸t®   th     c¸cquyÒn  îkh¸ctheo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   l i     ®Þ c BT  M ô c  3 ­ T æ n g  Gi¸ m  ® è c  v µ  b é  m ¸ y  gi ó p  Ö c vi §i Ò u    Òu  µnh  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh      éilµ 33. §i h ho   c Ng h Ch s¸ch x∙h     Tæng  Gi¸m  c, gióp  Öc  ®è   vi Tæng   Gi¸m  c  ã  ét  è  ã  ®è c m s Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è vµ  é  b m¸y  chuyªn m«n    nghiÖp  ô. v §i Ò u 34.  Tæng  Gi¸m  c  µ ®¹i diÖn  ®è l     ph¸p  ©n  ña  ©n   µng  nh c Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héi,lµngêichÞu          tr¸chnhiÖ m   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ,tr cph¸p tr   í     luËtvÒ   Öc  chøc  iÒu  µnh    ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh    vi tæ  ® h c¸c ho   c Ng h Ch s¸ch  x∙héi.    §i Ò u 35. ã    Ph Tæng  Gi¸m  c  µ ngêi gióp  ®è l     Tæng  Gi¸m  c  iÒu  ®è ® hµnh  ét  m hoÆc   ét  è  Ünh  ùc  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh  m sl v ho   c Ng h Ch s¸ch    x∙ héitheo ph©n      c«ng  ña  c Tæng  Gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸chnhiÖ m  ícTæng    tr   Gi¸m  ®èc, tr cph¸p luËtvÒ   Ö m  ô  îcTæng    í      nhi v®  Gi¸m  c  ©n  ®è ph c«ng. §i Ò u    36. Tæng  Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng Gi¸m  c  µnh÷ng  êikh«ng  ®è l   ng   thuéc ®èi t ng quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸cTæ      î   ®Þ ti  40      chøc  Ýn  ông,c  ót¹ ViÖt td   tr   i    Nam  trong  êigian  ¬ng  Ö m,  ã  ×nh    th   ® nhi c tr ®é chuyªn m«n, n¨ng  ùc ®iÒu  l  hµnh  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi.    §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  37. Nhi v  h c Tæng  Gi¸m  c. ®è 1. Tæ     chøc  iÓn khaithùc hiÖn    Þ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi tr       c¸c ngh quy   ®Þ c H  ®ång qu¶n  Þ. tr 2. Tæ     chøc  iÒu  µnh    ¹t®éng  ® h c¸cho   nghiÖp  ô  ña  ©n  µng  Ýnh  v c Ng h Ch s¸ch x∙héi.      3. Cïng  ñ   Þch  éi ®ång    Ch t H  qu¶n  Þký  Ën  èn  µ    ån  ùckh¸c tr   nh v v c¸c ngu l     do  µ   ícgiao. Nh n     4.Ban  µnh        h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  nghiÖp  ô. v 5. Ký      c¸c v¨n  b¶n, tho¶  c,hîp  ng,    í  ®å chøng    ña  ©n   µng  Ýnh  th c Ng h Ch s¸ch x∙héitrong c«ng    i néi, i ngo¹isau    ã    Õn  Èn  cña  éi        t¸c®è       ®è   khic ý ki chu y  H  ®ång  qu¶n  Þ. tr
 15. 15 6. Tæ     chøc  o  ¹otaynghÒ,  ®µ t     phæ   Õn    ñ  ¬ng,chÝnh  bi c¸c ch tr   s¸ch,quy    chÕ   Ò   v nghiÖp  ô. v 7.Tr×nh  éi ®ång    H  qu¶n  Þ: tr a) C¸c    c«ng  Öc  vi quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Òu  Ö  µy; ®Þ t  i 2  23  §i l n b) Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  §i l v tæ  v ho   c Ng h ChÝnh s¸ch x∙héi;    c)M ë,  µnh  Ëp,s¸p nhËp, chiat¸ch, Ê m     ¹t®éng        th l        ch døt ho   c¸cChi nh¸nh  vµ    chøc  c¸ctæ  kh¸ctrong h Ö   èng  ©n  µng  Ýnh      th Ng h Ch s¸ch x∙héi.    8. Ban  µnh    h Quy  Õ   iÒu  µnh  ¹  éi  ë  Ýnh, Chi  ch ® h tiH s ch   nh¸nh, Phßng    giao  Þch  µ    chøc  d v c¸c tæ  kh¸c thuéc  ©n   µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch    éi sau    x∙ h   khi cã    Õn  Èn  cña  ñ  Þch  éi ®ång  ý ki chu y  Ch t H  qu¶n  Þ. tr 9. Bæ   Öm,  Ôn  Öm,  iÒu  ng      nhi mi nhi ® ®é c¸c chøc danh trong h Ö   èng    th nh  sau:  a)  ëng  Tr phßng, Phã   ëng    Tr phßng, Trëng    ban, Phã   ëng    Tr ban chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  ¹ Héi së  Ýnh; v t     ch i   b) Phã    Gi¸m  c  ë  ®è S giao dÞch  éc Héi së  Ýnh;   thu     ch   c)Phã    Gi¸m  c      ®è c¸cChi nh¸nh  µ    chøc  ùcthuéc; v c¸ctæ  tr   d) Trëng    phßng  Õ   K to¸n,Trëng    phßng  Ó m       Ó m     éibé  ña  Ki tra­ Ki to¸nn   c Së  giao dÞch,c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  Êp        Ng h c tØnh  µ    chøc  ùcthuéc. v c¸ctæ  tr   C¸c  chøc  danh  kh¸c thuéc Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh       Ng h Ch s¸ch x∙héicÊp       tØnh  µ  n  Þ  ùcthuéc Ng ©n   µng  Ýnh  v ®¬ v tr     h Ch s¸ch x∙héicÊp       tØnh  Gi¸m  do  ®èc    Chi nh¸nh  ©n  µng  Êp  Ng h c tØnh    Ö m,  Ôn  Ö m  µ  iÒu  ng. bæ nhi mi nhi v® ®é 10.S¬   Õt,tæng  Õt    ¹t®éng   k  k c¸c ho   theo  nh  ú  µ  t  Êt;®¸nh    ®Þ k v ®é xu   gi¸ ph¹m    vi¶nh  ëng  ña    ¹t®éng  ×nh Héi ®ång  h c c¸cho   tr     qu¶n  Þ. tr   11. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ùc tiÕp    tr   qu¶n  ý,b¶o  ån,ph¸ttr Ón vèn  µ  µi l  t   i   v t  s¶n  ña  ©n  µng. c Ng h 12.ChÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   ÷ng    v nh cam   Õt  ña  ×nh  íi kcm v  kh¸ch hµng.   13.  ¹idiÖn  §  ph¸p  ©n   ©n   µng  Ýnh  nh Ng h Ch s¸ch    éi tr c ph¸p  Ët x∙ h   í   lu   trong viÖc  è tông,tranh chÊp, thanh  ý,gi¶ithÓ  µ    t        l    v trong quan  Ö   èc  Õ    h qu t li   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh  ®Õ ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héi.    14. Ch Þu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  éi ®ång  s¸tc H   qu¶n  Þ,Ban  Ó m     tr   Ki so¸t vµ    ¬  c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn. l  n   th quy 15. B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þ vµ    ¬  tr   c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm   l  n   th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   16.Thùc  Ön    Ö m  ô    hi c¸cnhi v kh¸c® îcgiao.    §i Ò u    Õ     ëng  ©n  µng  Ýnh      éido  èng  c  38. K to¸ntr Ng h Ch s¸ch x∙h   Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc bæ   Ö m,  Ôn  Ö m   h Nh n   nhi mi nhi theo    Þ   ña  éi  ng  ®Ò ngh c H ®å qu¶n  Þsau    ã  tr   khic tho¶ thuËn  ña  é  µichÝnh.K Õ     ëng  ã  Öm   ô    c BT    to¸ntr c nhi v vµ  Òn  ¹n theo quy  nh  ña  quy h    ®Þ c ph¸p luËt.    
 16. 16 §i Ò u    phßng  39. C¸c  (ban)chuyªn m«n      nghiÖp  ô    ôsë  Ýnh  ã  v ë tr   ch c chøc n¨ng tham  u,gióp Héi ®ång  m     qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è trong qu¶n  ý   l  vµ  iÒu  µnh  ® h c«ng  Öc  ña  ©n  µng  Ýnh  vi c Ng h Ch s¸ch x∙héi.C¬   Êu  chøc,       c tæ    chøc n¨ng, nhiÖ m   ô  ña      v c c¸c phßng  (ban) chuyªn    m«n, nghiÖp  ô  Héi v do    ®ång qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. tr     M ô c  4 ­ H Ö  th è ng  Ó m  tra, Ó m  to¸n n éi b é ki  ki §i Ò u 40. 1. H Ö   èng  Óm     Óm     th ki tra,ki to¸n néi bé  éc  é      thu b m¸y  iÒu  µnh  ña  ® h c Tæng  Gi¸m  c, gióp Tæng  ®è     Gi¸m  c  iÒu  µnh  Ö m   ô  Óm    ®è ® h nhi v ki to¸ntrong  toµn  Ö   èng.Nh÷ng  µnh    éc h Ö   èng  Óm     Óm     éibé  h th   th viªnthu   th ki tra,ki to¸nn   kh«ng kiªm  Ö m    nhi c¸cc«ng  Öc  vi kh¸ccña  ©n  µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch x∙héi.    2.H Ö   èng  Óm    Óm    éibé  ùc hiÖn    th ki tra,ki to¸nn   th   theo Quy  Õ   ña  éi   ch c H   ®ång qu¶n  Þ. tr 3.Nh ©n    Óm    Óm    éibé    viªnki tra,ki to¸nn   ph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu chung  cña  ©n    ©n  µng  µ  ã  nh viªnNg h v c thªm      Èn  c¸ctiªuchu sau  y: ®© a) HiÓu  Õtph¸p luËt,   bi      th«ng  ¹onghiÖp  ô  µ   × nh  ¶m   Ën; th   vm m ® nh b) Cã     b»ng  ihäc  ®¹   hoÆc   cao  ng   Ò   ©n  µng,kinh tÕ,kÕ     µi ®¼ v ng h       to¸nt   chÝnh; c) Cã   êigian c«ng    éc lÜnh  ùc  ©n  µng,tµichÝnh  t  Êt lµ   th     t¸cthu   v ng h    Ý nh     3  n¨m. 4.NhiÖ m   ô  ña  Ö   èng  Óm    Óm    éibé:   v c h th ki tra,ki to¸nn   a) KiÓ m     Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p luËt;   b) KiÓ m       ¹t®éng    to¸nc¸cho   nghiÖp  ô  v theo ®Þnh  ú;   k c) ChÊp  µnh    h nghiªm  óc chÕ     t  ®é b¸o    Óm     Óm     c¸o ki tra,ki to¸ntheo    quy ®Þnh, ph¶ib¸o ngay  íi      v  Tæng Gi¸m  c  ÷ng  ô  Öc    ®è nh v vi ph¸tsinh®ét  Êt;   xu d) C¸c  Ö m  ô    nhi v kh¸cdo    Tæng  Gi¸m  c  ®è giao. 5.Quy Òn  ¹n cña  Ö   èng  Óm    Óm    éibé:   h  h th ki tra,ki to¸nn   a) Yªu  Çu  c c¸c  é   Ën  b ph nghiÖp  ô  µ  v v c¸c  ©n   nh viªn trùc tiÕp  µm      l nghiÖp  ô    ×nh c¸c c«ng  Öc  ∙  µm, ®ang  µm, xuÊt tr×nh c¸c v¨n b¶n  v gi¶itr     vi ® l   l        chØ   o, chøng  õ,sæ   ®¹   t  s¸ch    Ðp  µ    µiliÖu  ã  ªnquan  ghi ch v c¸c t   c li   kh¸c (khi    cÇn  Õt) thi   trongho¹t®éng    ôc  ô  Öc  Óm       ®Ó ph v vi ki trahoÆc   Óm  ki to¸n; b) § Ò   Þ    ngh Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µnh  Ëp  oµn  Óm    óc  ®è th l® ki tra,ph tra®Ó   ùc hiÖn    Ö m  ô  Óm    Óm      Çn  Õt;   th   c¸cnhi v ki tra,ki to¸nkhic thi c)Trëng    phßng  Ó m     Óm    éibé  îctham  ù    éc  äp    Ki tra,ki to¸nn   ®   d c¸ccu h do Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tr ÖutËp; ®è   i   d)  Õn  Þ  Ki ngh Tæng   Gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  ö  ýtheo  Èm  Òn  ®è x l   th quy ®èi víi ÷ng  n  Þ, c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m     nh ®¬ v     ch viviph ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng; Ng h ®)  C¸c  Òn  quy kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c Tæng  Gi¸m  c. ®è
 17. 17 C h ¬ n g  IV T µ i c h Ý n h, h ¹ ch to¸n,  b¸o c¸o, ki Ó m  to¸n  M ô c  1 ­ T µ i c h Ý n h §i Ò u    ©n  µng  Ýnh      éithùc hiÖn  Õ     µichÝnh  41. Ng h Ch s¸ch x∙h     ch ®é t   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c Ch ph v h   c BT  §i Ò u    èn  ¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh      éi 42. V ho   c Ng h Ch s¸ch x∙h   1.Vèn  µ    ü:   v c¸cqu a) Vèn  iÒu  Ö;   ® l b) C¸c  ü  ù  ÷bæ   qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,quü  u     v® l  ®Ç t ph¸ttr Ón,quü  ù   i   d phßng  µichÝnh, quü  ù  t    d phßng  ñiro  Ýn  ông, quü  ù  r  t d   d phßng  îcÊp  Êt  tr  m viÖc  µm,quü  l  khen  ëng,quü  óc  î ; th   ph l i c) Vèn  ©n    ng s¸ch  µ  íc (bao  å m   ©n  nh n   g ng s¸ch trung  ng, ng©n  ¬  s¸ch  ®Þa   ¬ng)    ph ®Ó cho vay xo¸  i  ®ã gi¶m  Ìo, t¹o viÖc  µm  µ  ùc  Ön  ngh     l v th hi chÝnh s¸ch x∙héikh¸c;      d) Chªnh  Öch      îc®Ó   ¹cha  ©n      l thu chi®   l  i ph bæ cho    ü  Õu  ã); c¸cqu (n c ®)  èn  µitrî V t   kh«ng  µn  ¹ cña    chøc,c¸ nh©n  ho l   i c¸c tæ     trong vµ  µin­   ngo   íc; e) Vèn    kh¸c(nÕu  ã).   c Khi quy    ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh    m« ho   c Ng h Ch s¸ch    éi ® îc m ë   éng  x∙ h     r theo chØ   o  ña  Ýnh   ñ,  ñ   Þch  éi  ng  ®¹ c Ch ph Ch t H ®å qu¶n  Þ  ©n   µng  tr Ng h ChÝnh  s¸ch x∙ héi b¸o  Bé   ëng  é   µi chÝnh    ×nh Thñ íng  Ýnh       c¸o  tr BT  ®Ó tr   t Ch phñ  Õt ®Þnh    quy   bæ sung  èn  iÒu  Ö. v® l 2.Vèn    huy  ng  íi   ×nh  ®é d   hc¸c thøc: a) Huy  ng  Òn  öi cã    i ®é ti g   tr¶ l∙ trong  ¹m    Õ   ¹ch  µng    ph vi k ho h n¨m  îc ®  duyÖt;tiÒn  öi tù nguyÖn    g   kh«ng  Êy    ña    chøc, c¸ nh©n  l l∙ c c¸c tæ  i    trong  µ  v ngoµiníc;tiÕtkiÖm  ña  êinghÌo;     c ng   b) Vèn    ODA   îcCh Ýnh  ñ  ®  ph giao; c) Ph¸t hµnh    Õu, chøng      tr¸ phi   i chØ   Òn  öi vµ    Êy  ê cã    ti g   c¸c gi t   gi¸kh¸c   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   d) Vèn    vay  ÕtkiÖm  u  iÖn,B¶o  Ó m     éiViÖtNam; Ti   b®   hi x∙h     ®)  èn  V vay  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n e) Vèn    vay    chøc  µi Ýnh,tÝn  ông  c¸ctæ  t  ch  d trong vµ  µiníc.   ngo   3.Vèn  Ën  y    ña    chøc,c¸nh©n    nh ñ th¸cc c¸ctæ     trongvµ  µiníc.   ngo   4.Vèn    kh¸c.
 18. 18 §i Ò u    43. 1.  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi ® îc sö  ông  èn    x∙ h     d v ®Ó cho vay  êi ng   nghÌo vµ    i t ng chÝnh    c¸c®è  î   s¸ch kh¸c.   2. §Çu   ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  s t  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 3.§iÒu  ng  èn,tµi   ®é v     s¶n  ÷a c¸c®¬n  Þ  gi     v trongh Ö   èng.   th §i Ò u    ©n  µng  Ýnh      éi® îctrÝch lËp    ü: 44. Ng h Ch s¸ch x∙h       c¸cqu 1.Quü   ù  ÷bæ     d tr   sung  èn  iÒu  Ö. v® l 2.Quü   ù    d phßng  ñiro tÝn  ông  µ  ü   ù  r   d v Qu d phßng  ñiro tûgi¸. r    3.Quü   ù    d phßng  µi Ýnh. t  ch 4.Quü   u      iÓn.   ®Ç tph¸ttr 5.Quü   ù    d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm. tr c m vi l 6.Quü     khen  ëng. th 7.Quü   óc  î .   ph l i §i Ò u    ù  ñ  Ò   µichÝnh  ña  ©n  µng  Ýnh      éi. 45. T ch v t   c Ng h Ch s¸ch x∙h 1. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héi® îctù chñ  Ò   µichÝnh, tù chÞu          v t     tr¸ch  nhiÖ m  Ò   ¹t®éng, thùc hiÖn  Üa  ô  µ    v ho       ngh v v c¸ccam   Õt  ña  ×nh  kcm theo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. Trong  êih¹n    th   120  µy, kÓ   õ ngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh, Ng ©n   ng   t   k th   t    hµng  Ýnh  Ch s¸ch    éi c«ng  x∙ h   khai b¸o    c¸o  µichÝnh  t  theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. M ô c  2 ­ H ¹ ch to¸n, b¸o c¸o §i Ò u    46. 1. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi thùc  Ön  Õ     Õ   x∙ h   hi ch ®é k to¸n,thèng      kª theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. N¨m   µichÝnh  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 01  µ  Õt  óc  µo  èi   t  b ®Ç t   01    v k th v cu   ngµy  th¸ng12  ña  31    c n¨m  ¬ng  Þch. d l 3. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙ héithùc hiÖn  ¹ch           h to¸ntheo  Ö   èng  µi h th t  kho¶n  Õ     k to¸ntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 47. 1. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi thùc hiÖn  Õ     x∙ h     ch ®é b¸o c¸o  µichÝnh, t    chÕ     èng    ®é th kª b¸o  ho¹t®éng  c¸o    nghiÖp  ô  nh  ú  v ®Þ k theo quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n 2.Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héib¸o c¸o ngay  íi ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ           v  Th t   ph v c¸cBé, ngµnh  ã  ªnquan     c li   trong nh÷ng  êng  îp sau:   tr h 
 19. 19 a)  Ôn  Õn  Di bi kh«ng  ×nh  êng  ã  Ó  b th c th ¶nh  ëng  h nghiªm  äng  n   tr ®Õ t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh  h ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héi;    b) Thay  æi  ínvÒ   chøc.   ® l   tæ    3. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Õt  óc    th   90    t  k th n¨m  µichÝnh, Ng ©n   t    hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héigöiBé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   ícb¸o    µng         T     h Nh n   c¸o h n¨m theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  3 ­ Ki Ó m  to¸n  è i víi g © n  h µ n g  C h Ý n h  s¸ch x∙ h éi ®  N §i Ò u 48. Ë m   Êt  µ 60  µy   Ch nh l   ng sau    Õt  óc  khi k th n¨m  µichÝnh, t    KiÓ m     µ   ícthùc hiÖn  Öc  Óm     µ    Ën  to¸nNh n     vi ki to¸nv x¸c nh b¸o    Õt    c¸o quy to¸n tµichÝnh  µng    h n¨m theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  V   Gi¶i th Ó , thanh l ý  §i Ò u    49. Trong  êng  îp  ©n   µng  Ýnh  tr h Ng h Ch s¸ch x∙héicã        nguy  ¬  c m Êt kh¶  n¨ng      chi tr¶ cho kh¸ch  µng  h ph¶i b¸o    c¸o ngay  íiThñ  íng  Ýnh  v  t Ch phñ  Ò   ùc  ¹ng tµichÝnh, nguyªn  ©n  µ    Ön  v th tr       nh v c¸c bi ph¸p  ∙  dông, dù  ® ¸p    kiÕn    ông    ¾c  ôc. ¸p d ®Ó kh ph §i Ò u    êng  îp cÊp  50. Tr h  b¸ch,®Ó     b¶o  ¶m   ® kh¶  n¨ng      Òn göi chitr¶ti     cña  kh¸ch hµng,Ng ©n  µng  Ýnh      h Ch s¸ch x∙héicã  Ó  îctæ        th ®   chøc  Ýn  ông  td kh¸c hoÆc   ©n  µng  µ   íccho    Ng h Nh n   vay  Æc   Öt.Kho¶n  ® bi   vay  Æc   Ötnµy  ® bi   sÏ ® îc u    µn    íc tÊtc¶        tiªnho tr¶tr     c¸c kho¶n  î cña  ©n   µng  Ýnh  n  Ng h Ch s¸ch x∙    héi. §i Ò u      Ó  ©n   µng  Ýnh  51. Gi¶ith Ng h Ch s¸ch x∙héitrong c¸c tr ng  îp         ê h   sau: 1.Nhµ   ícthÊy    n  kh«ng  Çn  Õtduy  ×. c thi   tr 2.Khih Õt  êih¹n  ¹t®éng  µ      th   ho   m kh«ng  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  ®  t  ph cho    gia h¹n. 3. Trêng  îp  ©n   µng  Ýnh    h Ng h Ch s¸ch    éi bÞ   x∙ h   tuyªn bè    Ó, viÖc    gi¶ith   thanh  ýNg ©n  µng  îcthùc hiÖn  l  h ®    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh    Ó  µ  Õt  nh  µnh  Ëp  éi t  ph quy ®Þ gi¶ith v quy ®Þ th lH  ®ång    Ó,thanh  ýNg ©n  µng  Ýnh  gi¶ith   l  h Ch s¸ch x∙héi.    C h ¬ n g  VI T h « n g  tin v µ  b ¶ o  m Ë t
 20. 20 §i Ò u 52. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi ® îc trao ® æi  x∙ h       th«ng    Ò   tinv ho¹t®éng  ©n  µng  µ    ng h v kh¸ch hµng  íi   chøc  Ýn  ông    v   tæ  c¸c td kh¸c. §i Ò u 53. 1.C¸n  é,nh©n    ©n  µng  Ýnh    b  viªnNg h Ch s¸ch x∙héivµ  ÷ng  êicã  ªn       nh ng   li   quan kh«ng  îc tiÕtlé bÝ   Ët    ®      m c¸c th«ng    Ò   ¹t®éng  ña  ©n   µng  tinv ho   c Ng h ChÝnh s¸ch x∙héitheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.     2.  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi ® îc quyÒn  õ  èi yªu  Çu  ña    x∙ h     t ch   c c tæ chøc, c¸  ©n  Ò     nh v cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi,tµis¶n  ña  tinli   ®Õ ti g     c kh¸ch hµng  µ  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh    v ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héi,trõtr ng  îp cã         ê h   yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   hoÆc   îcsù  Êp  Ën  ña  ®   ch thu c kh¸ch hµng.   C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 54. Öc  öa  æi,     Vi s ® bæ sung  Òu  Ö  µy  §i l n do  éi  ng   H ®å qu¶n  Þ  ©n   µng  Ýnh   tr Ng h Ch s¸ch    éi x∙ h   quyÕt ®Þnh  µ  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt.   v tr   t  ph phª duy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2