Quyết định 16/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 16/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 16/2005/Q§/BTC ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2005 vÒ viÖc ®iÒu chØnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26/12/1991 vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05/07/1993; sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i QuyÕt ®Þnh sè 46/2005/Q§- TTg ngµy 3/3/2005 vÒ viÖc ®iÒu chØnh Danh môc hµng nhËp khÈu ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: B·i bá thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi víi c¸c mÆt hµng: - S÷a vµ kem, cha c« ®Æc, cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c (m· sè 0401); S÷a vµ kem, c« ®Æc hoÆc ®· pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c (m· sè 0402); Ng« (m· sè 1005) qui ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 36/2004/Q§-BTC ngµy 15/4/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. - X¬ b«ng, cha ch¶i th« hoÆc cha ch¶i kü (m· sè 5201); PhÕ liÖu b«ng (kÓ c¶ phÕ liÖu sîi vµ b«ng t¸i chÕ) (m· sè 5202); X¬ b«ng, ch¶i th« hoÆc ch¶i kü (m· sè 5203) qui ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 126/2003/Q§-BTC ngµy 7/8/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §iÒu 2: C¸c mÆt hµng nªu t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn nép thuÕ nhËp khÈu theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản