Quyết định 16/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành để bổ sung Mục 7, Điều 1 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH I N BIÊN c l p - T do - H nh phúc --------- ---------------- S : 16/2008/Q -UBND i n Biên Ph , ngày 19 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG M C 7, I U 1 QUY T NNH S 07/2008/Q -UBND NGÀY 17/4/2008 C A UBND T NH I N BIÊN U BAN NHÂN DÂN T NH I N BIÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND ngày 03/12/2004; Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s : 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Quy t nh s : 02/2007/Q -TTg ngày 09/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La; Căn c văn b n s : 1556/TTg-KTN ngày 18/9/2008 c a Th tư ng Chính ph v áp d ng chính sách h tr t m i v i h tái nh cư di chuy n kh i th xã Mư ng Lay; Theo ngh c a liên ngành: Tài chính – Tài nguyên và Môi trư ng – Xây d ng t i T trình liên ngành s : 205/TTr-BSCS ngày 30/9/2008, QUY T NNH: i u 1. B sung m c 7, i u 1 - Quy t nh s : 07/2008/Q -UBND ngày 17/4/2008 c a UBND t nh v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s : 06/2007/Q - UBND ngày 22/6/2007 c a UBND t nh i n Biên quy nh c th hoá m t s i u v b i thư ng, h tr và tái nh cư d án thu i n Sơn La ban hành kèm theo Quy t nh s : 02/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph áp d ng trên a bàn t nh i n Biên như sau: b. H tái nh cư có nguy n v ng ăng ký tái nh cư t i t nh Lai Châu ho c Thành ph i n Biên Ph ư c c p có thNm quy n phê duy t ã giao t cho Ch u tư t i nơi i nhưng t i nơi n chưa b trí t tái nh cư thì ư c h tr ti n làm nhà t m ho c thuê nhà theo m c h tr như sau: - H có 1 ngư i ư c h tr 3 tri u ng; - H có nhi u ngư i thì t ngư i th 2 tr lên, m i ngư i tăng thêm ư c h tr 1 tri u ng;
  2. Kinh phí h tr cho các h tái nh cư nêu trên do UBND th xã Mư ng Lay l p, thNm nh, phê duy t và t ch c chi tr cho các h m b o theo úng i tư ng, k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng ban qu n lý di dân tái nh cư thu i n Sơn La t nh, Ch t ch UBND th xã Mư ng Lay, Ch t ch UBND Thành ph i n Biên Ph ; Th trư ng các ngành, các ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH inh Ti n Dũng
Đồng bộ tài khoản