Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 16/2009/Q -UBND Bình Tân, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QU N BÌNH TÂN Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 40/2009/Q -UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v Ban hành Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 8894/2008/Q -UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v thành l p Phòng Văn hóa và Thông tin tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Tân; Xét ngh c a Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin qu n t i Công văn s 236/VH- TT ngày 07 tháng 7 năm 2009, Công văn s 357/VH-TT ngày 21 tháng 9 năm 2009 và c a Trư ng Phòng N i v qu n t i T trình s 498/TTr-NV ngày 28 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin qu n Bình Tân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin, Trư ng Phòng Tư pháp, Giám c Trung tâm Văn hóa - Th d c th thao qu n, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Huỳnh Văn Chính QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QU N BÌNH TÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2009/Q -UBND ngày 02 tháng 10 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. V trí: Phòng Văn hóa và Thông tin qu n Bình Tân là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Bình Tân. Phòng Văn hóa và Thông tin qu n có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Thông tin và Truy n thông. 2. Ch c năng: Phòng Văn hóa và Thông tin qu n có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c v : văn hóa; gia ình; th d c; th thao; du l ch; báo chí; xu t b n; bưu chính và chuy n phát; vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh trên a bàn và các d ch v công thu c ch c năng nhi m v ư c giao trên a bàn qu n; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a y ban nhân dân qu n và theo quy nh c a pháp lu t. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n Phòng Văn hóa và Thông tin qu n có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Nhi m v và quy n h n chung thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao:
  3. a) Trình y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh, ch th ; k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm; án, chương trình phát tri n ngành theo ch c năng, nhi m v c a Phòng trên a bàn; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n c i cách hành chính, xã h i hóa trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. b) Trình Ch t ch y ban nhân dân qu n d th o các văn b n v lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. c) T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình ã ư c phê duy t; hư ng d n, thông tin tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu n lý, ho t ng phát tri n s nghi p ngành, lĩnh v c: văn hóa, th d c, th thao, du l ch, gia ình, thông tin và truy n thông; ch trương xã h i hóa ho t ng văn hóa, th d c th thao; ch ng b o l c trong gia ình. d) Giúp y ban nhân dân qu n thNm nh, ăng ký, c p các lo i gi y phép thu c các lĩnh v c ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công, phân c p c a y ban nhân dân qu n. ) Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n và ki m tra ho t ng các h i và t ch c phi chính ph ho t ng trên a bàn thu c các lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao, du l ch, thông tin và truy n thông theo quy nh c a pháp lu t. e) Hư ng d n chuyên môn nghi p v v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao, du l ch, thông tin và truy n thông i v i cán b thu c y ban nhân dân phư ng. g) T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v c a Phòng. h) Th c hi n công tác th ng kê, thông tin báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i Ch t ch y ban nhân dân qu n, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c S Thông tin và Truy n thông. i) Qu n lý t ch c, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a Phòng v lĩnh v c ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n. k) Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và y quy n, phân c p c a Ch t ch, y ban nhân dân qu n. 2. Nhi m v và quy n h n c th v lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch: a) Hư ng d n các t ch c, ơn v và nhân dân trên a bàn qu n th c hi n phong trào văn hóa, văn ngh ; phong trào luy n t p th d c, th thao; xây d ng n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang, l h i; xây d ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; xây d ng gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, phư ng văn hóa, ơn v văn hóa, công s văn minh - s ch p - an toàn; b o v các di tích l ch s , văn hóa và danh lam th ng c nh; b o v , tôn t o, khai thác, s d ng h p lý tài nguyên du l ch, môi trư ng du l ch, khu du l ch, i m du l ch trên a bàn qu n.
  4. b) Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các trung tâm văn hóa, th thao, các thi t ch văn hóa thông tin cơ s , các cơ s , doanh nghi p ho t ng d ch v văn hóa, th d c, th thao, du l ch, i m vui chơi công c ng thu c ph m vi qu n lý c a Phòng trên a bàn qu n. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch trên a bàn qu n; gi i quy t ơn thư, khi u n i, t cáo c a công dân v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhi m v và quy n h n c th v lĩnh v c thông tin và truy n thông: a) Giúp y ban nhân dân qu n trong vi c t ch c công tác b o v an toàn, an ninh thông tin trong các ho t ng bưu chính, chuy n phát, vi n thông, công ngh thông tin, Internet, phát thanh. b) Ch u trách nhi m theo dõi và t ch c th c hi n các chương trình, d án v ng d ng công ngh thông tin trên a bàn qu n theo s phân công c a y ban nhân dân qu n. Th c hi n theo ch o c a y ban nhân dân qu n và hư ng d n c a S Thông tin và Truy n thông trong vi c qu n lý h t ng thông tin: M ng cáp thông tin, vi n thông và các tr m thu phát sóng i n tho i di ng (BTS) trên a bàn. c) T ch c th c hi n vi c qu n lý, ki m tra và hư ng d n các phư ng qu n lý các i lý bưu chính, vi n thông, Internet trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; phát hi n các hành vi vi ph m c a các ơn v ho t ng trong lĩnh v c công nghi p công ngh thông tin và i n t ; v bưu chính; vi n thông và Internet; d ch v photo và in n; v kinh doanh sách báo, phát hành sách báo, cơ s kinh doanh xu t b n phNm; v ưa tin, phát thanh và truy n thanh trên a bàn, k p th i báo cáo S Thông tin và Truy n thông và y ban nhân dân qu n x lý. d) Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n các t ch c, ơn v và cá nhân trên a bàn qu n - huy n th c hi n pháp lu t v các lĩnh v c bưu chính, vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh; qu ng cáo; báo chí; in n, phát hành; xu t b n. ) Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c i v i m ng lư i phát thanh cơ s . 4. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. Chương III CƠ C U T CH C VÀ B MÁY i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trư ng phòng và không quá 03 Phó Trư ng phòng.
  5. a) Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; b) Phó Trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công. Khi Trư ng phòng v ng m t, m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y quy n i u hành các ho t ng c a Phòng; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v làm công tác văn hóa và thông tin trên a bàn qu n ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên, c i m tình hình c th c a cơ quan, trình , năng l c cán b , Phòng Văn hóa và Thông tin t ch c thành các T chuyên môn, g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác: - T văn hóa, du l ch; - T gia ình; - T th d c th thao; - T báo chí, xu t b n, phát thanh; - T bưu chính và chuy n phát, vi n thông và Internet, công ngh thông tin, h t ng thông tin. i u 4. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c và tình hình cán b c th xác nh t ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v công ch c phân b biên ch cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao. S lư ng biên ch c th c a Phòng Văn hóa và Thông tin qu n do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a qu n trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Trư ng phòng ph trách, i u hành t t c các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh.
  6. 2. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Ch sinh ho t h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. 2. Sau khi giao ban lãnh o Phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác. 3. M i tháng h p toàn th cán b , công ch c m t l n. 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác do lãnh o Phòng tr c ti p phê duy t. 5. L ch làm vi c v i t ch c và cá nhân có liên quan ph i th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c Phòng chuNn b chu áo k p th i gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. i u 7. M i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: Phòng Văn hóa và Thông tin qu n ch u s ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng, Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v nh ng m t công tác ã ư c phân công; Theo nh kỳ ph i báo cáo v i y ban nhân dân qu n v n i dung công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 2. i v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Thông tin và Truy n thông: Phòng Văn hóa và Thông tin ch u s hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v và th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn theo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Thông tin và Truy n thông. 3. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n:
  7. Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n, nh m m b o hoàn thành k ho ch, nhi m v chính tr c a qu n. Trư ng h p ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin qu n t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. 4. i v i y ban nhân dân phư ng: a) Phòng Văn hóa và Thông tin qu n có trách nhi m hư ng d n, ki m tra v nghi p v qu n lý ngành y ban nhân dân phư ng th c hi n t t nhi m v ư c giao. b) Phòng Văn hóa và Thông tin qu n có trách nhi m cùng v i y ban nhân dân phư ng ki n toàn, c ng c b ph n công tác v văn hóa và thông tin t i a phương. Ph i h p v i các t ch c, chính quy n, oàn th nhân dân xây d ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; xây d ng gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, phư ng văn hóa, ơn v văn hóa, công s văn minh - s ch p - an toàn. 5. i v i các ơn v s nghi p văn hóa và thông tin: Trung tâm Văn hóa - Th d c th thao, Trung tâm Văn hóa - Th thao liên phư ng và các t ch c ho t ng v lĩnh v c văn hóa, th thao, du l ch, thông tin và truy n thông ngoài công l p trong ph m vi qu n lý. a) Phòng Văn hóa và Thông tin qu n t o i u ki n các ơn v s nghi p liên quan th c hi n t t nhi m v c a mình, ng th i giúp y ban nhân dân qu n th c hi n vi c qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c văn hóa, th d c, th thao, du l ch gia ình, thông tin và truy n thông, ki m tra, k p th i phát hi n và xu t x lý nh ng vi ph m pháp lu t trên lĩnh v c ư c giao. b) Các ơn v s nghi p liên quan có trách nhi m ph i h p v i Phòng Văn hóa và Thông tin qu n trong vi c giúp y ban nhân dân qu n xây d ng k ho ch, báo k t qu ho t ng c a lĩnh v c văn hóa và thông tin. 6. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n: Phòng Văn hóa và Thông tin qu n ph i h p và h tr y ban M t tr n T qu c, các oàn th qu n chúng th c hi n t t ch c năng, nhi m v ư c giao. Khi y ban M t tr n T qu c qu n, phư ng, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c Quy ch này, Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin qu n có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v c a Phòng, quy n h n, trách nhi m, ch c
  8. danh, tiêu chuNn công ch c c a Phòng phù h p v i c i m c a a phương, nhưng không trái v i n i dung Quy ch này, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh thi hành. i u 9. Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin qu n, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n, Trư ng phòng xu t trình y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p sau khi th a thu n v i Trư ng Phòng N i v qu n./.
Đồng bộ tài khoản