Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Bình Khánh do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 16/2009/Q -UBND C n Gi , ngày 28 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V THÀNH L P TRUNG TÂM H C T P C NG NG XÃ BÌNH KHÁNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Quy t nh s 09/2008/Q -BGD T ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a B Giáo d c và ào t o v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm h c t p c ng ng t i xã, phư ng, th tr n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân xã Bình Khánh t i T trình s 96/TTr- UBND ngày 20 tháng 6 năm 2009 và Trư ng Phòng N i v huy n t i T trình s 44/TTr-NV ngày 17 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Trung tâm h c t p c ng ng xã Bình Khánh tr c thu c y ban nhân dân xã Bình Khánh. Trung tâm h c t p c ng ng xã Bình Khánh do y ban nhân dân xã Bình Khánh qu n lý tr c ti p và ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Phòng Giáo d c và ào t o huy n. Tr s Trung tâm t t i: Trung tâm Văn hóa - Th thao xã Bình Khánh i u 2. Trung tâm h c t p c ng ng có nhi m v như sau: 1. M các l p xóa mù ch nh m t m c tiêu v xóa mù ch ; giáo d c ti p t c sau khi bi t ch , c ng c ch t lư ng ph c p giáo d c các c p m t cách v ng ch c; m các
  2. l p ngo i ng , tin h c cho nhân dân trong c ng ng, hư ng nghi p cho h c sinh, v n ng h c sinh ra các l p ph thông, h c ngh . 2. T ch c các l p ph bi n ki n th c v pháp lu t, v th c hi n n p s ng văn minh ô th ; t ch c cho ngư i dân nghe báo cáo th i s , chính tr , ph bi n các ch trương, chính sách m i c a ng, Nhà nư c; th o lu n gi i quy t nh ng công vi c c a a phương, c a các khu dân cư. 3. Liên k t v i Trung tâm D y ngh huy n, các ngành, các cơ s giáo d c trong và ngoài huy n có liên quan xây d ng k ho ch m các l p h c ngh , hư ng d n k thu t s n xu t nông nghi p, ngư nghi p, các l p ph bi n ki n th c v y t , giáo d c, k ho ch hóa gia ình, b o v môi trư ng, tri n khai các n i dung v xóa ói gi m nghèo. 4. Nghiên c u các tài ho c ng d ng các tài khoa h c ph c v cho vi c phát tri n kinh t - xã h i c a xã. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch c a Trung tâm b trí theo ch kiêm nhi m: 1. Trung tâm h c t p c ng ng do m t Giám c ph trách và m t Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. 2. Giám c Trung tâm h c t p c ng ng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m. 3. Cơ c u t ch c c a Trung tâm h c t p c ng ng g m Ch t ch y ban M t tr n T qu c, Phó Ch t ch H i Khuy n h c, Bí thư oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, Hi u trư ng Trư ng Trung h c cơ s Bình Khánh, Hi u trư ng Trư ng Ti u h c Bình Khánh, cán b văn hóa - xã h i, cán b ph trách s n xu t và Trư ng Ban nhân dân các p. 4. K toán, th qu c a Trung tâm h c t p c ng ng do k toán, th qu c a y ban nhân dân xã kiêm nhi m. 5. Giáo viên tham gia gi ng d y t i Trung tâm h c t p c ng ng g m giáo viên ư c Phòng Giáo d c và ào t o huy n bi t phái, do Trung tâm h p ng, th nh gi ng d y chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch , c ng c ch t lư ng ph c p giáo d c; giáo viên d y ngh ; báo cáo viên ư c các cơ quan chuyên môn, các oàn th thu c huy n b trí ph bi n ch trương, chính sách, pháp lu t nhà nư c, ph bi n ki n th c, tư v n khuy n h c, hư ng nghi p, tri n khai các chương trình khuy n nông, khuy n ngư, các d án, mô hình s n xu t, giáo viên h p ng gi ng d y s ư c hư ng thù lao theo th a thu n ho c theo quy nh t các chương trình m c tiêu. 6. Giao Giám c Trung tâm h c t p c ng ng xã có trách nhi m xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm theo quy nh t i Quy t nh s 09/2008/Q - BGD T ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm h c t p c ng ng t i xã, phư ng, th tr n phù h p i u ki n c th t i a phương trình Ch t ch y ban nhân dân huy n phê duy t.
  3. i u 4. Trung tâm h c t p c ng ng là ơn v s nghi p có thu, có con d u và tài kho n riêng. Kinh phí ho t ng ban u và chi thư ng xuyên hàng năm c a Trung tâm s ư c y ban nhân dân huy n phê duy t theo ngh c a y ban nhân dân xã và ngu n thu t h c phí, t các chương trình m c tiêu c a huy n, t kinh phí H i Khuy n h c và các cơ quan, ơn v tài tr khác trong và ngoài nư c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 7 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v huy n, Trư ng Phòng Tư pháp huy n, Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o huy n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch huy n, Ch t ch y ban nhân dân xã Bình Khánh, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n H u Hi p
Đồng bộ tài khoản