intTypePromotion=1

Quyết định 160/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 160/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 160/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 160/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh Cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 160/2005/ Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn  Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1 . Phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp,  ®æi  míi  c«ng ty nhµ níc trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh §iÖn   Biªn n¨m 2005 nh sau: 1. C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa: ­ C«ng ty T  vÊn x©y dùng vµ  Kh¶o s¸t thiÕt kÕ  giao  th«ng. ­ C«ng ty T vÊn x©y dùng thñy lîi. ­ C«ng ty T vÊn x©y dùng. ­ C«ng ty X©y dùng thñy lîi 2. ­ C«ng ty X©y dùng sè 3. ­ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ DÞch vô th¬ng m¹i. ­ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu tæng hîp. 2. C«ng ty chuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp: ­ C«ng ty §iÖn ¶nh.
  2. 2 § i Ò u   2 . Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn cã  tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc trùc  thuéc   theo   ®óng   néi   dung   ®∙   ®îc   phª   duyÖt;   tiÕp   tôc  chuyÓn   nh÷ng   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh viªn tØnh ®ang qu¶n lý, kinh doanh ë nh÷ng lÜnh vùc   Nhµ níc kh«ng cÇn n¾m gi÷ 100% vèn thµnh c«ng ty cæ phÇn.  §èi   víi   doanh   nghiÖp   kh«ng   cæ   phÇn   hãa   ®îc   th×   chñ  ®éng chuyÓn sang mét trong c¸c h×nh thøc s¾p xÕp: b¸n ®Êu   gi¸, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.
  3. 3 § i Ò u   3 . C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t  triÓn   n«ng   th«n   vµ   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   cã   tr¸ch  nhiÖm phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn trong  viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn. §i Ò u   4 . QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn vµ  Thñ  tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2