Quyết định 1603/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
87
lượt xem
3
download

Quyết định 1603/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1603/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1603/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  1603/2001/Q§­N H N N   th n g µ y  28 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  " Q u y  ® Þ n h   v tiªu ch u È n  c ñ a th µ nh viªn H é i  å n g  q u ¶ n  tr Þ, µ nh viªn  a n  ki Ó m   ®  th B s o¸t µ   g êi ® i Ò u  h µ n h  Q u ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n "  v n n thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt c¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­C¨n  LuËt Hîp      µy    cø    t¸cx∙ng 20/03/1996; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 48/2001/N§­   µy  CP ng 13/08/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n; v tæ  v ho   c Qu t d nh d ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, tæ  td h  quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  nh    Èn  ®Þ tiªuchu cña  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Óm     µ  êi ®iÒu  ki so¸tv ng   hµnh  ü   Ýn  ông  ©n  ©n”. Qu t d nh d §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  tæ  V¨n    tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, td h    Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng  Ng h Nh n     ph   t H ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng  gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ®è Qu t d nh d Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ,Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þu  tr   ®è Qu t d nh d c s ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh ® Tiªu ch u È n  c ñ a th µ nh viªn  é i ® å n g   u ¶ n  tr Þ, th µ nh viªn H q    B a n   Ó m  s o¸t µ   g êi ® i Ò u  h µ n h  Q u ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n ki  v n n   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1603/2001/Q§­NHNN  ngµy    28/12/   2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng ¸p dông 1. §  î     1. Quy  nh  µy  dông  i  íithµnh    éi  ng    ®Þ n ¸p  ®è v   viªnH ®å qu¶n  Þ,thµnh  tr   viªnBan  Óm     µ  êi ®iÒu  µnh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,   ki so¸tv ng   h c Qu t d nh d cs  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ Quü   Ýn  ông  ®© g   l  td nh©n  ©n). d 2. ViÖc  Çu  ö, bæ   Öm,  Èn  c¸c ®èi îng    b c  nhi chu y    t quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 ®iÒu  µy  n ph¶i tu©n  ñ    th theo  c¸c    Èn  ¹  tiªuchu t iQuy  nh   µy  µ  ®Þ n v c¸c    quy ®Þnh kh¸ccña    ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u      Èn  Ò   tÝn,®¹o  øc  Ò   2. Tiªuchu v uy    ® ngh nghiÖp Thµnh viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,thµnh  tr   viªn Ban  Óm     ki so¸t,ngêi ®iÒu      hµnh  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d ph¶i lµ ngêi cã  tÝn,cã  È m   Êt trung      uy    ph ch     thùc,li   Õt,cã      ªm khi   ý thøc  Êp  µnh  ch h ph¸p  Ëttèt;kh«ng  ã  Óu  Ön  Ò   lu     c bi hi v hµnh    vitham    «, tham  òng, tiªucùc;kh«ng  éc    i  îng  nh      thu c¸c ®è t quy  nh  ¹ ®Þ ti   §iÒu  LuËt c¸ctæ  40      chøc  Ýn  ông. td   §i Ò u 3.    Èn  Ò   Tiªu chu v n¨ng  ùc qu¶n  ývµ  Óu  Õt vÒ   ¹t®éng  l  l   hi bi   ho   ng©n  µng  ña  µnh    éi ®ång  h c th viªnH   qu¶n  Þ tr   1.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë:      Qu t d nh d cs  a)  µnh    éi  ng  Th viªnH ®å qu¶n  Þ ph¶icã  êigian  tr     th   c«ng    t¸ctrong lÜnh    vùc  ©n  µng  Ünh  ùc  ©n  µng  ng h (l v ng h trong quy  nh  µy    ®Þ n bao  å m:  ü   Ýn  g Qu t dông  ©n  ©n,  ©n   µng  îp    îp      Ýn  ông, C¸c  chøc  Ýn  nh d Ng h h t¸c,H t¸cx∙ t d   tæ  t dông kh¸c,Ng ©n   µng  u  ,Ng ©n   µng    iÓn,Ng ©n   µng  Ýnh    h ®Ç t  h ph¸ttr   h ch s¸ch  vµ  ©n  µng  µ   íc)tõ1  Ng h Nh n     n¨m  ëlªnhoÆc   ∙  tr     ® qua  kho¸®µo  ¹onghiÖp  ô    t  v vÒ   ü   Ýn  ông  ©n  ©n. Qu t d nh d   b) Riªng  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ ph¶i ®¸p  tr     øng  ng  êic¸c tiªu ®å th       chuÈn sau:
  3. 3 ­Thêigian c«ng          t¸ctrong lÜnh  ùc  ©n  µng  õ1    v ng h t   n¨m  ëlªn; tr   ­§∙qua     kho¸®µo  ¹onghiÖp  ô  Ò   ü   Ýn  ông  ©n  ©n;   t  v v Qu t d nh d ­    õng  ÷ chøc  ô  §∙ t gi   v qu¶n  ý hoÆc   iÒu  µnh  ¹  ét  n   Þ   éc  l  ® h t im ®¬ v thu lÜnh  ùc  ©n  µng  v ng h hoÆc   ét  chøc  m tæ  kinh tÕ,chÝnh  Þ,x∙ héitrong thêi    tr          gian tõ1      n¨m  ëlªn. tr   2.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n       Qu t d nh d Trung  ng: ¬  a)  µnh  Th viªn Héi  ng     ®å qu¶n  Þ  tr ph¶i ®¸p    øng  ng   êi c¸c    ®å th   tiªu chuÈn  sau: ­Thêigian c«ng          t¸ctronglÜnh  ùc  ©n  µng  õ2    v ng h t   n¨m  ëlªn; tr   ­ §∙ tõng  ÷ chøc  ô     gi   v qu¶n  ýhoÆc   iÒu  µnh  ¹  ét  n  Þ  éc l  ® h ti m ®¬ v thu   lÜnh  ùc  ©n  µng  v ng h trong thêigian tõ1         n¨m  ëlªn. tr     b) Riªng  ñ   Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  Þ ph¶i®¸p  tr     øng  ng  êic¸c tiªu ®å th       chuÈn  sau: ­Thêigian c«ng          t¸ctronglÜnh  ùc  ©n  µng  õ5    v ng h t   n¨m  ëlªn; tr   ­ §∙ tõng  ÷ chøc  ô     gi   v qu¶n  ýhoÆc   iÒu  µnh  ¹  ét  n  Þ  éc l  ® h ti m ®¬ v thu   lÜnh  ùc  ©n  µng  v ng h trong thêigian tõ2         n¨m  ëlªn. tr   §i Ò u  4. Tiªu  Èn  Ò   ×nh    chu v tr ®é chuyªn m«n   ña  µnh  c th viªn Ban    kiÓm    so¸t 1.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë:      Qu t d nh d cs a) C¸c  µnh      th viªntrong Ban  Óm       ki so¸tph¶icã  êigian    th   c«ng    t¸ctrong  lÜnh  ùc  ©n  µng  õ1  v ng h t   n¨m  ëlªnhoÆc   ∙  tr     ® qua  kho¸®µo  ¹onghiÖp  ô  Ò     t  vv Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. td nh d b) Riªng Trëng      Ban  Óm     µ  Óm       ki so¸tv ki so¸tviªnchuyªn tr¸chph¶i®¸p        øng  thªm      Èn: c¸ctiªuchu ­ Cã     b»ng  ètnghiÖp  õ trung  Êp  ë lªn vÒ   ét  t  t  c tr     m trong    Ünh  ùc  c¸c l v kinhtÕ,tµichÝnh,ng©n  µng         h hoÆc  ¬ng  ¬ng; t ® ­§∙qua  íp®µo  ¹onghiÖp  ô  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.    l  t  v Qu t d nh d 2.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n       Qu t d nh d Trung  ng: ¬ a) C¸c  µnh      th viªntrong Ban  Óm    ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ki so¸tQu t d nh d Trung ­ ¬ng  ph¶i®¸p    øng  ng  êic¸ctiªuchuÈn  ®å th       sau: ­Thêigian c«ng          t¸ctronglÜnh  ùc  ©n  µng  õ1    v ng h t   n¨m  ëlªn; tr   ­ Cã     b»ng  ètnghiÖp  õ trung  Êp  ë lªn vÒ   ét  t  t  c tr     m trong    Ünh  ùc  c¸c l v kinhtÕ,tµichÝnh,ng©n  µng         h hoÆc  ¬ng  ¬ng; t ® ­§∙qua  íp®µo  ¹onghiÖp  ô  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.    l  t  v Qu t d nh d b) Riªng Trëng      Ban  Óm     µ  Óm       ki so¸tv ki so¸tviªnchuyªn tr¸chph¶i®¸p        øng  thªm      Èn: c¸ctiªuchu ­ Cã     b»ng  ètnghiÖp  õ ®¹ihäc  ëlªnvÒ   ét  t  t    tr     m trong c¸c lÜnh  ùc     v kinh  tÕ,tµi Ýnh     ch hoÆc   ©n  µng; ng h ­ Thêi gian      c«ng      ét  t¸cë m trong    Ünh  ùc  Õ   c¸c l v k to¸n,kiÓm     to¸n,tµi    chÝnh,ng©n  µng  õ5    h t   n¨m  ëlªn. tr  
  4. 4 §i Ò u 5. Tiªu chuÈn  Ò   ×nh      v tr ®é chuyªn m«n, n¨ng  ùc ®iÒu  µnh  l  h cña  êi®iÒu  µnh  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ng   h Qu t d nh d 1.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë:      Qu t d nh d cs a)  ã   C b»ng  ètnghiÖp  õ trung cÊp  ëlªnvÒ   ét  t  t    tr     m trong c¸c lÜnh  ùc     v kinhtÕ,tµichÝnh       hoÆc   ©n  µng; ng h   b) Cã   êigian c«ng      th     t¸ctrong lÜnh  ùc  µichÝnh,ng©n  µng  õ 2      v t    h t   n¨m trëlªn;   c)§∙tõng tham         giaqu¶n  ýhoÆc   iÒu  µnh  ¹ m ét  n  Þ  éc lÜnh  l  ® h t  i ®¬ v thu   vùc  µichÝnh,ng©n  µng  t    h hoÆc   ét  chøc  m tæ  kinhtÕ,chÝnh  Þ,x∙héi;    tr     d) §∙qua  íp®µo  ¹onghiÖp  ô  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.    l  t  v Qu t d nh d 2.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n       Qu t d nh d Trung  ng: ¬ a) Cã     b»ng  ètnghiÖp  õ®¹ihäc  ëlªnvÒ   ét  t  t    tr     m trong c¸clÜnh  ùc     v kinh  tÕ,tµi Ýnh     ch hoÆc   ©n  µng; ng h   b) Cã   êigian c«ng      th     t¸ctrong lÜnh  ùc  µichÝnh,ng©n  µng  õ 5      v t    h t   n¨m trëlªn;    c) §∙ tõng  ÷ c¸c chøc  ô  Ò      gi     v v qu¶n  ýhoÆc   iÒu  µnh  l  ® h trong lÜnh  ùc    v tµichÝnh,ng©n  µng      h trongthêigian tõ3         n¨m  ëlªn; tr   d) §∙qua  íp®µo  ¹onghiÖp  ô  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.    l  t  v Qu t d nh d C h ¬ n g  III  ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u      6. Tæ chøc  ùchiÖn th   1. K Ó   õ ngµy    t  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc,c¸c Quü   Ýn  ông  ©n   ®Þ n c hi l     td nh d©n  ùc hiÖn  Çu  ö, bæ   Ö m   íi thµnh    éi  ng  th   b c  nhi m  viªn H ®å qu¶n  Þ,thµnh  tr   viªnBan  Óm    ki so¸t, êi®iÒu  µnh   ng   h ph¶i®¸p    øng    Èn  tiªuchu quy  nh. ®Þ 2. §èi víic¸c ®èi îng  Ön  ang         t hi ® tham    gia qu¶n  Þ,kiÓm   tr   so¸t,®iÒu    hµnh  ¹  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  a  ¸p  ti Qu t d nh d ch ® øng      Èn  Ò   ×nh    c¸c tiªuchu v tr ®é chuyªn m«n    theo quy  nh  × chË m   Êt ®Õ n     ®Þ th   nh   31/12/2004 ph¶i®¸p      øng    tiªu chuÈn quy  nh. ®Þ   3. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  íckhichuÈn  c¸c    Ng h Nh n     ph tr     y    chøc danh  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Ó m   Ki so¸t,Gi¸m    ®èc  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ¬  ë  Qu t d nh d c s ph¶i tham     kh¶o    Õn  ña  Êp  û, ý ki c c u  chÝnh  Òn  a  ¬ng  ¬iQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ng  ôsë. quy ®Þ ph n  td nh d c s ®ã tr   §i Ò u  7. Trêng  îp  µnh    éi  ng  h th viªn H ®å qu¶n  Þ, thµnh  tr   viªn Ban    kiÓm  so¸t, êi®iÒu  µnh  ∙  îcQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ö  i  o  ¹o, ã   ng   h ®®  td nh d c ® ®µ t   c nhu  Çu  c chuyÓn  c«ng    t¸ckh¸c theo    nguyÖn  äng  ña    ©n  ×  v c c¸ nh th ph¶i cã    tr¸chnhiÖ m  åihoµn  Çn    Ý  o  ¹o®∙  îc®µi thä.   b  ph chiph ®µ t   ®    
  5. 5 §i Ò u 8. ViÖc  öa  æi,    s® bæ sung    Òu, Kho¶n  c¸c §i   trong Quy  nh   ®Þ nµy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. do  ®è Ng h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản