intTypePromotion=1

Quyết định 162/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 162/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 162/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 162/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  162/1999/Q§­N H N N 9  n g µ y 08  ® n th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   5  Q t æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a Trun g   © m  th«ng tin  Ý n  ô n g c v t t d T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997. ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 88/1998/N§­   µy  CP ng 2/11/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    h v tæ  b m¸y  ña  ©n   µng  µ   íc c Ng h Nh n   ViÖtNam;   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô      ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "quy  Õ   chøc  µ  ch tæ  v ho¹t®éng  ña    c Trung  ©n  t Th«ng    Ýn  ông  ©n  µng  µ   íc". tint d Ng h Nh n   §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý,thay thÕ  k    Quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ch tæ  v ho   c Trung  ©m   t Th«ng    tin tÝn  ông  d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 120/Q§­NH14  µy  ng 24/4/1995   cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    3.­Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô    V¨n    tr V Tæ chøc    é  µ  µo  ¹o, c¸n b v § t   Gi¸m  c  ®è Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông, Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   tint d   tr c¸c ®¬ v thu   hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
  2. 2 Q uy   Õ   ch T æ  c h ø c v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a Trun g  t © m  T h « n g  tin t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 162/1999/Q§­NHNN9   µy  ng 08/5/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n   C h ¬ n g  I §i Ò u k h o ¶ n  c h u n g §i Ò u    1.­Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  µ ®¬n  Þ  ù  tint d l  v s nghiÖp  éc thu   bé  m¸y  ña  ©n  µng  µ   íccã  c Ng h Nh n   chøc  n¨ng    Ën,ph©n  Ých,dù    µ  thu nh   t   b¸o v cung øng  th«ng    tindoanh nghiÖp  µ    v c¸c th«ng    tinkh¸ccã  ªnquan  n   Òn   li   ®Õ ti   tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  v ho   ng h cho  ©n   µng  µ   íc vµ      Ng h Nh n   c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông. §i Ò u 2.­Trung  ©m     t Th«ng    Ýn  ông  ã  tint d c con  Êu    d ®Ó giao  Þch. d   Thùc  Ön  Õ     µi Ýnh  hi ch ®é t   ch theo quy  nh  ña  èng  c.   ®Þ c Th ®è §i Ò u    Òu  µnh  3.­§i h Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  µGi¸m  c, gióp  tint d l  ®è   viÖc  Gi¸m  c  ã  ét  è  ã  ®è c m s Ph Gi¸m  c. ®è C h ¬ n g  II N hi Ö m  v ô  c ñ a Tru n g t © m  T h « n g  tin t Ý n d ô n g   §i Ò u    4.­Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  ã    Ö m  ô  tint d c c¸cnhi v sau  y: ®© 1­    Tæ chøc  ©y  ùng  µ  x d v qu¶n  ý d÷  Öu  èc  l   li Qu gia  Ò   v th«ng    Ýn  tint dông  å m: g Th«ng    tin doanh nghiÖp, thÞ  êng  Òn  Ö, thÞ  êng  èn    tr ti t   tr v theo    quy ®Þnh. 2­ Hîp      æi    t¸ctrao ® th«ng    tintrong lÜnh  ùc    v kinh tÕ,tµichÝnh, tiÒn tÖ,           ng©n  µng  íic¸c tæ  h v     chøc, c¬    quan  th«ng    tintrong níc,níc ngoµi theo          quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.     3­    Tæ chøc khaith¸cth«ng    ªnquan  n      tinli   ®Õ doanh  nghiÖp,ho¹t®éng     kinh doanh  Òn  Ö  µ  Þch  ô  ©n  µng  õ c¸c ph¬ng  Ön  ti t v d v ng h t    ti th«ng    i tin®¹   chóng,c¸cm¹ng     th«ng    iÖn  ùcña  ÖtNam   µ  ña  Õ  í . tin® t  Vi   v c th gi i 4­  èi hîp víic¸c tæ  Ph         chøc  Ýn  ông  iÓn khainghiÖp  ô  td tr     v th«ng    Ýn  tint dông. 5­ Cung  Êp  c th«ng    Ýn  ông  tint d cho    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   c¸c ®¬ v thu   h Nh níc;trao ® æi  µm  Þch  ô      ld v th«ng    Ýn  ông  tint d cho    chøc  Ýn  ông  µ  c¸c tæ  td v c¸c tæ    chøc  kh¸c (trõnh÷ng     th«ng    îc quy  nh  tin®   ®Þ trong danh  ôc  µiliÖu   m t    m Ët  ã  ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng). c li   ®Õ ho   Ng h
  3. 3 6­ T  Ên  µ  ç  î   v v h tr  cho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td trong viÖc  ×m  Õm    t ki th«ng  tin,lùa chän     kh¸ch  µng, nh»m   ôc  ô  h   ph v cho  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  Þch  ô  d v ®¹thiÖu    qu¶,ng¨n ngõa  µ  ¹n chÕ   ñiro.     vh  r  7­ Tham     gia nghiªn cøu      µivµ  ©y  ùng    b¶n    c¸c ®Ò t   x d c¸c v¨n  quy  ¹m   ph ph¸p luËtvÒ   Ünh  ùc    l v th«ng    Ýn  ông. tint d 8­  èi hîp    ô,  ôc, ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  Ph   c¸c V C   v thu Ng h Nh n   hi c¸c dù  trî óp  ü  Ët cña    chøc    ¸n    gi k thu   c¸c tæ  trong níc,ngoµiníc vÒ   Ünh  ùc       l v th«ng    Ýn  ông. tint d 9­ Thùc  Ön    Ö m  ô    hi c¸cnhi v kh¸cdo  èng  c    Th ®è giao. C h ¬ n g  III T æ  c h ø c b é  m ¸ y  v µ  ® i Ò u  h µ n h §i Ò u      5.­Tæ chøc  é  b m¸y  ña  c Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  å m: tint d g 1­ Phßng  Õ        K to¸n­Tæng  îp; h 2­ Phßng    Thu  Ën,khaith¸cvµ  ö  ýth«ng  nh       x l  tin; 3­ Phßng  ©n  Ých,dù    µ    ph t   b¸o v cung  Êp  c th«ng  tin; 4­ Phßng  ü  Ët.   k thu NhiÖ m   ô    v c¸c Phßng  Gi¸m  c  do  ®è Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông    tint d quy ®Þnh. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  6.­Nhi v v quy h c Gi¸m  c; ®è 1­ Tæ     chøc  ùc hiÖn  µ  Þu  th   v ch tr¸chnhiÖ m   ícThèng  c  Ò   äi  Æt     tr   ®è v m m c«ng    ña  n  Þ. t¸cc ®¬ v 2­ Quy Õt  nh  ¬ng  ×nh  Õ   ¹ch  chøc  ®Þ ch tr k ho tæ  qu¶n  ýviÖc  ùc hiÖn  l  th   nhiÖ m  ô  ña  n  Þ  îcquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. v c ®¬ v ®   ®Þ t i 4  ch n 3­ Qu¶n  ý,ph©n  l  c«ng  Ö m   ô  nhi v cho  bé  c¸n  c«ng  chøc trong ®¬n  Þ.   v  §Ò  nghÞ     Ö m,  Ôn  Ö m,  ©ng ¬ng, khen  ëng, kû  Ët,tuyÓn  bæ nhi mi nhi n l   th   lu   dông,båidìng c¸n bé, c«ng         chøc  µ    v c¸c c«ng  Öc  vi kh¸c theo  Èm  Òn  ∙    th quy ® ® îcph©n  Êp.   c 4­ Ký        c¸cv¨n b¶n  theo thÈm  Òn.   quy 5­  èi hîp  íicÊp  û, c«ng  oµn  Ph   v  u  ® chØ   o  ùc  Ön  ®¹ th hi c«ng    Ýnh  t¸cch trÞ,t t ng, ®êi  èng  Ët chÊt vµ    Çn    ë   s v    tinhth cho  bé, c«ng  c¸n    chøc trong ®¬n     vÞ theo chÕ       ®é chung. 6­ Tham       éc  äp  Thèng  c  iÖutËp.   giac¸ccu h do  ®è tr   §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ã  7.­ Nhi v v quy h c Ph Gi¸m  c: ®è 1­ Gióp    Gi¸m  c  ®è chØ  o  iÒu  µnh  ét  è  Æt   ®¹ ® h m sm c«ng    ña  n  Þ  t¸cc ®¬ v theo ph©n    c«ng  ña  c Gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸chnhiÖ m  ícGi¸m  c  Ò   Õt      tr   ®è v k qu¶ thùc hiÖn    Ö m  ô  îcph©n    c¸cnhi v®  c«ng.
  4. 4 2­ Khi Gi¸m  c  ¾ng   Æt,  ét  ã   ®è v m m Ph Gi¸m  c  îc uû   ®è ®   quyÒn     gi¶i quyÕt c«ng  Öc  ña  n  Þ,chÞu  vi c ®¬ v   tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt    v k qu¶  c«ng  Öc  ∙    vi ® gi¶i quyÕt vµ          b¸o c¸o khiGi¸m  c  ã  Æt. ®è c m 3­ Tham       Õn  íi   giaý ki v  Gi¸m  c  Ò   chøc  ¹t®éng  ña  n  Þ  ®è v tæ  ho   c ®¬ v theo  nguyªn t¾c  Ëp    t trung d©n  ñ  µ  Õ     ñ  ëng.   ch v ch ®é Th tr C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   8.­Vi s ®   sung    iÒu  c¸c® kho¶n  trong Quy  Õ   µy    ch n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2