intTypePromotion=1

Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
125
lượt xem
6
download

Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  K h o a   äc C « n g  n g h Ö  vµ M «i  ê n g ën h tr sè  1626/1997/Q§­B K H C N M T  n g µ y 23  th¸ng 10 n¨ m   1997 v Ò  viÖc  a n  b h µ n h  Q u y   Þ n h  t¹m  ® thêi Ò   u ¶ n  lý  h Êt l  v q c îng n íc k h o¸ng thiªn n hiªn   ® ã n g   hai vµ  íc uè n g  ® ã n g  c hai c n B é   ëng tr B é   h oa häc C « n g ngh Ö  vµ  «i tr K M êng ­ C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh  ChÊt îng  l hµng  ho¸ ngµy  th¸ng 12  27    n¨m  1990; ­    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  08    n¨m  1995 cña  ChÝnh  phñ    vÒ ph©n c«ng tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýNhµ    chÊtl   nícvÒ   îng hµng  ho¸; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng 05  22    n¨m  1993 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh  nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  cña  Khoa  bé  Bé  häc C«ng  nghÖ  M«i  êng; vµ  tr ­ C¨n  Th«ng   ªnBé    ­ Khoa    cø  t li   Y tÕ    häc C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr sè  07/TTLB  ngµy  th¸ng 07  01    n¨m  1996  viÖc  vÒ  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh   86/CP ngµy  th¸ng12  08    n¨m  1995  ph©n  vÒ  c«ng tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýNhµ  n­ íc®èi víi       chÊtl    îng hµng  ho¸; ­Sau      khitho¶ thuËn    Y    víiBé  tÕ; ­ Theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng  chÊtl  îng, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1.­  Ban hµnh "Quy ®Þnh  t¹m      thêivÒ qu¶n    lý chÊt îng    l níc kho¸ng thiªnnhiªn®ãng        chaivµ      nícuèng  ®ãng  chai". §iÒu    tæ  2.­C¸c  chøc,c¸ nh©n  xuÊt,kinh doanh,nhËp      s¶n        khÈu    níc kho¸ng thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      nícuèng ®ãng chaicã    tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. §iÒu    3.­Tæng  TiªuchuÈn  l ChÊt îng vµ    quan  côc    §o êng  l   c¸cc¬  Nhµ  níc cã  ªnquan  chøc    li   tæ  híng dÉn  kiÓm     vµ  traviÖc thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  nµy. §iÒu  4.­  QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    ngµy  th¸ng  n¨m  cã  lùc tõ  01  07  1998.
 2. 2 Q uy   Þ nh ® t¹m thêi Ò  q u ¶ n  lý c h Êt lîng n íc k h o¸ng thiªn n hiªn ® ã n g  c hai   v vµ n íc  uè n g  ® ã n g  c hai (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1626/1997/Q§­ sè  BKHCN MT ngµy  th¸ng10  23    n¨m  1997 cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc  C«ng  nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng) 1. Q u y  ® Þ n h  chung 1.1.C¸c    thuËt ng÷    dïng trong quy ®Þnh nµy  îc hiÓu  ®   theo Phô    lôc 1  cña  quy  ®Þnh nµy. 1.2. Quy    ®Þnh  nµy  dông  ¸p  cho    níc kho¸ng thiªnnhiªn ®ãng      chai cã    hoÆc  kh«ng  khÝ  cã  cacbondioxi  t(CO2)  níc uèng  vµ    ®ãng  chai ® îc nhËp      khÈu  hoÆc   s¶n  xuÊt®Ó       tiªudïng trong nícvíi         môc ®Ých    gi¶ikh¸t. Quy  ®Þnh  nµy  kh«ng    ¸p dông  cho    i   c¸clo¹ níckho¸ng ch÷a      bÖnh. 1.3.Yªu    cÇu  thuËtcña    kü    níckho¸ng thiªnnhiªn®ãng      chaiquy    ®Þnh  i t¹  Phô      lôc 2, yªu cÇu  thuËtcña    kü    níc uèng ®ãng  chaiquy    ®Þnh  i t¹ Phô    lôc 3  cña  quy  ®Þnh  nµy. 1.4.Néi    dung  c¸ch    vµ  ghi nh∙n níc kho¸ng      thiªnnhiªn ®ãng      chaivµ      níc uèng  ®ãng chaiquy    ®Þnh    t¹ Phô    cña  i lôc4  quy ®Þnh  nµy. 1.5.C¸c  chøc,c¸nh©n    tæ      s¶n xuÊt vµ    nhËp  khÈu    níckho¸ng thiªnnhiªn     ®ãng chai vµ      níc uèng  ®ãng  chai ph¶i chÞu      tr¸ch nhiÖm       vÒ chÊt îng  l s¶n  phÈm  cña m×nh. Ph¶i tæ    chøc   tù kiÓm       tra®Ó ®¸nh    gi¸chÊt l s¶n   îng  phÈm   cña  së  c¬  theo quy    ®Þnh    t¹ Phô    cña  i lôc5  quy ®Þnh  nµy. 1.6.C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ      chØ  îcs¶n  ®   xuÊt,kinh doanh    Æt       c¸c m hµng  níc kho¸ng    thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      níc uèng  ®ãng  chai®∙  îc cÊp    ®   ®¨ng ký  chÊt l   nh∙n s¶n   îng,cã    phÈm     ghi ®óng quy c¸ch,cã    chÊt l ®¶m    îng  b¶o theo  quy ®Þnh  nµy  chÞu  thanh    vµ  sù  tra,gi¸m    s¸tcña Nhµ    chÊt l   an  nícvÒ   îng vµ  toµn  sinh. vÖ  2. S ¶n  xuÊt níc kho¸ng thiªn nhiªn ã n g  chai    ® vµ níc uèng ® ã n g  chai 2.1.C¸c  chøc, c¸    tæ    nh©n  s¶n xuÊt    níc kho¸ng thiªnnhiªn ®ãng      chai  chØ  îcxö    ®ãng  ®   lývµ  chait¹ nguån      i  níc(hoÆc  îcdÉn    ®   trùctiÕp tõgiÕng        tíi n¬ixö      lý, ®ãng  chaib»ng    mét    hÖ thèng  êng  ® èng kÝn  li   vµ  ªntôc).   Trêng    hîp c¸c tæ    chøc, c¸ nh©n      ®ang s¶n  xuÊt mµ     cha    ®ñ ®iÒu  kiÖn    lý,®ãng  ®Ó xö    chait¹    inguån, ph¶ixin phÐp  quan        c¬  cÊp ®¨ng  chÊt l   ký   îng cho phÐp  ngo¹i  lÖ  kh«ng      qu¸ hain¨m  tõkhiquy  kÓ      ®Þnh  nµy  hiÖu  cã  lùc. 2.2.Trêng  níc kho¸ng    hîp    thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      níc uèng  ®ãng chai  thuéc  danh môc  hµng  ho¸ b¾t  buéc ph¶i ®¨ng  chÊt îng, tÊt c¶    ký  l     c¸c  tæ  chøc, c¸ nh©n      s¶n  xuÊt níc kho¸ng      thiªnnhiªn ®ãng      chaivµ      níc uèng  ®ãng  chaiph¶i®¨ng  chÊt l   i quan  Bé  tÕ      ký   îng t¹ c¬  do  Y  chØ  ®Þnh. ViÖc ®¨ng ký  chÊt l níc kho¸ng   îng    thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      níc uèng  ®ãng chaitu©n    theo  Quy  chÕ  ®¨ng  chÊt l   ký   îng thùc phÈm     cña  Y  vµ    Bé  tÕ  c¸c quy  ®Þnh  thÓ  cô  sau ®©y:
 3. 3 2.2.1.Hå  ®¨ng  chÊt l       s¬  ký   îng níc kho¸ng thiªnnhiªn®ãng      chai(kÓ    c¶  tr êng          hîp nãití t¹ ®iÓm     i i 2.1)hoÆc     nícuèng  ®ãng  chais¶n    xuÊttõnguån        níc ngÇm  bao gåm: a. §¬n      xin ®¨ng  chÊt l     ký   îng níckho¸ng thiªnnhiªn®ãng      chaihoÆc       níc uèng ®ãng chai theo    mÉu  quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  6.1 cña Phô    cña  lôc 6  quy  ®Þnh nµy. b. Hå  giÊy phÐp    s¬    khaith¸cnícngÇm         theo quy  ®Þnh cña LuËt kho¸ng     s¶n  quy  vµ  ®Þnh  cña  C«ng  Bé  nghiÖp; giÊy    chøng nhËn chÊt îng  vÖ  l vµ  sinhcña    nguån    c¬  nícdo  quan  tÕ  thÈm  y  cã  quyÒn cÊp; c. Quy     tr×nh c«ng nghÖ  s¶n xuÊt    níc kho¸ng thiªn nhiªn ®ãng       chai   hoÆc     nícuèng  ®ãng  chaicña    doanh  nghiÖp; d. ThuyÕt    minh  ®iÒu  vÒ  kiÖn s¶n xuÊt vµ    ®iÒu  kiÖn  ®¶m  b¶o chÊt l  ­ îng cña    doanh  nghiÖp  theo c¸cnéidung        quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 2.2.2; ®. Chøng nhËn ®iÒu kiÖn    vÖ sinh cña  së  c¬  s¶n xuÊt  Bé     do  Y tÕ  hoÆc   quan  Bé  tÕ  quyÒn  c¬  do  Y  uû  cÊp; e. B¶n sao v¨n b»ng b¶o  c¸c ®èi  îng  h÷u  hé    t së  c«ng nghiÖp  li   cã  ªn quan  (nÕu cã); f.  Nh∙n  s¶n  phÈm   theo quy    ®Þnh    t¹ Phô    cña  i lôc4  quy  ®Þnh  nµy; g. MÉu     s¶n phÈm: Kh«ng  h¬n  ®¬n  s¶n  Ýt  2  vÞ  phÈm  cho mçi  i lo¹ bao  gãicã    dung tÝch kh¸cnhau    (0,5;      1,0;1,5;2,01.. ) .; h. PhiÕu    kÕt qu¶  ph©n  tÝch chÊt l    îng s¶n phÈm   îccÊp    ®   bëiphßng    thö nghiÖm   îc c«ng  ®   nhËn  hoÆc   Y  chØ  Bé  tÕ  ®Þnh. Thêi gian    ph©n tÝch    ghi trªnphiÕu    kh«ng    th¸ngtÝnh  qu¸ 03    ®Õn  ngµy nép  s¬  hå  ®¨ng  chÊtl ký   îng. §èivíic¸c tæ        chøc,c¸ nh©n      s¶n xuÊt níc uèng      ®ãng chaitõ c¸c nguån        cÊp    thÞ,hå  ®¨ng  chÊtl   níc®«    s¬  ký   îng bao gåm     c¸cmôc quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2.2.1trõmôc      b). 2.2.2.Trong  êng    tr hîp cÇn thiÕt,c¬    quan cÊp ®¨ng  chÊt îng  ký  l tiÕn  hµnh  kh¶o    s¸tthùc tÕ        t¹ n¬is¶n  i xuÊtvÒ:   ­ T×nh tr¹ng chÊt îng  l vµ ®iÒu kiÖn vÖ  sinh cña nhµ xëng, giÕng  khoan,nguån    thèng    níc,hÖ  b¬m, èng dÉn, thiÕtbÞ, dông  s¶n        cô  xuÊt... ­ Tr×nh  c«ng    ®é  nghÖ  gåm:  c«ng nghÖ khaith¸c,    ph¬ng ph¸p xö        lý,tinh läc,®ãng    chai,vËn    chuyÓn  b¶o  vµ  qu¶n còng  c¸c vÊn    li   nh    ®Ò cã  ªnquan    tíi b¶o  m«i  êng,b¶o  tµi vÖ  tr   vÖ    nguyªn. ­ §iÒu    kiÖn ®¶m  b¶o chÊt l gåm:     îng  c¸c ph¬ng tiÖn  thiÕtbÞ  vµ    kiÓm  tra,thö    nghiÖm,    liÖu    c¸c sè  vÒ chÊt îng  s¶n  l vµ  xuÊt,c¸c tiªuchuÈn, quy          tr×nh s¶n    xuÊt. 2.2.3.Khi mÉu       s¶n phÈm  theo môc  ®iÓm   g  2.2.1 kh«ng    ®¶m  b¶o    yªu cÇu quy  ®Þnh,  quan  c¬  cÊp ®¨ng  cã  ký  thÓ   trùc tiÕp    lÊy mÉu  kiÓm     travµ  ®¸nh    gi¸chÊtl   íckhicÊp   îng tr     ®¨ng    ký.ViÖc    lÊy mÉu  theo quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 5.1.3b¶ng  Phô    cña    3  lôc 5  quy  ®Þnh nµy, c¸c chØ        tiªuph©n  tÝch theo quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 5.1.1cétKT3      b¶ng  Phô    cña  1  lôc5  quy  ®Þnh  nµy. 2.2.4.Thêi h¹n  khi nhËn  s¬  i       tõ    hå  tí  cÊp  khi ®¨ng  theo  ký  quy ®Þnh  trong Quy    chÕ ®¨ng  chÊt l   ký   îng cña  Y    Bé  tÕ,trong tr   êng    quan  hîp c¬  ®¨ng 
 4. 4 ký  ph¶itiÕn hµnh      nh÷ng c«ng  viÖc  t¹ ®iÓm   nªu  i   2.2.2vµ    2.2.3cña    quy  ®Þnh  nµy,thêih¹n tõkhinhËn  s¬                hå  tíkhicÊp  i ®¨ng  kh«ng    ngµy. ký  qu¸ 40  2.2.5.GiÊy    chøng  nhËn ®¨ng  chÊt l     ký   îng níc kho¸ng thiªnnhiªnvµ        níc uèng  ®ãng  chai theo    quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  6.2  cña Phô    cña  lôc 6  quy ®Þnh  nµy.Sè    ®¨ng  chÊtl   ký   îng ph¶i® îcintrªnnh∙n víi             c¸ch ghitheo Quy        chÕ  ®¨ng  ký  chÊtl    îng thùc phÈm     cña  Y  Bé  tÕ. 2.2.6. s¬         Hå  xingiah¹n ®¨ng  chÊtl   ký   îng theo quy    ®Þnh  sau: a. Víic¸c s¶n        phÈm   sù  cã  biÕn  ®éng  chÊt l hoÆc   vÒ   îng  thay ® æi    vÒ  nh∙n s¶n    phÈm,  s¬  hå  gåm       c¸cnéidung quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 2.2.1. b. Víic¸c s¶n        phÈm  kh«ng  sù  cã  thay ®æi  chÊt l     vÒ   îng hoÆc  nh∙n s¶n    phÈm,  s¬        hå  xingiah¹n gåm: ­§¬n          xingiah¹n ®¨ng  chÊtl ký   îng; ­KÕt    qu¶    thö nghiÖm  chÊtl    îng s¶n  phÈm   cña    kiÓm    c¸clÇn  tra®Þnh  kú  (KT3)trongc¶      n¨m  theo quy    ®Þnh    t¹ Phô    cña  i lôc5  quy  ®Þnh nµy. ­GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  ký. 3. N h Ë p  khÈu níc kho¸ng  thiªn nhiªn ã n g  chai    ® vµ níc uèng  ã n g  chai ®   3.1.Trêng  níc kho¸ng    hîp    thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      níc uèng  ®ãng  chai  thuéc danh môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  ph¶ikiÓm       traNhµ    chÊt l níc vÒ   ­ îng,c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n      nhËp  khÈu    níckho¸ng  thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      níc uèng  ®ãng  chai ph¶i ®¨ng  kiÓm     chÞu  kiÓm         ký  tra vµ  sù  tra cña  quan  c¬  kiÓm    traNhµ    chÊtl   nícvÒ   îng hµng    îcchØ  ho¸ ®   ®Þnh. 3.2.Yªu    cÇu  thuËt cña    kü    níc kho¸ng thiªnnhiªn ®ãng      chai hoÆc       níc uèng ®ãng chaiph¶i®¸p      øng    yªu cÇu quy ®Þnh    t¹ Phô    hoÆc   i lôc2  Phô    lôc3  cña quy ®Þnh  nµy,nh∙n s¶n      phÈm  ph¶ighitheo          c¸c néidung  yªu  vµ  cÇu  i t¹  Phô    cña  lôc4  quy  ®Þnh nµy. 3.3.Nguyªn    t¾c,ph¬ng    thøc,néidung  thñ tôc kiÓm         vµ      traNhµ    níc vÒ  chÊt l níc kho¸ng   îng    thiªnnhiªn ®ãng      chai vµ      níc uèng ®ãng  chai theo    quy  chÕ kiÓm    traNhµ    chÊtl   nícvÒ   îng thùc phÈm     nhËp khÈu cña  Y  Bé  tÕ. 4. Thanh tra,  kiÓ m  tra nhµ níc v Ò  ch Êt lîng níc kho¸ng thiªn nhiªn ã n g     ® chai vµ níc uèng  ã n g  chai ® 4.1.C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      s¶n  xuÊt,kinh doanh        níc kho¸ng thiªnnhiªn     ®ãng chai vµ      níc uèng ®ãng chai ph¶i chÞu  kiÓm         sù  tra,gi¸m    s¸tcña c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn  chÊtl   an  vÒ   îng vµ  toµn  sinh theo quy  vÖ      ®Þnh nµy. C¸c    l« hµng    níc kho¸ng  thiªnnhiªn ®ãng      chai vµ      níc uèng  ®ãng chai  nhËp  khÈu ph¶i® îc kiÓm         trachÊt l       quan   îng bëic¸c c¬  kiÓm     tranhµ    níc vÒ  chÊtl   Bé  tÕ  Bé   îng do  Y  vµ  Khoa  häc  C«ng  nghÖ  M«i  êng  vµ  tr chØ  ®Þnh. 4.2.Thanh    sinh cña  Y  phèihîp víi   travÖ    Bé  tÕ        Thanh      traTiªuchuÈn  §o  l ChÊt îng  Côc  îng  l vµ  qu¶n    lýthÞ  êng  tr tiÕn hµnh thanh    trachÊt l vµ     îng  c¸c ®iÒu  kiÖn  sinh cña    chøc, c¸ nh©n  vÖ    c¸c tæ      s¶n xuÊt,kinh doanh    Æt       c¸c m hµng    níckho¸ng thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      nícuèng  ®ãng  chaitheo    quy ®Þnh  nµy.
 5. 5 P h ôlôc 1 ThuËt ng÷ 1.1."Níckho¸ng thiªnnhiªn®ãng            chai"(1)   (Bott   lednatural  mineralwater)   N íckho¸ng    thiªnnhiªn®ãng      chailµ nícuèng        ®ãng  chaicã  kh¸c biÖt   sù      râ rµng      i     víi lo¹ nícuèng  c¸c   th«ng  êng  th kh¸cbëimét  ® Æc   ng      sè  tr sau: a. Chøa  mét  muèi  sè  kho¸ng nhÊt ®Þnh,    víic¸c  lÖ  ¬ng  tû  t ®èi gi÷a  chóng  cã  Æt     vµ  m c¸cnguyªn tèvil        îng hoÆc     c¸cthµnh phÇn kh¸c. b. LÊy      trùctiÕp bëic¸c nguån          tù nhiªntõ giÕng      khoan  cña    c¸c m¹ch    níc ngÇm. c.BÒn     v÷ng  thµnh  vÒ  phÇn  æn   vµ  ®Þnh  l l   nhiÖt®é  vÒ u îng vµ    cho    dï cã    c¸cbiÕn  ®éng    tùnhiªn. d. Khai th¸c díic¸c ®iÒu            kiÖn ®¶m  b¶o duy      tr× ®é s¹ch      vÒ vi sinh  i t¹  nguån. ®.  §ãng  chait¹ nguån           i víi yªu cÇu  sinhnghiªm  c¸c vÖ    ngÆt. e.§îcxö        lýb»ng    c¸cph¬ng ph¸p quy    ®Þnh  ®¸p  vµ  øng      c¸cyªu cÇu  chÊt  l   sinhquy  îng,vÖ    ®Þnh    t¹ Phô    i lôc2. f.Khèng  îc pha  êng, bæ     ®   ®   sung  chÊt kho¸ng,hoÆc       bÊt  mét  kú  chÊt  phô    gianµo kh¸ctrõkhÝ      cacbondioxi (CO2).   t 1.2."Níckho¸ng thiªnnhiªncã  tùnhiªn"           ga    (Natural   ly carbonatednatural    mineralwater)   N íckho¸ng    thiªnnhiªnsau    îcxö    ®ãng      khi®   lývµ  chaicã    chøa  cïng hµm     l   îng khÝ  cabondioxi (CO2)  níckho¸ng t¹ nguån    t nh       i níc. 1.3."Níckho¸ng thiªnnhiªncã              ga" (2) (Carbonnated natural    mineralwater)   N íc kho¸ng thiªn nhiªn sau khi îc xö lý  ®  vµ ®ãng  chai chøa khÝ  carbondioxi (CO2)  nguån    t cã  gèc  kh«ng  ph¶itõnguån      níc. 1.3."Nícuèng      ®ãng  chai"(3)   (Bott   leddrinkingwater)   N ícdïng      ®Ó uèng  îc®ãng  ®   chaikh«ng    ph¶ilµníckho¸ng        thiªnnhiªnvµ      cã    Æc   c¸c® ®iÓm   sau: a. LÊy        tõ c¸c giÕng khoan cña    c¸c m¹ch    níc ngÇm  hoÆc     tõ nguån cÊp  níc®«  vµ    thÞ  qua  lýb»ng    xö    c¸cph¬ng ph¸p phïhîp.     b. §ãng    chait¹    i nguån    níc nÕu  îc s¶n  ®   xuÊt tõ níc ngÇm   ®¶m         vµ  b¶o  c¸cyªu cÇu  chÊtl   sinhquy      vÒ   îng vÖ    ®Þnh   t¹ Phô    i lôc3. 1.4."Nh∙ns¶n      phÈm"
 6. 6 (Label) ThÎ,dÊu    hiÖu, h×nh    ¶nh  hoÆc  mét h×nh thøc      îc viÕt,in,ghi, m« t¶ ®         kh¾c  næi,kh¾c    ch×m  hoÆc  g¾n  vµo s¶n phÈm  nh»m  cung cÊp    c¸c th«ng  tinvÒ    b¶n  chÊts¶n    phÈm  ®ã. 1.5."Ghinh∙n"(4)       (Label ing) l Dïng  ch÷ viÕthoÆc     h×nh ¶nh    ®Ó tr×nh bµy        c¸c néidung  cña  nh∙n s¶n    phÈm. (1)Dùa      trªn®Þnh  nghÜa  cña  FAO/WHO   trongCodex    Stan  108­1981 (2) KhÝ     Carbindioxi  t(CO2)  dïng    ®Ó n¹p vµo    níc kho¸ng ph¶i lµ khÝ      carbondioxi cã    chÊtl   t  îng dïng cho    thùc phÈm.   (3)Dùa      trªn®Þnh  nghÜa  tronghíng dÉn      cña  H O   W n¨m  1993. (4)Theo    Quy ®Þnh  t¹m        thêivÒ ghi nh∙n thùc phÈm  bao    gãi s½n ban  hµnh  theo QuyÕt ®Þnh  23/T§C­   sè  Q§ ngµy  th¸ng02  20    n¨m  1995 cña Tæng   côc    TiªuchuÈn   l ­§o êng   ­ChÊt îng. l P h ô  lôc 2 Yªu cÇu   thuËt kü  c ña n íc k h o¸ng thiªn n hiªn ® ã n g  c hai 2.1.N íc kho¸ng      thiªnnhiªn®ãng      chaiph¶i® îc s¶n        xuÊt theo    quy tr×nh  c«ng  nghÖ  ® îc®¨ng  víi quan  thÈm  ®∙    ký    c¬  cã  quyÒn. 2.2. N íc kho¸ng      thiªn nhiªn ®ãng      chai ph¶i ® îc s¶n        xuÊt  trùc tiÕp      tõ nguån    nícngÇm   ® îcc¬  ®∙    quan  tÕ  Y  chøng  nhËn  ®¶m   b¶o    yªu cÇu  sinh, vÖ    thÝch hîp    dông  ®Ó sö  cho  ngêi vµ  ® îc Bé    ®∙    C«ng  nghiÖp  hoÆc     Uû ban  nh©n  d©n  tØnh  cho phÐp khaith¸c®Ó       s¶n xuÊt níckho¸ng      thiªnnhiªn®ãng      chai. 2.3.N íc kho¸ng      thiªnnhiªn®ãng      chaichØ  thÓ  lýtheo    cã  xö    mét hoÆc   kÕt      hîp c¸c ph¬ng ph¸p  lýdíi xö      ®©y nÕu    c¸c ph¬ng ph¸p  kh«ng  ®ã  lµm thay  ®æi thµnh phÇn chñ yÕu  cña    níckho¸ng so      víi nguån: a.T¸ch      c¸cthµnh  phÇn  kh«ng  bÒn  b»ng  c¸ch g¹n,läc.   b.Sôc    khÝ  giÇu  oxy. c.Khö    hoÆc     n¹p khÝ  cacbondioxi . t d.TiÖttrïngb»ng          tiacùc  tÝm. e.Xö      lýb»ng  Ozon 2.4.Bao  ®ùng      b×  níckho¸ng  thiªnnhiªnph¶ilµbao  chuyªn dïng          b×    cho  thùc phÈm   thÓ    cã  tÝch      îcniªm  phïhîp,®   kÝn      ®Ó ®Ò phßng viÖc  nhiÔm  bÈn  hoÆc     gi¶m¹o.Trªnbao  ph¶icã      b×    nh∙n s¶n    phÈm         ghic¸cnéidung        phïhîp víi quy ®Þnh    t¹ Phô    i lôc4.
 7. 7 2.5.Nguån    hÖ     nícvµ  thèng  thiÕtbÞ      ®Ó s¶n  xuÊt níckho¸ng      thiªnnhiªn     ®ãng chaiph¶i®¶m       b¶o: a. Nguån      níc kho¸ng  ®iÓm     vµ  níc phun ph¶i® îc b¶o  thÝch  ®Ó       vÖ  hîp  tr¸nhbÞ  nhiÔm    «  trongqu¸ tr×nh s¶n        xuÊt. b. HÖ     thèng thiÕtbÞ    tiÕp  nhËn      níc,c¸c èng dÉn hoÆc  bån  chøa ph¶i  lµm b»ng    vËt liÖu thÝch hîp kh«ng g©y    th«inhiÔm  chÊt l¹vµo       níc kho¸ng.  C¸c trang bÞ    s¶n  xuÊt,lµm    s¹ch vµ    lµm  kh« chaiph¶itho¶      m∙n    c¸c yªu cÇu  vÖ sinh. 2.6.ChÊt îng    l cña   níc kho¸ng thiªnnhiªn ®ãng      chaiph¶iphï hîp            víic¸c yªu cÇu    quy  ®Þnh  trong b¶ng      díi®©y: C¸c  chØ   tiªu Møc   yªu  cÇu Ph¬ng  ph¸p  thö A.  Yªu  cÇu    vÒ c¶m   quan 1.Mïi,     vÞ §Æc  tr  mïi ng   TCVN   2653   ­78 vÞ cña  iníc lo¹    kho¸ng, kh«ng  cã    mïil¹ 2. Mµu     s¾c, thang    mµu  coban,kh«ng    10 ISO  7887   ­1985 lính¬n,mg/l     3.§é    ®ôc, kh«ng      lính¬n,mg     SiO2/l 10 ISO  7027   ­1990 B.  Yªu  cÇu    vÒ ho¸  lý (*) 4.Tæng    chÊtr¾n    hoµ    tan,mg/l Phô    cña  lôcA  TCVN  6053   ­ 1995(ISO  9696   ­ 1992) 5.  îng  H/l chÊt h÷u    c¬, kh«ng    lính¬n,  3 AOAC   1990  1  tËp  mgO2/l ch¬ng  11 6.H/l     îng Nitrat kh«ng      , lính¬n,mg/l   50 ISO  7890   ­1986 7.H/l     îng Nitr tkh«ng    i , lính¬n,mg/l   0,02 ISO  6777   ­1984 8.H/l     îng dihydrosunfua,kh«ng      lính¬n,  0,05 ISO  10530   ­1992 mg/l 9. H/l     îng Antimoan,kh«ng      lính¬n,mg/   0,005 AOAC   1990  1  tËp  l ch¬ng 9 10.H/l     îng Borat(tÝnh theo B),mg/l         5,0 ISO  9390   ­1990 11.H/l     îng Phenol,  †g/l 0,5 TCVN   6199/1­    1995  (ISO  8165/1­  1992) 12.ChÊt      ho¹t®éng    Æt,  bÒ m mg/l 0,2 ISO  7875   ­1984 13.H/l     îng ®ång, kh«ng      lính¬n,mg/l   1 ISO  8288   ­1986 14.H/l     îng kÏm,kh«ng      lính¬n,mg/l   5 ISO  8288   ­1986 15.H/l     îng mangan, kh«ng      lính¬n,mg/   2,0 TCVN   6002   ­1995 
 8. 8 C¸c  chØ   tiªu Møc   yªu  cÇu Ph¬ng  ph¸p  thö l (ISO  06333   ­1986) 16.H/l     îng cyanua,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,07 ISO  6703/1­1984     17.H/l     îng cr«m, kh«ng      lính¬n,mg/l   0,05 ISO  9174   ­1990 18.H/l     îng asen,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,05 ISO  6595   ­1982 19.H/l     îng cadimi,  kh«ng    lính¬n,mg/l   0,003 ISO  5961   ­1994 20.H/l     îng ch×,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,01 ISO  8288   ­1986 21.  îng  H/l thuû ng©n, kh«ng    lín h¬n,  0,001 TCVN   5989­1995  mg/l ®Õn  TCVN  5991­ 1995 (ISO 5666/1­ 1983  ®Õn   ISO  5666/3­  1983) 22.H/l     îng selen,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,05 ISO  9965   ­1993 23.H/l     îng floruamg/l   (*) ISO  10359/1­1992    24.H/l     îng bari  , kh«ng    lính¬n,mg/l   1 AOAC   1990  1  tËp  ch¬ng  11 25.H/l     îng niken,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,02 ISO  8288   ­1986 26.Hydrocacbua    th¬m  vßng ®a  AOAC   1990  2  tËp  ch¬ng  48 (Fluoranthen,Benzo    (3,4)fluoranthen;     0,2 Benzo  (11, 12) fluoranthen; Benzo  (3,4) pyren; Benzo  (1,12) perylen,  Indeno (1,2,3­cd) pyren) kh«ng  lín  h¬n,†g/l   27. Tæng  d lîng thuèc b¶o vÖ  thùc  0,5 FAO   Manuals,   vËt,kh«ng      lính¬n,†g/l   1992  IIch¬ng  tËp    7 C.  Yªu  cÇu      vÒ visinh  vËt 28.Coli   form tæng    sè/250 ml   0 ISO  9308/1­1990     29.Faecalcoli rm/250 ml     fo   0 ISO  9308/1­1990     30.FaecalStreptococci       /250ml 0 ISO  7899/2­1984     31.Pseudomonas    aeruginosa/250 ml   0 ISO  8360/2­1988     32.Sulphit educinganaerobes/50ml   r ­   0 ISO  4646/2­1986     D.  Møc   nhiÔm   x¹ 33.Tæng    anpha  α),kh«ng      ho¹t®é  (   lín 0,1 TCVN  6053   ­1995  h¬n Bq/l (ISO  9696  ­1992) 34. Tæng     ho¹t®é       β),kh«ng    bªta (   lín 1 TCVN  6219   ­1995  h¬n Bq/l (ISO  9697  ­1992) (*)Tæng    chÊtr¾n    hoµ    îcbiÓu  nh  tan ®   thÞ  sau:
 9. 9 ­ 1500  >  mg/l:       trªnnh∙n "Hµm  îng kho¸ng cao". ghi   l     ­ 500 
 10. 10 Tªn  chØ   tiªu Møc   yªu  Ph¬ng  ph¸p  thö cÇu  h¬n,mg/l   3.§é    ®ôc, kh«ng      lính¬n,mg     SiO2/l 5 ISO  7027­1990 B.  Yªu  cÇu    vÒ ho¸  lý 4.pH   6,5 ­8,5      AOAC   1990,tËp    1  ch¬ng 11 5.H/l     îng clorua,kh«ng      lính¬n,mg/l   250 ISO  9297­1989 6.H/l     îng sunfat,  kh«ng    lính¬n,mg/l   250 ISO  9280­1990 7.H/l     îng natrikh«ng      , lính¬n,mg/l   200 ISO  9964/1­ 1993  8.H/l       îng kalikh«ng    , lính¬n,mg/l   12 ISO  9964/2­ 1993  9.  îng  H/l nh«m  tæng    sè, kh«ng    lính¬n,  0,2 ISO  12020­1997 mg/l 10. §é    cøng tæng    sè, kh«ng    lính¬n, mg     60 AOAC   1990,tËp    1  Ca ++/l ch¬ng 11 11.§é    kiÒm,  kh«ng  nhá  h¬n,mg     HCO 3­/l 30 AOAC   1990,tËp    1  ch¬ng 11 12. Tæng  hµm  l îng chÊt r¾n hoµ    tan, 1000 Phô    cña  lôcA  kh«ng    lính¬n,mg/l   TCVN  6053­1995  (ISO  9696­ 1992) 13.H/l     îng nitratkh«ng      , lính¬n,mg/l   50 ISO  7890­1986 14.H/l   i    îng nitr t, kh«ng    lính¬n,mg/l   0,02 ISO  6777­1984 15.H/l     îng ammoni,kh«ng      lính¬n,mg/l   1,5 TCVN  5988­1995  (ISO  5664­ 1984) 16.ChØ   pecmanganat,kh«ng      sè    lính¬n,  5 ISO  8467­1993 mg   O2/l 17. H/l îng dihydrosunphua, kh«ng  lín   0,5 ISO  10530­1992 h¬n,mg/l   18.H/l     îng phenol,  kh«ng    lính¬n,†g/l   0,5 TCVN  6199/1­ 1995  (ISO  8165/1­1992)  19. H/lîng chÊt ho¹t ®éng  bÒ  m Æt,  0,2 ISO  7875­1984 kh«ng    lính¬n,mg/l   20.H/l     îng s¾t,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,3 ISO  6332­1988 21.H/l     îng mangan,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,5 TCVN  6002­1995  (ISO  6333­ 1986) 22.H/l     îng ®ång, kh«ng      lính¬n,mg/l   2,0 ISO  8288­1986 23.H/l     îng kÏm,kh«ng      lính¬n,mg/l   3,0 ISO  8288­1986 24.H/l     îng florua,  kh«ng    lính¬n,mg/l   1,5 ISO  10359/1­ 1992  25.H/l       îng b¹c,kh«ng    lính¬n,mg/l   0,01 AOAC   1990,tËp    1  ch¬ng 11
 11. 11 Tªn  chØ   tiªu Møc   yªu  Ph¬ng  ph¸p  thö cÇu  26. H/l Borat(tÝnh    îng    theo    B),kh«ng    lín 0,3 ISO  9390­1990 h¬n,mg/l   27.H/l     îng bari  , kh«ng    lính¬n,mg/l   0,7 AOAC   1990,tËp    1  ch¬ng 11 28.H/l     îng antimoan,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,005 AOAC   1990,tËp    1  ch¬ng  9 29.H/l     îng asen,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,01 ISO  6595­1982 30.H/l     îng cadimi,  kh«ng    lính¬n,mg/l   0,003 ISO  5961­1994 31.H/l     îng cyanua,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,07 ISO  6703/1­ 1984  32.H/l     îng cr«m, kh«ng      lính¬n,mg/l   0,05 ISO  9174­1990 33.H/l     îng thuû ng©n, kh«ng        lính¬n,mg/l   0,001 TCVN   5989­ 1995®Õn  TCVN   5991­1995 (ISO  5666/1­1983 ®Õn   ISO 5666/3­1983) 34.H/l     îng niken,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,02 ISO  8288­1986 35.H/l     îng ch×,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,01 ISO  8288­1986 36.H/l     îng selen,kh«ng      lính¬n,mg/l   0,01 ISO  9965­1993 37. H/l îng c¸c hydrocacbon th¬m  ®a  AOAC   1990,tËp      II vßng ch¬ng 48 [fluaranthen, benzo  (3.4) fluaranthen;   0,2 benzo  (11,12) fluaranthen;benzo      (1,12)   perylen;indeno    (1,2,3­ pyren, benzo  cd)    (3,4)pyren],    kh«ng    lính¬n,†g/l   38. Tæng   l thuèc    d îng  b¶o    vÖ thùc    vËt, 0,5 FAO  Manuals  kh«ng    lính¬n †g/l 1992,tËp  ,   II  ch¬ng  7­1992 C.  Yªu  cÇu      vÒ visinh  vËt 39.Coli   form tæng    sè/250 ml   0 ISO  9308/1­ 1990  40.Faecalcoli rm/250 ml     fo   0 ISO  9308/1­ 1990  41.FaecalStreptococci       /250ml 0 ISO  7899/2­ 1984  42.Sulphit educinganaerobes/50ml   r ­   0 ISO  6461/2­ 1986  D.  Møc   nhiÔm   x¹ 43. Tæng  ho¹t ®é     anpha  α),kh«ng    (   lín 0,1 TCVN  6053­1995  h¬n Bq/l (ISO  9696­ 1992)   β),kh«ng    44. Tæng    bªta(     ho¹t®é  lính¬n  1 TCVN  6291­1995  Bq/l (ISO  09697­1992)
 12. 12 P h ô  lôc 4 G hi  h∙n n íc kh o¸ng thiªn n hiªn  ã n g  chai n ® vµ n íc u è n g  ® ã n g   hai c 4.1.Quy    ®Þnh  chung 4.1.1.Ghi    nh∙n níckho¸ng      thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      nícuèng  ®ãng  chai  tu©n theo      c¸cyªu cÇu  cña  Quy  ®Þnh  thêivÒ    t¹m    ghinh∙n thùc phÈm       bao    gãi s½n  ban hµnh  theo  QuyÕt  ®Þnh  23/T§C­   sè  Q§ ngµy  02  20  n¨m  1995 cña  Tæng  côc  Tiªu chuÈn    l   ­ §o êng    ­ ChÊt îng  c¸c quy  l vµ    ®Þnh trong Phô    lôc nµy. 4.1.2.Kh«ng      ghinh∙n c¸c x¸c nhËn  ªnquan        li   ®Õn       dîclýhoÆc   hiÖu  qu¶  ®iÒu    trÞbÖnh        lý®èi víingêitiªudïng.     4.1.3.  Ng«n  ng÷ dïng ®Ó       ghinh∙n quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 5.2 cña  Quy  ®Þnh  t¹m    ghinh∙n thùc phÈm   thêivÒ        bao    gãis½n. 4.2.Ghi nh∙n níckho¸ng thiªnnhiªn®ãng                chai 4.2.1.     dông  Néi b¾t  buéc    ghinh∙n: 4.2.1.1.  Tªn  cña    níckho¸ng thiªnnhiªn.     a. Sö    dông    tªnchÝnh thøc "Níckho¸ng    thiªnnhiªn"kÕt        ¬ng      hîp víitªnth m¹ihoÆc     ®Þa  danh cña nguån          níc®èi víi kho¸ng thiªnnhiªn®ãng  níc       chai. ThÝ  dô: N íc kho¸ng thiªn  nhiªn Ki m   «i B b. Sö    dông    tªn"Níckho¸ng    thiªnnhiªncã  tù nhiªn"®èi víic¸c lo¹        ga            i níc kho¸ng thiªnnhiªn®ãng        chaicã    hµm  îng khÝ  l   CO2   t¹ nguån  nh   i níc. ThÝ  dô:  N íc kho¸ng thiªn nhiªn    cã ga tù nhiªn V Ü n h  H ¶ o c. Sö    dông    tªn "Níc kho¸ng    thiªnnhiªncã      ga" ®èi      i   víic¸c lo¹  kho¸ng níc   thiªnnhiªncã  thªm      n¹p  khÝ CO2  thùc phÈm.   ThÝ  dô:  N íc kho¸ng thiªn  nhiªn cã ga Vital d. C«ng  bªn    bè  c¹nh        tªn c¸c x¸c nhËn      Æc   ng  vÒ c¸c ® tr cña    níc kho¸ng  thiªnnhiªn®ãng      chai®èi víi   êng          trc¸c hîp sau:
 13. 13 1."Hµm  îng kho¸ng cao"(Richinmineralsalts)   l             §èivíiníckho¸ng        thiªnnhiªn®ãng      chaicã    tæng  hµm  îng chÊt r¾n  l     hoµ  tan lính¬n      1500 mg/l. 2."Hµm  îng kho¸ng thÊp"(Low    l       mineralcontent)   §èivíiníckho¸ng        thiªnnhiªn®ãng      chaicã    tæng  hµm  îng chÊt r¾n  l     hoµ  tµn nhá    h¬n  500  mg/l. 3."KiÒm"    (Alkaline) §èi víiníc kho¸ng        thiªnnhiªn ®ãng      chai chøa    hµm  îng  l HCO3­    lính¬n  600  mg/l. 4."Axit    " (Acidulous) §èivíi       kho¸ng  níc thiªnnhiªnchøa        khicacbondioxi tùdo        lính¬n  t 250  mg/ l. 5."MÆn"    (Saline) §èivíi       kho¸ng thiªnnhiªnchøa  níc       hµm  îng natric rualính¬n  l   lo     200  mg/l. 6."Chøa      Flo"(ContainsFlouride)   §èivíi       kho¸ng thiªnnhiªnchøa  níc       hµm  îng florualính¬n  mg/l. l       1  7. "Kh«ng    ®èi          tuæi"(Not suitableforinfantsand    phï hîp  víitrÎem díi7            childrenunderthe age          ofseven years) §èivíi       kho¸ng thiªnnhiªnchøa  níc       hµm  îng florualính¬n  mg/l. l       2  8."Chøa    s¾t"(Containsiron)     §èivíi       kho¸ng thiªnnhiªnchøa  níc       hµm  îng s¾t    l   lính¬n  5mg/l. 9."Chøa      i«t"(Containsiodine)   §èivíi       kho¸ng thiªnnhiªnchøa  níc       hµm  îng i«tlính¬n  l       1mg/l. 10."Giµu sunph¸t"      (Richsulphate)   §èi víiníc kho¸ng        thiªnnhiªncã      hµm  îng    l c¸c muèi sunphat lính¬n      600  mg/l(kh«ng  canxisunphat).   kÓ    e. PhÝa      díitªn cÇn    c¸c biÖn  ghi râ    ph¸p  lý ®∙  dông  xö    ¸p  ®èi      víiníc kho¸ng thiªnnhiªn®ãng      chai(c¸cbiÖn      ph¸p  lýcho  xö    phÐp  i t¹ ®iÓm     2.3 Phô  lôc2    cña quy ®Þnh nµy). ThÝ  dô: "Thanh  trïng b»ng      tiacùc  tÝm" (Ultravioletsteri isat   U.V    l ionor  steri isat l ion) 4.2.1.2.  LiÖtkª thµnh      phÇn
 14. 14 N íckho¸ng    thiªnnhiªn®ãng      chaiph¶iliÖtkª ®Þnh îng c¸c thµnh          l     phÇn  kho¸ng chñ    yÕu    díi®©y: ­Hµm  îng tæng    l   chÊtr¾n    hoµ    tan (mg/l) ­Hµm  îng canxi(mg/l)   l       ­Hµm  îng magiª(mg/l)   l       ­Hµm  îng natri   l     (mg/l) ­Hµm  îng kali   l     (mg/l) ­Hµm  îng nitrat   l    (mg/l) ­Hµm  îng HCO3­    l   (mg/l) ­Hµm  îng s¾t    l   (mg/l) Hµm  îng i«t(mg/l)   ­ l       ­Hµm  îng flo(mg/l)   l     ­pH   4.2.1.3.Ghi    nh∙n cña    níc kho¸ng  thiªn nhiªn ®ãng      chai vÒ     dung îng l   tÞnh, níc xuÊt xø, ký  hiÖu            m∙  l« hµng, thêih¹n  dông        sö  tètnhÊt,híng    dÉn  b¶o qu¶n  chiÕu    vµ  x¹ quy ®Þnh  i   t¹  ®iÓm             c¸c 3.3;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9  vµ  3.10 Quy  ®Þnh  t¹m    ghinh∙n thùc phÈm   thêivÒ        bao    gãis½n ban  hµnh theo  QuyÕt  ®Þnh  23/T§C­   sè  Q§ ngµy  20/02/1995;sè    ®¨ng  ghi theo  ký    Quy chÕ  ®¨ng  chÊtl   ký   îng thùc phÈm     cña  Y  Bé  tÕ. 4.2.1.4. Tªn  ®Þa   vµ  chØ  cña  chøc,c¸ nh©n  tæ      s¶n xuÊt:ngoµic¸c quy        ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 3.4 cña  quy  ®Þnh  thêitrªn, t¹m     cÇn  ph¶ighithªm        tªnnguån n­ íckho¸ng thiªnnhiªnmµ   së          c¬  ®ang  khaith¸c.   4.2.1.5.     dung    Néi ghinh∙n khuyÕn    khÝch theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   Quy  i 4  ®Þnh  thêivÒ    t¹m    ghinh∙n thùc phÈm       bao    gãis½n. 4.3.Ghi nh∙n nícuèng          ®ãng  chai   4.3.1.     dung  Néi b¾t  buéc    ghinh∙n 4.3.1.1.  Tªn  cña    nícuèng  ®ãng  chai a.  dông    Sö  tªn "Níc uèng"    kÕt hîp      ¬ng    víitªn th m¹i hoÆc  ®Þa  danh  nguån  níc. ThÝ  dô: N íc uèng  q uapure A b. C«ng  bªn    bè  c¹nh        tªnc¸c x¸c nhËn  ® Æc   ng  vÒ  tr cña    níc uèng ®ãng  chai(nÕu    cã). ThÝ  dô:
 15. 15 "Hµm  îng  l muèi  thÊp" §èivíi       uèng  hµm  îng níc cã  l (Low  sodium  content) Natri  thÊp  h¬n  mg/l 20  c.PhÝa        díi ph¶ighirâ c¸cbiÖn  tªn         ph¸p xö    ¸p dông:   lý®∙    ThÝ  dô: ­"Thanh    trïng b»ng      tiacùc  tÝm"   (Ultraviolet  steri isat   U.V  l ionor  steri isat l ion) ­Xö      lýb»ng  Ozon"     (Ozone  treatment) 4.3.1.2.Kh«ng    cÇn      liÖtkª ®Þnh îng c¸c thµnh  l     phÇn kho¸ng  ®èi      víiníc uèng ®ãng  chaitrõkhimuèn        nhÊn  m¹nh  cã  Æt     sù  m víihµm  îng thÊp  l   hoÆc   cao  cña  mét  chÊtkho¸ng nhÊt ®Þnh. sè        4.3.1.3.C¸ch      ghi nh∙n    vÒ dung îng  l tÞnh, níc xuÊt    m∙      xø, ký  hiÖu    l« hµng,vµ    chiÕu   x¹ quy ®Þnh  i   t¹ c¸c ®iÓm           3.10    3.3;3.5;3.6;3.7 vµ  Quy  ®Þnh  t¹m        thêivÒ ghi nh∙n thùc phÈm     bao    gãi s½n,  ®¨ng  ghi theo  sè  ký    Quy chÕ  ®¨ng  chÊtl   ký   îng thùc phÈm     cña  Y  Bé  tÕ. 4.3.1.4.Tªn  ®Þa     vµ  chØ  cña  chøc, c¸  tæ    nh©n   s¶n  xuÊt:ngoµi quy      ®Þnh   i®iÓm   t¹  3.4 cña quy ®Þnh  t¹m        thêivÒ ghi nh∙n thùc phÈm  bao    gãi s½n  cÇn  ph¶ighithªm:     ­Tªn    nguån          níc,®èi víi uèng  níc ®ãng  chai® îcs¶n      xuÊttõnícngÇm.       ­ Lo¹i nguån    níc,®èi        víiníc uèng ®ãng chai kh«ng    s¶n xuÊt  níc tõ    ngÇm. 4.3.2.Néi dung        ghinh∙n khuyÕn    khÝch theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   Quy  4  ®Þnh  thêivÒ    t¹m    ghinh∙n thùc phÈm       bao    gãis½n. P h ô  lôc 5 Ki Ó m  tra ch Êt lîng n íc kh o¸ng thiªn n hiªn  ã n g  chai h o Æ c ® n íc u è n g  ® ã n g   hai c 5.1.Tæ     chøc,c¸ nh©n      s¶n xuÊt ph¶itù tæ        chøc  kiÓm     trachÊt l    îng s¶n  phÈm  trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.Yªu    cÇu    vÒ chÕ     ®é kiÓm     tra,lÊy mÉu  vµ  b¶o  qu¶n  mÉu   îcquy  ®   ®Þnh  trong c¸cb¶ng      díi     1,2,3   ®©y: 5.1.1.  ChÕ   kiÓm  ®é  tra: B ¶ n g  1 Ký  Tªn  nhãm   KiÓm     KiÓm     êng  KiÓm     tra trath tra KiÓm     tra hiÖu  tèi  thiÓu  ®Þnh  kú  ®ét  xuÊt 
 16. 16 nhãm   chØ  tiªu (KT1) xuyªn (KT2)   (KT3) trong c¸c     chØ  t×nh huèng  tiªu cô thÓ  hoÆc     khicã  sù  (KT4) cè  A C¶m   quan ­Mïi   ­Mïi   Toµn  bé C¸c chØ  tiªu ­VÞ   ­VÞ   c¸cchØ  kiÓm    îc   tra® ­Mµu    s¾c ­§é    chua tiªu® îc   x¸c®Þnh    theo ­Mµu    s¾c quy  tõng t×nh    ®Þnh ­NhiÖt®é     trong   huèng  cô  Phô thÓ ­  Tæng  chÊt   lôc2   vµ    c¸cmèi  r¾n hßa  tan hoÆc   nguy    h¹i Phô    lôc3 tiÒm ­pH   ­ ChØ     Æc   cña    tiªu® Quy  Èn  kh¶  cã  tr cho  i ng  lo¹ níc   ®Þnh  n¨ng  ¶nh h­ nµy ëng  xÊu ­§é    cøng ®Õn   chÊt  B Hãa  lý ­Nitrat   l   îng níc ­Nitr t   i ­Am mon   ­Clo   C Vi   sinh  Coliform   Coliform   tæng  vËt tæng  sè sè Faecal   Faecalcoli rm   fo coliform D Møc   ®é  ­­ ­ ­­ ­ nhiÔm   x¹ 5.1.2.  TÇn  lÊy mÉu     sè    tèithiÓu: B ¶ n g  2 ChÕ   kiÓm   ®é  tra TÇn  lÊy  sè  mÉu     1 1.KT  1  mÉu   trung b×nh/ngµy hoÆc       l«     2 2.KT  1  mÉu   trung b×nh/tuÇn       3 3.KT  2  mÉu   trung b×nh/n¨m       4 4.KT  Tuú theo  tõng t×nh huèng  thÓ  kh¶  cô  vµ  n¨ng  ¶nh  hëng xÊu ®Õn  chÊtl    îng níc.                                                                      5.1.3.  MÉu   b¶o  vµ  qu¶n  mÉu:
 17. 17 B ¶ n g  3 Nhãm   chØ     tiªu ThÓ   B¶o  qu¶n  mÉu Lo¹ib×nh    chøa  mÉu tÝch  mÉu   (lÝt) A, B Trong   thïng   l¹nh Chai PET, PE  hoÆc     (C¶m  quan,ho¸     10 (NhiÖt ®é: 0  ®Õn  5  PC  (*) (®èi víi níc   lý) ®é C) kho¸ng) C 0,5 Trong   thïng   l¹nh Chai    thuû tinh ®∙  îc   ®   (VisinhvËt)     (NhiÖt ®é: 0  ®Õn  5  tiÖttrïng   ®é C) D 10 Thªm  1ml axit  nit¬r   ChaiPE  ic   (*) (NhiÔm  x¹) ®Ëm   Æc   ® cho mçi    lÝt mÉu (*)   ­PET:    PolyetylenTerephtalat   ­PE:    Polyetylen ­PC:    Polycacbonat 5.2.Toµn  c¸c sè      bé    liÖu kiÓm    tra®Òu   ph¶i® îcghichÐp        trong sæ     s¸ch   theo    dâichÊt l vµ  îc l tr÷t¹  së   îng  ®  u    i c¬  s¶n  xuÊt kh«ng  h¬n  n¨mm.      Ýt  5  Tæ chøc,c¸ nh©n      s¶n xuÊt ph¶il gi÷ toµn  c¸c hå  li      u    bé    s¬  ªnquan  ®Õn     biªnb¶n  kiÓm    tra,th«ng  kÕt  b¸o  qu¶ kiÓm    tra,giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  hoÆc     ký  c¸chå  s¬  li   cã  ªnquan  kh¸c. P h ô  lôc 6 6.1. É u  ® ¬ n  xin ®¨ng ký  Êt l  M ch îng níc kho¸ng thiªn  nhiªn ã n g  chai  ®   (ho Æ c  níc uèng  ã n g  chai) ® C é n g hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc
 18. 18 §¬n xin ®¨ng ký ch Êt lîng n íc kh o¸ng thiªn n hiªn  ã n g  chai ® (ho Æ c  n íc u è n g  ® ã n g   hai) c KÝnh    göi(Tªn c¬    quan  cÊp  ®¨ng  ký): . .............. . . ............. (Tªn tæ    chøc,c¸nh©n      s¶n  xuÊt): . ..............  . . ............... . Xin ®¨ng  chÊtl     ký   îng cho  Æt   m hµng  thùc phÈm     sau:    Tªn  hµng ho¸  íc kho¸ng  (n   thiªnnhiªn ®ãng      chai hoÆc       níc uèng ®ãng  chai) . .........................  : . .......................... . D¹ng  bao  gãi: . ......................... . . .......................  . Dung îng tÞnh/®¬n  bao  l   vÞ  gãi. . ................ . . ..............  . S¶n îng/n¨m:. . ........................ l . . ......................  . Tªn  nguån  níc (hoÆc  lo¹  nguån  níc ®èi víi i  níc uèng  ®ãng  chai) . ............................. : . ........................... . Tªn  chøc,c¸nh©n  tæ      s¶n  xuÊt:. . ................ . . ..............  . §Þa  chØ:.. . .........................  . . .......................... . §iÖn  tho¹i . ..........  : . ..........Fax:.. . .........  . . . ........... . GiÊy  phÐp  s¶n  xuÊtsè.. . ...ngµy.. th¸ng..n¨m... . ...   . . ..  ..   .   . . . .  . N¬i cÊp:.. . .........................    . . .......................... . Chóng   t«icam  kÕt s¶n  xuÊt níckho¸ng      thiªnnhiªn®ãng      chai(hoÆc      níc uèng ®ãng  chai)theo    ®óng    tiªuchuÈn  chÊt l    îng trong Quy    ®Þnh  thêivÒ  t¹m    qu¶n    lýchÊt l      îng níckho¸ng  thiªnnhiªn®ãng      chaivµ      nícuèng  ®ãng  chaiban    hµnh theo QuyÕt  ®Þnh  sè.. . .../ . . ... 1997/Q§­BKHCN MT     ngµy..   . th¸ng..  . .n¨m  . 1997  cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr Hå  kÌm  s¬  theo gåm:   1.B¶n    sao  s¬  giÊy phÐp  hå  vµ    khaith¸ccña  C«ng      Bé  nghiÖp  (®èivíi     n­ íckho¸ng thiªnnhiªnvµ            nícuèng  ®ãng chais¶n    xuÊttõnguån        nícngÇm) b¶n  2.ThuyÕt    minh  ®iÒu  vÒ  kiÖn  ®¶m   b¶o  chÊtl    îng b¶n  3.Chøng    nhËn  ®iÒu  kiÖn  sinhcña  së  vÖ    c¬  b¶n 4. Quy    tr×nh c«ng    nghÖ s¶n  xuÊt níckho¸ng      thiªnnhiªnhoÆc         nícuèng  ®ãng chaib¶n   5. B¶n sao v¨n b»ng b¶o  c¸c ®èi  îng  h÷u  hé    t së  c«ng nghiÖp  li   cã  ªn quan  (nÕu    cã)b¶n 6.Nh∙n    s¶n  phÈm   nh∙n 7.MÉu     s¶n  phÈm   mÉu   8.B¶n    chÝnh  phiÕu  kÕt  qu¶    thö nghiÖm  b¶n  9.Th«ng      tinkh¸c(nÕu      cã)
 19. 19 Vµo    sæ tiÕp nhËn    ®¨ng  ký Ngµy...  th¸ng..n¨m. .. . .   .   .. (Tªn ®¬n  tiÕp nhËn)   vÞ    (Gi¸m  ®èc  chøc,c¸nh©n  tæ      s¶n  xuÊt) M É u  biÓu ghi ch Ø  tiªu  vµ m ø c  ch Êt lîng Sè  Tªn  chØ     tiªuchÊt îng l §¬n  Møc   chÊt îng  Ph¬ng  l ph¸p  thö TT vÞ  ®¨ng ký tÝnh N ¬i d∙n nh∙n s¶n  È m ph (®Ó  trèng 1    trang)
 20. 20 Ghi chó:ViÖc      nép nh∙n s¶n    phÈm   nµy  kh«ng thay thÕ    cho viÖc ®¨ng  ký  b¶o  nh∙n hiÖu  hé    hµng    ho¸ theo NghÞ    ®Þnh  63/CP  sè  ngµy  24/10/1996. 6.2. É u  GiÊy chøng nh Ën ®¨ng ký ch Êt l  M îng níc kho¸ng thiªn nhiªn ã n g     ® chai (ho Æ c     níc uèng  ã n g  chai) ® (Tªn c¬ quan c Êp ®¨ng  C é ng  hoµ  héi x∙   chñ ngh Ü a  ViÖt N a m ký) §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . ...  . . .... .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2