intTypePromotion=1

Quyết định 163/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
158
lượt xem
9
download

Quyết định 163/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 163/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 163/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  163/1999/Q§/BT C   B tr n g µy  27 th¸ng 12 n¨ m  1999  a n  h µ n h   Ó u  m ø c  thu  B bi lÖ p h Ý   vÒ   ®¨n g  ký vµ q u ¶ n  lý hé  k h È u B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh   phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  51/CP  sè  ngµy  10/5/1997 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu; lýhé  Sau    sù  khicã  thèng nhÊt ý    kiÕn  cña  C«ng  (c«ng    1262  Bé  an  v¨n sè  CV/ V11  (P2)ngµy    29/9/1999); Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy  BiÓu møc   lÖ  thu  phÝ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu    lýhé  ¸p dông thèng  nhÊt trong c¶      níc. §iÒu 2: Tæ   chøc, c¸    nh©n  thùc hiÖn  viÖc ®¨ng  vµ  ký  qu¶n   lý hé  khÈu theo quy ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   51/CP  sè  ngµy 10/5/1997 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu  lýhé  ph¶inép  phÝ    lÖ  theo møc    thu quy  ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy;trõc¸ctr       êng   hîp kh«ng  ph¶inép    sau ®©y: 1. Bè, mÑ,        vî(chèng)cña        liÖtsÜ, con  cha  ®Õn   tuæithµnh      niªncña    liÖt sü. 2.Th¬ng    binh,con    cha  ®Õn   tuæithµnh      niªncña  ¬ng  th binh. 3.C«ng    d©n  hoµn  thµnh  nghÜa  qu©n  trëvÒ. vô  sù    §iÒu    quan    phÝ  ®¨ng  vµ  3: C¬  thu lÖ  vÒ  ký  qu¶n    khÈu  tr¸ch lýhé  cã    nhiÖm     kª khaiviÖc  lÖ    thu  phÝ    quan  víic¬  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng      phÝ  n¬i thu lÖ  theo quy ®Þnh  iTh«ng   sè  t¹  t 54/1999/TT­ BTC  ngµy 10/5/1999  cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999  cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc.
  2. 2 C¬ quan    phÝ  khÈu  îctrÝch l¹ mét  thu lÖ  hé  ®      i phÇn  tiÒn lÖ  sè    phÝ  thùc  tÕ  ® îc tr     thu    íc khinép  tiÒn vµo ng©n  s¸ch nhµ          níc ®Ó chiphÝ cho c«ng    t¸c tæ chøc    phÝ  thu lÖ  theo quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     5.b,môc  III  Th«ng   54/1999/ tsè  TT­BTC   ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh      sau    Bé    víi lÖ  tû ®©y: 1. C¬    quan    phÝ  i   thu lÖ  t¹ c¸c quËn    cña thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  hoÆc  phêng    néithµnh cña  thµnh  phè thuéc tØnh  îctrÝch 35%     ®     (Ba  ¬il¨m  m   phÇn tr¨m)sè    tiÒn lÖ    phÝ    îc. thu ® 2. C¬    quan    phÝ  i     trÊn miÒn      ih¶i®¶o  îc thu lÖ  t¹ c¸cx∙,thÞ      nói,biªngií     , ®   trÝch toµn  (100%)  tiÒn lÖ    bé  sè    phÝ  thùc tÕ    îc.   thu ® 3.C¬    quan    phÝ    thu lÖ  t¹ khu  i vùc kh¸cngoµic¸ckhu        vùc  t¹ ®iÓm     nªu  i   1, ®iÓm   §iÒu  2  nµy  îctrÝch 70%   ®     (b¶y m ¬iphÇn      tr¨m)sè    tiÒn lÖ    phÝ    îc. thu ® §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ chÕ       ®é thu,nép  qu¶n    vµ  lý lÖ  phÝ    vÒ ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu  iTh«ng   sè  lý hé  t¹  t 03/1998/TT­BTC  ngµy  8/1/1998 cña  Tµi chÝnh  cã  Bé    vµ  hiÖu      lùc thihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ký.       
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu lÖ p h Ý  ®¨ n g k ý v µ q u ¶ n  lý h é  k h È u (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  163/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng12  27    n¨m  1999 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    STT Danh  môc  phÝ lÖ  §¬nvÞ            Møc             thu tÝnh               C¸c  quËn  cña thµnh  X∙,thÞ  Khu    phè    trùcthuéc trung ­ trÊn miÒn  vùc        ¬ng hoÆc  phêng    nói, néi     kh¸c biªn thµnh cña thµnh phè  gií     ih¶i , thuéc tØnh   ®¶o 1 §iÒu chØnh  trong sæ  hé  khÈu  (hé khÈu  gia ®×nh  vµ  khÈu  thÓ): hé  tËp  ­ §Ýnh  chÝnh vÒ  hä tªn, §ång/lÇn     4.000 1.000 2.000 ngµy,th¸ng,n¨m      sinh,. . .. ®Ýnh  chÝnh ­ §¨ng  hé  ký  khÈu cho   §ång/lÇn trÎ   4.000 1.000 2.000 em     míisinh ®¨ng  ký ­ §iÒu  chØnh  t¹m v¾ng §ång/lÇn  10.000 2.000 5.000 cho nh÷ng  êng hîp  tr xuÊt ®iÒu    c¶nh    th¸ngtrëlªn tõ12      chØnh 2 §¨ng  chuyÓn  ký  ®Õn: ­ ChuyÓn  ®Õn  (c¶ hé §èng/lÇn   10.000 2.000 5.000 hoÆc   mét ngêi)kh«ng    cÊp  ®¨ng  ký sæ  hé  khÈu  gia ®×nh  hoÆc  giÊy chøng  nhËn  nh©n khÈu  thÓ. tËp  ­ ChuyÓn     ®Õn,  lËp  míi §ång/lÇn  hé      15.000 4.000 8.000 vµ  îccÊp    khÈu    ®¨ng  ®   sæ hé  gia ký ®×nh (bao gåm   cÊp  i c¶  l¹ ) ­ ChuyÓn    ®Õn   ® îc cÊp §ång/lÇn vµ      10.000 4.000 6.000 giÊy  chøng  nhËn  nh©n  cÊp khÈu  tËp thÓ (bao gåm  c¶  cÊp  i l¹ ) 3 ­ CÊp     sæ ®¨ng  t¹m   §ång/lÇn ký  tró   10.000 2.000 5.000 cã    thêih¹n cÊp ­ CÊp  giÊy t¹m    thêi §ång/lÇn tró cã      5.000 2.000 3.000 h¹n cÊp ­Gia  t¹m    thêih¹n §ång/lÇn   h¹n  trócã      3.000 1.000 2.000 giah¹n  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2